Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu

NN 54/1998 (16.4.1998.), Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 53. stavka 4., članka 55. točka 4. i članka 65. stavak 2. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O SVJEDODŽBAMA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA I POŠILJAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. Obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje ili više životinja iste vrste, način izdavanja i postupak kod promjene posjednika, držatelja životinja, te postupak sa svjedodžbama kod utovara, pretovara, istovara i dopreme na klaonicama. (obrazac 1)

2. Obrasci potvrda koji prate pošiljke životinja za koje se ne izdaju svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, obrasci koji prate pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani i obrasci potvrda životinjskog podrijetla namijenjenih industrijskoj upotrebi i otpadnih animalnih tvari koje se otpremaju prijevoznim sredstvima u unutarnjem prometu. (obrazac 2a, 2b, 2c)

3. Obrasci međunarodnih svjedodžbi o zdravlju (certifikati) (u daljnjem tekstu: međunarodne svjedodžbe) u međunarodnom prometu. (obrazac 3)

4. Obrasci iz stavka 1., 2. i 3. članka 1. tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio. (PRILOG 1)

I. SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA U UNUTARNJEM PROMETU

Članak 2.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja (u daljnjem tekstu: svjedodžba) je javna isprava koja sadrži podatke o posjedniku životinje, identitetu životinje (obaveznoj oznaci), podrijetlu i zdravstvenom stanju; da su životinje obuhvaćene provedbom naređenih mjera propisanih člankom 12. Zakona, te da su životinje za klanje obuhvaćene programom pretrage na rezidue kao i da životinje u propisanom roku karencije nisu tretirane lijekovima i hormonskim pripravcima.

Svjedodžba je javna isprava koja služi u unutarnjem prometu životinja, a izdaje se na zahtjev posjednika, držatelja životinje.

Posjednik, držatelj životinje dužan je imati svjedodžbu u slučajevima navedenim u članku 52. stavak 2. Zakona.

Članak 3.

Obrasci svjedodžba moraju biti uvezani u blok od 50 listova s kopijom, s naznačenom serijom i brojevima obrazaca, koji unutar serije započinje brojem 1, a završavaju brojem 1.000.000.

Kopije izdanih svjedodžbi služe za evidenciju i kao temelj za obračun uplaćenih naknada.

Blokovi kopija izdanih svjedodžbi čuvaju se tri godine od dana izdavanja posljednje svjedodžbe u bloku. Protekom navedenog roka povjerenstvo koje imenuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva uništava kopije i o tome sačinjava zapisnik.

Članak 4.

Izdavanje svjedodžbi obavlja ovlaštena veterinarska organizacija za životinje koje su s područja njenog ovlaštenja i kada udovoljavaju odredbama članka 53. stavka 3. vezano uz članak 52. stavak 4., a potpisuje je ovlašteni veterinar uz čiji potpis mora biti otisnuto njegovo ime i prezime, te ovjereno žigom ovlaštene veterinarske organizacije. Svjedodžba mora biti čitljivo ispisana kemijskom olovkom, a otisak žiga mora biti jasan.

Ako životinje potječu s drugog epizootiološkog područja, a nemaju svjedodžbu niti identifikacijske oznake i nalaze se u prometu, uputit će se pod nadzorom ovlaštenog veterinara u najbliži karantenski objekt u kojem je moguć prihvat.

Iznimno od stavka 2. ovog članka životinje koje spadaju u vrstu životinja za klanje, uputit će se na klanje.

Članak 5.

Svjedodžba se izdaje za svaku životinju posebice (pojedinačna svjedodžba) ili za više životinja iste vrste i kategorije ako pripadaju istom posjedniku, držatelju životinje (skupna svjedodžba).

Sisančad kopitara, goveda, pasa i mačaka mogu se upisati pojedinačno u svjedodžbu majke.

Životinje u svjedodžbi iskazuju se komadima, osim riba iz uzgajališta i puževa koji se iskazuju u kilogramima, a pčele brojem košnica.

Pojedinačne i skupne svjedodžbe za kopitare izdaju se samo ako su označeni paljenim žigom kao brojčana oznaka na kopitu ili žigom na koži, sedlišta ili butu, a za papkare ako su označeni propisanom ušnom markicom.

O izdanim svjedodžbama ovlašteni veterinar vodi mjesečno IZVJEŠĆE O IZDANIM SVJEDODŽBAMA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA i dostavlja ga najkasnije do 15. dana u mjesecu za proteklo mjesečno razdoblje Ministarstvu. (PRILOG 2)

Članak 6.

Izdavanje nove svjedodžbe, na temelju prethodno izdane svjedodžbe, obavlja se:

1. ako je došlo do promjene držatelja životinje, novom držatelju životinje, prilikom ponovnog stavljanja u promet;

2. ako se na temelju skupne svjedodžbe izdaje svjedodžba za manji broj životinja ili ako se na temelju pojedinačne svjedodžbe izdaje skupna svjedodžba;

3. ako na svjedodžbi nema mjesta za produživanje valjanosti ili ako je svjedodžba toliko oštećena da je postala neupotrebljiva;

4. ako je došlo do promjene kategorije životinje.

Iz skupne svjedodžbe mogu se otpisati samo životinje koje su otuđene (poklon, prodaja i sl.), zaklane, uginule, ubijene ili nestale.

Rok valjanosti svjedodžbe produljuje se od dana izdavanja nove svjedodžbe.

Članak 7.

Duplikat svjedodžbe izdaje se ako je svjedodžba nestala (izgubljena, uništena i sl.).

Za izdanu svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada.

Na duplikatu svjedodžbe upisuje se crvenom kemijskom olovkom oznaka "DUPLIKAT".

Članak 8.

Svjedodžba vrijedi deset dana od dana izdavanja, odnosno od dana produljenja valjanosti.

Valjanost svjedodžbe produljuje se na poleđini svjedodžbe i ne naplaćuje se.

Članak 9.

Prigodom kupoprodaje životinje novi je držatelj dužan, za kupljenu životinju, u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na području gdje je obavljena kupoprodaja, zatražiti prijenos svjedodžbe na svoje ime.

Prijenos iz stavka 1. ovog članka obavlja se na poleđini svjedodžbe i naplaćuje se 50% od naknade za tu vrstu životinje.

Članak 10.

Prilikom pregleda pri utovaru životinje, na poleđini svjedodžbe, stavljaju se podaci da je životinja zdrava, registarski broj prijevoznog sredstva, mjesto kamo se otprema, nadnevak, službeni žig i potpis uz otisnuto ime i prezime ovlaštenog veterinara koji je obavio veterinarsko-zdravstveni pregled pri utovaru.

Podaci iz stavka 1. ovog članka o pregledu pri istovaru i pretovaru stavljaju se na poleđini svjedodžbe.

Članak 11.

Na klaonicama nakon obavljenog klanja, svjedodžbu treba poništiti, tako da se na njenu prednju stranu otisne tekst "PONIŠTENO". Slova teksta moraju biti veličine najmanje 3 centimentra.

Na poništenu svjedodžbu životinje, koja je zaklana, na prednjoj strani u desnom gornjem uglu, stavlja se nadnevak klanja i redni broj pod kojim je zaklana životinja uvedena u zapisnik o pregledu za klanje.

Poništene svjedodžbe čuvaju se u arhivi nadležnog tijela tri godine. Nakon isteka toga roka povjerenstvo uništava poništene svjedodžbe.

Članak 12.

Ovlaštena veterinarska organizacija dužna je organizirati izdavanje svjedodžbi na takav način da ih držatelj životinje može dobiti svakog radnog dana, u uredovno vrijeme, osim blagdana i neradnih dana.

Članak 13.

Obračun ubranih naknada za izdane svjedodžbe, obavlja se najkasnije do 5. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Obračun iz stavka 1. ovog članka obračunava se tako da se na poleđini kopije posljednje izdane svjedodžbe za protekli mjesec napravi rekapitulacija izdanih svjedodžba po vrstama i kategorijama životinja. Dobiveni podaci upisuju se u obrazac OBRAČUN PRIKUPLJENIH SREDSTAVA OD NAKNADA ZA IZDANE SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA i predaje se knjigovodstvu ovlaštene veterinarske organizacije.

Obrazac iz stavka 2. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. (PRILOG 3).

Članak 14.

Sredstva ostvarena od naknade iz članka 14. ovog Pravilnika u visini 70%, ovlaštena veterinarska organizacija dostavlja na poseban račun Fonda za zdravstvenu zaštitu, broj 30101-607-1002918, najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Za prekoračenje roka iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se kamate u skladu s propisima.

II. POTVRDE O PODRIJETLU I ZDRAVSTVENOM STANJU

Članak 15.

Temeljem članka 55. točka 4. nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda pri utovaru pošiljaka izdaje se veterinarsko-zdravstvena potvrda o podrijetlu i zdravstvenom stanju. (Prilog 1, Obrazac 2a, 2b, 2c).

Članak 16.

Oblik i sadržaj potvrde iz članka 15. propisuje ministar.

Obrasci potvrda moraju biti uvezani u blokove od 50 listova s kopijom, naznačeni serijom i brojevima obrazaca, koji unutar serije započinju brojem 1, a završavaju brojem 1.000.000.

III. MEĐUNARODNE SVJEDODŽBE O ZDRAVLJU (CERTIFIKATI)

Članak 17.

Međunarodna svjedodžba obavezno mora biti pisana na hrvatskom jeziku i jeziku zemlje podrijetla, odnosno jeziku zemlje krajnjeg odredišta pošiljke, a za pošiljke u provozu može biti pisana i na engleskom i drugim jezicima službeno prihvaćenim u međunarodnom prometu.

Članak 18.

U cilju sprječavanja zlouporabe obrazaca svjedodžbi, međunarodnih svjedodžba i ostalih obrazaca i kontrole izdavanja svjedodžbi, tiskanje obrazaca može obavljati samo ovlaštena tiskara.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka daje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Distribucija blokova obrazaca svjedodžbi i međunarodnih svjedodžba i ostalih obrazaca obavlja opunomoćena tiskara i to na temelju naloga Ministarstva, uz popratnu izdatnicu.

U izdatnici mora biti navedeno kojoj se ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji blokovi i obrasci međunarodnih svjedodžba dostavljaju, naznačene serije blokova i redni brojevi obrazaca. Po jedan primjerak izdatnice tiskara dostavlja: ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, veterinarskom uredu županije ili uredu Grada Zagreba, Ministarstvu, a jedan primjerak ostaje tiskari.

O primljenim i izdanim blokovima obrazaca svjedodžbi, ovlaštena veterinarska organizacija vodi upisnik otiskan uz ovaj Pravilnik (PRILOG 4), koji mora biti ostraničen i ovjeren od strane uprave ovlaštene veterinarske organizacije. Neispunjeni blokovi obrazaca svjedodžbe čuvaju se pod ključem.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", br. 60/94) i točka VII. Pravilnika o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog podrijetla i uvjetima kojima moraju udovoljavati prevozna sredstva, higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pošiljke i obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljaka ("Službeni list", br. 69/90).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, zatečeni neispunjeni blokovi obrazaca svjedodžbi, evidentirat će se po ovlaštenom veterinaru, prema serijama i rednim brojevima i vrijedit će dok se ne utroše.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/98-1/27
Urbroj: 525-06-98-01
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

PRILOG 1
Obrazac 1

          

REPUBLIKA HRVATSKA

Veterinarska stanica ____________________________________________________________
(naziv i adresa)

JMBG-MB ___________________________________________________________________

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA

         Držatelj životinje          

Ime i prezime - naziv

                                                                  

Prebivalište - sjedište

  Mjesto boravka životinje
  Podaci o životinji:
  broj komada (brojkama i slovima - za
  pčele košnica, za ribe i puževe kg.),
  vrsta, spol, boja, starost.


  Oznaka na životinji (broj ušne markice,
  žig i dr.)
  Provedena vakcinacija (protiv
  čega i datum)
  Provedeno dijagnostičko ispitivanje
  (vrsta ispitivanja, rezultat i datum)
  Podaci o liječenju životinje
  Prijašnja svjedodžba (broj, datum i od
  koga je izdana)

Ovom svjedodžbom potvrđuje se da u mjestu podijetla ili boravka navedenih životinja nije utvrđeno da postoji zarazna bolest koju mogu prenijeti te životinje, kao i da životinje u propisanom roku karencije nisu tretirane lijekovima ili posješivaćima rasta.

Ova svjedodžba kao dokaz za navedenut vrdnju vrijedi 10 (deset) dana od dana izdavanja odnosno produženja valjanosti, a može se produžavati najduže za jednu godinu od dana izdavanja.

Serija C

Datum ____________________199___ M.P.                                           Potpis ovlaštenog

Mjesto izdavanja ____________                                                             veterinarskog inspektora:

Naknada __________________ kn                              ____________________________________________
                                                                                         (Ime i prezime tiskanim slovima iliotisnutim štambiljom)
PDV 22% _________________ kn

UKUPNO NAPLAĆENO: _____kn

                                                  PRILOG 1
Obrazac 2a
Serija A

               
    REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
         I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

Općina - županija ------------
Broj: -----------------------
-------------------- 19 ----

POTVRDA

O ZDRAVSTVENOM STANJU POŠILJKE ŽIVOTINJA KOJA SE OTPREMA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA U UNUTARNJEM PROMETU

Pregledao sam pri utovaru pošiljku životinja

------------------------------------------------------
                         (broj, vrsta i težina)

i prijevozno sredstvo ----------------------------------
                           (broj i oznaka)

i utvrdio da za njenu otpremu, u pogledu propisanih veterinarsko-sanitarnih uvjeta nema smetnji.

Za denčane pošiljke -----------------------------------
                         (broj kaveza, sanduka)

Pošiljatelj: -------------------- iz --------------------

Primatelj: --------------------- u --------------------

Mjesto utovara: ----------------

Ovlašteni veterinarski
inspektor

M. P.      ------------------
            (potpis i faksimil)

PRILOG 1
Obrazac 2b

                 
       REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

Općina - županija ------------
Broj: -----------------------
-------------------- 19 ----

POTVRDA

O ZDRAVSTVENOM STANJU POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI KOJA SE OTPREMA PRIJEVOZNIM SREDSTVOM U UNUTARNJEM PROMETU

Pregledao sam danas u ------ sati pošiljku ------------------------------

------------------------------------------------------ ------------------
                      (vrsta proizvoda, količina i težina)

upisanih u otpremnicu broj --------- od ---------------------------------
                                                                      (datum izdavanja)

--------------------------------------------------------------------------
                            (pravne ili fizičke osobe, mjesto)

i utvrdio da je zdravstveno ispravna te da za njenu otpremu, u pogledu propisanih veterinarsko-sanitarnih uvjeta nema smetnji.

Pošiljka je u ohlađenom, duboko-smrznutom* stanju u ----------------------

------------------------------------------------------------------------------
                                                   (vrsta pakovanja)

Napomena: ------------------------------------------------------------------
                               (objekt, mjesto, pogon, iz uvoza, za preradu)

Prijevozno sredstvo: ---------------------------------------------------------
                                                   (vrsta, broj i oznaka)

Za denčane pošiljke ---------------------------------------------------------
                                                   (broj koleta, kontejnera)

Pošiljatelj: ------------------------------- iz ----------------------------------

Primatelj: -------------------------------- u ----------------------------------

Mjesto utovara: ---------------------------

Ovlašteni veterinarski
inspektor
M. P. ------------------
           (potpis i faksimil)

_____________________

* Nepotrebno precrtati

PRILOG 1
Obrazac 2c
Serija: A

                 
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

Općina - županija -------------
 Broj: -------------------------
 -------------------- 19 -------

POTVRDA

O ZDRAVSTVENOM STANJU POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH INDUSTRIJSKOJ UPOTREBI I OTPADNE ANIMALNE TVARI KOJA SE OTPREMA PRIJEVOZNIM SREDSTVOM U UNUTARNJEM PROMETU

                             Pregledao sam pri utovaru pošiljku:
 -------------------------------------------------------------------------------
                   (vrsta proizvoda, otpadne animalne tvari i količina*)

upisanih u otpremnicu broj ----------------------- od --------------------------
                                                                                         (datum izdavanja) 

--------------------------------------------------------------------------------
            (objekt, mjesto, pogon, pravne ili fizičke osobe, iz uvoza*)

i prijevozno sredstvo -----------------------------------------------------------
                                                    (vrsta, broj i oznaka)

i utvrdio da je zdravstveno ispravna te da za njenu otpremu, u pogledu propisanih veterinarsko-sanitarnih uvjeta nema smetnji.

Za denčane pošiljke -----------------------------------------------------------
                                                    (broj koleta, kontejnera*)

Pošiljatelj: --------------------------------- iz ---------------------------------

Primatelj: ---------------------------------- u ---------------------------------

Mjesto utovara: ----------------------------

          Ovlašteni veterinarski
           inspektor

   

                                                                               M. P. ------------------
                                                                                          (potpis i faksimil)

______________________
   * Nepotrebno precrtati

PRILOG 1
Obrazac 3

SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOM STANJU POŠILJAKA KOJE SE IZVOZE I ISPRAVE KOJE SU PREDVIĐENE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA IZDAJU SE PO OVIM OBRASCIMA:

HVI 2 d       Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za privremeni uvoz i provoz športskih konja za turnir (Slo.)

HVI 2 e EZ   Prilog veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi za otpremu privremeno uvezenih konja za natjecanja, izložbe i smotre                       u zemlje članice EZ (Fran.)

HVI 2 e         Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za izvoz trkaćih konja i konja za turnire (Njem.)

HVI 2 e EZ    Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za otpremu privremeno uvezenih konja za natjecanja, izložbe i smotre u                       zemlje članice EZ (Engl.)

HVI 2 f EZ     Izjava držatelja životinja uz Prilog veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za otpremu privremeno uvezenih konja za                       natjecanja, izložbe i smotre u zemlje članice EZ (Njem.)

HVI 2 f EZ     Izjava držatelja životinja (Fran., Engl.)

HVI 3 a         Primjedbe o izvršenoj maleinizaciji (Fran.)

HVI 9            Veterinarsko-sanitarna svjedodžba da su životinje zdrave i da nisu zaražene (Fran., Engl., Njem., Slov.)

Prilog 9 a        Prilog da životinje nisu tretirane prirodnim i sintetičkim estrogenima

Prilog 9 b       Prilog (broj žiga, coggins test, durinu) (Fran.)

Prilog 9 c       Prilog da životinje nisu hranjene hranom koja sadrži estrogene (Fran., Tal., Engl., Njem.)

Prilog 9 d      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba da nema leukoze kod goveda

HVI 9           Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz kopitara za klanje neposredno u klaonici (Tal.)

HVI 9          Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz kopitara za klanje neposredno u klaonici (Fran.)

HVI 9          Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz kopitara za klanje neposredno u klaonici (Engl.)

HVI 9 d       Prilog uz obrazac HVI 35 a (Tal.)

HVI 9-1      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i uzgoj (Fran.)

HVI 9-1      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz kopitara za rasplod i uzgoj (Engl.)

HVI 9-2      Međunarodna potvrda o prijevozu i utovaru životinja (Fran., Engl., Tal.)

HVI 9-3       Izjava držatelja životinje uz veterinarsko-sanitarnu svjedodžbu (Fran., Engl., Tal.)

HVI 10        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za papige i golubove (Njem.)

HVI 11        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za perad i pernatu divljač (Fran., Engl., Njem., Slov.)

HVI 12        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za pse i mačke (Fran., Engl., Njem., Slov.)

HVI 12-1    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za pse i mačke (Tal.)

HVI 12-2    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za pse i mačke (Slov.)

HVI 12-3    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za pse i mačke (Njem.)

HVI 12-4    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za pse i mačke (Fran.)

HVI 13       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za papige i golubove (Slov., Tal.)

HVI 13-1    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za papige i golubove (Mađ.)

HVI 13-2    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za papige i golubove (Engl.)

HVI 14-a    Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za zečeve i kuniće (Slov.)

HVI 18       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za privremeno skladištenje životinjskih proizvoda (Engl., Slov.)

HVI 18 a    Potvrda uz HVI 18 (Slov., Tal.)

HVI 20 EU Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za termički obrađeno mlijeko i termički obrađene proizvode od mlijeka                    namijenjenih ljudskoj prehrani u skladu s Aneksom komisijske odluke 95/340/EC (Engl.)

HVI 20-1 EU Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za termički obrađeno mlijeko i termički obrađene proizvode od mlijeka                        namijenjenih ljudskoj prehrani u skladu s Aneksom komisijske odluke 95/340/EC (Tal.)

HVI 20-2 EU Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za termički obrađeno mlijeko i termički obrađene proizvode od mlijeka                        namijenjenih ljudskoj prehrani u skladu s Aneksom komisijske odluke 95/343/EC (Njem.)

HVI 21          Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani (Tal.,                       Fran., Engl., Njem.)

HVI 21 SLO  Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj prehrani (Slov.)

HVI 21 b       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz odstrijeljene divljači (Tal., Engl.)

HVI 21 c       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz odstrijeljene divljači (Slov., Njem.)

HVI 22          Prilog obrascu HVI 21, Primjedbe Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe o podrijetlu i veterinarskom pregledu                       proizvoda životinjskog podrijetla

HVI 23         Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za med i druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji (Tal.)

HVI 23-1      Vetarinarsko-sanitarna svjedodžba za med i druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji (Slov.)

HVI 23-2      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za med i druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji (Engl.)

HVI 23-3      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za med i druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji (Njem.)

HVI 25         Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o higijenskoj ispravnosti za svježe meso peradi i proizvoda od mesa peradi                     (Slov., Engl.)

HVI 25-1     Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o higijenskoj ispravnosti za svježe meso peradi i pernate divljači iz ugajališta i                     proizvoda dobivenih od takvog mesa (Njem.)

HVI 26        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za zdravlje životinja, za svježe meso peradi namijenjenih za izvoz u EU                    (Njem.)

HVI 26-1     Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za zdravlje životinja, za svježe meso peradi namijenjenih za izvoz u EU                     (Engl.)

HVi 27         Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za riblje konzerve namijenjenih izvozu (Čeh., Slov.)

HVI 27 EZ  Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz ribe, rakova, školjaka, žaba, puževa i drugih mekušaca i drugih                    proizvoda dobivenih njihovom preradom u zemlje članice EZ (Tal.)

HVI 27 EU  Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o higijenskoj ispravnosti ribljih proizvoda za javnu potrošnju namijenjenih                     izvozu u EU (Tal.)

HVI 35-a EZ CE Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za goveda za uzgoj i rasplod (Tal.)

HVI 35-b EZ CE Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za goveda za klanje neposredno u klaonici (Tal.)

HVI 36         Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za spermu rasplodnih bikova (Njem., Slov.)

HVI 40-c      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa Fo vrijednosti više od 3 u hermetički zatvorenim                      posudama (Šved.)

HVI 42        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od svinjskog mesa podvrgnuti toplinskoj obradi od najmanje                     70° C za EZ (Njem., Šved.)

HVI 43       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa koji nisu podvrgnuti toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3                    ili više u hermetički zatvorenom kontejneru za EU (Njem.)

HVI 43 EC Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa podvrgnuti toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3 ili više                    koji nisu pakirani u hermetički zatvorenoj ambalaži a namijenjeni izvozu u EU (Njem.)

HVI 43-1   Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa za EU (Njem., Šved.)

HVI 43-2   Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa koji se izvoze u UK (Engl.)

HVI 43-2   Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za higijensku ispravnost proizvoda od mesa peradi (Tal.)

HVI 43-3   Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za tranzit mesa i mesnih proizvoda dobivenih od papkara i peradi prema                    Prilogu 13 Propis o zaštiti od zaraznih bolesti životinja na domaćem tržištu (Njem., Engl.)

HVI 43a     Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa koji nisu podvrgnuti toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3                    ili više u hermetički zatvorenom kontejneru za EU (Engl., Šved.)

HVI 43-1a  Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa namijenjenih za javnu potrošnju namijenjene izvozu u                     zemlje članice EU (Engl.)

HVI 44        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za meso i mesne proizvode za USA (Engl.)

HVi 44 a     Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za prehrambene mesne proizvode

HVI 45       Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa peradi, mesa divljači iz uzgoja, mesa divljači i zečjeg                    mesa

HVI 46-aNJ Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz zaklane domaće peradi u SR Njemačku.

HVI 46A      Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za izvoz zaklane domaće peradi u Saveznu Republiku Njemačku (Njem.)

HVI 50        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa hermetički zatvoreni Fo 3 i više za EU (Njem.)

HVI 50-a     Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa hermetički zatvoreni Fo 3 i više za EU (Engl.)

HVI 51        Vetarinarsko-sanitarna svjedodžba za konzerve svinjskog mesa u Australiju (Engl.)

HVI 52        Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za proizvode od mesa namijenjene otpremi u EU

HVI 54          Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za jaja za nasad domaće peradi (Slov.)

HVI 54 EZ-EEC Veterinarsko-sanitarna svjedodžba za kokošja jaja za nasad (Engl., Fran., Španj.)

Obrazac VS-40/2-d
Prilog 2

                
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PRIVREMENI UVOZ I PROVOZ ŠPORTSKIH KONJA I KONJA ZA TURNIR

Zemlja podrijetla1) ------------------------------------------------------------

Svjedodžbu izdaje (ovlašteni veterinarski inspektor) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

I. Oznaka i bliži opis životinje:

Vlasnik (držatelj) ---------------------------------------------------------------
                                                           (ime i adresa)

Ime konja ----------------------------------------------------------------------

Spol ----------------- pasmina ------------------- dob ------------------------

Boja i biljeg --------------------------------------------------------------------

Pri uvozu: konj treba sudjelovati od ------------ do ------------ 19 -------------

na trkama (turniru, treningu)2).

U --------------------------------------------------------------------------------
                                                          (mjesto priredbe)

Vrsta prijevoznog sredstva: željeznički vagon, brod, zrakoplov, kamion2)

-------------------------------------------------------------------------------------

(oznaka ili broj željezničkog vagona ili kamiona, broj leta zrakoplova, ime broda)

Izlazni granični veterinarski prijelaz preko kojeg će životinja biti izvezena/uvezena -----

--------------------------------------------------------------------------------------

II. Podaci o zdravstvenom stanju životinje

Potpisani potvrđuje da navedeni konj udovoljava ovim uvjetima:

a) pregledan je danas i ne pokazuje kliničke znake nikoje zarazne bolesti;

b) u mjestu podrijetla životinje u toku posljednjih 40 dana prije odašiljanja nisu službeno utvrđene nikoje zarazne bolesti konja.

III. Ova svjedodžba vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja i može biti izdana najranije pet dana prije uvoza iz zemlje podrijetla1)

Izdana u --------------------------------- , -------------------- 19 ---------------------
              (mjesto, općina, županija) (datum)


                                                                               Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                              (M. P.) ------------------------
                                                                                               (potpis i faksimil)

Prostor za carinske primjedbe

Dan uvoza ----------------------- 19 --------------------------- (pečat carinarnice)

Dan izvoza iz Njemačke --------- 19 ----------------------------(pečat carinarnice)

IZJAVA VLASNIKA ILI NJEGOVA ZASTUPNIKA
(samo pri uvozu)

Ovim potvrđujem da je konj naveden u prethodnoj svjedodžbi u toku posljednja tri mjeseca prije uvoza bio izvan matične zemlje1), u ovim mjestima:

   Od - do         Mjesto           Zemlja ( oblast )     
        
        
        
        

- da konj naveden u prethodnoj svjedodžbi nije u toku posljednja tri mjeseca prije uvoza bio izvan zemlje podrijetla1).

