Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 44/1998 (31.3.1998.), Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora ("Narodne novine", broj 104/97) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzeća (Narodne novine, broj 56/95) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drže."

Raniji stavak 2. ovoga članka postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drži poduzeće odnosno društvo koje je u postupku sanacije."

Članak 3.

Dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

"Članak 11.a.

Poduzeće odnosno društvo za koje je temeljem ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka."

Članak 4.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", broj 33/97).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1998. godine.

Klasa: 423-04/95-01/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.