Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 13. i članka 67. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 1. travnja 1998. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

O IZDAVANJU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE NOMINIRANIH U STRANOJ VALUTI

I.

Hrvatska narodna banka izdavat će kratkoročne prenosive blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti.

Blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti mogu upisivati banke i štedionice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u svoje ime i za svoj račun, na način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.

II.

Blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti Hrvatska narodna banka će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.

Blagajnički zapisi, upisani po ovoj odluci, nominirani su u DEM i u USD.

IV.

Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise nomirane u stranoj valuti bankama i štedionicama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera.

U razdoblju između dvije aukcije Hrvatska narodna banka prodavat će blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti na međubankarskom tržištu novca ili putem izravne ponude bankama i štedionicama.

Uvjete i način pod kojima će Hrvatska narodna banka prodavati blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti određuje Guverner Hrvatske narodne banke.

V.

Blagajničke zapise koje je Hrvatska narodna banka prodala prema ovoj odluci, banke i štedionice ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno, od odredbi stavka 1. ove točke, odlukom Guvernera Hrvatska narodna banka može otkupiti vlastite blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

VI.

Hrvatska narodna banka prodaje blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti uz diskont, na način da se prilikom upisa, nominalna vrijednost blagajničkih zapisa umanjuje za iznos pripadajućih kamata.

VII.

Hrvatska narodna banka će po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa nominiranih u stranoj valuti.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise nominirane u stranoj valuti prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana izvijestiti Hrvatsku narodnu banku.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 422/98.
Zagreb, 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.