-------------------------, ------------------ 19 ------------------------
            (mjesto)                         (datum)

                                                                            ----------------------
                                                                                         (potpis)

____________________
1) Zemlja u kojoj je životinja uvedena u knjigu konja i listu neke športske organizacije.
2) Nepotrebno prekrižiti.
Obrazac je otiskan i na njemačkom jeziku

Obrazac VS-40/2-d
Prilog 2

                 
       REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PRIVREMENI UVOZ I PROVOZ ŠPORTSKIH KONJA I KONJA ZA TURNIR

Zemlja podrijetla1) ----------------------------------------------------------

Svjedodžbu izdaje (ovlašteni veterinarski inspektor) -------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

I. Oznaka i bliži opis životinje:

Vlasnik (držatelj) ------------------------------------------------------------
                                                               (ime i adresa)

Ime konja ------------------------------------------------------------------

Spol ------------------ pasmina -------------------- dob ------------------

Boja i biljeg ----------------------------------------------------------------

Pri uvozu: konj treba sudjelovati od ------------ do ---------- 19 -----------

na trkama (turniru, treningu)2).

U ---------------------------------------------------------------------------
                                                   (mjesto priredbe)

Vrsta prijevoznog sredstva: željeznički vagon, brod, zrakoplov, kamion2)

-----------------------------------------------------------------------------

(oznaka ili broj željezničkog vagona ili kamiona, broj leta zrakoplova, ime broda)

Izlazni granični veterinarski prijelaz preko kojeg će životinja biti izvezena/uvezena ---

------------------------------------------------------------------------------------

II. Podaci o zdravstvenom stanju životinje

Potpisani potvrđuje da navedeni konj udovoljava ovim uvjetima:

a) pregledan je danas i ne pokazuje kliničke znake nikoje zarazne bolesti;

b) u mjestu podrijetla životinje u toku posljednjih 40 dana prije odašiljanja nisu službeno utvrđene nikoje zarazne bolesti konja.

III. Ova svjedodžba vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja i može biti izdana najranije pet dana prije uvoza iz zemlje podrijetla1)

Izdana u ------------------------ , --------------------- 19 -----------------------
             (mjesto, općina, županija)             (datum)

                                                                     Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                 (M. P.) ------------------------
                                                                                  (potpis i faksimil)

Prostor za carinske primjedbe

Dan uvoza ----------------------- 19 ---------------------- (pečat carinarnice)

Dan izvoza iz Njemačke --------- 19 ----------------------- (pečat carinarnice)

IZJAVA VLASNIKA ILI NJEGOVA ZASTUPNIKA
(samo pri uvozu)

Ovim potvrđujem da je konj naveden u prethodnoj svjedodžbi u toku posljednja tri mjeseca prije uvoza bio izvan matične zemlje1), u ovim mjestima:

   Od - do         Mjesto            Zemlja (oblast)      
        
        
        
        

- da konj naveden u prethodnoj svjedodžbi nije u toku posljednja tri mjeseca prije uvoza bio izvan zemlje podrijetla1).

-------------------------, ------------------ 19 ------------------
            (mjesto)                        (datum)

                                                                    ----------------------
                                                                               (potpis)

_______________________

1) Zemlja u kojoj je životinja uvedena u knjigu konja i listu neke športske organizacije.
2) Nepotrebno prekrižiti.
Obrazac je otiskan i na njemačkom jeziku

Prilog III
Obrazac VS-40/2-e SLO
(uz članak 13.)

                 
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

A. VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA UVOZ PRIVREMENO IZVEZENIH TRKAĆIH KONJA I KONJA ZA TURNIR

Svjedodžbu izdaje ovlašteni veterinarski inspektor -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Zemlja --------------------------------------------------------------------------

I. Oznaka i pobliži opis životinje

Vlasnik --------------------------------------------------------------------------
                                                     (ime i adresa)

Konj -----------------------------------------------------------------------------
                                                                (ime)

Spol: ------------------ pasmina: -------------starost: ------------------- godina

Boja i biljeg ---------------------------------------------------------------------

Treba biti transportiran u ------------------------------------------ u R. Sloveniji
                                                                (mjesto)

Vrsta prijevoznog sredstva: željeznica, brod, zrakoplov, kamion(1) ----------------

-----------------------------------------------------------------------------------
                    (oznaka ili broj željezničkog vagona ili kamiona,
                                  broj leta zrakoplova, ime broda)

Ulazna carinarnica R. Slovenije preko koje se konj uvozi:

------------------------------------------------------------------------------------

II. Ovlašten za trkalište (mjesto turnira, staza treninga)(1) u ---

------------------------------------------------

Nadležni ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje za navedenog konja ovo:

a) pregledan je danas i ne pokazuje kliničke znake nikoje zarazne bolesti;

b) u toku posljednjih 40 dana prije izdavanja svjedodžbe nisu se na navedenom trkalištu (mjestu za turnir, stazi za trening)(1) pojavile nikoje zarazne bolesti.

III. Ova svjedodžba izdana je na dan odašiljanja i vrijedi pet dana od dana izdavanja, a ako se životinja prevozi morskim putem, rok važenja produžava se za vrijeme potrebno za taj prijevoz.

Izdano u -------------------------, ------------ 19 ---
             (mjesto, općina, županija)     (datum)

                                                                                        Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                                       (M. P.) -------------------------

                                         (potpis i faksimil)

________________________

(1) Nepotrebno prekrižiti

Obrazac je otiskan i na slovenskom jeziku

Prostor za carinske napomene

Dan izvoza iz Republike Slovenije

----------------------------- 19 ---- (pečat carinarnice)

Dan uvoza  ------------------- 19 ---- (pečat carinarnice)

B. IZJAVA VLASNIKA ILI NJEGOVA ZASTUPNIKA

Ovim izjavljujem da je konj naveden u prethodnoj svjedodžbi nakon izvoza bio na ovim mjestima izvan Republike Slovenije:

   Od - do       Mjesto        Zemlja, županija, općina    
        
        

  

------------------------- , ------------------ 19 ----

        (mjesto)                              (datum)

                                                                            ----------------------------

(potpis)

Obrazac: VS-40/2-e EZ

                
     REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
            I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

PRILOG VETERINARSKO-SANITARNOJ SVJEDODŽBI

za otpremu privremeno uvezenih konja za natjecanje, izložbu i smotru, u zemlje članice Europske zajednice

Država iz koje se vrši otprema: Republika Hrvatska

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb

Broj konja: ---------------------

I. Identifikacija konja

a) Službeni certifikat zemlje izvoznice N0 ------------------

b) Službeni certifikat zemlje izvoznice ovjeren je od ---------

----------------------------------------------------

II. Podrijetlo konja i odredište na koje se upućuje

a) Konj se upućuje iz ----------------------------------
                                         (mjesto, općina, županija)

u odredište ------------------------------------------
                                (mjesto, regija, država)

prijevoznim sredstvom(1) -------------------------------

b) Naziv i adresa pošiljaoca: ----------------------------

c) Naziv i adresa primatelja: ----------------------------

III. Podaci o zdravlju

Nadležni i dolje potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da gore opisana životinja udovoljava ovim uvjetima:

a) dolazi iz Republike Hrvatske u kojoj se obavezno prijavljuju sljedeće bolesti: afrička konjska kuga, durina, sakagija, konji, encefalomijelitis (svi tipovi uključujući i venezuelski encefalomijelitis), infekciozna anemija konja, vezikularni stomatitis, bjesnoća i bedrenica;

b) današnjim pregledom nisu utvrđeni nikakvi klinički znaci bolesti;

c) nije predviđena za klanje po nacionalnom programu eradikacije zaraznih i prenosivih bolesti;

d) nije boravila izvan zemlje članice Europske zajednice u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana. Uvezena je u Republiku Hrvatsku ------------ (2) iz --------------- (3).

Od izlaska iz zemlje članice Europske zajednice nije boravila u niti jednoj zemlji druge grupe.(4) Boravila je na gospodarstvu pod veterinarskim nadzorom i smještena u zasebnoj nastambi bez mogućnosti da dođe u doticaj sa životinjama drugačijeg zdravlja, osim za vrijeme natjecanja, izložbe ili smotre;

e) doprema se iz područja u kojima se:

1) venezuelski encefalomijelitis nije pojavio tijekom posljednje dvije godine;

2) durina nije pojavila u posljednjih šest mjeseci;

3) sakagija nije pojavila u posljednjih šest mjeseci;

f) ne doprema se iz područja koje je prema propisu Europske zajednice proglašeno zaraženim s asfričkom konjskom kugom;

g) ne doprema se iz gospodarstva iz kojeg je bio zabranjen izlaz životinja zbog zdravstvenog stanja životinja i nisu bile u dodiru s kopitarima iz drugog gospodarstva sa istim ograničenjem, i to:

1) u slučaju konjskog encefalomijelitisa, za vrijeme od šest mjeseci od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

2) u slučaju infekciozne anemije konja, do dana kada su zaražene životinje zaklane, a preostale životinje pokazale negativnu reakciju u dva Cogginsova testa izvršena u razmaku od tri mjeseca;

3) u slučaju vezikularnog stomatitisa, za vrijeme od šest mjeseci;

4) u slučaju arteritisa konja, za vrijeme od šest mjeseci;

5) u slučaju bjesnoće, za vrijeme od mjesec dana od posljednjeg prijavljenog slučaja;

6) u slučaju bedrenice, za vrijeme od 15 dana od posljednjeg prijavljenog slučaja.

Ako su životinje prijemčive za bolesti utvrđene u gospodarstvu i nastambe dezinficirane, vrijeme restrikcije treba biti 30 dana, računajući od dana kada su životinje uklonjene i nastambe dezinficirane, osim u slučaju bedrenice, kada je period restrikcije 15 dana.

h) koliko mi je poznato, životinja nije bila u dodiru s kopitarima oboljelim od neke zarazne ili prenosive bolesti, tijekom posljednjih 15 dana.

IV. Prijevoz konja

Konj se otprema prijevoznim sredstvom, koje je prethodno očišćeno i dezinficirano s dezificijenskom službeno odobrenim u Republici Hrvatskoj i koje udovoljava propisanim uvjetima za prijevoz životinja.

Izjava o otpremi životinje(5) N0 --------- (6) potpisana od strane držatelja životinje, sastavni je dio ovoga priloga.

V. Važenje Priloga veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi

Prilog vrijedi 10 dana. U slučaju da se konj prevozi brodom, rok se produžuje do kraja putovanja.

  Datum     Mjesto     Pečat*     Potpis veterinarskog
      inspektora   
           

----------------------------------------------------------------------
       (ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima)

Broj pečata mora se razlikovati od boje tiska.

_____________________

(1) Vrsta prijevoznog sredstva. Kod transporta željeznicom treba napisti broj vagona, prijevoza kamionom registarski broj vozila, prijevoza zrakoplovom registraciju zrakoplova i broj leta, a kod prijevoza brodom ime broda i kompanije.

(2) Umetnuti datum.

(3) Navesti državu.

(4) Dio teritorija, u skladu s člankom 13 (2) direktive 90/42b/EZ kako je prikazano u Komisijskog odluci, uključujući zadnje izmjene.

(5) Obrazac VS-40/2-f/EZ.

(6) Umetnuti broj.

Obrazac je otiskan i na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku

Obrazac VS-40/2-f/EZ

IZJAVA DRŽATELJA KONJA(1)

uz Prilog veterinarsko-sanitarne svjedodžbe za otpremu privremeno uvezenih konja za natjecanje, izložbu i smotru, u zemlje članice Europske zajednice

Ja dolje potpisani, -------------------------------------
                              (Ime i prezime - tiskanim slovima)

držatelj -------------- (2) životinje opisane u službenom certifikatu, izjavljujem:

1. Konj će biti otpremljen neposredno iz nastambe odnosno prostora otpreme do odredišta, bez dolaska u doticaj s drugim kopitarima.

2. Uvjeti iz Poglavlja III. stavka d) ispunjeni su.

3. Konj je izvezen iz zemlje članice Europske zajednice na
dan (3) ---------------.

--------------------------------
 (mjesto, općina, županija)

------------------------                        ------------------------
          (datum)                                                    (potpis)

Tiskano i na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku

_____________________

(1) Vlasnik, korisnik, držatelj

(2) Umetnuti broj konja

(3) Umetnuti datum

VS-40/3-a
A No001151

PRIMJEDBA

Svjedodžba o podrijetlu i zdravlju, vet. broj -------------- za izvoz konja.

Kod kopitara obilježenih vatrenim žigom na kopitu lijeve prednje noge brojevima ----------- izvršeno je maleiniziranje na dan -------------------- 19--- sa negativnim rezultatom. Isto tako kod svih označenih kopitara je izvršeno i serološko ispitivanje krvi na sakagiju metodom vezanja komplementa u Hrvatskom veterinarskom zavodu na dan ------------------ 19--- godine s negativnim rezultatom.

                                                               Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                               (M. P.) -------------------------  
                                                                               (potpis i faksimil)

REMARQUES

Les solipčdes marqués au fer rouge sur le sabot anterieur gauche Nos ------------------------------------------------

not été soumis - lžčpreuve de malléinisation le -------------- 19-------- avec un résultat négatif.

Chez tous ces solipédes, on a effectué également la recherche de la morve au laboratoire par la méthode de la déviation du complément dans IžInstitut vétérinaire džÉtat, le ---------------- 19------- Le résultat fut négatif.

(Cachet du Lžinspecteur véterinaire,

Service Vétérinaire -------------------------

officiel)

Obrazac HVI-9

                  
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da je pri utovaru pregledao (broj životinja po vrstama i spolu) --------------- ----------------- opisanih u prilozima ----------- (komada) svjedodžbi o zdravstvenom stanju, da su životinje zdrave, da se ne može sumnjati da su zaražene i da nisu vladale ove zarazne bolesti:

KOD KOPITARA: sakagija, u mjestu podrijetla i krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i susjednim općinama*, za posljednjih ------- dana-mjeseci*; durina u mjestu podrijetla i krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i susjednim općinama* za posljednjih -------- dana-mjeseci*; infekciozna anemija konja u mjestu podrijetla i krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i susjednim općinama* za posljednjih ------- dana-mjeseci*; osim toga

KOD PAPKARA: goveđa kuga na teritoriju čitave zemlje za posljednjih šest mjeseci te slinavka i šap u mjestu podrijetla i u krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i u susjednim općinama* posljednjih ------- dana;

KOD GOVEDA: plućna zaraza goveda na teritoriju čitave Republike za posljednjih šest mjeseci;

KOD OVACA: boginje ovaca i koza u mjestu podrijetla i u krugu 10 km* u općini podrijetla i susjednim općinama* za posljednjih ------- dana; šuga* - u općini podrijetla i susjednim općinama za posljednjih ------- dana;

KOD SVINJA: zarazna uzetost svinja u mjestu podrijetla i krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i u susjednim općinama* za posljednjih ----------- dana; klasična svinjska kuga u mjestu podrijetla i krugu promjera 10 km* - u općini podrijetla i u susjednim općinama* - za posljednjih ---------- dana; trihinoza* u mjestima podrijetla za posljednje tri godine.

Na putu do utovarne stanice životinje su prošle kroz nezaraženo područje.

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor ovjerava točnost prijevoda priloženih svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i ostalih veterinarskih dokumenata.

Primjedba: -------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Vagon broj ---------------------

Mjesto i zemlja odredišta -------------------------------

Veterinarski broj ----------------------------

---------------------------19---- godine

(datum)

Utovarna stanica -------------------------------------

(mjesto, općina, županija)

Ovlašteni veterinarski inspektor

(M. P.) -------------------------

Prekriti sve što se ne odnosi na vrstu utovarenih životinja.

* Nepotrebno prekrižiti i upisati vrijeme nepostojanja zaraze u smislu odredaba veterinarske konvencije s dotičnom zemljom uvoznicom i prijevoznicom.

Obrazac je tiskan i na francuskom, njemačkom, engleskom i slovenskom jeziku.

Obrazac VS-40/9-1

                
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
            I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz kopitara za rasplod i uzgoj

Država izvoznica: Republika Hrvatska

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb

Međunarodna potvrda o prijevozu i utovaru životinja(1)(2) N0 --------- (3)

Broj životinja: ---------

I. Identifikacija životinja4

  Oznaka
životinje(5)
Vrsta
životinje(6)
Pasmina
životinje
Dob
životinje
(godina)
Spol
životinje
Evidencijski broj
svjedodžbe(7)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
                 
                 

Svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja izdao i ovjerio(8) --

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

II. Podrijetlo životinja i odredišta na koje se životinje upućuju

Životinje se upućuju iz --------------------------------
                                       (mjesto, općina, županija)

neposredno u ----------------------------------------
                                        (mjesto, regija, država)

prijevoznim sredstvom(9) -------------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca ------------------------------

------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja -------------------------------

------------------------------------------------------------

III. Podaci o zdravlju

Nadležni i dolje potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da gore opisane životinje udovoljavaju ovim uvjetima:

a) dolaze iz Republike Hrvatske u kojoj se obvezno prijavljuju slijedeće bolesti: afrička konjska kuga, durina, sakagija, konjski encefalomijelitis (svi tipovi uključujući i venezuelski encefalomijelitis), infekcioza anemija konja, vezikularni stomatitis, bjesnoća i bedrenica;

b) danas su pregledane i nisu pokazale nikakve kliničke znake bolesti;

c) nisu odstranjene niti namijenjene klanju zbog nacionalnog programa eradikacije zaraznih i prenosivih bolesti;

d) da su tijekom 90 dana koji su neposredno prezhodili izvozu, ili od rođenja ako je životinja mlađa od 90 dana, prebivale na teritoriju Republike Hrvatske pod veterinarskim nadzorom i 30 dana prije otpreme bile izolirane od kopitara koji nisu bili istog zdravstvenog stanja;

e) dopremaju se iz područja u kojima se:

1) venezuelski encefalomijelitis nije pojavio tijekom posljednje dvije godine;

2) durina nije pojavila u posljednjih šest mjeseci;

3) sakagija nije pojavila u posljednjih šest mjeseci;

4) vezikularni stomatitis nije pojavio u posljednjih šest mjeseci(11)

ili

krv životinja uzeta unutar 21 dan prije izvoza, na dan -------------- (11), ispitana neutralizacijskim testom s negativnim rezultatom u razređenju seruma 1:12(10);

5) u slučaju nekastriranih muških životinja:

- virusni artaritis konja nije službeno prijavljen posljednjih šest mjeseci(10);

ili

- krv životinje uzeta unutar 21 dan prije izvoza, na dan -------------- (11) ispitana neutralizacijskim testom s negativnim rezultatom u razrjeđenju seruma 1:4(10);

ili

- sjeme životinje uzeto unutar 21 dan prije izvoza, na dan -------------- (11), ispitano je testom izolacije virusa s negativnim rezultatom(10);

f) ne dopremaju se iz područja prema propisu Europske zajednice proglašeno zaraženim s afričkom konjskom kugom, kao i da životinja:

- nije vakcinirana protiv afričke konjske kuge(10);

- jeste vakcinirana protiv afričke konjske kuge na dan -------------- (10)(11);

g) ne dopremaju se iz gospodarstva iz kojeg je bio zabranjen izlaz životinja zbog zdravstvenog stanja životinja i nisu bile u dodiru s kopitarima iz drugog gospodarstva sa istim ograničenjem i to:

1) u slučaju konjskog encefalomijelitisa, za vrijeme od šest mjeseci od dana kada su zaklani bolesni kopitari;

2) u slučaju infekciozne anemije konja, do dana kada su zaražene životinje zaklane, a preostale životinje pokazale negativnu reakciju u dva Cogginstova testa izvršena u razmaku od tri mjeseca;

3) u slučaju vezikularnog stomatitisa, za vrijeme od šest mjeseci;

4) u slučaju bjesnoće, za vrijeme od mjesec dana od posljednjeg prijavljenog slučaja;

5) u slučaju bedrenice, za vrijeme od 15 dana od posljednjeg prijavljenog slučaja.

Ako su sve životinje prijemčive za bolest utvrđenu u gospodarstvu poklane i nastambe dezinficirane, vrijeme restrikcije treba biti 30 dana, računajući od dana kada su životinje uklonjene i nastambe dezinficirane, osim u slučaju bedrenice, kada je period restrikcije 15 dana.

h) ne pokazuje kliničke znake zaraznog metritisa konja (CEM) i ne dolazi sa gospodarstva u kojem je postavljena sumnja na CEM tijekom posljednja dva mjeseca, niti je posredno ili neposredno preko koitusa bila u dodiru sa zaraženim kopitarima za koje je postavljena sumnja da su oboljeli od CEM-a;

i) koliko mi je poznato, životinje nisu bile u dodiru s kopitarima oboljelim od neke zarazne ili prenosive bolesti, tijekom posljednjih 15 dana;

j) koliko mi je poznato, životinje nisu primale tireostatike, estrogene, androgene ili gestagenske tvari u svrhu tova;

k) da su životinje podvrgnute slijedećim testovima s negativnim rezultatima sa uzorcima krvi uzetih unutar deset dana prije izvoza, na dan -------------- (11);

- Coggins test za infekcioznu anemiju konja;

- test vezanja komplementa za maleus u razređenju 1:10.

IV. Prijevoz životinja

Životinje se otpremaju prijevoznim sredstvom, koje je prethodno očišćeno i dezinficirano s dezinficijensom službeno odobrenim u Republici Hrvatskoj i koje udovoljava propisanim uvjetima za prijevoz životinja.

Izjava o otpremi životinja(12)N0 -------------- (3) potpisana od strane držatelja životinja, sastavni je dio veterinarsko-sanitarne svjedodžbe.

V. Važenje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe

Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana. U slučaju da se životinje prevoze brodom, rok se produžuje do kraja putovanja.

  Datum     Mjesto     Pečat*      Potpis veterinarskog
    inspektora   
           

------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska.

Obrazac je otiskan i na talijanskom, francuskom i engleskom jeziku(10)
_______________________

1) Isprave moraju biti ispostavljene na dan utovara životinja za otpremu i odnose se samo na životinje koje se prevoze u istom željezničkom vagonu, kamionu, zrakoplovu ili brodu i koje se otpremaju za rasplod i uzgoj.

2) Obrazac VS-40/9-2

3) Umetnuti broj

4) U slučaju kada je nedovoljno rubrika za opis pojedine životinje, opis se nastavlja u novom certifikatu.

5) Svaka životinja mora imati oznaku u obliku broja utisnutog vrućim žigom na vrat, but, ili kopito prednje desne noge. Veličina broja ne smije biti manja od 3 cm.

6) Konj, magarac, mula, mazga.

7) Evidencijski broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje.

8) Navesti veterinarsku stanicu s evidencijskim brojevima svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja koje je izdala i ovjerila.

9) Vrsta prijevoznog sredstva. Kod transporta željeznicom treba pisati broj vagona, prijevoza kamionom registarski broj vozila, prijevoza zrakoplovom registraciju zrakoplova i broj leta, a kod prijevoza brodom ime broda i kompanije.

10) Nepotrebno precrtati.

11) Umetnuti datum.

12) Obrazac VS-40/9-3.

Prilog 40/9-a

POTVRDA

OVLAŠTENI VETERINARSKI INSPEKTOR POTVRĐUJE:

ŽIVOTINJE NA KOJE SE OVA SVJEDODŽBA ODNOSI NISU BILE TRETIRANE PRIRODNIM ILI SINTETIČNIM ESTROGENIMA, KAKO U ZOOEKONOMSKE SVRHE TAKO NI U TERAPEUTSKE SVRHE, DA SU KONJI MALEINIZIRANI OČNOM METODOM ------------- 19 ----- GODINE I DA SU DOBIJENI NEGATIVNI REZULTATI.

DATUM --------------- 19 -----

                                                                       OVLAŠTENI
                                                  (M.P.)        VETERINARSKI
                                                                        INSPEKTOR

                                                                    -----------------------

CERTIFICATO

LžISPETTORE VETERINARIO ATTESTA:

CHE GLI ANIMALI, DA CUI PROVENGONO I PRODOTTI AI QUALI IL PRESENTE CERTIFICATO SI RIFERISCE, NON SONO STATI TRATTATI CON ESTROGENI NATURALI O SINTETICI PER FINALITA ZOOECONOMICHE E TERAPEUTICHE, I CAVALLI SONO STATI MALEINIZATI CON METODO OFTALMICO ------------- CON RISULTATO NEGATIVO.

LI ------------ 19----                     L'ISPETTORE VETERINARIO

---------------------                          -------------------------------

Prilog HVI 9-b

                
     REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

1. Na lijevo prednje kopito vrućim žigom utisnuta oznaka u obliku velikog slova "M"

    "Les chevaux sont ferres par lettre M sur le sabot gauche de devant"

2. Životinje su od rođenja iz mjesta podrijetla pošiljke (za mlade životinje)

    "Les animaux proviennent des leur naissance de Lžéndroit d éxpedition (pour les animaux jeuncs)"

3. Životinje su provele najmanje 6 mjeseci u mjestu podrijetla pošiljke (za starije životinje)

     "Les animaux ont sjeournés au moins 6 mois a lžendroit d éxpedition (pour les animaux adultes)"

4. Životinje su reagirale negativno na Coggins test, Hrvatski veterinarski zavod broj ------- datum --------
      19 ----

     "Le rezultat de Coggins test était negatif", Hrvatski veterinarski zavod No -------------- le date --------------- 19 ----

5. Životinje su bile negativne na durinu metodom vezivanja komplementa, Hrvatski veterinarski zavod broj ----------- datum     ------- 19 ----

   "Les animaux ont été negatifs a la durine par la method de liasion des complementes No -------------- le date -------------    19 ----"

                                                    Ovlašteni veterinarski inspektor

                                        (M. P.)       -------------------------
                                                                 (potpis i faksimil)

Prilog 9-c

(za izvoz i uvoz životinja,
mesa i proizvoda od mesa)

POTVRDA

Ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje:

Životinje na koje se ova svjedodžba odnosi nisu hranjene hranom koja sadrži estrogene ili bilo koje druge hormone, a meso i proizvodi od mesa potječu od životinja u čijoj ishrani nisu upotrebljavana estrogena niti bilo koja druga hormonalna sredstva.

U -------------------- 19 ------

Ovlašteni veterinarski inspektor

--------------------------

ATTESTATION

Par laquelle est confirmé de la part de lžinspecteur vétérinaire:

Que les animaux vivants et les animaux dont proviennentia et les produits de vivande et auxquels se rappotre cette attestation étaient nourris avec les aliments qui ne contenaient ni produits á base de hormones ni produits avec estrogénes.

A -------------------- 19 ------

Inspecteur vétérinaire    

--------------------------

BESTÄTIGUNG

Hiermit wird seitens des Veterinärinspektors bestätigt:

Dass das Vieh auf welche sich diese Bestätigung bezieht, beziehungsweise das Fleisch und die Fleischerzeugnisse von Tierren stammen, bei welchen keine Hormonal- und Estrogenmittel im Futter verwendet wurden.

---------------------- 19 ------

Veterinärinspektor      

--------------------------

CERTIFICATE

It is being attested herebyby Veterinary inspector:

That the livestock that this certificate corresponds to, as well as the meat and meat products are originating from livestock in food of which neither hormonal or estrogen means were used.

in -------------------- 19 ------

Veterinary inspector     

--------------------------

ATTESTAZIONE

Si attesta dalla parte del ispettore veterinario che:

Il bestiame al quale si relata questa attestazione, anziche la carne e i prodotti di carne, provengono degli animali che sono stati nutriti con alimenti non centenendo i prodotti ne hormonali ne estrogeni.

