Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN 44/1998 (31.3.1998.), Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Narodne novine", broj 131/97) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ZAVODA ZA SJEMENARSTVO
I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom "Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo".

Sjedište Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo je u Osijeku.

Članak 2.

Osnivač Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda.

Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

Djelatnost Zavoda čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. vođenja evidencije o masi proizvedenog sjemena po vrstama, sortama i kategorijama,

2. provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i vođenje evidencije o obavljenom nadzoru,

3. izdavanje uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva i vođenje evidencije,

4. naređivanje mjera za uklanjanje manjkavosti u proizvodnji sjemena,

5. izdavanje deklaracija i vođenje evidencije o dorađenim i uvezenim količinama sjemena i vođenje evidencije o izdanim deklaracijama,

6. vođenje evidencije o količini proizvedenih presadnica,

7. vođenje evidencije o uvezenim i proizvedenim količinama micelija gljiva,

8. vođenje evidencije određenih vrsta i sorti sadnog materijala koje se upisuju u Upisnike i stavljanju u promet,

9. vođenje evidencije po vrstama i sortama matičnih biljaka i nasada za proizvodnju podloga, plemki i sadnica osnovnog, certificiranog i standardnog sadnog materijala,

10. vođenje evidencije o količinama proizvedenog, prodanog i uništenog sadnog materijala,

11. provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala i izdavanje uvjerenja i vođenje evidencije o izdatim uvjerenjima,

12. utvrđivanje kakvoće sadnog materijala,

13. izdavanje deklaracija i vođenje evidencije o izdatim deklaracijama,

14. vođenje postupka priznavanja sorti,

15. obavljanje statističke analize godišnjih i konačnih podataka,

16. provođenje ispitivanja sorti u proizvodnom pokusu,

17. čuvanje uzoraka sjemena i matičnih stabala i vođenje evidencije,

18.vođenje evidencije o naknadama i prihodima,

19. obavljanje poslova zaštite sorti poljoprivrednog bilja,

20. obavljanje drugih poslova i zadataka utvrđenih Statutom Zavoda sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakonu o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja.

Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), iz redova istaknutih stručnjaka iz područja poljoprivrede, na prijedlog Ministarstva.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Upravno vijeće Zavoda donosi statut koji potvrđuje Vlada.

Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Zavoda, odlučuje o svim pitanjima vezanim uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Zavoda, donosi poslovnik o svom radu, odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Zavoda, odlučuje o zaduživanju Zavoda, te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Zavoda.

Članak 6.

Radom Zavoda rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Ministarstvo.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ravnatelj Zavoda rukovodi Zavodom, zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda, obavlja druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Zavoda stavljeni u nadležnost.

Članak 8.

Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Zavodu ostvaruju se sukladno propisima o radu i kolektivnom ugovoru.

Članak 9.

Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda čini iznos od 10.237.500,00 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu s pozicije Ministarstva.

Sredstva za poslovanje i rad Zavod pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.

Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način, sukladno propisima i aktima Zavoda.

Članak 10.

Zavod je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.

Ukoliko Zavod u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.

Članak 11.

Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog statutom Zavoda.

Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovarati niti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos određen statutom Zavoda.

Članak 12.

Sva ostala prava i obveze Ministarstva i Zavoda koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Zavoda.

Članak 13.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Vlada će imenovati članove Upravnog vijeća Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/98-01/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.