Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-572/1995 od 11. ožujka 1998.

NN 48/1998 (6.4.1998.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-572/1995 od 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe F. H. iz K., zastupanog po M. A., odvjetniku iz V., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I. Ustavna tužba se odbija.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

F. H. iz K. podnio je ovom Sudu, putem punomoćnika, pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-7/1995-4 od 23. ožujka 1995. godine, kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-42-UP/I-3/7234/1-94 od 15. studenoga 1994. godine, donesenog u postupku radi primitka u hrvatsko državljanstvo.

Podnositelj navodi da su osporavane odluke nezakonite, jer njihovi donositelji nisu na konkretan slučaj primijenili odredbu članka 4. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 28/92 i 113/93, nastavno: Zakon), iako su to bili dužni. Obrazloženje osporavanih odluka, tvrdi podnositelj, temelji se, između ostalog, na pravnom shvaćanju sjednice Upravnog suda Republike Hrvatske da se odredba članka 4. odnosi samo na osobe rođene nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pa se na taj način uvodi diskriminacija ljudi po kriteriju datuma rođenja, a što spada u red onih po vjeri, spolu, rasi, naciji i sl.

Iz navoda ustavne tužbe može se zaključiti da podnositelj ukazuje na povredu prava na jednakost neovisno o rasi, (...) podrijetlu, rođenju (...) i na jednakost pred zakonom, iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90, nastavno: Ustav), kao i na povredu prava na jednakost građana i stranaca pred sudovima i inim tijelima, iz članka 26. Ustava. Stoga predlaže ustavnu tužbu usvojiti i ukinuti osporavane odluke.

Ustavna tužba nije osnovana.

Iz dokumentacije u spisima Upravnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova razvidno je da je podnositelj rođen 1971. godine u T. (tadašnja SR M.), od oca koji u tom trenutku nije bio hrvatski državljanin i majke hrvatske državljanke, dok spomenuta odredba članka 4. zahtijeva ili hrvatsko državljanstvo za oba roditelja, ili rođenje na području Republike Hrvatske i hrvatsko državljanstvo jednog od roditelja, ili rođenje u inozemstvu uz hrvatsko državljanstvo jednog roditelja, a nepostojanje državljanstva drugog itd.

Sve i ako bi se radilo o osobi rođenoj nakon 8. listopada 1991. godine, ovi kriteriji ne bi bili zadovoljeni, jednako kao niti kada se konkretan slučaj prosuđuje prema bivšem Zakonu o državljanstvu SR Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/77), koji se sa Zakonom o hrvatskom državljanstvu u odnosnom dijelu u bitnome podudara.

Dakle, budući da podnositelj ne udovoljava uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom, primijenjene su odredbe o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem, a kako je utvrđeno da ne ispunjava jedan od kumulativno postavljenih uvjeta (članak 8. stavak 1. točka 3.), odnosno nema prijavljen boravak pet godina prije podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo (što podnositelj niti ne osporava), to je zahtjev odbijen.

Za napomenuti je i to da u postupku pred nadležnim upravnim tijelom podnositelj nije dokazao niti svoju pripadnost hrvatskom narodu u smislu odredbe članka 16. Zakona, pa je otpao i taj kriterij za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Imajući u vidu sve navedeno, u ustavnosudskom je postupku utvrđeno da je postupak pred upravnim tijelom, kao i pred Upravnim sudom Republike Hrvatske proveden sukladno zakonu, kao i da su donesene odluke utemeljene na zakonu, pa slijedom toga, nisu povrijeđena ustavna prava podnositelja na koja on u ustavnoj tužbi ukazuje.

Zbog toga je, a na temelju odredaba članka 59. i 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), donesena odluka kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-572/1995
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.