A -------------------- 19 ------

Ispettore veterinario    

--------------------------

9-d
(prilog uz obrazac
VS-40/35-a)

POTVRDA

Ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje:

a) Goveda čiste pasmine i velike vrijednosti:

- u posljednjih 12 mjeseci ili od rođenja ako su mlađa od 12 mjeseci, držana su u uzgojima kojima tijekom posljednje tri godine, koliko je poznato potpisanom i u skladu s tvrdnjama vlasnika, nije utvrđen ni jedan slučaj enzootske leukoze goveda;

- starija od 24 mjeseca, do datuma pregleda, tijekom posljednjih 12 mjeseci bila su podvrgnuta serološkom ispitivanju i dobijen je negativan rezultat na enzootsku leukozu goveda;

- starija od 12 mjeseci, u propisanom roku od 30 dana negativno su reagirala na serološka ispitivanja s ciljem otkrivanja enzootske leukoze goveda;

b) Goveda za uzgoj i proizvodnju:

- potječu iz uzgoja u kojima se nije dogodilo ništa što bi ukazivalo na postojanje enzootske leukoze goveda u posljednje tri godine;

- starija od 12 mjeseci, u propisanom roku od 30 dana negativno su reagirala na serološka ispitivanja s ciljem otkrivanja enzootske leukoze goveda;

c) Goveda muškog spola namijenjena tovu, mlađa od 30 mjeseci:

- potječu iz uzgoja u kojima se nije dogodilo ništa što bi ukazivalo na postojanje enzootske leukoze goveda.

Datum -------------- 19 -----

                                                                     Ovlašteni veterinarski inspektor 

                                                      (M.P.)             -------------------------
                                                                                     (potpis i faksimil)

Nepotrebno prekrižiti

Obrazac HVI 9-2

                
     REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

MEĐUNARODNA POTVRDA O PRIJEVOZU I UTOVARU ŽIVOTINJA(1)

Država izvoznica: Republika Hrvatska

Nadležni državni organi: -------------------------------

Evidencijski broj u kartonu o utovaru ------------------ (2)

Naziv i adresa pošiljatelja: ------------------------------

------------------------------------------------------------

Država odredišta: -------------------------------------

Krajnje odredište, naziv i adresa primatelja: ---------------

------------------------------------------------------------

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da je ----------- (3) životinja opisanih u veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi B
No --------- (4) pregledao i ocijenio ih sposobnim za međunarodni prijevoz, kao i da su utovarene pod uvjetima koje je odobrio veterinarski inspektor.

Datum, ----------------------------

Lokalno vrijeme(5) -------------------

Pečat ----------------------------------

(nadležni veterinarski inspektor - tiskanim slovima)

-----------------------------------

(potpis)

Tiskano i na talijanskom, francuskom i engleskom jeziku(6)
_________________________

1) Alineje treba popunjavati tiskanim slovima

2) Obrazac VS-40/I

3) Navesti broj životinja

4) Umetnuti broj

5) Vrijeme utovara prve životinje

6) Nepotrebno precrtati

Obrazac HVI 9-3

IZJAVA DRŽATELJA ŽIVOTINJA(1)

uz veterinarsko-sanitarnu svjedodžbu

Ja dolje potpisani -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
                       (ime i prezime i adresa tiskanim slovima)

izjavljujem:

1. Životinje opisane u veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi No ------------------ (2);

- bit će otpremljene neposredno iz nastambe odnosno prostora otpreme do odredišta, bez dolaska u doticaj s drugim kopitarima koje ne prati jednaka veterinarsko-sanitarna svjedodžba;

- prijevoz će se obaviti na takav način da zdravlje i dobrobiti životinje budu zaštićeni.

2. Životinje su boravile u Republici Hrvatskoj od rođenja.(3)

3. Životinje su uvežene u Republiku Hrvatsku prije više od 90 dana od dana davanja ove izjave.(3)

---------------------------------------
                (mjesto, općina)

---------------------------------------
                     (datum)

                                                                                      -------------------------
                                                                                                   (potpis)
___________________

1) Vlasnik, korisnik, držatelj
2) Umetnuti broj
3) Nepotrebno precrtati


Obrazac / Formular HVI 10

                        

REPUBLIKA                  REPUBLIK
HRVATSKA                  KROATIEN
MINISTARSTVO        MINISTERIUM
POLJOPRIVREDE I     FÜR LAND- UND
ŠUMARSTVA          FORSTWIRTSCHAFT
VETERINARSKA            VETERINÄR-
INSPEKCIJA                   INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za papige i golubove

URSPRUNGS- UND GESUNDHEITSZEUGNIS

für die Ausfuhr von Papageien Sittichen sowie
Tauben

Država izvoznica / Ausfuhrland: Hrvatska / Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Zuständige Behörde: Veterinäre Direktion, Zagreb - bevollmächtigter Veterinärinspektor.

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

I. Identifikacija / Identifikation

Vrsta, broj i oznaka ptice / Sorte, Anzahl und Bezeichnung der
Vögel: ----------------------------------------------

--------------------------------------------------

II. Podrijetlo ptice / Herkunft der Vögel

Naziv i adresa uzgajališta / Name und Adresse Herkunftsbestandes: -----------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja /Name und Adresse des Absenders: -----------------------------------------------------

III. Odredište ptica / Besstimmung der Vögel

Naziv i adresa primatelja / Name und Adresse des Empfängers: ------------------------------------------------------

Prijevozno sredstvo(1) / Transportmittel(1): ---------------

--------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Gesundheitsangaben

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da / Unterzeichneter Veterinärinspektor bestätigt hiermit, da":

a) je dana ----------- , pregledao opisanu/e pticu/e i utvrdio da ne pokazuje/u(2)nikoje kliničke znake newcastleske bolesti, avijarne klamidioze (psitakoze-ornitoze) niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti; / am ----------- , des vorerwähnte der(die) Vögel(Vögel) wurde/n(2) heute untersucht und als gesund und frei von Anzeichen ansteckender Krankheiten, insbesondere Newcastle disease und Avian chlamydiosis (Psittakose/Orhitose) befunden;

b) je/su ptica/ptice prebivala/e u objektu iz kojeg je/su otpremljena/e(2) najmanje 40 dana prije izvoza; / der(die) Vögel(Vögel) hat (haben)(2) sich seit mindestens 40 Tagen vor dem Versand im Bestand des oben genannten Besitzers befunden;

c) u mjestu podrijetla i 20 km unaokolo, u protekih 40 dana prije otpreme, nije bilo pojave newcastleske bolesti; / am Herkunftsort und in einem Umkreis von 20 km wurden während der letzten 40 Tage vor dem Versand keine Fälle von Newcastle disease festgestellt.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / Dieses Zeugnis ist 10 Tage gültig

  Datum  
  Datum 
  Mjesto  
    Ort
  Pečat  
  Stempl*  
Potpis veterinarskog
inspektora/Unterschrift
des Veterinärinspektors
           

---------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, Familienname und Beruf - in Druckschrift)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Stempelfarbe soll von der Druckfarbe unterschiedlich sein.

________________

(1) Registracijska oznaka / Zulassungsnummer
(2) Nepotrebno precrtati / Unpassendes streichen

Obrazac HVI 11

                
     REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
               I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PERAD I PERNATU DIVLJAČ

Potvrđuje se da su životinje: kokoši* ---------- kom, pilići* ------- kom, patke* ------- kom, guske* ------ kom, pure* ------- kom, pernata divljač* ------- kom, koje je u dvorištu podrijetla i na utovarnoj stanici pregledao ovlašteni veterinarski inspektor, zdrave i:

1) da u općini podrijetla i susjednim općinama posljednjih 40 dana prije otpreme nije vladala njukastlska bolest;

2) da u općini podrijetla posljednjih 14 dana nije vladala kolera peradi;

3) da su općine uzduž puta transporta - od općine podrijetla do utovarne stanice, slobodne od bolesti koje se prenose na perad, a podliježu obvezi prijave.

Primjedba: -------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Vagona* --------------- kamiona* broj ----------------

Mjesto i zemlja odredišta -------------------------------

Veterinarski broj -------------------------------------

Datum ----------------------------------------------

Utovarna stanica -------------------------------------

                                     (mjesto, općina, županija)

                                                                  (M. P.) Ovlašteni veterinarski
                                                                                       inspektor

                                                                              ----------------------
                                                                                   (potpis i faksimil)

_____________

* Nepotrebno prekrižiti
Obrazac je otiskan i na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku

Obrazac / Form HVI 12

                             
  REPUBLIKA                        REPUBLIC OF
  HRVATSKA                            CROATIA
MINISTARSTVO                MINISTRY OF
POLJOPRIVREDE I       AGRICULTURE AND
    ŠUMARSTVA                     FORESTRY
VETERINARSKA                VETERINARY
  INSPEKCIJA                       INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za pse i mačke

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE

for dogs and cats

Država izvoznica / Exporting country: Hrvatska / Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - Official Veterinary Inspector

Država odredišta / Country of destination: -----------------

------------------------------------------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identification

Vrsta, broj i identifikacija životinja. / Species, number and identification of the animals.

    Vrsta
  Species  
   Oznaka
   Marking   
   Pasmina
     Breed   
    Spol
    Sex    
    Starost    
      Age
................
................
................
..................
..................
..................
................. .............. ..................
.................
................
................
.................
.................
.................
................ .............. ..................

II. Podrijetlo životinja / Origin of the animals

Država i mjesto podrijetla / Country and place of origin: -------------------------------------------------------

Pošiljatelj / Consigner: ---------------------------------

Primatelj / Consignee: ---------------------------------

III. Odredište životinja / Destination of the animals

Adresa u odredištu / Destination address: ------------------

-------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Health Information

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da / I, undersigned official veterinary inspector, certify that:

a) je dana -----------, pregledao opisanu/e životinju/e i utvrdio da ne pokazuje/u(1) nikoje kliničke znake bjesnoće, štenećaka, bolesti uzrokovane ektoparazitima niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti i da je odobrio putovanje; / on -----------, the said animal(s) was/were examined and found to be free from clinical signs of infectious or contagious disease including distemper, rabies and external parasites and in my opinion is/are(1) fit to travel;

b) u objektu prebivališta, nije bilo bjesnoće tijekom šest mjeseci prije izvoza; / no case of rabies has occurred on the premises of origin during the past 6 months;

SAMO ZA PSE I MAČKE STARIJE OD TRI MJESECA / IN THE CASE OF DOGS AND CATS OVER 3 MONTHS OF AGE ONLY

c) je/su dana ------------, -------------, -------------, životinja/e vakcinirana/e (1) protiv bjesnoće i da od vakcinacije nije prošlo manje od 15 dana niti više od šest mjeseci prije izvoza / on -----------------, -----------------, --------------, (date), being not less than 15 days and not more than 6 months prior to export the said animal(s) was/were(1) vaccinated against rabies.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / This certificate is valid for 10 days

     Datum     
       Date
   Mjesto    
     Place
    Pečat    
    Seal
Potpis veterinarskog
     inspektora
Veterinary inspector
          signature
    
            

--------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje-tiskanim slovima / Name, qualification and title-in typed letters)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.
_______________
(1) Nepotrebno precrtati / Delete as appropriate

Obrazac / Modulo HVI 12-1

                           
   REPUBLIKA                  REPUBBLICA DI
   HRVATSKA                        CROAZIA
MINISTARSTVO                MINISTERO
POLJOPRIVREDE I     DELL'AGRICOLTURA
    ŠUMARSTVA             E DELLE FORESTE
VETERINARSKA              ISPETTORATO
     INSPEKCIJA                VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za pse i mačke

ATTESTATO SANITARIO VETERINARIO

per cani e gatti

Država izvoznica / Paese esportatore: Hrvatska / Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellžAgricoltura e delle Foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organo competente per il rilascio dellžAttestato sanitario veterinario: Direzione Veterinaria, Zagabria - lžispettore veterinario competente

Država odredišta / Paese di destinazione: ------------------

I. Identifikacija / Identificazione

  Vrsta
  Specie
  Oznaka   
  Contrassegno  
  Pasmina  
   Razza
  Spol
  Sesso  
   Starost   
      Eta
..............
..............
..............
.........................
..........................
.........................
................. ............... .................
...............
...............
...............
.........................
.........................
.........................
................ ............... ................

II. Podrijetlo životinja / Origine dellžanimale

Država i mjesto podrijetla / Paese e localit- di provenienza: --

----------------------------------------------------

Pošiljatelj / Speditore: ---------------------------------

Primatelj / Destinatario: --------------------------------

III. Odredište životinja / Destinazione dellžanimale

Adresa u odredištu / Indirizzo del destinatario: -------------

----------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Dati sanitari

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da / Il sottoscritto ispettore sanitario conferma che:

a) je dana -----------, pregledao opisanu/e životinju/e i utvrdio da ne pokazuje/u(1) nikoje kliničke znake bjesnoće, štenećaka, bolesti uzrokovane ektoparazitima niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti i da je odobrio putovanje; / ha controllato in data ----------- l'animale descritto e ha constatato che non presenta(1) nessun sintomo di rabbia, di cimurro, di malattie causate da ectoparassiti e neanche di altre malattie contagiose o infettive e che ha permesso il suo transporto;

b) u objektu prebivališta, nije bilo bjesnoće tijekom šest mjeseci prije izvoza; / nell 'impianto di soggiorno non ci sono stati casi di rabbia durante un periodo di sei mesi prima dell 'esportazione;

SAMO ZA PSE I MAČKE STARIJE OD TRI MJESECA /

SOLTANTO PER CANI E GATTI DI ETÁ SUPERIORE AI TRE MESI

c) je/su dana ------------, -------------, -------------, životinja/e vakcinirana/e(1) protiv bjesnoće i da od vakcinacije nije prošlo manje od 15 dana niti više od šest mjeseci prije otpreme / l 'animale e stato vaccinato in data -----------, -----------, -----------,(1) contro la rabbia e che dalla data della vacinazione non sono trascorsi meno di 15 giorni e neanche piů di sei mesi dalla data dell 'esportazione.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / Il presente attestato ha una validit- di 10 giorni

     Datum     
     Data
     Mjesto     
     Localita
     Pečat
     Timbro*    
Potpis veterinarskog
      inspektora
Firma dell ispettore
       sanitario
           

------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje-tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione professionale e carica-in stampatello)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore del testo scrito.

_______________
(1) Nepotrebno precrtati / Cancellare es non necessario

Obrazac / Obrazec HVI 12-2

                        
  REPUBLIKA              REPUBLIKA
   HRVATSKA               HRVAŠKA
MINISTARSTVO    MINISTRSTVO ZA
POLJOPRIVREDE I   KMETIJSTVO IN
    ŠUMARSTVA          GOZDARSTVO
VETERINARSKA       VETERINARSKA
    NSPEKCIJA               INŠPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za pse i mačke

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za pse in mačke

Država izvoznica: Hrvatska / Hrvaška

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Pristojni organ za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - pooblaščen veterinarski inšpektor

Država uvoznica: ---------------------------

I. Identifikacija

Vrsta, broj i identifikacija životinja / Vrsta, številka in identifikacija živali

   Vrsta       Oznaka
   Označba   
   Pasmina   
    Pasma
    Spol        Starost   
...............
...............
................
....................
...................
......................
.................. ................ .................
................
...............
................
.....................
.....................
.....................
.................. ............... .................

II. Podrijetlo životinja / Poreklo živali

Država i mjesto podrijetla / Država in kraj porekla: ---------

----------------------------------------------------

Pošiljatelj: -------------------------------------------

Primatelj / Prijemnik: ----------------------------------

III. Odredište životinja / Žival je namenjena

Adresa u odredištu / Naslov v državi uvoznici: -------------

----------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Zdravstveni podatki

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da / Spodaj podpisani veterinarski inšpektor potrjuje, da:

a) je dana --------------- pregledao opisanu/e životinju/e i utvrdio da ne pokazuje/u (1) nikoje kliničke znake bjesnoće, štenećaka, bolesti uzrokovane ektoparazitima, niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti i da je odobrio putovanje; / je dne --------------- pregledal opisano/e žival/i in ugotovil, da ne kaže/jo (1) nikakršne kliničke znake stekline, kuge, bolezni, ki jo povzročajo ektoparaziti ali druge kužne in nalezljive bolezni, te dovoljuje putovanje;

b) u objektu prebivališta, nije bilo bjesnoće tijekom šest mjeseci prije izvoza; / v objektu prebivališča, ni bilo stekline zadnjih šest mesecev pred izvozom;

SAMO ZA PSE I MAČKE STARIJE OD TRI MJESECA
SAMO ZA PSE IN MAČKE STAREJŠE OD TRI MESECE

c) je/su dana ---------, -----------, ---------, životinja/e vakcinirana/e (1) protiv bjesnoće i da od vakcinacije nije prošlo manje od 15 dana niti više od šest mjeseci prije izvoza / je/so dne ---------, ---------, -----------, žival/i vakcinirana/e (1) proti stekline in da je vakcinacija opravljena najmanj pred 15 dnevi, toda ne več kot pred šestimi meseci pred izvozom.

V. Ova svjedodžba vrijedi 10 dana./To spričevalo velja 10 dni.

   Datum       Mjesto
     Kraj
   Pečat*   

Potpis veterinarskog
inspektora
Podpis veterinarskega
inšpektorja

           

-------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima. / Ime, priimek in poklic - pisati s tiskanim črkami.)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata ne sme biti enaka kot barva tiska.

______________
(1) Nepotrebno precrtati / Nepotrebno prečrtaj

Obrazac / Form HVI 12-3

                         
 REPUBLIKA                  REPUBLIK
 HRVATSKA                  KROATIEN
MINISTARSTVO        MINISTERIUM
POLJOPRIVREDE I   FÜR LAND- UND
    ŠUMARSTVA      FORSTWIRTSCHAFT
VETERINARSKA             VETERINÄR-
    INSPEKCIJA                INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za pse i mačke

VETERINÄR-SANITÄRES ZEUGNIS

für Hunde und Katzen

Država izvoznica: Hrvatska / Ausfuhrland: Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Zuständige Behörde: Veterinäre Direktion, Zagreb - bevollmächtigter Veterinärinspektor

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

I. Identifikacija / Identifikation

Vrsta, broj i identifikacija životinja / Sorte, Anzahl und Identifikation der Tiere

Vrsta
Sorte
Oznaka
Bezeichnung
Pasmina
Rasse
Spol
Geschlecht
Starost
Alter
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................

II. Podrijetlo životinja / Herkunft der Tiere

Država i mjesto podrijetla / Land und Ort der Herkunft: -------

------------------------------------------------------

Pošiljatelj / Absender: ---------------------------------

Primatelj / Empfänger: ---------------------------------

III. Odredište životinja / Bestimmungsort der Tiere

Adresa u odredištu / Bestimmungsanhrift: ------------------

-----------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Gesundheitsangaben

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da / Unterzeichneter Veterinärinspektor bestärigt hiemt, da":

a) je dana ---------, pregledao opisanu/e životinju/e i utvrdio da ne pokazuje/u(1) nikoje kliničke znake bjesnoće, štenećaka, bolesti uzrokovane ektoparazitima niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti i da je odobrio putovanje / am --------, das vorerwähnte Tier/die vorerwähnten Tiere untersucht wurde/n und es festgestellt wurde, da" diese/s(1) kein klinisches Zeichen von Hundewut, Hundestaupe, Erkrankungen durch Ektoparasite oder von anderen ansteckenden und übertragbaren Krankheiten zeigt/en, soda" die Reise genehmigt wurde;

b) u objektu prebivališta, nije bilo bjesnoće tijekom šest mjeseci prije izvoza / im Domizilobjekt in Dauer von sechs Monaten vor Ausfuhr kein Hundewutfall erschienen ist;

SAMO ZA PSE I MAČKE STARIJE OD TRI MJESECA

NUR FÜR HUNDE UND KATZEN AB DREI MONATEN

c) je/su dana -------------, -------------, ------------, životinja/e vakcinirana/e(1) protiv bjesnoće i da od vakcinacije nije prošlo manje od 15 dana niti više od šest mjeseci prije otpreme / das Tier/die Tiere am ------------------, -----------, -----------, gegen Hundewut vakziniert(1) wurde/n und da" ab der Vakzination nicht minder als 15 Tage und nicht mehr als sechs Monate vor der Ausfuhr verlaufen ist.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / Dieses Zeugnis ist 10 Tage gültig

   Datum /   
   Datum
   Mjesto/   
    Ort
   Pečat /
   Stempel*   
   Potpis veterinarskog    
   inspektora /
   Unterschrift des
   Veterinärinspektors
  
  
  
    
  
  
  
          

-------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, Familienname und Beruf - in Druckschrift)

*Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Stempelfarbe soll von der Druckfarbe unterschiedlich sein.

_______________
(1) Nepotrebno precrtati / Unpassendes streichen

Obrazac/Formulaire HVI 12-4

                         
REPUBLIKA                      RÉPUBLIQUE
HRVATSKA                       DE CROATIE
MINISTARSTVO                MINISTČRE
POLJOPRIVREDE I      DE L'AGRICULTURE
ŠUMARSTVA                  ET DE LA FORĘT
VETERINARSKA               INSPECTION
INSPEKCIJA                      VÉTÉRINAIRE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za pse i mačke

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE ET SANITAIRE

pour chiens et chats

Država izvoznica / Pays exportateur: Hrvatska / Croatie

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministčre lž compétent: Ministčre de lžAgriculture et de la Foręt

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Autorité compétente pour la délivrance des certificats vétérinaires et sanitaires: Direction de la Médecine vétérinaire, Zagreb - lžinspecteur vétérinaire officiel

Država odredišta / Pays de destination: --------------------

I. Identifikacija / Identification

Vrsta, broj i identifikacija životinja / Espčce, nombre et identification des animaux

Vrsta
Espece
Oznaka
Marquage
Pasmina
Race
Spol
Sexe
Starost
Âge
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
...................... ...................... ......................

II. Podrijetlo životinja / Origine des animaux

Država i mjesto podrijetla / Pays et lieu d'origine: ----------

------------------------------------------------------

Pošiljatelj / Expéditeur: --------------------------------

Primatelj / Destinataire: --------------------------------

III. Odredište životinja / Destination des animaux

Adresa u odredištu / Adresse dans le lieu de destination: -----

------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Données sur la santé

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da: / Lžinspecteur vétérinaire sous-signé certifie que:

a) je dana ---------, pregledao opisanu/e životinju/e i utvrdio da ne pokazuje/u(1) nikoje kliničke znake bjesnoće, štenećaka, bolesti uzrokovane ektoparazitima niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti i da je odobrio putovanje / lžanimal/les animaux précité(s) a/ont été examiné(s) le --------- et qužil a été constaté qužil(s)ne présente/nt) aucun symptôme clinique de la rage, ni de la maladie des jeunes chiens ou maladie de Carré, ni de maladies provoquées par des ectoparasites, ni džautres maladies contagieuses, infectieuses, et qužil accorde son autorisation pour son/leur voyage(1);

b) u objektu prebivališta, nije bilo bjesnoće tijekom šest mjeseci prije izvoza / dans les locaux oů les animaux ont séjourné il nžy a pas eu de cas de rage au cours des six mois précédent lžexportation;

SAMO ZA PSE I MAČKE STARIJE OD TRI MJESECA

- REMPLIR SEULEMENT POUR LES CHIENS ET CHATS DE PLUS DE TROIS MOIS

c) je/su dana -------------, -------------, ------------, životinja/e vakcinirana/e(1) protiv bjesnoće i da od vakcinacije nije prošlo manje od 15 dana niti više od šest mjeseci prije otpreme / lžanimal/les animaux a/ont été vacciné(s) contre la rage le ------------, ------------, ------------, et que cette vaccination ne date pas de moins de 15 jours ni de plus de six mois avant son/leur exportation(1).

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Lieu
   Pečat /
   Cachet*  
   Potpis veterinarskog
inspektora
e Signature de l'ins-
pecteur vétérinaire
  
  
    
    
    
    
  
                         


-------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Nom, prénom et fonction - en caractčres d'imprimerie)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / La couleur du cachet doit ętre différente de celle des caractčres du texte.

_______________
(1) Nepotrebno precrtati / Rayer les mentions inutiles

Obrazac/Obrazec/Modulo HVI 13

            
                      
   REPUBLIKA                     REPUBLIKA
    HRVATSKA                      HRVAŠKA
 MINISTARSTVO              MINISTRSTVO
POLJOPRIVREDE          I ZA KMETIJSTVO
   ŠUMARSTVA              IN GOZDARSTVO
VETERINARSKA             VETERINARSKA
    INSPEKCIJA                    INŠPEKCIJA
   REPUBLICCA                   DI CROAZIA
    MINISTERO             DELL'AGRICOLTURA
     E DELLE                           FORESTE
ISPETTORATO                 VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za papige i golubove

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za papige in golobe

ATTESTATO SANITARIO VETERINARIO

per pappagalli e piccioni

Država izvoznica: Hrvatska / Hrvaška / Paese esportatore: Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Zagreb / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gazdarstvo, Zagreb / Ministero competente: Ministero dellžAgricoltura e delle foreste, Zagabria

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organ ki je pristojen za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala: Republiška veterinarska uprava, Zagreb - pooblaščeni veterinarski inšpektor / Organo competente per il rilascio dellžattestato sanitario veterinario: Direzione veterinaria, Zagabria - lžispettore veterinario autorizzato.

Država odredišta: / Država v katero je pošiljka namenjena: / Paese destinatario:

Evidencijski broj utovara: / Evidencijska številka nakladanja: / Numero di evidenza di carico:

I. Identifikacija / Identificazione

Vrsta, broj i oznaka ptica: / Vrsta, število in oznaka ptic: / Specie e contrassegno degli uccelli: ----------------------------

------------------------------------------------------

II. Podrijetlo ptica / Poreklo ptic / Origine degli ucceli

Naziv i adresa uzgajališta: / Naziv in naslov gojišča: / Denominazione e indirizzo dellžallevamento: ---------------------

------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja: / Ime in naslov pošiljatelja: / Denominazione e indirizzo dello speditore: -----------------------

------------------------------------------------------

III. Odredište ptica / Kam so ptice namenjene / Destinazione degli uccelli

Naziv i adresa primatelja: / Ime in naslov prejemnika: / Denominazione e indirizzo del destinatario: ----------------------

Prijevozno sredstvo: / Prevozno sredstvo: / Mezzo di transporto(1) ------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Podatki o zdravlju živali / Dati sanitari

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da: / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje, da: / Il sottoscritto ispettore veterinario conferma che:

a) je dana ----------- pregledao opisanu/e pticu/e i utvrdio da ne pokazuje/u(2) nikoje kliničke znake newcastleske bolesti, avijarne klamidoze (psitakoze-ornitoze) niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti;

- je dne ----------- pregledal opisano ptic/e un ugotovil da le-ta/te ne pokazuje/jo(2)) nobenih kliničkih znakov newcastleške bolezni, avijarne klamidioze (papigovke-ornitoze) niti drugih nalezljivih in prenosnih bolezni;

- ha controllato in data ----------- lžuccello/i descritto/i e ha constatato che non presenta/presentano(2) nessun sintomo di morbo di newcastle, clamydia aviaria (psittacosi/ornitosi) e neanche di altre malattie contagiose e infettive;

b) je/su ptica/e prebivala/e u objektu iz kojeg je/su otpremljena/e(2) najmanje 40 dana prije izvoza;

- ptica/e je/so bivale v objektu iz katerega je/so odpremljena/e(2) najmanj 40 dni pred izvozom;

- lžuccello/gli uccelli ha/hanno dimorato in un impianto di soggiorno da dove é/sono stato/i spedito/i(2) al minimo 40 giorni prima dellžesportazione;

c) u mjestu podrijetla i 20 km unaokolo, u proteklih 40 dana prije otpreme, nije bilo pojave newcastleske bolesti.

