Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

NN 36/1998 (17.3.1998.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. veljače 1998.

Broj: 081-98-572/1
Zagreb, 10. ožujka 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97.) iza članka 13. dodaje se članak 13a., koji glasi:

"Članak 13a.

Kada u Republici Hrvatskoj dođe do smanjenja brojnog stanja domaćih životinja pojedine vrste, pasmine i kategorije, zbog čega se umanjuje opseg stočarske proizvodnje, ministar može donijeti odluku o ograničenju ili zabrani klanja njihova podmlatka.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na podmladak koji se mora izlučiti zbog ozljede, zaostajanja u rastu ili bolesnih stanja koja nisu razlog zabrane klanja, o čemu se mora pribaviti odobrenje ovlaštenog veterinara iz ovlaštene veterinarske organizacije."

Članak 2.

U članku 61. stavku 1. ispred točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

"1. ako postupa s podmlatkom domaćih životinja protivno odredbi članka 13a."

Dosadašnje točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11."

Članak 3.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/96-02/01
Zagreb, 27. veljače 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.