Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata

NN 51/1998 (10.4.1998.), Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

643

Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1998. godine, donijela

UREDBU

ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI ZA UPRAVNO PODRUČJE RADA, ZAPOŠLJAVANJA, MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, DOPLATKA ZA DJECU, SOCIJALNE SKRBI I ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje postupak ostvarivanja prava iz radnog odnosa, nezaposlenosti, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata, na temelju pojedinačnih akata i odluka, konvalidiranih temeljem članka 1. Zakona o konvalidaciji, donijetih ili izdanih od strane raznih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda.

Članak 2.

Zainteresirana stranka ili osoba koja ima pravni interes može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu da donese novi akt kojim se zamjenjuje konvalidirani akt te utvrdi da su pojedinačni akt i odluka na temelju kojih je ostvarila neko od prava iz članka 1. ove Uredbe, sukladni ili protivni Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ili zakonima Republike Hrvatske.

PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Članak 3.

(1) Osobe zatečene u radnom odnosu na temelju akta iz članka 1. ove Uredbe, na dan stupanja na snagu Zakona o konvalidaciji, koje imaju ili sklope ugovor o radu u skladu s propisima Republike Hrvatske, ostvaruju u kontinuitetu prava iz radnog odnosa utvrđena zakonima, podzakonskim propisima i kolektivnim ugovorima. Osobe koje ne sklope ugovor o radu imaju prava po osnovi rada, sukladno odredbama ove Uredbe i drugim propisima.

(2) Radne knjižice izdane od tijela na područjima iz članka 1. ove Uredbe zamjenjuju se novim radnim knjižicama u skladu s propisima o radnoj knjižici, a zamijenjena radna knjižica se pohranjuje u županijskom uredu nadležnom za poslove rada koji je izdao novu radnu knjižicu.

PRAVO PO OSNOVI NEZAPOSLENOSTI

Članak 4.

(1) Na zahtjev nezaposlene osobe kojoj je aktom tijela iz članka 1. ove Uredbe priznato neko od prava po osnovi nezaposlenosti, nadležna služba za zapošljavanje donijet će novo rješenje o priznavanju prava, u skladu s propisima o zapošljavanju Republike Hrvatske.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nezaposlena osoba može podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno od dana prijave prebivališta.

(3) Pravo na isplatu novčanih primanja po osnovi nezaposlenosti, kao i pravo na zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje, priznaje se od dana podnošenja zahtjeva za donošenje novog rješenja.

(4) Prava iz ovoga članka priznaju se pod uvjetom da osoba koja ostvaruje pravo ima prebivalište odnosno status trajno nastanjenog stranca u Republici Hrvatskoj.

PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I DOPLATKA ZA DJECU

Članak 5.

(1) Osobama u radnom odnosu, odnosno koje su bile u radnom odnosu kod raznih tijela, pravnih ili fizičkih osoba, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost samostalnog privrednika ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost te individualnim poljoprivrednicima, vrijeme provedeno u radnom odnosu, odnosno obavljanju djelatnosti, priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja, pod uvjetom da su imali status osiguranika evidentiran u odgovarajućim evidencijama tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja koja su djelovala na područjima iz članka 1. ove Uredbe.

(2) Rješenje o priznatom stažu osiguranja donosi i upisuje u novu radnu knjižicu nadležni fond mirovinskog i invalidskog osiguranja, na zahtjev zainteresirane osobe.

(3) Na zahtjev osobe kojoj je aktom tijela iz stavka 1. ovoga članka priznato određeno pravo iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili pravo na doplatak za djecu, nadležni fond mirovinskog i invalidskog osiguranja donijet će novo rješenje o priznatom pravu, u skladu s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju Republike Hrvatske.

(4) Zahtjev za donošenje rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka zainteresirana osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana prijave prebivališta, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, s time da se isplata novčanih primanja priznaje od prvog dana slijedećeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Prava iz ovoga članka ostvaruju se pod uvjetom da osoba kojoj je priznato pravo ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno status trajno nastanjenog stranca u Republici Hrvatskoj. Osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvarit će pravo iz ovoga članka, sukladno međunarodnim ugovorima koje Republika Hrvatska zaključi s drugim državama.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

(1) Korisniku socijalne skrbi kojem je, aktom tijela iz članka 1. ove Uredbe, priznato određeno pravo ili oblik socijalne skrbi, na njegov zahtjev, nadležni centar za socijalnu skrb će donijeti novo rješenje o priznavanju prava, u skladu s propisima o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može podnijeti u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a pravo na isplatu novčanih primanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Prava iz stavka 1. ovoga članka priznaju se pod uvjetom da korisnik ima hrvatsko državljanstvo, prebivalište ili nastanjenje, odnosno status trajno nastanjenog stranca u Republici Hrvatskoj.

(4) U predmetima o obiteljsko-pravnoj zaštiti i kazneno-pravnoj zaštiti zainteresirana osoba mora dokazati svojstvo stranke u postupku, sukladno propisima o općem upravnom postupku.

(5) Zahtjev za donošenje novog rješenja u predmetima iz stavka 4. ovoga članka zainteresirana osoba može podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno od dana prijave prebivališta.

PRAVA IZ ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 7.

(1) Na zahtjev korisnika kojem je aktom iz članka 1. ove Uredbe, priznato određeno pravo kao ratnom ili mirnodopskom vojnom invalidu, civilnom invalidu rata, te članu njihovih obitelji, nadležni županijski ured za poslove rada i socijalne skrbi donijet će novo rješenje o navedenim pravima u skladu s propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Republike Hrvatske.

(2) Zahtjev za donošenje novog rješenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Pravo na isplatu odgovarajućih novčanih primanja temeljem novog rješenja o pravu, priznaje se od prvog dana slijedećeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Prava utvrđena ovom Uredbom utvrđuju se na temelju činjeničnog stanja utvrđenog prigodom nastanka konvalidiranog akta, očevidnika i upisnika tijela koje je donijelo akt, te drugih pismenih dokaznih sredstava, kao i izjava svjedoka.

Članak 9.

Prava iz ove Uredbe ostvaruju se u postupcima propisanim važećim propisima za područja utvrđena ovom Uredbom.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 016-01/97-02/05
Urbroj: 5030107-98-9
Zagreb, 9. travnja 1998.

            Predsjednik
            mr. Zlatko Mateša, v. r.