- v mestu porekla in 20 km okrog, v minulih 40 dni pred odpremo se ni pojavila newcastleska bolezen.

- nel luogo di origine e 20 km attorno al luogo non ci sono stati casi di morbo di newcastle, quaranta giorni prima della spedizione.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / Veljavnost tega certifikata je 10 dni / Questo attestato ha una validit- di 10 giorni

   Datum /   
   Data
   Mjesto/   
    Kraj
Localita
   Pečat /
   Timro *  
 Potpis veterinarskog inspektora
Podpis veterinarskega inšpektorja
Firma dell'ispetore veterinario
  
  
      
    
    
    
    
                               

------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje-tiskanim slovima / Ime, priimek inpoklic - s tiskanim črkami
/Nome, cognome e professione - in stampatello)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata mora biti različna od barve s katero je listina tiskana.
/Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore testo scritto.

_____________
(1) Registracijska oznaka. / Contassegno di registrazione.
(2) Nepotrebno precrtati. / Nepotrebno prečrtamo. / Cancellare se non necessario.

Obrazac / Formanyomtatvány HVI 13-1

                        
   REPUBLIKA                         HORVAT
     HRVATSKA                  KÖZTÁRSASÁG
  
 MINISTARSTVO           MEZOGAZDASÁGI
POLJOPRIVREDE I          ÉS ERDOGAZDÁL-
      ŠUMARSTVA                      KODÁSI

  VETERINARSKA        ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
      INSPEKCIJA                  FELÜGYELOSÉG

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za papige i golubove

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZÁRMAZÁSI BIZONYLAT

papagájok és galambok kiszállitásához

Država izvoznica / Kiviteli ország: Hrvatska / Horvátország

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Illetékes minisztérium: Mezogazdasági és erdogazdálkodási Minisztérium

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Az állategészségügyi bizonylat kiadására illetékes hat"ság: Állategészségügyi Igazgat"ság - Zágráb, a felhatmazott állategészségügyi felügyelo

Država odredišta / Rendeltetési ország:

I. Identifikacija / Azonosítás

Vrsta, broj i oznaka ptica / A madár faja, száma és jele: -------

------------------------------------------------------

II. Podrijetlo ptica / A madár származási helye

Naziv i adresa uzgajališta / A tenyészt" neve és címe: -------

------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / A szállít" és címe: --------------

------------------------------------------------------

III. Odredište ptica / A madár rendeltetési helye

Naziv i adresa primatelja / A fogad" neve és címe: -----------

------------------------------------------------------

Prijevozno sredstvo(1) / Szállítási eszköz(1): --------------

------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Egészségügyi adatok

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da / Alulirott állategészségügyi ellenor igazolja, hogy: -----------------------

------------------------------------------------------

a) je dana ----------- pregledao opisanu/e pticu/e i utvrdio da ne pokazuje/u(2) nikoje kliničke znake newcastleske bolesti, avijarne klamidoze (psitokoze-ornitoze) niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti; /----------- napon megvizsgálta a leít madarat/akat és megállapította, hogy semmiféle klinikai megnyilvánulást nem mutat/nak(2) Newcastel betegségre, Avian chlamydiosisra (psittacosisra), sem más ragályos illetve terjesztheto betegségre;

b) je/su ptica/ptice prebivala/e u objektu iz kojeg je/su otpremljena/e(2) najmanje 40 dana prije izvoza; a madárt/akat az objektumb"l, ahol tart"zkodott/tak a kiszállítás eö"tt legalább 40 nappal korábban elvitték(2);

c) u mjestu podrijetla i 20 km unaokolo, u proteklih 40 dana prije otpreme, nije bilo pojave newcastleske bolesti. / a származási helyen és annak 20 km-es körzetében az elszállítás elott 40 nappal nem tapasztaltak Newcastel betegséget.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana / Ezen bizonylat 10 napig érvényes

   Datum /   
   Dátum
   Mjesto/   
    Hely
   Pečat /
   Pecsét*  
 Potpis veterinarskog inspektora
Aláírás Allategészségügyi
ellenor
  
  
      
    
    
    
    
                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / A nevet, vezetékenevet és a hivatást nyomtatott betükkel kell írni)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / A pecsét színének különböznie kell nyomtatvány színétol.
________________
(1) Registracijska oznaka / Nyilvántartási jelzés
(2) Nepotrebno precrtati / A szükségtelent át kell húzni

Obrazac/Form HVI 13-2

                      
    REPUBLIKA               REPUBLIC OF
    HRVATSKA                   CROATIA
 MINISTARSTVO          MINISTRY OF
POLJOPRIVREDE I      AGRICULTURE
    ŠUMARSTVA          AND FORESTRY
 VETERINARSKA           VETERINARY
     INSPEKCIJA               INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za papige i golubove

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

for parrots and pigeons

Država izvoznica/Country of export: Hrvatska/Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Authorized ministry: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Agency authorized for issuing veterinary-sanitary certificate: Veterinary Directorate, Zagreb - authorized veterinary inspector

Država odredišta / Country of destination: --------------------------------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identification

Vrsta, broj i oznaka ptica; / Species, number and characteristics of birds: --------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Podrijetlo ptica / Origin of birds

Naziv i adresa uzgajališta: / Name and address of hatchery: -----------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja: / Name and address of sender: -----------------------------------------------------------

III. Odredište ptica / Destination of birds

Naziv i adresa primatelja: / Name and address of recipient: -----------------------------------------------------------

Prijevozno sredstvo(1): / Means of transport(1): -------------------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Health information

Potpisan veterinarski inspektor potvrđuje, da: / The undersigned veterinary inspector confirms, that:

a) je dana --------------- , pregledao opisanu/e pticu/e i utvrdio da ne pokazuje/u(2) nikoje kliničke znake newcastleske bolesti, avijarne klamidioze (psitakoze-ornitoze) niti drugih zaraznih i prenosivih bolesti; / that in the date of ----------- , has inspected the described bird/s and cinfirmed that it/they does/do(2) not show any evidence of Newcastle disease, avian Chlamydia (psittacosis-ornithosis) nor any other contagious and transmissible diseases;

b) je/su ptica/e prebivala/e u objektu iz kojeg je/su otpremljena/e(2) najmanje 40 dana prije izvoza; / that the bird/s were kept at the object from which it/they were delivered(2) for a minimum of 40 days prior to export;

c) u mjestu podrijetla i 20 km unaokolo, u proteklih 40 dana prije otprema, nije bilo pojave newcastleske bolesti; / that in the place of origin and within a 20 km radius thereof, during the 40 days prior to delivery there were no intances of Newcastle disease.

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana. / This certificate is valid for 10 days.

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat /
   Stamp*  
 Potpis veterinarskog inspektora
 Signature of veterinary inspector
  
  
      
    
      
    
    
                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Firs name, last name and profession - printed letters)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The color of the stamp must be different from the color of the printing ink.

_________
(1) Registracijska oznaka / Registration No.
(2) Nepotrebno precrtati / Cross out items that do not apply.

Obrazac HVI 14-a - SLO

               
   REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA ZEČEVE I KUNIĆE

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da je pri utovaru pregledao ----------- komada zečeva*) - kunića*), da su zdravi i:

1) da u mjestu podrijetla i u krugu od ----------- km oko tog mjesta*) - u zemlji podrijetla*) za posljednjih -------- mjeseci*) - godina*) prije otpreme nisu utvrđene miksomatoza i tularemija;

2) da su općine uz duž puta prijevoza - od općine podrijetla do utovarne stanice, slobodne od bolesti koje podliježu obvezi prijave, a prenose se na glodavce svih vrsta.

Primjedba  ------------------------------------------

------------------------------------------------------

Vagona*), kamiona*) broj ------------------------------

Mjesto i zemlja odredišta ------------------------------

Veterinarski broj -------------------------

Datum ------------------------ 19 ------

Utovarna stanica -------------------------------------
                                    (mjesto, općina, županija)

                    Ovlašteni veterinarski
                  inspektor
(M. P.)      -------------------
            (potpis i faksimil)


____________
* Nepotrebno precrtati
Obrazac je otiskan i na slovenskom jeziku

Obrazac / Form / Obrazec HVI 18

                 
REPUBLIKA              REPUBLIC OF
     HRVATSKA                  CROATIA
  MINISTARSTVO    MINISTRY OF AGRI-
 POLJOPRIVREDE I   CULTURE AND
      ŠUMARSTVA          FORESTRY
VETERINARSKA        VETERINARY
     INSPEKCIJA           INSPECTION

     REPUBLIKA HRVAŠKA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
       IN GOZDARSTVO
VETERINARSKA INŠPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA POTVRDA
za privremeno skladištene životinjske proizvode

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE
for temporarily stored animal products

VETERINARSKO-SANITARNO POTVRDILO
za začasno skladiščenje živalskih predelkov

Država otpreme: Republika Hrvatska / Shipping country: Republic of Croatia / Država odpreme: Republika Hrvaška

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb / Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry, Zagreb / Pristojno ministarstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Zagreb

Država podrijetla /Country of origin / Država porekla: -------

--------------------------------------------------------

Država odredišta / Country of destination / Država namena: --

--------------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Shipment reference number / Evidencijska številka nakladanja: ------------------------------

--------------------------------------------------------

Podaci o podrijetlu, identitetu, odredištu i higijenskoj ispravnosti / Origin, Identification, Destination and Sanitary Compliance / Podatki o poreklu, identiteti, kraju namena in higijenski neoporečnosti

Vrsta životinjskog proizvoda / Description of animal product /Vrsta živalskega predelka: ------------------------------

--------------------------------------------------------

Vrsta paketa ili dijelova / Nature of packaging or parts descrip-tion / Vrsta paketov ali delov: ---------------------------

--------------------------------------------------------

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta / Name, address and veterinary approval number of the approved warehouse / Ime, naslov in kontrolna številka odobrenega skladišča: --

--------------------------------------------------------

Datum prijema u skladište / Date of arrival to warehouse / Datum sprejema v skladišče: ------------------------------

--------------------------------------------------------

Broj certifikata / Number of the accompanying certificate / Številka certifikata: -------------------------------------

--------------------------------------------------------

Temperatura skladištenja / Storage temperature / Temperatura skladiščenja:  ----------------------------------------

--------------------------------------------------------

Vrijeme skladištenja / Storage time / Čas skladiščenja: od / from / od -------------------- do / to / do ------------------

Datum utovara / Date of loading / Datum nakladanja: -------

--------------------------------------------------------

Broj paketa ili dijelova i brojevi službenih naljepnica / Number of packages of parts and serial numbers of official labels / Število paketov ali delov in številke službenih nalepk: ---------

--------------------------------------------------------

Neto težina / Net wieght / Neto teža: ---------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of consignor / Ime in naslov pošiljatelja: ----------------------------------

--------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name and address of consignee / Ime in naslov prijemnika: ----------------------------------

--------------------------------------------------------

Vrsta prijevoznog sredstva i registarska oznaka / Type and registration number of the means of transport / Vrsta prevoznega sredstva in registrska številka: ---------------------------

--------------------------------------------------------

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani životinjski proizvod bio pod veterinarskom kontrolom i da tijekom skladištenja nije došlo do nikakvih promjena koje bi mogle utjecati na njegovu namjenu. / I, the undersigned official veterinary inspector, hereby certify that the above described animal product has undergone the veterinary inspection and that during the storage it was not subject to any changes which might affect its desianed application. / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje, da je opisani živalski predelek bil pod veterinarskim nadzorom in da v teku skladiščenja ni prišlo do nobenih sprememb, ki bi lahko vplivale na njegovo namembo.

Higijenska ispravnost proizvoda provjerena je / The above described product has been tested for sanitary compliance / Higijenska neoporečnost predelka je preverjena --------------

--------------------------------------------------------

u ovlaštenom laboratoriju / at the approved laboratory / v pooblaščenem laboratoriju ------------------------------

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana. / This certificate is valid for 10 days.

   Datum /   
   Date
   Datum
   Mjesto/   
    Place
    Kraj
   Pečat /
   Seal
    Pečat *
 Potpis veterinarskog inspektora
  Veterinary inspector signature
  Podpis veterinarskega inšpektorja
  
  
      
      
    
    
    
                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and title-in typed letters. / Ime, priimek in poklic-tiskanimi črkami)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour. / Barva pečata naj bo ločena od barve tiska.

Prilog HVI 18a
Priloga HV1 18a
Allegato HVI 18a

POTVRDA
POTRDILO
CERTIFICATO

Ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da je:

Pooblaščeni veterinarski inšpektor potrjuje da je:

L' ispettore veterinario autorizzato certifica che:

- utovarena količina od

- nakladana količina

- la merci di ------------------------------------------------ kg ----------------------
                    (vrsta proizvoda/vrsta proizvoda/tipo del prodoto)

uvezena u Republiku Hrvatsku iz

uvožena v Republiko Hrvaško iz

e stata importata nella Repubblica Croata da ------------------------------------------------------------------
                                                                                  (zemlja podrijetla/država porekla/paese di origine)

uz certifikat broj -------------- od ------ 199 ---- godine.

s certifikatom številka ---------- od ------ leta 199 ---- .

con il certificato no ----------- del ------199 ---- .

Proizvod je

Proizvod je

Il prodote e stato --------------------------------------------
                            (vrsta dorade/vrsta dodelave/tipo di lavarazione)

u pogonu

v obratu

nello stabilimento -------------------------------------------
                           (naziv pogona/ime obrata/nome di stabilimento)

sa registarskim brojem ---------------- u propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima.

s registrsko številko ---------------- v predpisanih veterinarsko-sanitarnih pogojih.

con il no. di registro ---------------- seconde le condizioni sanitario-veterinarie prescritte.

- proizvod je upakiran ---------------- i označen etiketom sa odgovarajućim registarskim brojem.

- proizvod je pakiran ---------------- ter označen z etiketo z ustrezno registrsko številko.

- il prodotto e confezionato ---------------- e contrassegnato con la etichetta con il corrispettivo no. di registro.

Proizvod se izvozi

Proizvod se izvozi

Il prodotto e viene esportato -----------------------------------------------------------
                                              (adresa primatelja/naslov prejemnika/indirizzo del destinatario)

adresa pošiljatelja

naslov pošiljatelja

indirizzo del mittente ----------------------------------

prometnim sredstvom

s prometnim sredstvom

con il mezzo di transporto -------------------------------------------------
                                          (vrsta prijevoznog sredstva i reg. broj/vrsta

----------------------------------------------------------------
 prevoznega sredstva in reg. številka/mezzo di transporto e no. registro)

Datum izdavanja

Datum izdajanja:

Data di rilascio ---------------------------------------

VETERINARSKI INSPEKTOR
VETERINARSKI INŠPEKTOR
ISPETTORE VETERINARIO

-----------------------------------------
(pečat i potpis/pečat in podpis/timbro e firma)

* Nepotrebno precrtati
* Nepotrebno črtati
* Cancellare le voci superflue

Obrazac / Form HVI 20 EU

                   
  REPUBLIKA              REPUBLIC OF
   HRVATSKA                   CROATIA
MINISTARSTVO      MINISTRY OF AGRI-
POLJOPRIVREDE  I      CULTURE AND
    ŠUMARSTVA                FORESTRY
VETERINARSKA           VETERINARY
     INSPEKCIJA              INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz termički obrađenog mlijeka, proizvoda od termički obrađenog mlijeka ili termički obrađenih proizvoda od mlijeka, namijenjenih ljudskoj prehrani, u skladu s Aneksom Komisijske odluke 95/340/EC (stupac B)

HEALTH CERTIFICATE

for heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption from third countries or parts of third countries included in column in B of the Annex to Commission Decision 95/340/EC

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competend Ministry: Ministri of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - Official Veterinary Inspector

Država odredišta / Country of destination: ----------------

Evidencijski broj utovara / Shipment reference number: ---- -----------------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda / Identification of products

Mlijeko od / Milk from: --------------------------------
                                       (Vrsta životinje / Animal species)

Opis termički obrađenog mlijeka, proizvoda od termički obrađenog mlijeka ili termički obrađenog proizvoda od mlijeka(1) / Description of heat-treated milk, based product made from heat-treated milk, heat-treated milk-based product(1): ----

-----------------------------------------------------

Šifra (ako postoji) / Code number (as appropriate): ---------

-----------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Type of packaging: ---------------------

Broj paketa / Number of packaging units: -----------------

Neto težina / Net weight: -------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda / Origin of products

Naziv(i) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta za obradu i/ili preradu, odobrenog (odobrenih) za izvoz u Zajednicu / Name(s) and official approval number(s) of treatment and/or processing establishment(s) approved for export to the Community: ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda / Destination of products

Termički obrađeno mlijeko / proizvod od termički obrađenog mlijeka / termički obrađen proizvod od mlijeka(1) otprema se iz / The heat-treated milk / milk-based product made from heat
treated milk / heat-treated milk-based product(1) is to be sent from:  -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------
(Mjesto odakle se otprema / Place of dispatch)

u/to: -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------
(Država i mjesto odredišta / Country and place of destination)

s prijevoznim sredstvom(2) / by the following means of transport(2): ---------------------------------------------

Broj plombe / Seal number: ----------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja /
Name and address of consignor: ------------------------

Naziv i adresa primatelja /
Name and address of consignee: ------------------------

IV. Podaci o zdravlju životinja / Health attestation

- Veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisano termički obrađeno mlijeko / proizvod od termički obrađenog mlijeka / termički obrađen proizvod od mlijeka(1), dobiven od životinja koje su pod nadzorom veterinarske inspekcije / The official veterinarian hereby certifies that the heat-treated milk / milk-based productmade from heat-treated milk / heat-treated milk-based product(1) described above has been obtained from animals, under the control of the official veterinary service:

- koje su bile u državi ili županiji gdje nije bilo pojave slinavke i šapa ni goveđe kuge najmanje 12 mjeseci, niti su životinje vakcinirane protiv ovih bolesti u posljednjih 12 mjeseci / which were in a country or region that has been free of foot-and mouth disease and of rinderpest for at least 12 months, and where vaccination against foot-an-mouth disease has not been carried out for at least 12 months;

- koje ne borave u nastambama pod upravnom zabranom zbog slinavke i šapa ili goveđe kuge / belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest;

- koje udovoljavaju zahtjevima o zdravlju životinja utvrđenim u Aneksu A, Poglavlje I. Direktive Vijeća 92/46/EEZ, s izuzetkom odredbi iz stavka 1(a) i b(i) / satisfying the animal health conditions laid down in Annex A, Chapter I of Council Directive 92/46/EEC, with te exception of those in paragraph 1 (a)(i) and b(i).

Potpisani veterinarski inspektor izjavljuje da je upoznat sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz Direktive 92/46/EEZ. / The undersigned official veterinarian declares that he is familiar with the animal health requirements of Directive 92/46/EEC.

U / Done at ------------------dne / on ----------------
                      (Mjesto / Place)                         (Datum / Date)

---------------------------------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora / Signature of official veterinarian(3)).

Pečat / Stamp(3)

----------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, dužnost i titulu u zvanju potpisanog veterinarskog inspektora, ispisati velikim tiskanim
slovima / Name in capital letters, rank and title of the signatory).

V. Podaci o javnom zdravlju / Public health attestation

Veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisano termički obrađeno mlijeko / proizvod od termički obrađenog mlijeka / termički obrađeni proizvod od mlijeka(1) / The official inspector hereby certifies that the heat-treated milk / milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product destribed above(1):

1. Proizveden od sirovog mlijeka / Was manufactured from raw milk:

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži antimikrobske supstance iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih u Aneksima I. i III. dopunjene Uredbe (EEZ) br. 2377 /90/ not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92 (46) EEC, containing residues of anti-microbial substances in excess of the limits laid down in Annexes I and III to Regularion (EEC) No 2377/90, as amended;

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92 /46/ EEZ, ne sadrži rezidue pesticida iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih u dopunjenom Aneksu II. Direktive 86 /363/ EEZ; / not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92 /46/ EEC, coontaining pesticide residues in excess of the maximum levels laid down in Annex II to Directive 86 /363/ EEC, as amended;

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92 /46/ EEZ, ne sadrži kontaminante iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih u listi Zajednice, koja je sastavni dio članka 2 (3) Uredbe (EEZ) br. 315 /93/ not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92 /46/ EEC, containing contaminants in excess of the maximum tolerances laid down in the Community list provided for in Article 2 (3) of Regulation (EEC) No 315/93;

- koje je dopremljeno iz odobrenih i kontroliranih uzgoja, koji udovoljavaju higijenskim uvjetima utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju II. Direktive 92/46/EEZ / wich comes from registered and checked holidings meeting the hygiene conditions laid down in Chapter II of Annex A to Directive 92/46/EEC;

- koje je dobiveno, prikupljeno, ohlađeno, pohranjeno i transportirano u skladu sa higijenskim uvjetima utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju III. Direktive 92/46/ EEZ / which was obtained, collected, cooled, stored and transported in accordance with the specific hygiene conditions laid down in Chapter III of Annex A to Directive 92 /46/ EEC;

- koje udovoljava standardima bakteriološke ispravnosti i broja somatskih stanica, utvrđenih u Aneksu A, Poglavlju IV. Direktive 92 /46/ EEZ/ which meets the plate and somatic cell count standards laid down in Chapter IV of Annex A to Directive 92 /46/ EEC;

- koje je prikupljeno i standardizirano u skladu s higijenskim uvjetima utvrđenim u Aneksu B, Poglavljima I, III. i IV. Direktive 92 /46/ EEZ / which was collected and standardized, where necessary, in accordance with the hygiene conditions laid down in Chapters I, III and IV of Annex B to Directive 92 /46/ EEC.

2. Da dolazi iz objekta za obradu i/ili preradu(1) s garancijama koja su jednake onima utvrđenim u Poglavlju II. Direktive 92 /46/ EEZ, da se nalazi na listi objekata odobrenih za izvoz u Europsku uniju i da je objekt pod nadzorom nadležnog državnog tijela, u skladu s odredbama Poglavlja VI. Aneksa C, Direktive 92 /46/ EEZ. / Comes from a treatment establishment and/or processing establishment(1) offering equivalent guarantees to those laid down in Chapter II of Directive 92 /46/ EEC shown on the list of establishments authorized to export to the European Community and which is subject to supervision by the competent authority in accordance with the provisions of Chapter VI of Annex C to Directive 92 /46/ EEC.

3. Da je tijekom proizvodnje podvrgnut termičkoj obradi u skladu sa zahtjevima iz Poglavlja I. Aneksa C, Direktive 92 /46/ EEZ. / Has undergone heat treatment during, manufacture in accordance with the specific requiraments of Chapter I of Annex C to Directive 92 /46/ EEC.

4. Da udovoljava relevantnim mikrobiološkim kriterijima utvrđenim u Poglavlju II. Aneksa C, Direktive 92 /46/ EEZ. / Meets the relevant microbiological criteria laid down in Chapter II of Annex C to Directive 92 /46/ EEC.

5. Da je umotan i upakiran u skladu s Poglavljem III. Aneksa C, Direktive 92 /46/ EEZ. / Has been wrapped and packaged in accordance with Chapter III of Annex C to Directive 92 /46/ EEC.

6. Da je uskladišten i transportiran u skladu s uvjetima iz Poglavlja V. Aneksa C, Direktive 92 /46/ EEZ. / Was stored and transporred in accordance with the requirements of Chapter V of Annex C to Directive 92 /46/ EEC.

7. Da je transportiran, ovisno o proizvodu, u spremnicima opisanim u članku 16 (2). Direktive 92 /46/ EEZ. / Was transported, where appropriate, in tanks as described in Article 16 (2) of Directive 92 /46/ EEC.

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je upoznat s odredbama sadržanim u Direktivi 92 /46/ EEZ, Aneksima I. i III. Uredbe (EEZ), br. 2377/90, Aneksom II. Direktive 83 /363/ EEZ i Uredbom (EEZ) br. 315/93. / The official inspector whose signature is affixed below hereby declares that the is awere of the provisions contained in Directive 92 /46/ EEC, Annexes I and III of Regulation (EEC) No 2377/90, Anex II to Directive 83 /363/ EEC and Regulation (EEC) No 315/93.

U / Done at ------------------dne / on ----------------
                      (Mjesto / Place)                          (Datum / Date)

---------------------------------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora / Signature of official veterinarian(3)).

Pečat / Stamp(3)

---------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, dužnost i titulu u zvanju potpisanog veterinarskog inspektora, ispisati velikim
tiskanim slovima / Name in capital letters, rank and title of the signatory).

__________________

(1) Nepotrebno prekrižiti.

(2) Upisati registracijski broj, broj leta ili naziv teretnog prijevoznog sredstva. Za kontejnere za rasuti teret treba upisati broj kontejnera. / Give the registration number, flight number or name of the means of goods transport. For bulk containers, include the container number.

(3) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje ostalog tiska svjedodžbe. / The signature and seal must be in a different colour to that of the printing of the certificate.

Obrazac/Modulo HVI 20-1 EU


                   
  REPUBLIKA           REPUBLICA DI
     HRVATSKA                CROAZIA
 MINISTARSTVO          MINISTERO
POLJOPRIVREDE I             DELL'
      ŠUMARSTVA         AGRICOLTURA
  VETERINARSKA        ISPETTORATO
     INSPEKCIJA            VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz termički obrađenog mlijeka, proizvoda od termički obrađenog mlijeka ili termički obrađenih proizvoda od mlijeka, namijenjenih ljudskoj prehrani, u skladu s Aneksom Komisijske odluke 95/340/EC (stupac B)

CERTIFICATO SANITARIO

relativno al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dellžallegato alla decisione 95/340/CE della Commissione

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellžagricoltura e delle foreste.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organo competente a emettere gli attestati sanitari veterinari: Direzione veterinaria, Zagabria - lž ispettore veterinario autorizzato.

Država odredišta / Paese destinatario: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Numero di evidenza di carico: ----

---------------------------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda / Identificazione dei prodotti

Mlijeko od / Latte di: ---------------------------------
                                  (vrsta životinje / specie animale)

Opis termički obrađenog mlijeka / proizvoda od termički obrađenog mlijeka / termički obrađenog proizvoda od mlijeka(1) / Descrizione del lette trattato termicamente / del prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente / del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico(1) -------------

Šifra (ako postoji) / Numero di codice (eventuale): -----------

Vrsta pakiranja / Tipo di imballaggio: --------------------

Broj paketa / Numero di colli o di imballaggi: -------------

Neto težina / Peso netto: -------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda / Provenienza dei prodotti

Naziv(i) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta za obradu i/ili preradu, odobrenog (odobrenih) za izvoz u Zajednicu / Nome i numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabiliment(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per lžesportazione la CE: -----------------------------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda / Destinazione dei prodotti

Termički obrađeno mlijeko/proizvod od termički obrađenog mlijeka/termički obrađeni poizvod od mlijeka(1) / Il lette trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabbricato con trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico(1) é spedoto:

iz / da ----------------------------------------------
                (mjesto otpreme / luogo di spedizione)

u / a -------------------------------------------------------------
          (država i mjesto odredišta / paese e luogo di destinazione)

s prijevoznim sredstvom / con il seguente mezzo di traspor-
to(2): -----------------------------------------------

Broj plombe / Numero del sigillo: -----------------------

Naziv i adresa pošiljatelja /
Nome e indirizzo dello spedotore: -----------------------

Naziv i adresa primatelja /
Nome a indirizzo del destinatorio: -----------------------

IV. Podaci o zdravlju životinja / Attestato sanitario

Veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani proizvod: termički obrađeno mlijeko/proizvod od termički obrađenog mlijeka/termički obrađen proizvod od mlijeka(1), dobiven od životinja koje su pod nadzorom veterinarske inspekcije i / Il veterinario ufficiale certifica che il latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte fabricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico(1) sopra indicato é stato fabbricato con latte ottenuto da animali controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali:

- koje su bile u državi ili županiji gdje nije bilo pojave slinavke i šapa ni goveđe kuge najmanje 12 mjeseci, niti su životinje vakcinirane protiv ovih bolesti u posljednjih 12 mjeseci / si trovavano in un paese o una regione indenna da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non é stata praticata da almeno 12 mesi;

- koje ne borave u nastambama pod upravnom zabranom, zbog pojave slinavke i šapa ili goveđe kuge / provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina;

- koje udovoljavaju zahtjevima o zdravlju životinja utvrđenih u Aneksu A, Poglavlju I. Direktive Vijeća 92/46/EEZ, s izuzetkom odredbi iz stavka 1(a) i b(i) / rispondono alle condizioni di igiene di cui allžallegato A, Capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) (i) e b) (i).

