Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi

NN 51/1998 (10.4.1998.), Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

642

Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1998. godine, donijela

UREDBU

ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI U PREDMETIMA SUDBENE NARAVI

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje postupak utvrđivanja sukladnosti odluka donesenih u predmetima sudbene naravi na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda i postupak za utvrđivanje da su odluke u predmetima sudbene naravi protivne Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ili zakonima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav, Ustavni zakon, zakon).

Članak 2.

O primjeni Zakona o konvalidaciji odlučuje sud stvarne i mjesne nadležnosti po Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", br. 3/94 i 104/97), na prijedlog zainteresirane stranke, osobe koja ima pravni interes, državnog odvjetnika ili državnog pravobranitelja.

Kada sud primi prijedlog, dostavlja se drugoj zainteresiranoj stranci, osobi koja ima pravni interes, državnom odvjetniku i državnom pravobranitelju, koji mogu u roku od 30 dana podnijeti prigovor.

Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka ne bude podnesen prigovor na prijedlog kojim se traži utvrđenje da je konvalidirana odluka u predmetima sudbene naravi sukladna ili da je protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili zakonu Republike Hrvatske, sud će donijeti rješenje kojim će prijedlog usvojiti.

Kada ovlaštena osoba iz stavka 2. ovoga članka podnese prigovor, sud će donijeti odluku o tome da li je konvalidirana odluka u predmetima sudbene naravi sukladna ili protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili zakonu Republike Hrvatske.

Protiv odluke nadležnog suda dopuštena je žalba.

Članak 3.

Ako nadležni sud usvoji prijedlog o utvrđivanju sukladnosti odnosno protivnosti odluke sudbene naravi na područjima iz članka 1. ove Uredbe, u svojoj će izreci navesti izreku ranije odluke.

Članak 4.

Na postupke utvrđivanja sukladnosti, odnosno protivnosti odluka iz članka 3. ove Uredbe na odgovarajući će se način primijeniti propisi o izvanparničnom postupku.

Članak 5.

Postupci započeti pred tzv. sudovima na područjima iz članka 1. ove Uredbe, nastavljaju se pred stvarno i mjesno nadležnim sudovima utvrđenim Zakonom o područjima i sjedištima sudova, u onom stupnju postupka u kojem su zatečeni.

Prije nastavljanja postupka, nadležni će sud pozvati stranke da u roku koji sam odredi, do sada provedene postupovne radnje usklade s propisima Republike Hrvatske.

Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.

Ako stranka, u roku koji odredi sud, ne ispravi do tada provedene postupovne radnje, sud će postupak obustaviti.

Protiv odluke o obustavi postupka može se izjaviti žalba.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 016-01/97-02/05
Urbroj: 5030107-98-7
Zagreb, 9. travnja 1998.

            Predsjednik
            mr. Zlatko Mateša, v. r.