Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-796/1997 od 11. ožujka 1998.

NN 48/1998 (6.4.1998.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-796/1997 od 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Ezia Barnabe iz Brtonigle, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Brtonigla broj 58/97, Odluke o izmjenama Pravilnika o plaćama za djelatnike Turističkog ureda broj 57/97 i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama članovima tijela zajednice i djelatnika ureda broj 56/97 - svi objavljeni na oglasnoj poloči Turističke zajednice Općine Brtonigla dana 16. lipnja 1997. godine.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ezio Barnaba iz Brtonigle podnio je putem punomoćnika Maria Manojlovića, odvjetnika iz Buja, prijedlog za ocjenu zakonitosti akata navedenih u izreci rješenja.

Osporavane akte donijelo je Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brtonigla na sjednici održanoj 16. lipnja 1997. godine, a na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 45/94), točka 7. članak 25. Statuta Turističke zajednice Općine Brtonigla i članka 2. Odluke o osnivanju Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brtonigla.

Pravilnikom se uređuju, prema članku 1. Pravilnika, unutarnje ustrojstvo Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brtonigla te broj potrebnih djelatnika u uredu s opisom poslova, zadaća i uvjetima za njezino obavljanje. Stoga se on odnosi samo na djelatnike Turističkog ureda.

Iz tih razloga prema stajalištu Ustavnog suda naznačeni Pravilnik sa izmjenama i dopunama nema karakter propisa koji podliježe ustavnosudskoj ocjeni u smislu odredbi članka 125. alineja 1. Ustava Republike Hrvatske.

S obzirom na to nema temelja u ovom slučaju, raspravljati o primjeni članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Slijedom izloženog odlučeno je kao u izreci temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) i članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94).

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-796/1997
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.