Potpisani veterinarski inspektor izjavljuje, da je upoznat sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja, iz Direktive 92/46/EEZ. / Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte della direttiva 92/46/CEE.

U / Fatto a ----------------- , dne / il -----------------
                    (mjesto / luogo)              (datum / data)

----------------------------------------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora(2) / firma del veterinario ufficiale(2)).

Pečat(2) / Timbro(2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, dužnost i titula u zvanju potpisanog veterinarskog inspektora, ispisati velikim
tiskanim slovima / Nome in lettere meiuscole, titolo e qualifica del firmatario.)

V. Podaci o javnom zdravlju / Attestato di publica sanitč

Veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani proizvod: termički obrađeno mlijeko/proizvod od termički obrađenog mlijeka/termički obrađeni proizvod od mlijeka(1) / Il sottoscritto ispettore ufficiale, certifica che il latte trattato termicamente / il prodotto a base di latte fabbricato con latte trattato termicamente/il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico(1) sopra indicato:

1. proizveden od sirovog mlijeka / é stato fabrricato con latte crudo:

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži antimikrobske supstance iznad maksimalno dozvoljene granice, utvrđenih u Aneksima I. i III. dopunjene Uredbe (EEZ) br. 2377/90/; non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantit- superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 modificato;

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži rezidue pesticida iznad maksimalno dozvoljene granice, utvrđenih u dopunjenom Aneksu II. Direktive 86/363/EEZ; / non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a eprevisti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantit- superiore ai tenori massimi stabiliti nellžallegato II della direttiva 86/363/CEE modificata;

- koje, prema rezultatima monitoring programa, uspoređivanog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži kontaminante iznad maksimalno dozvoljene granice, utvrđenih na listi Zajednice, koja je sastavni dio članka 2(3) Uredbe (EEZ) br. 315/93; / non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantit- superiore alle tolleranze massime stabilite nellželenco di cui allžarticolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;

- koje je dopremljeno iz odobrenih i kontroliranih uzgoja i koji udovoljavaju higijenskim uvjetima, utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju II., Direktive 92/46/EEZ; / proveniente da aziende registrate e controllate che rispettano le condizioni džigiene di cui allžallegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;

- koje je dobiveno, prikupljeno, ohlađeno, uskladišteno i transportirano u skladu s higijenskim uvjetima utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju III. Direktive 92/46/EEZ; / ottenuto, racolto, refrigerato, immagazzinato e trasporto in mode coforme alle specifiche norme džigiene di cui allžallegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;

- koje udovoljava standardima bakteriološke ispravnosti i broja somatskih stanica, utvrđenih u Aneksu A, Poglavlju IV. Direktive 92/46/EEZ; / rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui allžallegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;

- koje je prikupljeno i standardizirano u skladu s higijenskim zahtjevima utvrđenim u Aneksu B, Poglavljima I. III. i IV. Direktive 92/46/EEZ; / se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui allžallegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;

2. Da dolazi iz objekta za obradu i preradu(1), s jamstvom jednakim onima utvrđenim u Poglavlju II. Direktive 92/46/EEZ, da se nalazi na listi objekata odobrenih za izvoz u Europsku uniju i da se nalazi pod nadzorom nadležnog državnog tijela, u skladu s odredbama Poglavlja VI. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ. / Proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione(1) che offrono garanzie equivalenti a quale prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE e che figurano nellželenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunitč europea e sottoposti al controllo dellžautorit- competente, conformemente alle disposizioni dellžallegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE.

3. Da je tijekom proizvodnje podvrgnut termičkoj obradi u skladu s zahtjevima iz Poglavlja I. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ. / Ha subito nel corso della fabbricazione un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui allžallegato C, capitolo I della direttiva 92/46/CEE.

4. Da udovoljava mikrobiološkim kriterijima utvrđenim u Poglavlju II. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ. / Risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui allžallegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

5. Da je umotan i upakiran u skladu s Poglavljem III. Aneksa C, Direktive 92/46/EEC. / É stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dellžallegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE.

6. Da je uskladišten i transportiran u skladu s uvjetima iz Poglavlja V. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ. / É stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dellžallegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE.

7. Da je transportiran, zavisno o proizvodu, u spremnicima opisanim u članku 16(2) Direktive 92/46/EEZ. / Se del caso, č stato trasportato in cisterne identificate conformemente allžarticolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE.

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je upoznat s odredbama sadržanim u Direktivi 92/46/EEZ, Aneksima I. i III. Uredbe (EEZ) br. 2377/90, Aneksom II. Direktive 83/363/EEZ i Uredbom (EEZ) br. 315/93. / Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dellžallegato II della direttiva 86/363/CEE e del regolamento (CEE) n. 315/93.

U / Fatto a -----------------, dne / il -----------------
                   (mjesto / luogo)                 (datum / data)

------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora(2) /
firma del veterinario ufficiale(2)).

Pečat(3) / Timbro(3)

--------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, dužnost i titula u zvanju potpisanog veterinarskog inspektora, ispisati velikim
tiskanim slovima / Nome in lettere meiuscole, titolo e qualifica del firmatario.)

__________________

(1) Nepotrebno prekrižiti. / Cancellare la voce inutile.

(2) Upisati registracijski broj, broj leta ili naziv teretnog prijevoznog sredstva. Za kontejnere za rasuti teret treba upisati broj kontejnera. / Indicare il numero di registrazione o il numero di volo o il nome del mezzo di trasporto delle merci. Per in contenitori di merci sfuse, indicare il numero di contenitore.

(3) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje ostalog tiska svjedodžbe. / La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa del certificato.

Obrazac / Formular HVI 20-2 EU
95/343/EC


                     
    REPUBLIKA                     REPUBLIK
    HRVATSKA                    KROATIEN
 MINISTARSTVO       MINISTERIUM FÜR
POLJOPRIVREDE I           LAND- UND
    ŠUMARSTVA           FORSTWIRSCHAFT
 VETERINARSKA             VETERINÄR-
     INSPEKCIJA                 INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz toplinski obrađenog mlijeka, proizvoda od toplinski obrađenog mlijeka ili toplinski obrađenih proizvoda od mlijeka, namijenjenih ljudskoj prehrani, u skladu s Aneksom Komisijske odluke 95/340/EC (stupac B)

VETERINÄRBESCHEINIGUNG

für zum Verzehr bestimmte wärmebehandelte Milch, aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnisse oder wärmebehandelte Erzeugnisse auf Milchbasis aus Drittländer gemä" Spalte B des Anhangs der Entescheidung 95/340/EG

Država izvoznica / Versandland: Hrvatska - Kroatien

Županija / Region: ------------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva/Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor/Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt -------------------------------------

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verladung: ------

----------------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda / Angaben zur Identifizierung der Erzeugnisse

Mlijeko od / Milch von: -------------------------------
                                           (Vrsta životinje / Tierart)

Opis toplinski obrađenog mlijeka, proizvoda od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađenog proizvoda od mlijeka(1) Bezeichnung der wärmebehandelter Milch, des aus wärmebehandelter Milch hergestellten Milcherzeugnisses, des wärmebehandelten Erzeugnisses auf Milchbasis(1): ----------------

----------------------------------------------------

Šifra (ako postoji) / Code -Nr. (gegebenenfalls): ------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj paketa / Anzahl Packstücke: ------------------------

Broj paketa / Anzahl packstücke: ------------------------

Neto težina / Netogewicht: -----------------------------

II. Podrijetlo proizvoda /Herkunft der Erzeugnisse

Naziv(i) i veterinarski kontrolni broj(evi) objekt(a)ta za obradu i/ili preradu, odobrenog (odobrenih) za izvoz u Zajednicu / Name(n) und amtliche Zulassungsnummer(n) der(des) zur Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft zugelassenen Bearbeitungs- und/oder Verar-beitungsbetriebs(-betriebe): -------------

----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda / Bestimmung der Erzeugnisse

Toplinski obrađeno mlijeko, proizvodi od toplinski obrađenog mlijeka, toplinski obrađen proizvod od mlijeka(1) otprema se / Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) wird versandt

iz / von ----------------------------------- u / nach ----------------------------------
                  (Mjesto utovara. / Versandort.)                                 (Država i mjesto odredišta. /
                                                                                                                 Bestimmungsland und -ort.)

s prijevoznim sredstvom(2) / mit folgendem Transportmittel (2): -----------------------------------------------------

Broj plombe / Nummer der Plombe: ----------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und
Anschrift des Versenders: ------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: --------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Tiergesundheitsbescheinigung

Veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani proizvod: toplinski obrađeno mlijeko; / proizvod od toplinski obrađenog mlijeka, /toplinski obrađen proizvod od mlijeka(1), dobiven od životinja koje su pod nadzorom veterinarske inspekcije i / Der amtliche Tierarzt bescheinigt, da" die oben beschriebene Milch, das oben beschriebene aus wärmebchandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis, das oben beschriebene wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) hergestellt wurde aus Rohmilch von veterinäbehördlich kontrollierten Tieren, die

- koje su bile u državi ili županiji gdje nije bilo pojave slinavke i šapa niti goveđe kuge najmanje 12 mjeseci, niti su životinje vakcinirane protiv ovih bolesti u posljednjih 12 mjeseci; /in einem Land oder einem Gebiet gehalten werden, das seit mindestens zwölf Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und Rinderpest ist und in dem während dieses Zeitraums keine Impfungen gegen Maul- und Klauenseuche und Rinderpest vorgenommen wurden;

- koje ne borave u nastambama pod upravnom zabranom, zbog pojave slinavke i šapa ili goveđe kuge; / betreiben angehören, die keinen Beschränkungen wegen Maul- und Klauenseuche oder Rinderpest unterliegen;

- koje udovoljavaju zahtjevima o zdravlju životinja utvrđenih u Aneksu A, Poglavlju I. Direktive Vijeća 92/46/EEZ, s izuzetkom odredbi iz stavka 1(a) i b(i). / den Tiergesundheitsanforderungen gemä" Anhang A Kapitel I der Richtlinie 92/46/EWG - ausgenommen Nummer 1 Buchstabe (a) Ziffer (i) und Buchstabe (b) Ziffer (i) - genügen.

Potpisani veterinarski inspektor izjavljuje, da je upoznat sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja, iz Direktive 92/46/EEZ. /Der unterzeichnete amtliche Tierarzt erklärt, da" ihm die Tiergesundheitsbestimmungen der Richtlinie 92/46/EWG bekannt sind.

U / Ausgestellt in ---------------- u/ am ---------------
                              (Mjesto / Ort)                      (Datum / Date)

------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora(3) /
Unterschrift des amtlichen Tierarztes(3))

Pečat(3)
Amtssiegel

-------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime, titula i dužnost - tiskanim slovima. / Name in Gro"buchstaben,
Qualifikationen und Amtsbezeichnung.)

V. Podaci o javnom zdravlju / Hygienebescheinigung

Veterinarski inspektor potvrđuje: / Der amtliiche Kontrolleur bescheinigt folgendes:

1. Da je opisani proizvod: toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvod od mlijeka(1) proizveden od sirovog mlijeka koje udovoljava slijedećim uvjetima: / Die oben beschriebene wärmebehandelte Milch / das oben beschriebene aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis / das oben beschriebene wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1), wurde hergestellt aus Rohmilch, die folgenden Anforderungen genügt:

- koje, prema rezultatima monitoring programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži antimikrobske supstance iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih u Aneksima I. i III. dopunjene Uredbe (EEZ) br. 2377/90; / Sie enthält in Anbetracht der Überwachungsergebnisse, die den diesbezüglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind, keine Rückstände antimikrobieller Stoffe, die über die in den Anhängen I und III der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 festgesetzten Höchstwerte hinausgehen;

- koje, prema rezultatima monitornog programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži rezidue pesticida iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih u dopunjenom Aneksu II. Direktive 86/343/EEZ; / sie enthält in Anbetracht der Überwachungsergebnisse, die den diesbezüglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind, keine Pestizidrückstände, die über die in den Anhang II der geänderten Richtlinie 86/363/EWG festgesetzten Höchstwerte hinausgehen;

- koje, prema rezultatima monitornog programa, usporedivog s programom iz Direktive 92/46/EEZ, ne sadrži kontaminante iznad maksimalno dozvoljenih granica, utvrđenih na listi Zajednice, koja je sastavni dio članka 2(3) Uredbe (EEZ) br. 315/93; /sie enthält in Anbetracht der Uberwachungsergebnisse, die den diesbezüglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind, keine Kontaminanten, die über die in der Gemeinschaftsliste gema" Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 festgesetzten Höchstwerte hinausgehen;

- koje je dopremljeno iz odobrenih i kontroliranih uzgoja i koji udovoljavaju higijenskim uvjetima, utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju II. Direktive 92/46/EEZ; / sie stammt aus registrierten und kontrollierten Betrieben die Hygieneanforderungen gema" Anhang A Kapitel II der Rictlinie 92/46/EWG erfüllen;

- koje je dobiveno, prikupljeno, ohlađeno, uskladišteno i transportirano u skladu s higijenskim uvjetima utvrđenim u Aneksu A, Poglavlju III. Direktive 92/46/EEZ; / sie wurde unter Einhaltung der spezifischen Hygieneanforderderungen gema" Anhang A Kapitel III der Richtlinie 92/46/EWG gewonnen, gesammelt, gekühlt, gelagert un befördert;

- koje udovoljava standardima bakteriološke ispravnosti i broja somatskih stanica, utvrđenih u Aneksu A, Poglavlju IV. Direktive 92/46/EEZ; / sie erfüllr die in Anhang A Kapitel IV der Richtlinie 92/46/EWG festgelegten Normen hinsichlich der Keimzahl und des Gehalts an somatischen Zellen;

- koje je prikupljeno i standardizirano u skladu s higijenskim zahtjevima utvrđenim u Aneksu B, Poglavljima I, III. i IV. Direktive 92/46/EEZ; / sie wurde gegebenenfalls unter Einhaltung der Hygieneanforderungen gema" Anhang B Kapitel, I, III und IV der Richtlinie 92/46/EWG gesammelt und standardisiert.

2. Da toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvod od mlijeka(1) dolazi iz objekta za obradu i/ili preradu(1), s jamstvima jednakim onima utvrđenim u Poglavlju II. Direktive 92/46/EEZ, da se nalazi na listi objekata odobrenih za izvoz u Europsku uniju i da se nalazi pod nadzorom nadležnog državnog tijela, u skladu s odredbama Poglavlja VI. Aneksa C, Direktive 92/46EEZ; / Die wärmebehandelter Milch ans värmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeungnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) stammt aus Bc-und/oder Verarbeitungsbetrieben, die den Garntieanforderungen gemä" Kapitel II der Richtlinie 92/46/EWG gleichwertige Garantien bieten, die auf der Liste derjenigen Betriebe stehen, die zur Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft zugelassen sind, und die nach Ma"gabe der Bestimmungen gemä" Anhang C Kapitel VI der Richtlinie 92/46/EWG von der zuständigen Behörde kontrolliert werden.

3. Da je toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađen proizvod od mlijeka(1) podvrgnut toplinskoj obradi u skladu sa zahtjevima iz Poglavlja I. Aneksa, C, Direktive 92/46/EEZ; / Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milch(1) wurde im Verlauf des Herstellungsprozesses nach Ma"gabe der Bestimmungen des Anhangs C Kapitel I der Richtlinie 92/46/EWG einer Hitzebehandlung unterzogen.

4. Da toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvodi od mlijeka(1) udovoljava mikrobiološkim kriterijima utvrđenim u Poglavlju II. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ; /Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) erfüllt die einschlägigen mikrobiologischen Kriterien gemä" Anhang C Kapitel II der Richtlinie 92/46/EWG.

5. Da je toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvod od mlijeka(1) umotan i upakiran u skladu s Poglavljem III. Aneksa C, Direktive 92/46/EEZ; / Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Michbasis(1) wurde nach Ma"gabe der Bestimmungen des gemä" Anhangs C Kapitel III der Richtlinie 92/46EWG umhüllt und verpackt.

6. Da je toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvod od mlijeka(1) uskladišten i transportiran u skladu s uvjetima iz Poglavlja V. Aneksa C. Direktive 92/46/EEZ, / Die wärmebehandelte Milch / das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) wurde nach ma"gabe der Bestimmungen des Anhangs C Kapitel V der Richtlinie 92/46/EWG gelagert und Befördert.

7. Da je toplinski obrađeno mlijeko/proizvod od toplinski obrađenog mlijeka/toplinski obrađeni proizvod od mlijeka(1) transportiran, zavisno o proizvodu, u spremnicima opisanim u članku 16(2).Direktive 92/46/EEZ; /Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis / das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(1) wird ggf. in Milchtanks befördert, die gemä" Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 92/46/EWG gekennzeichnet sind.

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je upoznat s odredbama sadržanim u Direktivi 92/46/EEZ, Aneksima I. i III. Uredbom (EEZ) br. 315/93. / Die unterzeichnete amtliche Kontrolleur erklärt, da" ihm Bestimmungen der Richtlinie 92/46/EWG, der Anhänge I und II der Verordung (EWG) Nr. 2377/90, des Anhangs II der Richtlinie 86/363/EWG und der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 bekannt sind.

U / Ausgestellt in ---------------- u/ am ---------------
                              (Mjesto / Ort)                   (Datum / Date)


------------------------------------
(Potpis veterinarskog inspektora(3)) /
Unterschrift des amtlichen Kontrolleur(3))

Pečat(3)
Amtssiegel

                                    ---------------------------------------------------------------------
                                     (Ime, prezime, titula i dužnost - tiskanim slovima / Name in Gro"buchstaben,
                                                  Qualifikationen und Amtsbezeichnung des Unterzeichneten)

______________

(1) Nepotrebno precrtati./ Nichtzutreffendes streichen.

(2) Upisati registracijski broj, broj leta ili naziv teretnog prijevoznog sredstva, ako se radi o brodu. Za kontejnere za rasuti teret treba upisati broj kontejnera./ Die Zulassungsnummer, die Flugnummer oder den Namen des Transportfahrzenge angeben. Bei Massengutcontainern auch die Containernummer angeben.

(3) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje ostalog tiska. / Unterschrift und Amtssiegel müssen sich farblich von der Druchfarbe der Bescheinigung unterscheiden.

Obrazac HVI 21              
       REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
               I ŠUMARSTVA
    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za proizvode životinjskog podrijetla namijenjene ljudskoj prehrani

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da je pri utovaru pregledao: -------- količine -------- kg, --------- kom. podrijetlom iz ---------- koja se šalje u ---------, da su proizvodi u dobrom stanju i upotrebljivi za ljudsku hranu, da potječu od zdravih životinja, da na području općine podrijetla i susjednih općina za vrijeme njihove proizvodnje nije vladala nikoja zarazna bolest koja se prenosi na životinje te da su proizvedeni u klaonicama, mljekarama, tvornicama ribljih konzervi i drugim mjestima proizvodnje koja su pod stalnom kontrolom organa veterinarske inspekcije.

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor također tvrdi:

1) da meso i mesni proizvodi potječu od životinja pregledanih prije i nakon klanja;

2) da je meso obilježeno žigom klaonice u kojoj su životinje zaklane, a ova svjedodžba - pečatom veterinarske inspekcije;

3) da su mesni proizvodi obilježeni etiketama i svim potrebnim oznakama industrijske klaonice u kojoj su proizvedeni;

4) da je svinjsko meso (ohlađeno, smrznuto, prerađeno) trihinoskopski pregledano;

5) da meso peradi i proizvodi od tog mesa potječu od peradi pregledane prije i nakon klanja;

6) da je ubijena divljač ( ------------ ) pregledana nakon ulova i da nisu nađene patološke promjene;

7) da mast odgovara uvjetima za izvoz, prema priloženoj svjedodžbi o analizi;

8) da su jaja prije utovara pregledana metodom prosijavanja, pakirana u sanduke, klasirana prema masi i obilježena datumima pregleda;

9) da su lupana jaja (melanž, žumanjak, bjelanjak) pregledana neposredno prije stavljanja u hladnjaču;

10) da mliječni proizvodi (sir, maslac i mlijeko u prahu) potječu od mlijeka te da odgovaraju uvjetima predviđenim za izvoz, prema priloženoj svjedodžbi o analizi;

11) da su ribe (svježe, usoljene, dimljene i u konzervama) pregledane žive neposredno nakon ulova i za vrijeme prerade;

12) da med, proizvodi od meda i vosak potječu od pčelinjih zajednica koje nisu zaražene bolestima.

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor ovjerava točnost prijevoda ove svjedodžbe i ostalih priloženih dokumenata.

Primjedba ------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Mjesto i zemlja odredišta ------------------------------

Veterinarski broj ----------------

Datum ----------------- 19 -----

Mjesto i stanica utovara --------------------------------
                                          (mjesto, općina, županija)

Ovlašteni veterinarski
inspektor
(M. P.) ----------------------
    (potpis i faksimil)

Obrazac je otiskan na talijanskom, francuskom, engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku

Obrazac / Modulo / Form HVI 21 b


                 
     REPUBLIKA             REPUBBLICA
     HRVATSKA              DI CROAZIA
  MINISTARSTVO     MINISTERO DELL'
POLJOPRIVREDE I     AGRICOLTURA
   ŠUMARSTVA                E FORESTE
VETERINARSKA           ISPETTORATO
    INSPEKCIJA              VETERINARIO

         REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
       VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz odstreljene divljači

ATTESTATO SANITARIO VETERINARIO

relativo allž esportazione di selvaggina abbattuta

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE

for export of killed game

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia / Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellž agricoltura e delle foreste / Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organo competente a emettere gli attestati sanitari veterinari: Direzione veterinaria, Zagabria - lž ispettore veterinario autorizzato / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - Official Veterinary Inspector

Država odredišta / Paese destinatario / Country of
destination: -----------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Numero di evidenza di carico /
Shipment reference number: ----------------------------

I. Identifikacija / Identificazione / Identification

Vrsta divljači / Specie di selvaggina / Description of game: --

------------------------------------------------------

Broj i težina divljači po vrstama / Numero e peso della selvaggina per specie / Number and weight of the game by spe-
cies: -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Oznaka na divljači / Contrassegno sulla selvaggina /
Marking: -------------------------------------------

II. Podrijetlo / Provenienza / Origin

Mjesto i naziv lovišta / Localit- e denominazione della riserva di caccia / Location and name of the hunting ground: ----------

-----------------------------------------------------

Odstreljena divljač otprema se iz / La selvaggina viene spedita da / The above described killed game is sent from: ----------

-----------------------------------------------------

u / a / to: -------------------- prijevoznim sredstvom / con

mezzo di transporto / by(1): -----------------------------

Pošiljatelj / Speditore / Consigner: -----------------------

Primatelj / Destinatario / Consignee: ----------------------

III. Zdravstveni podaci / Indicazioni sanitarie / Attestation of Health

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Il sottoscritto ispettore veterinario conferma / I, the undersigned official veterinary inspector, hereby certify that:

1. Da u Republici Hrvatskoj tijekom posljednja 24 mjeseca nije bilo pojave slinavke i šapa. / Che nella Repubblica di Croazia nel corso degli ultimi 24 mesi non sono stati riscontrati casi di afta epizootica. / No outbreak of foot and mouth has been reported in Croatia during the last 24 months.

2. Da odstreljena divljač / Che la selvaggina abbattuta / The above described killed game:

a) potječe iz područja u kojem je prebivala tijekom posljednjih šest mjeseci / proviene da un territorio dove ha soggiornato nel corso degli ultimi sei mesi / comes from the area in which it lived for the last six months;

b) potječe iz mjesta i 40 km unaokolo, gdje tijekom posljednjih 30 dana nisu utvrđene zarazne i prenosive bolesti, na koje je opisana divljač primljiva / proviene da una localit- dove, anche a distanza di un reggio di 40 km, nel corso degli ultimi 30 giorni non sono stati riscontrati casi di malattie contaggiose, alle quali la selvaggina descritta č sensibile / comes from the area in which, in the radius of 40 km, no case of infectious and contagious diseases, to which the desribed game is susceptible, has been reported in the last 30 days;

c) nije primala prirodne niti sintetičke estrogene / non č stata sottoposta a somministrazione di estrogeni naturali o sintetici / has not been administered either natural or synthetic estrogens;

d) nije kontaminirana radioaktivnim cezijem 134 i 137 / non č contaminata da cesio radioattivo 134 e 137 / is not contaminated with radioactive Cs 134 and Cs 137;

e) udovoljava zahtjevima Komisijske odluke 93/242/EEC od 30. travnja 1993. i Komisijske odluke / soddisfa le esigenze della Decisione della commissione 93/242/EEC del 30 aprile 1993 come pure della Decisione della commisione / complies with the requirements laid down in the Commission Decision 93/242/EEC of 30 th April 1993 and the Commission Decision ---------------------------(2).

3. Da je odstreljena divljač danas pregledana, da nisu utvrđeni nikoji patološki znaci i da je meso osijenjeno higijenski ispravnim za javnu potrošnju. / Che la selvaggina abattuta č stata oggi controllata, che non č stato riscontrato nessun sintomo patologico e che la carne č stata valutata igienicamente regolare per il consumo al pubblico. / That the above described killed game was inspected today and no pathological signs werw noted and the meat has been passed as safe for human consumption.

4. Da je odstreljena divljač prevožena kroz područja u kojima nisu utvrđene pojave zaraznih bolesti. / Che la selvaggina abbattuta č stata trasportata attraveso territori nei quali non sono stati riscontrati casi di malattie contaggiose. / That the transit of the above described game was routed through the areas free from any infectious diseases.

   Datum /   
   Data
   Date
   Mjesto/   
    Localita
   Place
   Pečat /
   Timbro
   Seal*
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Firma dell' ispettore veterinario
  Veterinary inspector signature
  
  
  
      
        
    
    
    
                                           

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore del testo scritto. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

---------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Nome, cognome e preparazione
professionale-in stampatello / Name, qualification and title-in typed letters).

_______________

(1) Vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva. / Tipo di mezzo di trasporto e numero di targa. / Type and registration number of the means of transport.

(2) Upisati broj posljednje Komisijske odluke. / Scrivere il numero dellž ultima Decisione della commissione. / Insert the number of the last Commission Decision.

Obrazac / Obrazec / Formular HVI 21 c

Br. / Št. / Nr.


