Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

NN 44/1998 (31.3.1998.), Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE BIOKOVO"

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Javna ustanova "Park prirode Biokovo".

Sjedište Javne ustanove "Park prirode Biokovo" je u Makarskoj.

Članak 2.

Osnivač Javne ustanove "Park prirode Biokovo" (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Republika Hrvatska.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode Biokovo.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

- godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Biokovo,

- odluku o raspolaganju kapitalom Ustanove,

- statut Ustanove,

- plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,

- akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,

- akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- akt o raspodjeli plaća zaposlenih,

- odluke o imenovanju i razrješenju službenika određenih statutom Ustanove.

Akti iz stavka 2. alineja 1., 2. i 3. donose se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene statutom Ustanove i zakonom.

Članak 6.

Upravo vijeće ima sedam članova.

U Upravno vijeće imenuju se:

- dva predstavnika Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,

- jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,

- jedan predstavnik Ministarstva turizma,

- jedan predstavnik županije Splitsko-Dalmatinske,

- jedan predstavnik privatnih i ostalih vlasnika zemljišta unutar Parka prirode Biokovo,

- jedan predstavnik iz reda stručnih djelatnika Ustanove.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

Upravno vijeće bira i razrješuje predsjednika Upravnog vijeća.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Članak 7.

Postupak predlaganja i imenovanja članova Upravnog vijeća, te način rada i odlučivanja uređuje se statutom Ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, a na temelju provedenog natječaja što ga raspisuje i provodi Ustanova.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i statutom Ustanove.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 150.000,00 kuna.

Članak 11.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj.

Stručnog voditelja Ustanove imenuje ravnatelj.

Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog smjera.

Prava, dužnosti i odgovornosti stručnog voditelja utvrđuju se statutom Ustanove.

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurava osnivač u iznosu od 360.000,00 kuna.

Članak 13.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Ustanova može stjecati sredstva obavljanjem svoje djelatnosti, naplatom naknada za obavljanje dopuštene djelatnosti drugih pravnih i fizičkih osoba na području Parka prirode Biokovo, te potporama, sponzorstvom i darovanjima.

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Vlada Republike Hrvatske može odlučiti da se dio dobiti Ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osnivač Republika Hrvatska, a koja obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog dijela prirode.

Članak 15.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 16.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Ustanove.

Članak 17.

Statut Ustanove donijet će Upravno vijeće u roku 30 dana od dana njenog upisa u sudski registar.

Članak 18.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Ustanove dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Vladi Republike Hrvatske i Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 19.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 20.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove, koji će obaviti pripreme za početak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/98-01/02
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.