Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi

NN 51/1998 (10.4.1998.), Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

641

Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1998. godine, donijela

UREDBU

ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI AKATA IZDANIH U PREDMETIMA UPRAVNE NARAVI

Članak 1.

Pojedinačni akti i odluke donesene ili izdane u predmetima upravne naravi (u daljnjem tekstu: akti) na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda, a koji ispunjavaju uvjete u smislu članka 1. Zakona o konvalidaciji ("Narodne novine", broj 104/97), zamjenjuju se aktima nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se nadležna ministarstva, županijski uredi i pravne osobe koje imaju javne ovlasti, kao stvarno i mjesno nadležna prvostupanjska tijela (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Postupak zamjene akata nadležna upravna tijela provode po službenoj dužnosti, na zahtjev stranke ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes.

Članak 2.

Kada stranka ili druga osoba koja ima pravni interes zatraži da se utvrdi da je akt konvalidiran, upravno tijelo će bez odlaganja o tome obavijestiti svaku drugu osobu za koju ocijeni da može imati pravni interes u ovoj upravnoj stvari, te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske, s pozivom da u roku od 8 dana istaknu eventualne prigovore zbog kojih se ne bi mogla utvrditi valjanost konvalidacije akta u skladu s odredbama Zakona o konvalidaciji i odredbom članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Kada osoba koja ima pravni interes zatraži od upravnog tijela da za akt iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe utvrdi da je protivan Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ili zakonima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav, Ustavni zakon, zakon), upravno tijelo provest će postupak utvrđenja da li je akt sukladan ili protivan Ustavu, Ustavnom zakonu ili zakonima Republike Hrvatske i o tome će u roku od 8 dana obavijestiti stranku, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske.

Članak 4.

Kada kao upravo tijelo prema ovoj Uredbi prvostupanjski postupa županijski ured ili pravna osoba koja ima javne ovlasti, onda u slučajevima iz članka 2. i 3. ove Uredbe obavještava i ministarstvo nadležno za određeno upravno područje.

Članak 5.

Kad upravno tijelo, postupajući prema odredbama ove Uredbe, ocijeni da je akt iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe protivan Ustavu, Ustavnom zakonu ili zakonu Republike Hrvatske, donijet će rješenje kojim će utvrditi da akt nije konvalidiran i da se poništavaju pravne posljedice koje je proizveo.

Članak 6.

U provođenju ove Uredbe upravna tijela primjenjuju Zakon o općem upravnom postupku, s tim da će eventualna prethodna pitanja sam raspraviti, osim u slučajevima iz članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o općem upravnom postupku.

Troškove postupka snosi upravno tijelo.

Članak 7.

Na konvalidaciju akata iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe iz upravnih područja rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata, neće se primjenjivati odredbe ove Uredbe, već će se provođenje Zakona o konvalidaciji urediti posebnom uredbom Vlade.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 016-01/97-02/05
Urbroj: 5030107-98-5
Zagreb, 9. travnja 1998

             Predsjednik

             mr.Zlatko Mateša, v.r.