               
REPUBLIKA                  REPUBLIKA
HRVATSKA                    HRVAŠKA
MINISTARSTVO      MINISTRSTVO ZA
POLJOPRIVREDE I    KMETIJSTVO IN
ŠUMARSTVA               GOZDARSTVO
VETERINARSKA       VETERINARSKA
INSPEKCIJA                   INŠPEKCIJA

       REPUBLIK KROATIEN
MINISTERIUM FÜR LAND - UND
         FORSTWIRTSCHAFT
TIERÄRZTLICHES INSPEKTORAT

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz odstreljene divljači

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za izvoz odstreljene divjadi

TIERÄRZTLICHES GESUNDHEITSZEUGNIS

für die Ausfuhr von erlegtem Wild

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Država izvozniva: Republika Hrvaška / Ausfuhrstaat: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organ pristojen za izdajo veterinarsko-sanitarnega spričevala: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - pooblaščeni veterinarski inspektor / Zuständiges Organ für die Ausstellung des tierärztlichen Gesundheitszeugnisses: Tierärztliche Verwaltung, Zagreb - Bevollmächtigter tierärztlicher Inspektor

Država odredišta / Država uvoznica /
Bestimmungsstaat: ------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Evidencijska številka nakladanja /
Verladungszahl: -------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikacija / Identifizierung

Vrsta divljači / Vrsta divjadi / Art des Wildes: -------------

------------------------------------------------------

Broj i težina divljači po vrstama / Število in teža divjadi po vrstah / Zahl und Gewicht des Wildes nach Arten: ------------

---------------------------------------------------------

Oznake na divljači / Označba divjadi / Bezeichnung auf dem
Wild: ---------------------------------------------

II. Podrijetlo / Poreklo / Herkunft

Mjesto i naziv lovišta / Kraj in ime lovišča / Ort und Name des Jagdreviers: -----------------------------------------

-----------------------------------------------------

Odstreljena divljač otprema se iz / Odstreljena divjad se pošilja iz / Das erlegte Wild wurde aus: ------------------------

-----------------------------------------------------

u / v / in: ------------------ s prijevoznim sredstvom / s prevoznim sredstvom / mit folgendem Transportmittel(1) ---------

Pošiljatelj / Pošiljatelj / Absender: -----------------------

Primatelj / Prijemnik / Empfänger: -----------------------

III. Zdravstveni podaci / Podatki o zdravstvenom stanju / Angaben über den Gesundheitszustand

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje /Der unterzeichnete tierärztlichen Inspektor bestätigt:

1. Da u Republici Hrvatskoj tijekom posljednja 24 mjeseca nije bilo pojave slinavke i šapa / Da v Republiki Hrvaški v zadnjih 24 mesecih ni ugotovljen pojav slinavke in parkljevke / Da" in der Republik Kroatien im Verlaufe der letzten 24 Monate keine Maul - und Klauenseuche registriert wurde.

2. Da odstreljena divljač / Da odstreljena divjad / Da" das erlegte Wild:

a) potječe iz područja u kojem je prebivala tijekom posljednjih šest mjeseci / izvira s področja, v katerem je prebivala zadnjih šest mesecev /aus einem Gebiet stammt, in dem es sich im Verlaufe der letzten sechs Monate aufgehalten hat;

b) potječe iz mjesta i 40 km unaokolo, gdje tijekom posljednjih 30 dana nisu utvrđene zarazne i prenosive bolesti, na koje je opisana divljač primljiva / izvira iz mesta, v katerem in 40 km okoli, v obdolju zadnjih trideset dni, ni bilo pojava nalezljivih in prenosnih bolezni, za katere je opisa divjad dovzetna / aus einem Ort und dessen Umkreis von 40 km stammt, wo im Verlaufe der letzten 30 Tage keine ansteckenden und übertragbaren Krankheiten festgestellt wurden, für die das beshriebene Wild empfänglich ist;

c) nije primala prirodne niti sintetičke estrogene / ni prijemala naravne ali sintetične estrogene / weder natürliche noch syntetische östrogene erhalten hat;

d) nije kontaminirana radioaktivnim cezijem 134 i 137 / ni kontaminirana s radioaktivnim cezijem 134 in 137 / nicht mit radioaktivem Cäsium 134 und 137 kontaminiert ist;

e) udovoljava zahtjevima Komisijske odluke 93/242/EEC od 30. travnja 1993. / ustreza pogojem Komisijskega odloka 93/242/EEC od 30. aprila 1. 1993. / den Anforderungen des Kommissionsbeschlausses 93/242/EEC vom 30. April 1993 / i Komisijske odluke / ter Komisijskega odloka / und Kommissionsbeschlausses ---------------(2) entspricht.

3. Da je odstreljena divljač danas pregledana, da nisu utvrđeni nikoji patološki znaci i da je meso ocijenjeno higijenski ispravnim za javnu potrošnju. / Da je odstreljena divjad danas pregledana, da niso ugotovljeni nobeni patološki znaki, ter da je meso ocenjeno kot higijensko neoporečno za javno porabo. / Da" das erlegte Wild heute untersucht wurde, wobei keine gearteten pathologischen Anzeichen festgestellt werden konnten und da" das Fleisch als hygienisch einwandfrei für den ffentlichen Verbrauch beurteilt wurde.

4. Da je odstreljena divljač prevožena kroz područja u kojima nisu utvrđene pojave zaraznih bolesti. / Da je odstreljena divjad prevožena čez področja, v katernih ni ugotovljen pojav nalezljivih bolezni. Da" das erlegte Wild durch Gebiete transportiert wurde, in denen keine ansteckenden Krankheiten registriert wurden.

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata naj bo ločena od barve tiska. / Die Farbe des Stempels mu" sich von der Farbe des Druckes unterscheiden.

----------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Ime, priimek in poklic - s
tiskanimi črkami / Vorname, Name und Beruf - in Druck buchataben).

___________________

(1) vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva / vrsta in registarska oznaka prevoznega sredstva / Art und Kennzeichen-Nr. (Registrierung) des Transportmittels.

(2) upisati broj posljedne Komisijske odluke / Vpisati številko zadnjega Komisijskega odloka / Hier ist die Zahl des letzten Kommissionsbeschlusses einzutragen.

Obrazac HVI 22
(Prilog uz obrazac 21)

             
       REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
             I ŠUMARSTVA
    VETERINARSKA INSPEKCIJA

PRIMJEDBA

svjedodžbi o podrijetlu i veterinarskom pregledu proizvoda životinjskog podrijetla

Veterinarski broj ------------------ za uvoz*) - provoz*) zaklane domaće i divlje peradi, smrznutih i lupanih jaja, žumanjaka i bjelanjaka*) u Austriju i kroz Austriju.

Potvrđuje se:

1) da u općini podrijetla i u susjednim općinama ili mjestu skladištenja, posljednjih 40 dana prije otpreme, odnosno skladištenja, nije vladala njukastlska bolest;

2) da je meso*) - životinjski proizvodi*) - upotrebljivo za ljudsku hranu.

Mjesto utovara ---------------------------------------
                                 (mjesto, općina, županija)

Datum ------------------ 19---

Ovlašteni veterinarski
inspektor

                                                                       (M. P.)    --------------------
                                                                                             (potpis i faksimil)

______________

* Nepotrebno prekrižiti
Obrazac je otiskan i na njemačkom jeziku

BEMERKUNG

zur Tierärztlicher bescheinigung über den Ursprung und die Tierärztliche besichtigung von erzeugnissen tierischer Herkunft

Vet. Nr. ------------------ bei Einfuhr*) - Durchfuhr*) von geschlachteten Haus- und Wildgeflügel, gefrorener oder zerbrochener Eier, Eigelbs und Eiweisses nach Österreich oder durch Österreich.

Es wird heir nit bescheinigt.

1) dass in der Herkunftsgemeinde und in den Nachbargemeinden, oder im Einlagerungsorte inerhalb der letzten 40 Tage vor Absendung bzw. Einlagerung keine Geflügelpest geherrscht hat, und

2) dass das Fleisch*) - die tiersche Erzeugnisse*) für den mensclichen Genuss geeignet ist-sind*)

Verladeort -------------------

am ------------------- 19---

Veterinärinspektor

                                                          (Deinstsiegel)   --------------------

_____________

Nichtzutreffendes ist zu streichen

Obrazac / Modulo HVI 23

                    
      REPUBLIKA            REPUBBLICA DI
      HRVATSKA                  CROAZIA
MINISTARSTVO       MINISTERO DELL'
POLJOPRIVREDE I     AGRICOLTURA E
      ŠUMARSTVA         DELLE FORESTE
VETERINARSKA       SERVIZIO DELL' ISPE-
     INSPEKCIJA           ZIONE VETERINARIA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za med, druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji i namirnice koje sadrže med

CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

relativo al miele, altri prodotti delle api intesi al consumo umano e generi alimentari contenenti il miele

Država izvoznica: Hrvatska / Paese esportatore: Croazia

Županija / Regione: ----------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellž Agricoltura e delle Foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Servizio certificatore: Direzione Generale dei Servizi Veterinari, Zagreb - Ispettore veterinario autorizzato

Evidencijski broj utovara / Numero
di rifirimento della fornitura:  ---------------------------

Država uvoznica / Paese importatore: ---------------------

I. Identifikacija proizvoda / Identificazione dei prodotti

Vrsta proizvoda / Descrizione dei prodotti: ----------------

Vrsta pakiranja / Natura dellž imballaggio: ----------------

Broj paketa / Numero di colli: --------------------------

Oznake na paketima / Marcatura degli imballaggi: ----------

Mjesec i godina proizvodnje /
Mese e anno di produzione: ----------------------------

Rok upotrebljivosti-do /
Durata di conservazione: ------------------------------

Neto težina / Peso netto: -------------------------------

II. Podrijetlo / Provenienza dei prodotti

Naziv i adresa proizvođača / Nome e indirizzo del produttore:

----------------------------------------------------------------

Veterinarski kontrolni broj odobrenog objekta / Numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento: -----------------

----------------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo dello speditore: --

----------------------------------------------------

III. Odredište / Destinazione dei prodotti

Opisani proizvod otprema se iz (mjesto utovara) / I prodotti sopradescritti sono spediti da (luogo di spedizione): -----------

--------------------------------------------------------

u (mjesto istovara) / a (luogo di destinazione): -------------

s prijevoznim sredstvom(1) / con il seguente mezzo di transporto(1): -----------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizzo del destinatario: --

--------------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Attestato sanitario

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani proizvod: / Il sottoscritto ispettore veterinario certifica che i prodotti sopradescritti:

a) podrijetlom iz pčelinjih zajednica u kojima i pet km. unaokolo, nisu tijekom šest mjeseci prije nego je proizvod proizveden, utvrđene zarazne i nametničke bolesti: američka gnjiloća pčelinjeg legla, europska gnjiloća pčelinjeg legla, nozemoza, vapnenasto leglo, niti zarazne bolesti pčela virusne etiologije;

a) provengono dagli apiari dove nel raggio di cinque km nessun caso delle malattie infettive o parassitarie: marciume americano di covata, marciume europeo di covata, nosemosi, pericistimicosi e malattie di etiologia virale č stato riportato negli sei mesi prima della produzione;

b) podrijetlom iz područja u kojem nisu korišteni pesticidi za zaštitu medonosnog bilja;

b) provengono dalla regione dove le piante mellifere non vengono trattate con pesticidi;

c) laboratorijski ispitan i da ne sadrži rezidue veterinarskih lijekova, pesticida i drugih kontaminanata iznad razine utvrđene propisom zemlje uvoznice, kao niti uzročnike zaraznih bolesti i uvjetno patogene mikroorganizme;

c) sono stati soggetti al controllo di residui di prodotti medicinali veterinari, pesticidi ed altri contaminanti dal quale risulta che i rispettivi livelli di residui non sorpassano i limiti stabiliti dalla legislazione attualmente in vigore nel paese importatore e che i prodotti non contengono gli agenti patogeni causanti le malattie infettive nč i microorganismi potenzialmente patogeni;

d) higijenski ispravan za javnu potrošnju;

d) rispondono alle norme di igiene e sono idonei al consumo umano;

e) pakovan u odobrenoj ambalaži koja je najmanje označena s ovim podacima: vrsta proizvoda, veterinarski kontrolni broj objekta i rok upotrebljivosti;

e) sono stati imballati in contenitori approvati che riportano almeno i seguenti dati: descrizione del prodotto, numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento e durata di conservazione;

f) utovaren u prijevozno sredstvo koje udovoljava propisanim higijenskim uvjetima.

f) sono stati caricati sul mezzo di transporto che risponde alle norme di igiene.

Ovaj je certifikat pravovaljan deset dana od datuma izdavanja(2). / Il presente certificato e valido per dieci giorni dalla del rilascio(2).

   Datum /   
   Data
  
   Mjesto/   
    Luogo
   Pečat /
   Timbro(3)
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Firma dell' ispettore veterinario
 
  
  
  
            
        
    
    
    
                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje veterinarskog inspektora - tiskanim slovima / Nome, qualifica e funzioni
del firmatario in stampatello)

______________

(1) Za kamione i vagone registracijska oznaka, za zrakoplove broj leta, a za brodove ime broda i oznaka kontejnera. / Per gli autocarri e vagoni ferroviari indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome e il numero di container.

(2) Ukoliko pravovaljanost istekne tijekom prijevoza kroz teritorij drugih država, produžava se dok pošiljka ne stigne do granične inspekcije države odredišta. / Qualora la data di validi- scadesse durante il transito per gli altri paesi, la stessa viene automaticamente prorogata fino allž arrivo della fornitura al posto di ispezione frontaliero del paese importatore.

(3) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje tiska. / La firma e il timbro devono essere di colore diverso dai cratteri di stampa del certificato.

Obrazac/Obrazec HVI 23-1


                    
     REPUBLIKA              REPUBLIKA
      HRVATSKA                HRVAŠKA
   MINISTARSTVO     MINISTRSTVO ZA
POLJOPRIVREDE I       KMETIJSTVO IN
     ŠUMARSTVA          GOZDARSTVO
VETERINARSKA         VETERINARSKA
     INSPEKCIJA                UPRAVA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za med, druge pčelinje proizvode namijenjene javnoj potrošnji i namirnice koje sadrže med

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za med in druge čebelarske izdelke namenjene za široko potrošnjo, ter živila, ki vsebuju med

Država izvoznica: Hrvatska/Hrvaška

Županija: -------------------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Pristojni organ za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala: Veterinarska uprava, Zagreb - uradni veterinarski inšpektor

Evidencijski broj utovara/Številka pošiljke: ----------------

----------------------------------------------------

Država uvoznica: -------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda / Identifikacijski podatki izdelka

Vrsta proizvoda / Vrsta izdelka: -------------------------

Vrsta pakiranja / Način pakiranja: -----------------------

Broj paketa / Število paketov: ---------------------------

Oznake na paketima / Oznake na paketih: ----------------

Mjesec i godina proizvodnje /
Mesec in leto proizvodnje: -----------------------------

Rok upotrebljivosti - do / Rok uporabe: ------------------

Neto težina / Netto teža: -------------------------------

II. Podrijetlo / Poreklo

Naziv i adresa proizvođača /
Ime in naslov proizvajalca: -----------------------------

------------------------------------------------------------

Veterinarski kontrolni broj odobrenog objekta /
Veterinarska kontrolna številka dovoljenega izdelka: --------

-------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja /
Ime in naslov pošiljatelja: ------------------------------

------------------------------------------------------------

III. Odredište / Namembni kraj

Opisani proizvod otprema se iz (mjesto utovara) / Opisani izdelek bo odposlan iz (kraj pošiljanja): -------------- u (mjesto istovara / v namembni kraj) -------------- s prijevoznim sredstvom(1) / s prevoznim sredstvom(1): ------------------

Naziv i adresa primatelja / Ime in naslov prejemnika: --------

--------------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Podatki o zdravstvenom stanju

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da je opisani proizvod: / Podpisani uradni veterinar potrjuje, da je zgoraj opisani izdelek:

a) podrijetlom iz pčelinjih zajednica u kojima i pet km. unaokolo, nisu tijekom šest mjeseci prije nego je proizvod proizveden, utvrđene zarazne i nametničke bolesti: američka gnjiloća pčelinjeg legla, europska gnjiloća pčelinjeg legla, nozemoza, vapnenasto leglo, niti zarazne bolesti pčela virusne etiologije;

a) po poreklu iz čebelje družine, v katerih pet km naokrog in v šestih mesecih pred tem, ko je izdelek izdelan, niso ugotovljene kužne bolezni in bolezni zajedalcev: američka gniloba čebelje zalege, evropska gniloba čebelje zalege, nozemoza, apnena zalega, niti nalezljive bolezni čebel virusne etiologije;

b) podrijetlom iz područja u kojem nisu korišteni pesticidi za zaštitu medonosnog bilja;

b) po poreklu iz območja, v katerem niso uporabljeni pesticidi za varstvo medonosnih rastlin;

c) laboratorijski ispitan i da ne sadrži rezidue veterinarskih lijekova, pesticida i drugih kontaminanata iznad razine utvrđene propisom zemlje uvoznice, kao niti uzročnike zaraznih bolesti i uvjetno patogene mikroorganizme;

c) laboratorijsko pregledan in da ne vsebuje ostanke veterinarskih zdravil, pesticidov in druga okuženja nad dovoljeno ravnjo, ki je predpisana v državi uvoznici, niti vsebuje povzročitelje nelezljivih bolezni in pogojeno patogene mikroorganizme;

d) higijenski ispravan za javnu potrošnju;

d) higiensko primeren za široko potrošnjo;

e) pakovan u odobrenoj ambalaži koja je najmanje označena s ovim podacima: vrsta proizvoda, veterinarski kontrolni broj objekta i rok upotrebljivosti;

e) pakiran v dovoljeno embalažo, in ima oznako z najmanj nasledenjimi podatki: vrsta izdelka, veterinarska kontrolna številka in rok uporabe;

f) utovaren u prijevozno sredstvo koje udovoljava propisanim uvjetima.

f) odposlan v prevoznem sredstvu, ki zadovoljuje predpisane higienske pogoje.

Ovaj je certifikat pravovaljan deset dana od datuma izdavanja(2) / Veljavnost spričevala je deset dni od datuma izdajanja.

   Datum /   
   Data
  
   Mjesto/   
   Kraj
   Pečat /
    Žig(3)
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Podpis uradnega veterinarja
 
  
  
  
            
        
      
    
    
                                                        

----------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje veterinarskog inspektora - tiskanim slovima / Ime, priimek
in uradni naziv veterinarskega inšpektorja - s tiskanim črkami)

_____________

(1) Za kamione i vagone registracijska oznaka, za zrakoplove broj leta, a za brodove ime broda i oznaka kontejnera. / Za tovornjake in vagone registrska številka, za letala številka leta, za ladje ime ladje in oznaka kontejnera.

(2) Ukoliko pravovaljanost istekne tijekom prijevoza kroz teritorij drugih država, produžava se dok pošiljka ne stigne do granične inspekcije države odredišta. / Če izteče veljavnost spričevala med prevozom skozi ozemlje drugih držav, se podašlja rok veljavnosti dokler pošiljka ne prispe do mejne inšpekcije namembne države.

(3) Boja potpisa i pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva podpisa in žiga se mora razlikovati od barve tiska.

(4) Obrazac je tiskan na slovenskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Obrazac / Obrazec / Form HVI 25


                   
  REPUBLIKA                   REPUBLIKA
   HRVATSKA                    HRVAŠKA
MINISTARSTVO        MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE I   ZA KMETIJSTVO IN
  ŠUMARSTVA             GOZDARSTVO
VETERINARSKA      VETERINÁRSKA
    INSPEKCIJA              INŠPEKCIJA

               REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
          VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz svježeg mesa peradi(1) i proizvoda od mesa peradi

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za izvoz svežega mesa perutnine (1) in izdelkov iz mesa perutnine

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE

for export of fresh polutry meat(1) and poultry meat products

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Država izvoznica: Republika Hrvaška /Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo / Competent

Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Pristojni organ za izdajo veterinarsko-sanitarnega spričevala: Veterinarska uprava, Zagreb - pooblaščeni veterinarski inšpektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector

Država odredišta / Država uvoznica / Country of destination: --

----------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Evidencijska številka nakladanja /Shipment Ref. No.: ------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikacija / Identification

Država podrijetla / Država porekla / Country of origin(2): -----

----------------------------------------------------

Država dobave / Država dobave / Supplying country(3): -------

----------------------------------------------------

Vrsta peradi od koje potječe meso / Vrsta perutnine od katere izvira meso / Poultry species from which the meat derives: ----

----------------------------------------------------

Vrsta dijelova / Deli perutnine / Specification of cuts: --------

----------------------------------------------------

Vrsta pakiranja /Vrsta pakiranja / Nature of packages: --------

----------------------------------------------------

Broj paketa / Število paketov /Number of packages: ----------

----------------------------------------------------

Brojevi službenih naljepnica /Številke službenih nalepk /Serial Nos. of officiall labels(4): -------------------------------

Mjesec i godina zamrzavanja mesa / Mesec in leto zamrzavanja mesa / Month and year of freezing: ----------------------

Neto težina / Neto teža /Net weight: ----------------------

II. Podrijetlo mesa / Poreklo mesa / Origin of meat

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrene klaonice / Ime, naslov in kontrolna številka odobrene klavnice / Name, address and veterinary approval number of the poultry slaughterhouse: --------

----------------------------------------------------

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrene rasjekaone / Ime, naslov in kontrolna številka odobrene sekalnice / Name, address and veterinary approval number of the cutting plant: ------------

----------------------------------------------------

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrene hladnjače /Ime, naslov in kontrolna številka odobrene hladilnice / Name, address and veterinary approval number of the cold store: ------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište mesa / Izvoz mesa / Destination of meat

Meso se šalje iz / Meso se pošilja iz /The above described meat in sent from(5): --------------------------- u / v / to(6) --------------------------- prijevoznim sredstvom / s prevoznim sredstvom /by the following means of transport(7)

Naziv i adresa pošiljatelja / Ime in naslov pošiljatelja / Name and address of consignor: ----------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Ime in naslov prijemnika / Name and address of consignee: ----------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Podatki o zdravstvenem stanju / Attestation of Health

Ja potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđujem /Podpisani veterinrski inšpektor potrjujem / I, the undersigned official veterinary inspector, hereby certify that:

1. Da pošiljka svježega mesa potječe od peradi podrijetlom /Da pošiljka svežeg mesa izvira od perutnine ki je / The above described shipment of fresh meat derives from the poultry coming from:

a) iz mjesta i 40 km unaokolo gdje 40 dana prije klanja nije utvrđena kuga peradi (Pestis avium) i Njukastlska bolest (Morbus Newcastle) / iz kraja in 40 km naokrog kjer v obdolju 40 dni pred zakolom ni ugotovljena kuga perutnine (Pestis avium) in Newcastlska bolezen (Morbus Newcastel) / from the places and their viciniti (40 km) where no case of fowl pest (Pestis avium) and Newcastle disease (Morbus Newcastle) was reported 40 days before the slaughter;

b) iz uzgoja koje nije pokazivalo nikoje kliničke znake bolesti i kojemu nisu davani lijekovi koji bi mogli utjecati na upotrebljivost mesa za javnu potrošnju / iz reje ki ni kazala nobenih kliničnih znakov bolezni in ki ni zdravljina z zdravili, katora bi lahko vplivala na uporabnost mesa za javno porabo / the flock which did not show any clinical signs of a disease and was not administered any drugs which might affect its safety for human consumption.

2. Da je živa perad pregledana prije klanja, a trupovi i organi nakon klanja i meso ocijenjeno higijenski ispravnim za javnu potrošnju. / Da je živa perutnina pregledana pred zakolom ter so trupla in organi kot tudi meso po zakolu ocenjeni kot higijensko neoporečni za javno porabo. / The live poultry was inspected prior to slaugter and the respective carcasses, organs and meat passed as fit for human consumption.

3. Da je uzgoj peradi pretražen na salmonele u odobrenom laboratoriju / Da je reja perutnine preiskana na salmonele v odobrenem laboratoriju /The farm samples were tested for salmonella at the approved laboratory: ------------------

dana / dana /on ------------------------------------

a) metodom brisa kloake u razdoblju tri tjedna prije klanja, s negativnim rezultatom / z metodo brisa kloake v obdoblju 3 tedna pred zakolom, z negativnim izvidom /bay cloaca swab method, over a 3-week period before slaughter, with negative results(8)(9);

ili / ali / or

b) metodom pretrage dijelova kože 10x10 cm s abdomena i regije kloake nakon klanja, s negativnim rezultatom / z metodo preiskave delov kože 10x10 cm z abdomena in područja kloake pozakola, z negativnim izvidom /by method of examination of a 10x10 cm skin sample taken from abdominal and cloacal area after slaughter, with negative results(8)(9).

4. Da je tijekom proizvodnje proizvoda od mesa peradi, meso bilo podvrgnuto toplinskoj obradi na temperaturi 700C i više u dubini mesa, najmanje 15 minuta / Da je v teku predelave meso perutnine bilo toplotno obdelano pri temperaturi 700C in više, najmanj 15 minut / During the production of poultry meat products the meat underwent thermal treatment at the temperature of 700C and more, for a minimum period of 15 minutes.

   Datum /   
   Datum
   Data
   Mjesto/   
    Kraj
   Place
   Pečat /
    Pečat
    Seal*
 Potpis veterinarskog inspektora
  Podpis veterinarskega inšpektorja
  Veterinary inspector signature
  
  
      
      
    
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata nej bol ločena od barve tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima . / Ime, priimek in poklic-tiskanimi črkami) / Name, qualification and title-in typed letters

(1) Svi dijelovi kokoši, pura, gusaka, pataka, biserki, fazana, prepelica i jarebica podesni za ljudsku prehranu, a koji nisu bili podvrgnuti procesu konzerviranja. Rashlađeno i zamrznuto meso smatra se svježim mesom. / Vsi deli kur, pur, gusi, rac, pegatk, fazanov, prepelic in jerebic ustrezni za prehrano prebivalstva, ter niso bili podvrženi postopku konserviranja. Rashlajeno in zamrznjeno meso se štejeta kot sveže meso. / Any parts of hens, turkeys, geese, ducks, guinea fowis, pheasants, quails and partridges deemed as fit for human consumption, which were not subject to any preservation process. Cooled and frozen meat is considered as fresh meat.

(2) Država u kojoj je meso dobiveno od živih životinja. / Država v katkeri je meso pridobljeno od živih žival. /The country in which the meat was obtained from live animals.

(3) Država koja isporučuje meso nakon međuskladištenja. Ako država dobave nije ujedno i država podrijetla, pošiljku mora pratiti original ili kopija certifikata države podrijetla i potvrda o trajanju i uvjetima skladištenja. / Država ki oddaja meso po vmesnem skladiščenju. Če država dobave ni hkrati država porekla, pošiljko mora spremljati original ali kopija certifikata države porekla, ter potrdilo o trajanju in pogojih skladiščenja. / The country from which the meat is despatched after temporary storage. If the supplyng country is equal to the country of origin, the shipment shall bez accompanied by the original or duplicate copy of the Certificate of Origin and a statement specifying the shelf life and storage conditions.

(4) Brojevi naljepnica s kojima su označeni paketi. Naljepnica osigurava da roba dolazi iz odobrenog objekta. Številke nalepk, s katerimi so označeni paketi. Nalepka potrjuje da blago izvira iz odobrenoga obrata. / Serial number of labels applied to the packages. Such labels provide an evidence that the goods come from an approved establishment.

(5) Mjesto utovara. / Kraj nakladanja. /Place of loading.

(6) Mjesto istovara. /Kraj razkladanja. /Place of unloading.

(7) Vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva. / Vrsta in registrska številka prevoznoga sredstva. / Type and registration number of the means of transport.

(8) Kokoši, patke i druga perad do dva kg težine, od 1.000 do 10.000 kg - devet životnja, iznad na svakih započetih 1.000 kg - jedna životinja više ispod na svakih započetih 100 kg - jedna životinja manje, najmanje tri životinje.
Pure, guske i druga perad i komadi mesa iznad dva kg težine, od 1.000 do 10.000 kg - tri životinje, iznad na svakih započetih 3.000 kg jedna životinja više, ispod 1.000 kg - dvije životinje.

