Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 13. i članka 67. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

O IZDAVANJU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE U KUNAMA

I.

Hrvatska narodna banka izdavat će kratkoročne prenosive blagajničke zapise u kunama.

Blagajničke zapise u kunama mogu upisivati banke i štedionice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u svoje ime i za svoj račun, na način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.

II.

Blagajničke zapise u kunama Hrvatska narodna banka će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.

Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise u kunama bankama i štedionicama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera.

U razdoblju između dvije aukcije Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise u kunama na međubankarskom tržištu novca ili putem izravne ponude bankama i štedionicama.

Uvjete i način prodaje blagajničkih zapisa u kunama određuje Guverner Hrvatske narodne banke.

IV.

Blagajničke zapise u kunama koje je Hrvatska narodna banka prodala prema ovoj odluci, banke i štedionice ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno, od odredbi stavka 1. ove točke, odlukom Guvernera Hrvatska narodna banka može otkupiti vlastite blagajničke zapise u kunama i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

V.

Hrvatska narodna banka prodaje blagajničke zapise u kunama uz diskont, na način da se prilikom upisa, nominalna vrijednost blagajničkih zapisa u kunama umanjuje za iznos pripadajućih kamata.

VI.

Hrvatska narodna banka će po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa u kunama.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise u kunama prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana izvjestiti Hrvatsku narodnu banku.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke ("Narodne novine" 104/93, 50/94. i 64/95.).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 421/98
Zagreb, 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.