Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni krediti)

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni krediti)

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 1. travnja 1998. g. donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA ZA ODOBRENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVI ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA (LOMBARDNI KREDITI)

I

U Odluci o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit) ("Narodne novine" br. 76/96.) u točki II. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"- 50% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti, a u protuvrijednosti kuna temeljem srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan odobravanja kredita."

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 425/98.
Zagreb. 1. travnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.