Kur, race ter ostala perutnina do dva kg teže, od 1.000 do 10.000 kg - devet živali, nad vsakih začetih 1.000 kg - ena žival več, pod vsakih začetih 100 kg - ena žival manj, najmanj tri živali.

Pure, gosi in ostala perutnina ter komadi mesa nad dva kg teže, od 1.000 do 10.000 kg - tri živali, nad vsakih začetih 3.000 kg - ena žival več, pod 1.000 kg - dve živali.

Hens, ducks and other poultry of two kgs each; from a lot 1.000 to 10.000 kgs - 9 birds; for each new 1.000 kg lot - one bird more; below each new 100 kg lot - one bird less,but not less that three birds.

Turkeys, geese and other poultry and parts thereof above two kgs each; from a lot of 1.000 to 10.00 kgs - three birds; for each new lot over 3.000 kg one bird more; for each new lot below, 1.000 kg ­ two birds.

(9) Precrtati ako test nije obavljen. / Črtati če preiskava ni spravljena. / Dolete whwrw not applicable.

Obrazac Formular HVI 25-1


                     
    REPUBLIKA                   REPUBLIK
    HRVATSKA                  KROATIEN
MINISTARSTVO      MINISTERIUM FÜR
POLJOPRIVREDE I  LANDWIRTSCHAFT
    ŠUMARSTVA       UND FORSTWESEN
VETERINARSKA           VETERINÄR-
    INSPEKCIJA               INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti svježeg mesa peradi i pernate divljači iz uzgajališta i proizvoda dobivenih od takvog mesa

VETERINÄRBEHÖRDLICHES ZEUGNIS

für die Einfuhr von frischem Fleisch von Hausgeflügel und wie Hausgeflügel gehaltenem Federwild sowie den ausschilie"lich daraus hergestellten Erzeugnissen

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroaten

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt

Država odredišta: Austrija / Bestimmungsland: Österreich

Evidencijski broj utovara / Evidenz - Zl. der Verladung: -----

I. Identifikacija pošiljke / Angaben zur Identifizierung der Sendung

Vrsta peradi od koje potječe svježe meso ili proizvod / Geflügelart, von der die Ware stammt: -------------------------

----------------------------------------------------

Datum zamrzavanja (mjesec i godina) / Einfrierdatum (Monat und Jahr): ------------------------------------------

Vrsta komada (naziv) / Art der Teile (Bezeichnung): --------

----------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj komada ili paketa / Zahl der Teile oder Packstücke: -----

----------------------------------------------------

Neto težina / Nettogewicht: ----------------------------

Bruto težina / Bruttogewicht: ---------------------------

II. Podrijetlo pošiljke / Herkunft der Sendung

Naziv, adresa i veterinarski kontrolni broj klaonice, rasijekaone i hladnjače / Name, Anschrift Vet. Kontr. Nr. des Schlacht - und Zerlegungs - betriebes bzw. Kühlhauses: -----------------

----------------------------------------------------

Naziv, adresa i veterinarski kontrolni broj objekta proizvođača proizvoda od mesa / Name, Anschrift und veterinäramtliche Zulassungsnummer des zugelassenen Betriebs: ----------------

----------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Absenders:

----------------------------------------------------

III. Odredište pošiljke / Bestimmung der Sendung

Naziv i adresa u odredištu te veterinarski kontrolni broj / Name, Anschrift des Bestimmungsortes und Vet. Kontr. Nr.: ---------

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers:

----------------------------------------------------

IV. Vrsta prijevoza / Beförderungsart

Vrsta, oznaka ili broj prijevoznog sredstva, odnosno broj leta ili ime broda / Art und Kennzeichen oder. Nummer des Transportmittels bzw. Flugnummer oder Name des Schiffes: -----------

----------------------------------------------------

V. Podaci o zdravlju / Genu"tauglichkeitsbescheinigung

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje / Der unterzeichnete, staatlich ermächtigte Tierarzt bestätigt, da":

a) da pošiljka potječe iz općina u kojima je perad boravila 40 dana prije klanja i da tijekom ovog perioda nije utvrđena kuga peradi (Pestis avium) niti njukastlska bolest (Morbus Newcastle);

- die Sendung stammt aus Gemeinden, in denen die Tiere in den letzten 40 Tagen vor der Schlachtung gelebt haben und während dieser Zeit in diesen Gemeinden weder die Geflügelpest (Pestis avium) noch die Newcastle - Krankheit (Pseudopestis avium) geherrscht haben;

b) da uzgoji perad od kojih potječe meso nisu pokazivali nikoje kliničke znake bolesti i da nisu tretirani lijekovima koji bi štetno djelovali na upotrebljivost mesa i proizvoda ili bi meso i proizvodi bili higijenski neispravni za javnu potrošnju;

- die Herden, von denen das Fleisch stammt, keine Anzeichen einer Krankheit gezeigt haben und diesen Herden auch kein Arzneimittel verabreicht wurde, das die Verwendbarkeit des Fleisches als Lebensmittel beeinträchtigen oder ausschlie"en würde;

c) da meso peradi potječe iz objekta koji je službeno odobren za izvoz u Austriju te da je meso bilo podvrgnuto veterinarsko-sanitarnom pregledu i ocijenjeno higijenski ispravnim za javnu potrošnju;

- das Fleisch aus einem zum Export nach Österreich zugelassenen Betrieb stammt, sowie von einem amtlichen Tierarzt des Herkunftslandes untersucht und für tauglich erklärt wurde;

d) da je meso dobiveno, obrađeno ili prerađeno, označeno, skladišteno i transportirano u skladu sa Direktivom Vijeća Europske unije 71/118, Aneks I. - za svježe meso peradi i Direktivom 77/99 - za proizvode od mesa;

- das Fleisch entsprechend den Richtlinien des Rates, für frisches Geflügelfleisch Anhang I der RL 71/118/EWG, für Erzeugnisse der RL 77/99/EWG gewonnen, be - oder verarbeitet gekennzeichnet, gelagert und transportiert wurde;

e) da meso tijekom klanja, rasijecanja i prijevoza nije bilo u kontaktu s mesom koje ne udovoljava zahtjevima Direktive 91/494/EEC.

- das Fleisch bei der Schlachtung, Zerlegung und Beförderung nicht mit Fleisch in Berührung gekommen ist, das den Anforderungen der Richtline 91/494/EWG nicht entspricht.

   Datum /   
   Datum
  
   Mjesto/   
   Ort
   Pečat /
   Stempel
 
Potpis veterinarskog inspektora
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
 
  
  
  
            
        
      
    
    
                                                        

----------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje veterinarskog inspektora - tiskanim slovima /Name in
Großbuchstaben, Amtsbezeichnung und berufliche Qualifikation des Unterzeichneten)

Obrazac / Form HVI 26
94 / 984 / EG
95 /185 / EC


                       
   REPUBLIKA                   REPUBLIK
    HRVATSKA                  KROATIEN
MINISTARSTVO      MINISTERIUM FÜR
POLJOPRIVREDE I         LAND- UND
    ŠUMARSTVA          FORSTWESEN
VETERINARSKA           VETERINÄR-
    INSPEKCIJA               INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja, za svježe meso peradi(1), namijenjeno izvozu u Europsku uniju

TIERGESUNDHEITSZEUGNIS

für zum Verzehr bestimmtes frisches
Geflügelfleisch(1)

Država izvoznica / Ausfuhrland: Hrvatska / Kroatien

Županija / Versandregion: ------------------------------

----------------------------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Zuständige Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - bevollmächtigter Veterinärinspektor

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Certifikat o higijenskoj ispravnosti No. / Nr. der zugehörigen Genu"tauglichkeitsbescheinigung: -----------------------

----------------------------------------------------

I. Identifikacija / Angaben zur Identifizierung

Vrsta peradi / Geflügelart: ------------------------------

Vrsta rasijecanja / Art der Teilstücke: ---------------------

Način pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj paketa / Zahl der Packstücke: -----------------------

Neto težina / Nettogewicht (kg): -------------------------

II. Podrijetlo mesa / Herkunft der Fleisches

Adresa/e i veterinarski kontrolni broj(evi) /

Zulassungsnummer(n) des Betriebs/der Betriebe: ------------

1. Klaonice(a) / Schlachthof: ----------------------------

2. Rasjekaone(a) / Zerlegungsbetrieb(2): --------------------

3. Hladnjače(a) / Kühlhaus: -----------------------------

III. Odredište mesa /Bestimmung der Fleisches

Mjesto utovara / Verladeort: ----------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Absender (Name und vollständige Anschrift): ------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Empfänger (Name und vollständige Anschrift): ------------------------------------------

Prijevozno sredstvo / Transportmittel(3): -------------------

Broj plombe / Plomben Nr.: -----------------------------

Mjesto istovara / Endbestimmungsort: ---------------------

IV. Zdravstveni podaci/Gesundheitsbescheinigung

U skladu s Direktivom 91/494/EEZ, potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / In Kenntnis der Bestimmungen der Richtlinie 91/494/EWG bescheinigt der unterzeichnete amtliche Tierarzt folgendes:

1. U Hrvatskoj (Županija ----------) nema zarazne bolesti kuge peradi, niti newcastleske bolesti prema definiciji Međunarodnog kodeksa zdravlja životinja O.I.E. / Kroatien (Region ----------) ist frei von Geflügelpest und Newcastle-Krankheit gamä" der Begriffsbestimmung des Tiergesundheitskodexes des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE).

2. Opisano svježe meso podrijetlom je od peradi / Das vorstehend beschriebene Fleisch stammt von Geflügel:

a) koja je izvaljena i uzgojena u Hrvatskoj (Županija ------- -------), odnosno podrijetlom je od jednodnevnih pilića iz uvoza / das seit dem Schlupf im Hoheitsgebeit von Kroatien (Region ----------), gehalten oder als Eintagsküken eingeführt wurde(2);

b) koja je dopremljena iz objekta / das aus Betrieben stammt:

- koji nisu pod upravnom zabranom zbog pojave zarazne bolesti / über die keine Sperren im Zusammenhang mit einer Geflügelkrankheit verhängt worden sind;

- oko kojih, u krugu od 10 km, nije u posljednjih 30 dana utvrđena kuga peradi, niti newcastleska bolest / um die im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen keine Ausbrüche von Geflügelpest oder Newcastle-Krankheit aufgetreten sind;

c) koja nije zaklana u provođenju programa suzbijanja bolesti peradi / das nicht im Rahmen eines Programms ur Bekämpfung ode Tilgung von Geflügelkrankheiten getötet worden ist;

d) koja je/nije(4) u posljednjih 30 dana prije klanja vakcinirana sa živim virusom newcastleske bolesti(2) / das in den letzten 30 Tagen vor der Schlachtung unter Verwendung eines Lebendimpfstoffs gegen die Newcastle-K

e) koja tijekom transporta do klaonice nije bila u kontaktu s peradi oboljele od kuge peradi ili newcastleske bolesti / das während der Beförderung zum Schlachthof nicht mit Geflügel in Berührung gekommen ist, das mit Geflügelpest oder Newcastle-Krankheit infiziert war.

3. Opisano meso / Das vorstehend beschriebene Fleisch:

a) proizvedeno je u klaonici koja u vrijeme klanja opisane peradi nije bila pod upravnom zabranom zbog pojave kuge peradi ili newcastleske bolesti, ili sumnje na ove zarazne bolesti, odnosno u klaonici oko koje u krugu od 10 km nije u posljednjih 30 dana utvrđena kuga peradi niti newcastleska bolest / stammt aus Schlachthöfen, über die zum Zeitpunkt der Schlachtung keine Sperren infolge eines vermuteten oder tatsächlichen Ausbruchs von Geflügelpest oder Newcastle-Krankheit verhängt waren und um die im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen keine Ausbrüche von Geflügelpest oder Newcastle-Krankheit aufgetreten sind;

b) nije bilo tijekom klanja, rasijecanja, uskladištenja i transporta, niti jednog trenutka u kontaktu s mesom, koje nije udovoljavalo zahtjevima Direktive 91/494/EEZ / ist bei der Schlachtung, Zerlegung, Lagerung und Beförderung zu keinem Zeitpunkt mit Fleisch in Berührung gekommen, das den Anforderungen der Richtlinie 91/494/EWG nich genügt.

   Datum /   
   Datum
  
   Mjesto/   
   Ort
   Pečat /
   Stempel*
 
Potpis veterinarskog inspektora
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
 
  
  
  
            
        
      
    
    
                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima /Name, Familienname und Beruf - in Durckschrift).

* Boja pečata ne mora se razlikovati od boje tiska. / Stempelfabre soll von der Druckfarbe unterschiedlich sein.

_______________

(1) Pod svježim mesom peradi podrazumijevaju se: svi dijelovi domaće peradi (kokoši, pura, biserki, gusaka i pataka) higijenski ispravni za javnu potrošnju i koji nisu bili podvrgnuti nikakvoj drugoj obradi, osim hladnom tretmanu, radi osiguranja trajnosti, vakumski pakirano meso i meso pakirano u kontroliranim uvjetima. / Als frisches Geflügelfleisch gelten alle Teile von in Gefangenschaft gehaltenen oder gezüchteten Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern, Enten und Gänsen, die zum Verzehr geeignet und au"er einer Kältebehandlung zur Haltbarmachung keine Behandlung unterzogen worden sind. Vakuumverpacktes und in einer kontrollierten Atmosphäre verpacktes Fleisch mu" ebenfalls von einem Zeugnis nach diesem Muster begleiter sein.

(2) Nepotrebno precrtati. / Unpassendes streichen.

(3) Za zrakoplov broj leta, za vagone i kamione registracijska oznaka, a kod otpreme brodom ime broda. / Bei Eisenbahnwaggons und Lkw die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen den Name angeben.

(4) Ukoliko je perad vakcinirana unutar 30 dana prije klanja, pošiljka ne smije biti otpremljena u Europsku uniju, niti regije članica, u skladu sa člankom 12. Direktive 90/539/EEZ (trenutno Danska, Irska i Sjeverna Irska u Velikoj Britaniji). / Ist das Gaflügel in den 30 Tagen vor der Schlachrung geimpft worden, so darf die Fleischsendung nicht in Mittgliedstaaten oder Regionen von Mitgliedstaten versandt werden, die gemä" Artikel 12 der Richtlinie 90/539/EWG des Rates ankerkannt worden sind (gegenwärtig Dänmark, Irland, Finnland, Schweden und Nordirland im Vereinigten Königreich).

Obrazac / Form HVI 26-1
94 / 984 / EC
95 /302 / EC


                     
   REPUBLIKA                       REPUBLIC
   HRVATSKA                   OF CROATIA
MINISTARSTVO             MINISTRY OF
POLJOPRIVREDE I        AGRICULTURE
   ŠUMARSTVA            AND FORESTRY
VETERINARSKA             VETERINARY
  INSPEKCIJA              INSPECTION SERVICE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja, za svježe meso peradi(1) namijenjeno izvozu u Europsku uniju

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

for fresh poultrymeat for human consumption(1)

Država izvoznica: Hrvatska / Exporting country: Croatia

Županija / Region: ------------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Responsible Ministry: Ministry of Agriculture and forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Department responsible for certification: Veterinary Directorate, Zagreb - authorised veterinary inspector

Evidencijski broj utovara / Shipment reference number: -------

----------------------------------------------------

Certifikat o higijenskoj ispravnosti - broj / Health certificate: --

----------------------------------------------------

Država odredišta / Importing country: ---------------------

----------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identification of products

Vrsta peradi / Poultry species: ---------------------------

Vrsta rasijecanja / Nature of cuttings: ---------------------

Način pakiranja / Type of packaging: ---------------------

Broj paketa / No of packages: ---------------------------

Identifikacijske oznake pošiljke / Consignment identification details:----------------------------------------------

Neto težina / Net weight (kgs): --------------------------

II. Podrijetlo svježeg mesa peradi / Origin of fresh poultrymeat

Adresa(e) veterinarski kontrolni broj(evi) Address and approval number(s) of the establishment(s):

1. Klaonice(a) Slaughterhouse: --------------------------

2. Rasjekavaonica / Cutting plant(2): ----------------------

3. Hladnjače(a) / Cold store: ----------------------------

III. Odredište svježeg mesa peradi / Destination of the fresh poultrymeat

Mjesto utovara / Place of loading: ------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Consigner (name and address in full): -----------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Consignee (name and address in
full): -----------------------------------------------

Prijevozno sredstvo / Means of transport(3): ----------------

Broj plombe / Number of the seal(4): ----------------------

Mjesto istovara / Final destination: -----------------------

IV. Zdravstveni podaci / Health attestation

U skladu s Direktivom 91 / 494 / EEZ, potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, in accordance with the provisions of Directive 91 / 494 / EEC:

1. U Hrvatskoj (Županija ------------ ) nema zarazne bolesti kuge peradi, niti Newcastleske bolesti, prema definiciji Međunarodnog kodeksa zdravlja životinja O.I.E. / That Croatia (Region ------------ ), is free from avian influenza and Newcastle disease, as defined in the International Animal Health Code of OIE;

2. Opisano svježe meso podrijetlom je od peradi / That the described above is obtained from poultry which:

a) koja je izvaljena i uzgojena u Hrvatskoj (Županija ------------ ) / have been held in the territory of Croatia (Region ------------ ), since hatching or have been imported as day-old chicks;

b) koja je dopremljena iz objekta / came from holdings:

- koji nisu pod upravnom zabranom zbog pojave zarazne bolesti / which have not been placed under animal health restrictions in connection with a pultry disease;

- oko kojih, u krugu od 10 km, nije u posljednjih 30 dana utvrđena kuga peradi, niti Newcastleska bolest / around which, within a radius of 10 km, there have been no outbreaks of avian influenza or Newcastle disease for at least 30 days;

c) koja nije zaklana u provođenju programa suzbijanja bolesti peradi / have not been slaughtered in the context of any animal health scheme for the control or eradication of poultry diseases;

d) koja je/nije(4) u posljednjih 30 dana prije klanja vakcinirana s živim virusom Newcastleske bolesti / have / have not(4) been vaccinated againts Newcastle disease using a live vaccine during to 30 days preceding slaughter;

e) koja tijekom transporta do klaonice nije bila u kontaktu s peradi oboljele od kuge peradi ili Newcastleske bolesti / during transport to the slaughterhouse did not come into contacts with poultry suffering from avian influenza or Newcastle disease.

Opisano meso / That the meat described above:

a) proizvedeno je u klaonici koja u vrijeme klanja opisane peradi nije bila pod upravnom zabranom zbog pojave kuge peradi ili Newcastleske bolesti, ili sumnje na ove zarazne bolesti, odnosno u klaonici oko koje u krugu od 10 km nije u posljednjih 30 dana utvrđena kuga peradi niti Newcastleska bolest / comes from slaugherhouses which, at the time of slaughter, are not under restrictions due to a suspect or actual outbreak of avian influenza or Newcastle disease and around which, within a radius of 10 km, there have been no outbreaks of avian influenza or Newcastle disease for at least 30 days;

b) nije bilo tijekom klanja, rasijecanja, uskladištenja i transporta, niti jednog trenutka u kontaktu s mesom, koje nije udovoljavalo zahtjevima Direktive 91 / 494 / EEZ / has not been in contact, at any time of slaughter, cutting, storage or transport with meat which does not fulfil the reqiurements of Directive 91 / 494 / EEC.

________________

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat /
   Seal*  
 Potpis veterinarskog inspektora
 Signature of veterinary inspector
  
  
      
    
      
    
    
                                     

-------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and title - in typed letters)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

_________________

(1) Pod svježim mesom peradi podrazumijevaju se: svi dijelovi domaće peradi (kokoši, pura, biserki, gusaka i pataka) higijenski ispravni za potrošnju i koji nisu bili podvrgnuti nikakvoj drugoj obradi, osim hladnom tretmanu, radi osiguranja trajnosti, vakuumski pakirano meso i meso pakirano u kontroliranom uvjetima. / Fresh poultrymeat means any parts of domestic fowl turkeys, guinea fowl, geese and ducks, which are fit for human consumption and which have not undergone any treatment other than cold treatment to ensure its preservation; vacuum wrapped meat or meat wrapped in a controlled atmosphere must also be accompanied by a certificate according to this model.

(2) Nepotrebno precrtati. / Delate if not applicable.

(3) Za zrakoplov broj leta, za vagone i kamione registracijska oznaka, a kod otpreme brodom ime broda. / Indicate means of transport and registration marks or registered name, as appropriate.

(4) Precrtajte nepotrebnu referencu. Ukoliko je perad vakcinirana unutar 30 dana prije klanja, pošiljka ne smije biti otpremljena u Europsku uniju, niti regije članica, u skladu s člankom 12. Direktive 90/539/EEZ (trenutno Danska, Irska, Finska, Švedska i Sjeverna Irska u Ujedinjenom Kraljevstvu). / Delete the unneccasary reference. If the poultry have been vaccinated within 30 days before slaughter, the consignment canot be sent to Member States or regions thereof which have been recognized in accordance with Article 12 of Council Directive 90/539/EEC (currently Denmark, Ireland, Finland, Sweden and, in the United Kingdom, Northern Ireland).

Obrazac / Tlačivo / Predloha HV1 27

                    
   REPUBLIKA                  CHORVÁTSKA
   HRVATSKA                     REPUBLIKA

  MINISTARSTVO          MINISTERSTVO
POLJOPRIVREDE I          POLNOHOSPO-
    ŠUMARSTVA                  DÁRSTVA
                                             A LESNÍCTVA

VETERINARSKA          VETERINÁRNA
     INSPEKCIJA                 INŠPEKCIA

          REPUBLIKA CHORVATSKO
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVÍ A LESNICTVÍ
       ZVEROLÉKARSKÁ INSPEKCE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za riblje konzerve namijenjene izvozu (1)

VETERINÁRNO-HYGINEICKÉ OSVEDČENIE

pre rybacie konzervy určené na vyvoz(1)

ZVEROLÉKARSKO-ZDRAVOTNICKÉ VYSVEDČENÍ

pro ryby konzervi určené vyvozu(1)

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Krajina vyvozu: Chorvátska republika / Stát vyrobce: Republika Chorvastko.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Príslušné ministerstvo: Ministerstvo polžnohospodárstva a lesníctva / Prislušné ministerstvo: Ministerstvo zemedelství a lesnictví.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Úrad oprávneny vystavovatž a vydávatž veterinárno-hygienické osvedčenia: Veterinárska správa, Záhreb-v právomoci veterinárneho inšpektora / Teleso prislušné pro vydávání zverolékarsko-zdravotnického vysvedčení: Zpráva pro zverolékarství, Záhreb-oprávneny zverolékarsky inspektor.

Država odredišta / Krajina určenia / Stát jako místo určení: ----

----------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenčné číslo nakládky / Evidentní čislo nákladu: ----------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikácia / Identifikace

Vrsta ribe (stručni naziv) / Druh ryby (odborny názov) / Druh ryb (odborny název): ----------------------------------

Naziv proizvoda / Názov vyrobku / Název vyrobku: ----------

----------------------------------------------------

Vrsta ambalaže i način pakiranja / Druh obalu a spôsob balenia / Druh ambaláže a zpusob balení: ------------------------

Broj paketa i brojevi službenih naljepnica na paketima / Číslo balíkov a čísla úradnych nálepiek na balíkoch / Počet balíku a číslo službeních nálepek na baleních: ---------------------

Neto težina / Netto hmotnostž / Neto váha: -----------------

Datum proizvodnje / Datum vyroby / Datum vyrobení: -------

Rok upotrebljivosti / Lehota použitelž nosti / Lhuta použitelnosti(2): -----------------------------------------------

Oznaka šarže na proizvodu / Označenie obsahu na vyrobku / Označeni šarže na vyrobku: -----------------------------

Potrebna temperatura tijekom prijevoza i skladištenja / Teplota vyžadovaná počas prepravy a skladovania / Potrebná temp. behem prevozu a skladování: ----------------------------

II. Podrijetlo / Miesto pôvodu / Puvod

Naziv, adresa i veterinarski kontrolni broj odobrenog objekta / Názov, adrese a veterinárne kontr"lne číslo schváleného objektu / Název, adrese a zverolékarské kontrolní číslo schváleného obektu: ---------------------------------------------

III. Odredište / Miesto určenia / Místo určení

Riblje konzerve otpremaju se iz (mjesto utovara) / Rybacie konzervy sa odosielajú z (miesto nakládky) / Ryby konzervi se odesilaji z (místo nakládáni): ------------------------ u (mjesto istovara) / do (miesto vykládky) / do (místo vykládání) ------------------------ prijevoznim sredstvom / preprevnym prostriedkom / prevoznym prostredkem(3) -------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Názov a adresa odosielatelža / Název a adrese odesílatele: -----------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Názov a adresa príjemcu / Název a adrese odebíratele: ------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Údaje o zdravotnej bezchybnosti / Zdravotní údaje

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da su opisane riblje konzerve / Nižšie podpísany veterionárni inšpektor tymto potvrdzuje, že vyššie uvedené rybacie konzervy sú / Podepsany zverolékarsky inspektor potvrzuje že jsou popsané ryby konzervi:

1. Proizvedene od zdravih riba, pregledanih odmah nakon ulova ili njihova istovara kod proizvođača i ocijenjenih higijenski ispravnim za javnu potrošnju.

- Vyrobené zo zdravych ryb, u ktorych bola ihned po ich ulovení prípadne po vykládke u vyrobcu vykonaná prehliadka, ktorou bolo stanovené, že pre širokú verejnú spotrebu sú hygienicky bezchybné a nezávadné.

- Vyribené z zdravych ryb, prohlédnutych ihned po vylovu anebo jijích vyložení u vyrobce a ocenenych jako zprávnymi pro verejné zpotrebování.

2. Proizvedene u izvoznom objektu i pod kontrolom veterinarske inspekcije.

- Vyrobené v priestoroch vyrobného objektu nepretržite kontrolované veterinárnou inšpekciou.

- Vyrobené v vyvozním obektu a pod kontrolu zverolékarské inspekce.

3. Podvrgnute zdravstvenim kontrolama, što osigurava / Podrobili sa viacnásobnej zdravotnej prehliadke, čo zaručuje / Podrobené zdravotnickym kontrolám, což zabespečuje:

(a) da su svi sastojci korišteni u proizvodnji higijenski ispravni;

- že všetky zložky použité pri vyrobe sú hygienicky bezchybné a nezávadné;

- že jsou všechny složky využité v vyrobe zdarvotnicky zprávné;

(b) da udovoljavaju senzorskim standardima za ove vrste proizvoda i da su podesni bez ograničenja za ljudsku prehranu;

- že vyhovujú senzorovym štandardom uvedenych druhov vyrobkov a že sú bez akéhokolžvek obmedzenia vhodné pre vyživu lžudí;

- že vyhovují senzorickym standardum pro tyto druhy vyobku a že jsou vhodny bez omezení pro lidskou vyživu;

(c) da ne sadrže parazite niti njihove razvojne oblike patogene za ljude ili koji nisu patogeni za ljude, ali mogu uzrokovati senzorske promjene;

- že neobsahujú žiadne parazity ani ich pre lžudí patogénne vyvojové formy a taktiež ani formy, ktoré pre lžudí nie sú patogénne, ale ktoré však môžu spôsobovatž senzorové zmeny;

- že neobsahují parazity ani jijích vyvojové tvari patogení pro lidé, anebo kterí nejsou patogení pro lidé ale mohou zpusobit senzorické zmeny;

(d) da ne sadrže uzročnike zaraznih bolesti niti uvjetno patogene mikroorganizme, kao niti njihove toksine(4);

- že v ich obsahu sa nenachádzajú pôvodcovia nákazlivych chorôb či podmienečno patogénne mikroorganizmy prípadne ich toxiny(4);

- že neobsahují zpusobovatele ruznych nemocí ani podmínene patogení mikroorganismy, jakož ani jejích toxiny(4);

(e) da je termostatski test na 350C tijekom 10 dana bio negativan(5);

- že termostaticky test vykonany pri teplote 350C bol v priebehu 10 dni negatívny(5);

- že test v termostatu na 350C behem 10 dni byl negativní(5);

(f) da ne sadrži rezidue kontaminanata niti prehrambenih aditiva iznad razine utvrđene propisom zemlje uvoznice(6);

- že neobsahujú rezidue kontamináty ani potravinové prídavky (aditíva) v množstve, kotré by prevyšovalo hladinu stanovenú predpisom krajiny-dovozcu(6);

- že neobsahují residui kontaminátu ani potravinárskyh aditivu nad úrovni zabespečenou predpisem státu jako dovozce.

4. Konzervirane postupkom sterilizacije na najmanje 1210C tijekom 10 i više minuta.

- Konzervácia prevedená sterilizačnym postupom pri teplote minimálne 1210C v trvaní 10 i viacej minút.

- Konzervované postupem sterilizace nejméne na 1210C behem 10 nebo více minut.

5. Pakovane u metalnoj ambalaži koja nema štetan utjecaj na sadržaj konzerve.

- Balenie v plechovom obale, ktory na obsah plechovky nema škodlivy vplyv.

- Balené vkovové ambaláži která nemá škodlivé pusobenína obsah konzervi.

6. Utovarene u prijevozno sredstvo koje udovoljava propisanim higijensko-tehničkim zahtjevima.

- Nadložené do prepravného prostriedku, ktory splna predpisom stanovené hygienicko-technické požiadavky.

- Naložené do dopravního prostredku ktery vyhovuje predpisum zdravotne-technickych požadavku.

Veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od datuma izdavanja(7).

Veterinárno-hygienické osvedčenie má platnostž 10 dni od dátumu jeho vydania(7).

Zverolékarsko-zdravotnické vysvedčení platí 10 dnu po datumu vydávání(7).

   Datum    
   Dátum
   Datum
   Mjesto   
   Miesto
   Místo
   Pečat
   Pečiatka
   Razítko*
 
 
Potpis veterinarskog inspektora
Podpis veter. inšpektora
Podpis zverolékarského inspektora
 
  
  
  
            
        
      
    
    
                                                        

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Zafarbenie pečiatky sa musí odlišovatž od zafarbenia tlače. / Barva razítka musi se rozlišovat od barvi tisku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Meno, priezvisko a povolanie - paličkovym písmom / Jméno, príjmenií a povolání - vytisnutymi slovi.).

___________________

(1) za izvoz u Slovačku i Češku / pre vyvoz na Slovensko a CZECH / pro vyvoz do Slovenska a CZECH

(2) upisati datum / uviestž dátum / zapsat datum

(3) vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva / druz a ŠPZ dopravného prostriedku / druh a registrační označení dopravního prostredku

(4) nepatogeni mikroorganizmi koji tvore spore mogu biti prisutni u količini do najviše 100 u 1 g / nepatogénne mikroorganizmy, ktoré vytvárajú vytrusy, môžu bytžzastúpené v množstve nanajvyš 100 na 1 g / nepatogení mikroorganismy kterí vytváreji spory mohou byt prítomny v množství nejvíce 100 v 1 g

(5) za proizvode koji se podvrgavaju sterilizaciji u hermetički zatvorenim kontejnerima / platípre vyrobky, ktoré sa vystavujú sterilizácii v hermeticky zatvorenom kontajneri / pro vyrobky kterí se podnecují sterilizaci v hermeticky uzavreném kontejneru

(6) za izvoz u Slovačku u skladu s Odredbom br. 2/1994 Ministarstvo zdravlja Republike Slovačke / pre vyvoz na Slovensko v súlade s Nariadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.2/1994

(7) ako valjanost istječe tijekom transporta, produžava se do dolaska na granični prijelaz zemlje odredišta / v prípade, že platnostž vyprší v čase prepravy, táto sa predlžuje do dna príchodu na hraničny priechod krajiny určenia / jestli použitelnost upline behem transportu, prodlužuje se do prichodu na hranični prechod státu jako místa určeni.

Obrazac/Ürlap/Formularz
Broj / Szám / No. HVI 27 A

                     
     REPUBLIKA                  HORVÁT
      HRVATSKA          KÖZTÁRSASÁG
MINISTARSTVO    MEZOGAZDASÁGI ÉS
POLJOPRIVREDE   ERDOGAZDÁLKODÁSI
   I ŠUMARSTVA          MINISZTÉRIUM
  VETERINARSKA    ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
       INSPEKCIJA             FELÜGYELOSÉG

            REPUBLIKA CHORWACJI
MINISTERSTWO ROLNICTWA I LESNICTWA
     INSPEKCJA WETERYNARYJNA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za riblje konzerve namijenjene izvozu

ÁLLATEGÉSZÉÜGYI BIZONYLAT

kivitelre szánt halkonzervekre

SWIADECTWO WETERYNARYJNO-
-SANITARNE

dla konserw rybnych
przeznaczonych na eksport

Država izvoznica: Repubika Hrvatska / Kiszállit" ország: Horvát Köztársaság / Panstwo eksportujace: Republika Chorwacji.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Illetékes minisztérium: Mezogazdasági és Erdogazdálkodási Minisztérium / Kompetentne ministerstwo: Ministerstwo Rolnictwa i Lesnictwa.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Állategészségügyi bizonylat kiadására illetékes szerv: Állategészsegügyi Igazgat"ság, Zágráb-a felhatalmazott állategészségügyi felügyelo / Organ kompetenty do wydawania swiadectwa weterynaryjno-sanitarnego: Zarzad Weterynarii, Zagrzeb - upowazniony inspektor weterynaryjny.

Država odredišta / Rendeltetési ország / Panstwo docelowe: ---

----------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / A berakodás nyilvántartási száma / Numer ewidencyjny zaladunku: --------------------------

I. Identifikacija / Azonosítás / Identyfikacja

Vrsta ribe (stručni naziv) / Halfajta (szakmegnevezés) / Rodzaj ryby (nazwa fachowa): ---------------------------------

Naziv proizvoda / A termékneve / Nazwa wyrobu: -----------

----------------------------------------------------

Vrsta ambalaže i način pakiranja / A göngyölet fajtája és a csomagolás m"dja / Rodzaj opakowania i spos"b opakowania: ----

----------------------------------------------------

Broj paketa i brojevi službenih naljepnica na paketima / Csomagszám és a csomagok hivatalos címkéinek száma / Numer paczki i numery etykiet firmowych na paczach: -------------

----------------------------------------------------

Neto težina / Tisztatömeg / Waga netto: -------------------

----------------------------------------------------

Datum proizvodnje / A gyártás dátuma / Data produkciji: -----

----------------------------------------------------

Rok upotrebljivosti / A felhasználhat"ság id"tartama / Termin wĺznosci(1): ------------------------------------------

Oznaka šarže na proizvodu / Sarzsszámmegjelölés a terméken / Oznaka skladu na wyrobie: -----------------------------

Potrebna temperatura tijekom prijevoza i skladištenja / A szállítás és raktározás idotartama alatti szükséges homérséklet / Wimagana temperatura w czasie transportu i skladowania: ----

----------------------------------------------------

II. Podrijetlo / Származas / Pochodzenie

Naziv, adresa i veterinarski kontrolni broj odobrenog objekta / Az engedély tárgyának megnevezése, címe és az állategészségügyi ellenorzoszám / Nazwa, adres i weterynaryjny numer kontrolny obiektu z zezwoleinem: --------------------

III. Odredište / Rendeltetési hely / Miejsce przeznaczenia

Riblje konzerve otpremaju se iz (mjesto utovara) / A halkonzervek elszállítási helye (berakodási hely) / Konserwy rybne wysyta sie (miejsce zaladunku): --------------------------------

u (mjesto istovara) / rendeltetési helye (kirakodási hely) / do (miejsce wyladunku): ----------------------------------

prijevoznim sredstvom / szállít"eszköz / srodkiem transportu(2):

----------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / A felad" neve és címe / Nazwa i adres nadawcy: ---------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / A címzett neve és címe / Nazwa i adres odbiorcy: ---------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Egézségügyi adatok / Dane zdrowotne

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje, da su opisane riblje konzerve / Az alulírott állategészségügyi felügyelo igazolja, hogy a halkonzervek / Podpisany inspektor weterynaryjny potwierdza, ze opisane konserwy rybne zostaly:

1. Proizvedene od zdravih riba, pregledanih odmah nakon ulova ili njihova istovara kod proizvođača i ocijenjenih higijenski ispravnim za javnu potrošnju.

- Egészséges holb"l készültek, kihalászásuz vagy a feldolgoz"nál val" kirak"dásukután azonnal átvizsgálták és egészégügyi szempontb"l közfogyasztásra megfelelonek találták.

- Wiprodukowane ze zdrowych ryb, zbadanych zaraz po polowie lub po ich wyladunku u wytw"rcy i ocenionych jako nadajace sie do konsumpciji pod wzgledem higienicznym.

2. Proizvedene u izvoznom objektu i pod kontrolom veterinarske inspekcije.

- Kiviteli joggal felruházott objektumban az állategészégügyi felügyeloseg ellenorzése alatt dolgozták fel.

- Wiprodukowane w obiekcie eksportowym i pod kontrola inspekcji weterynaryjnej.

3. Podvrgnute zdravstvenim kontrolama, što osigurava / Egészségügyi ellenorzésnek vetették alá, amely biztosítja, hogy / Poddane kontrolom pod wzgledem zdrowotnym, co zapewnia:

(a) da su svi sastojci korišteni u proizvodnji higijenski ispravni:

- a feldolgozás során használt alapanyagok egészségügyi szempontb"l kifogástalank;

- ze wszystkie skladniki kt"re zostaly wykorzystane w produkcji sa w porzadku pod wzgledem higienicznym;

(b) da udovoljavaju senzorskim standardima za ove vrste proizvoda i da su podesni bez ograničenja za ljudsku prehranu;

- az ilyen jellegu termékekre vonatkoz" szenzorstandardoknak megfelel és emberi táplálékul korlátlanul alkalmas;

- ze spelniaja standardy sensorowe dla tego gatunku wyrob"w i ze nadaje sie bez ograniczenia na wyzywienie dla ludzi;

(c) da ne sadrže parazite niti njihove razvojne oblike patogene za ljude ili koji nisu patogeni za ljude, ali mogu uzrokovati senzorske promjene;

- emberre káros, illetve emberre nem káros, de szenzoreltérést eloidézheto élosködeket semmilyen fejlodési szakaszukban nem tertalmaznak;

- ze nie zawieraja pasozyt"w ani ich form rozwojowych patogenicznych dla ludzi, lub takich, kt"re nie sa patogeniczne dla ludzi, ale mogâ. wywolymać zmiany sensorowe;

(d) da ne sadrže uzročnike zaraznih bolesti niti uvjetno patgoene mikroorganizme, kao niti njihove toksine(3);

- sem járványos betegségehet eloidézo k"rokoz"kat, sem feltételesen patogén mikroorganizmusokat, sem pedig azok toxinjait nem tartalmazza(3);

- ze nie zawieraja sprawc"w chor"b zakaznych, ani mikroorganizm"w warunkowo patogenicznych, ani ich toksyn(4);

(e) da je termostatski test na 350C tijekom 10 dana bio negativan(4);

- a 10 napon keresztül 350C-on végzett termosztát teszt negatív volt(4);

- ze test termostatyczny przy 350C w ciagu 10 dni byl negatywny(4);

(f) da ne sadrže rezidue kontaminanata niti prehrambenih aditiva iznad razine utvrđene propisom zemlje uvoznice;

- az importál" ország eloírásai szerint megállapított mennyiségen felül nem tartalmaznak sem mérgezo anyagok maradékait sem élelmiszeripari adalékokat;

- ze nie zawieraja resztek skazen promieniotw"rzych ani dodatk"w spozywczych ponad poziom okreslony przepisami kraju importujacego;

4. Konzervirane postupkom sterilizacije na najmanje 1210C tijekom 10 i više minuta.

- Sterilizáci"s eljárással konzerválták minimum 1210C-en 10 vagy ennél tobb perc idotartamig.

- Zakonserwowane poprzez sterylizacje na minimum 1210C w ciagu 10 lub wiecej minut.

5. Pakovane u metalnoj ambalaži koja nema štetan utjecaj na sadržaj konzerve.

- Olyan fémgöngyöletbe csomagolták, amely nem hat károsan a konzerv tartalmára.

- Opakowane w konserwy metalowe, kt"re nie maja szkodliwego dzialania na ich zawartosc.

6. Utovarene u prijevozno sredstvo koje udovoljava propisanim higijensko-tehničkim uvjetima.

- Olyan szállít"eszközbe rakták amely megfelel az eloírt higiéniai-muszaki feltételeknek,

- Zaladowane do srodka transportu, kt"ry spelnia wymagane warunki higieniczno-techniczne.

V. Veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od datuma izdavanja / Az állategészségügyi igazolás kiadásának idopontját"l számítva 10 napig érvényes / Swiadectwo weterynaryjno-sanitarne wazne jest przez 10 dni od daty wystawienia(5).

   Datum    
   Dátum
   Data

   Mjesto   
   Hely
   Miejscowosc  

   Pečat
   Pecsét
   Piesczatka*

 
 
Potpis veterinarskog inspektora
Az állategészségügyi felügyelo aláírása
Podpis inspektora weterynaryjnego
  

  
  
            
        
      
    
    
                                                        

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska.. / A pecsét színének eltéronek kell lenni a nyomtatvány színétol. / Kolor pieczatki musi byc inni niz kolor druku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje -tiskanim slovima / Név, vezetéknév és foglalkozás - nyomtatott betukkel / Imie, nazwisko i
zaw"d - drukowanymi literami)

_____________________

(1) upisati datum / dátumot beírni / wpisac date

(2) vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva / a szállít"eszköz fajtája és rendszáma / rodzaj i numer rejestracyjny srodka transportu

(3) nepatogeni mikroorganizmi koji tvore spore mogu biti prisutni u količini do najviše 100 u 1 g / olyan nem patogén mikroorganizmusok, amelyek sp"rákat hoznak létre, maximum 100 u mennyiségben lehetnek jelen 1 g-ban / niepatogeniczne mikrooganizmy, kt"re wytwarzaja zarodniki moga byc obecne w ilosci maksymalnie do 100 w 1g

(4) za proizvode koji se podvrgavaju sterilizaciji u hermetički zatvorenom kontejneru / a hermetikusan lezárt tartályokban sterilizált termékeknél / dla wyrob"w kt"re poddaje sie sterylizacji w hermetycznie zamknietym kontenerze

(5) ako valjanost istječe tijekom transporta, produžava se do dolaska na granični prijelaz zemlje odredišta / amennyiben a felhysználhat"ság határideje a szállítás idotartama alatt lejár, a rendeltetési ország határátkelo állomására val" érkezésig meghosszabbítják / jezeli waznosc uplywa w czasie transportu, przedluza sie ja do przyjazdu na przejscie graniczne kraju przeznaczenia

Obrazac HVI 27-EZ

               
       REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz riba, rakova, školjki, puževa i drugih mekušaca i proizvoda dobivenih njihovom preradom u zemlje članice Europske zajednice

Država izvoznica: Republika Hrvatska

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb

I. Identifikacija

1. Vrsta (stručni naziv): --------------------------------

2. Stanje(1) i tehnološki tretman(2): -----------------------

3. Vrsta ambalaže i način pakiranja: ---------------------

4. Oznaka na paketu i konzervi: --------------------------

5. Broj paketa: -------------------------

6. Neto težina: -------------------------

7. Potrebna temperatura za vrijeme skladištenja i prijevoza: ----

--------------------------------------------------------

8. Broj utovarnog kartona: -----------------------------

II. Podrijetlo

Naziv, adresa poduzeća i izvoznički kontrolni broj objekta za proizvodnju proizvoda od riba, rakova, školjki, žaba, puževa i drugih mekušaca -------------------------------------

III. Odredište

Gore opisana roba: ------------------------------------

1. Otprema se iz: -------------------------------------

(mjesto, općina, županija)

2. Otprema se u odredište: ------------------------------

                      (mjesto, regija, država)

3. Roba se otprema prijevoznim sredstvom:(3) ---------------

----------------------------------------------------

4. Naziv i adresa pošiljaoca: ----------------------------

----------------------------------------------------

5. Naziv i adresa primatelja u odredištu: -------------------

----------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju

Nadležni i dolje potpisani veterinarski inspektor potvrđuje:

1. da je sa prethodno opisanom robom postupano, da je pripremljena ili podvrgnuta preradi, indentificirana, skladištena i transportirana, u skladu sa zdravstvenim uvjetima određenim Odlukom 91/493 Europske zajednice od 22. 7. 1991;

2. u slučaju zamrznutih ili prerađenih mekušaca sa dvije ljuske, da su sakupljeni u skladu sa zdravstvenim uvjetima određenim Odlukom 91/492 Europske zajednice od 15. 7. 1991, za proizvodnju i stavljanje na tržište živih mekušaca sa dvije ljuske.(4)

   
 Datum    
 
  
   Mjesto   
  
   Pečat*    
Potpis veterinarskog inspektora
 
  
  
      
    
      
    
    
                                     

-------------------------------------------------------------------------------
             (Ime, prezime, stručna sprema i zvanje - upisati tiskanim slovima

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska.

___________________

(1) živo, svježe, zamrznuto - higijenski ispravno za javnu potrošnju.

(2) riblje konzerve, riblje polukonzerve, soljena riba, sušena riba, proizvodi od ribljeg mesa i dr. - higijenski ispravno za javnu potrošnju

(3) Naznačiti za željeznicu broj vagona, za kamion registarsku oznaku, za zrakoplov registraciju i broj leta, a za brod ime broda i kompaniju


(4) nepotrebno precrtati

Obrazac je otiskan i na talijanskom i engleskom jeziku.

Obrazac/Modulo HVI 27-EU

                   
   REPUBLIKA                REPUBLICA
   HRVATSKA                DI CROAZIA

  MINISTARSTVO       MINISTERO DELL'
POLJOPRIVREDE I      AGRICOLTURA
     ŠUMARSTVA             E FORESTE

VETERINARSKA           ISPETTORATO
    INSPEKCIJA               VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti za javnu potrošnju ribljih proizvoda, namijenjenih izvozu u Europsku uniju

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca destinati alla
Comunit- europea

Država izvoznica: Republika Hrvatska/Paese di partenza: Repubblica di Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva/Autorit- competente: Ministero dellžagricoltura e delle foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor/Servizio džispezione: Direzione veterinaria, Zagabria - lžispettore veterinario autorizzato

Država odredišta/Paese destinatario: ----------------------

I. Identifikacija ribljih proizvoda/Identificazione dei prodotti della pesco

Opis ribljih proizvoda/Descrizione del prodotto:

- vrsta (stručni naziv)/specie (nome scientifico): ------------

----------------------------------------------------

- stanje(1) vrsta prerade/stato(1) o tipo di trattamento: --------

----------------------------------------------------

Vrsta ambalaže i način pakiranja/Tipo di imballaggio: --------

----------------------------------------------------

Broj paketa/Numero di colli: ----------------------------

Neto težina/Peso netto: ---------------------------------

Potrebna temperatura tijekom prijevoza i skladištenja/Temperatura richiestra per la conservazione e il trasporto: ------------

----------------------------------------------------

II. Podrijetlo ribljih proizvoda/Provenienza dei prodotti dela presca

Adresa(e) i broj(evi) objek(a)ta za pripremu ili preradu, odobrenih za izvoz od nadležnog državnog tijela/Indirizzo e numero dello stabilimento/degli stabilimenti di preparazione o di trasformazione autorizzati dellžautorit- competente per lžesportazione: -------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište ribljih proizvoda/Destinazione dei prodotti della pesca

Riblji proizvodi otpremaju se/I prodotti della pesca sono spediti: iz/da -----------------------------------------------

(mjesto otpreme/luogo di partenza)

u/a -------------------------------------------------

(odredišna zemlja i mjesto/paese e luogo di destinazione)

sljedećim prijevoznim sredstvom/con il seguente mezzo di trasporto(2): --------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja/Nome e indirizzo dello speditore: ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja u odredišnom mjestu / Nome del destinatario e indirizzo nel luogo di destinazione: ---------------

---------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Attesto sanitario

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Il sottoscritto ispettore ufficiale, certifica:

(1) da se opisanim ribljim proizvodima rukovalo, da su pripremljeni, prerađeni, identificirani, pohranjeni i transportirani pod uvjetima koji su barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/493 EEC od 22. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet ribljih proizvoda; / che i prodotti della pesca summenzionati sono stati manipolati, preparati o transformati, identificati, conservati e trasportati in condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/493/CEE di Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca;

(2) nadalje, u slučaju smrznutih ili prerađenih školjki, da su iste ulovljene u proizvodnim područjima u kojima su uvjeti barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/492/EEC od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet živih školjki; / che inoltre, nel caso di molluschi bivalvi congelati o transformati, questi molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

   Datum /   
   Data
  
   Mjesto/   
    Luogo
   Pečat /
   Timbro(3)
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Firma dell' ispettore veterinario
 
  
  
  
            
        
    
    
    
                                                  

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / La tinta del timbro deve essere diversa
dal testo stampato.

-----------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje veterinarskog inspektora - tiskanim slovima / Nome, cognome, qualificacione
profesionale, competenza - inlettere stampato)


______________


  1. (1)Živo namijenjeno ljudskoj prehrani, pripremljeno, prerađeno itd. / Vivo destinato
    direttamente all'alimentazione umana, preparato, trasformato, ecc.
  2. (2)Naznačiti: Za kamione i vagone registraciju, za zrakoplove broj leta, a za brod naziv broda i kompanije / Da inseriere: Per camion e vagone il numero targa, per aerei numero volo, per navi il nome della nave e di societa navigazione. #

Obrazac / Formular HVI 27-EU-a
(95 / 382 / EC)


                       
        REPUBLIKA                 REPUBLIK
        HRVATSKA                KROATIEN
   MINISTARSTVO       MINISTERIUM FÜR
  POLJOPRIVREDE I      LANDWIRSCHAFT
      ŠUMARSTVA        UND FORSTWESEN
   VETERINARSKA           VETERINÄR-
       INSPEKCIJA               INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti za javnu potrošnju ribljih proizvoda, namijenjenih izvozu u Europsku uniju

DIE VETERINÄRBESCHEINIGUNG

für Fischereierzeugnisse, die für die Europäische Gemeinschaft bestimmt sind

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verladung: -------

I. Identifikacija ribljih proizvoda / Angaben zur Identifizierung der Fischereierzeugnisse

Opis ribljih proizvoda / Beschreibung des Erzeugnisses:

- vrsta (stručni naziv) / Tierart (wissenschaftlicher Name): ----

--------------------------------------------------------

- stanje(1) ili vrsta prerade / Angebotszustand(1) oder Art der Behandlung: -----------------------------------------

Vrsta ambalaže i način pakiranja / Art der Verpackung: -------

--------------------------------------------------------

Broj paketa / Zahl der Packstücke: ------------------------

Neto težina / Eigengewicht: -----------------------------

Potrebna temperatura tijekom skladištenja i prijevoza / Vorgeschlagene Lager- und Transporttemperatur: ----------------

II. Podrijetlo ribljih proizvoda / Herkunft der Fischereierzeugnisse

Adresa(e) i broj(evi) objek(a)ta za pripremu ili preradu odobrenih za izvoz od nadležnog državnog tijela / Anschrit(en) und nationale Zulassungsnummer(n) des(der) von der für die Ausfuhr zuständigen Behörde zugclassen Zubereitungs- oder Verarbeitungsbetriebs(e): ----------------------------------

-----------------------------------------------------

III. Odredište ribljih proizvoda / Bestimmung der Fischereierzeugnisse

Riblji proizvodi otpremaju se / Die Fischereierzeugnisse werden versandt

iz/von ---------------------------------------------

(mjesto otpreme / Versandort)

u/nach ---------------------------------------------

(odredišna zemlja i mjesto / Bestimmungsland und ort)

s prijevoznim sredstvom(2) / mit folgendem Transportmittel(2): --

--------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Versenders:

--------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja u odredišnom mjestu / Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: ----------------

--------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Bescheinigung

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Der unterzeichnete amtliche Kontrolleur bescheinigt folgendes:

1. da se opisanim ribljim proizvodima rukovalo, da su pripremljeni, prerađeni, identificirani, pohranjeni i transportirani pod uvjetima koji su barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/493/EEC od 22. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet ribljih proizvoda;

- Die vorstehend beschriebenen Fischereierzeugnisse wurden unter Bedingungen behandelt, zubereitet oder verarbeitet, gekennzeichnet, gelagert und befördert, die den Bedingungen der Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. juli 1991 zur Festlegung von Hygienevorschrifften für die Erzeugung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen zumindest gleichwertig sind;

2. nadalje, u slučaju smrznutih ili prerađenih školjki, da su iste ulovljene u proizvodnim područjima u kojima su uvjeti barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/492/EEC od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet živih školjki;

- Gefrorene oder verarbeitete Muscheln werden in Erzeugnisgebieten geerntet, die Bedingungen unterliegen, die den Bedingungen der Richtlinie 91/492/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und Vermarktung lebender Muscheln zumindest gleichwertig sind.

   Datum /   
   Datum
  
   Mjesto/   
    Ort  
   Pečat /
  Stempl
 
Potpis veterinarskog inspektora
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
 
  
  
  
            
        
    
    
    
                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Gro"buchstaben mit
Angabe der Dienstbezeichnung und Qualifikation)

___________________

(1) Živo namijenjeno ljudskoj prehrani, pripremljeno, prerađeno itd. / Lebend, zum Direktkonsum bestimmt, zubereitet, verarbeitet usw.

(2) Za kamione i vagone registracijska oznaka, za zrakoplov broj leta, a za brod ime broda. / Bei Eisenbahnwaggons und LKWs die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen den Namen angeben.


Obrazac / Form HVI 27-EU-b
(95 / 328 / EC)

                 
   REPUBLIKA               REPUBLIK
   HRVATSKA            OF CROATIA
MINISTARSTVO      MINISTRY OF
POLJOPRIVREDE I   AGRICULTURE
    ŠUMARSTVA     AND FORESTRY
VETERINARSKA    VETERINÄRY
     INSPEKCIJA        INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti za javnu potrošnju ribljih proizvoda, namijenjenih izvozu u Europsku uniju

HEALTH CERTIFICATE

for fishery products intended for export to the European Community

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Country of dispatch: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competent authority: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - Official Veterinary Inspector

Država odredišta / Country of destination: -----------------

I. Identifikacija ribljih proizvoda / Details identifying the fishery products

Opis ribljih proizvoda / Description:

- vrsta (stručni naziv) / species (scientific name): ------------

------------------------------------------------------

- stanje(1) ili vrsta prerade / state(1) or type of processing: ---

------------------------------------------------------

Vrsta ambalaže i način pakiranja / Type of packaging: --------

------------------------------------------------------

Broj paketa / Number of packaging: ----------------------

Neto težina / Net weight: -------------------------------

Potrebna temperatura tijekom skladištenja i prijevoza / Temperature required during storage and transport: ----------------

II. Podrijetlo ribljih proizvoda / Provenance of the fishery products

Adresa(e) i broj(evi) objek(a)ta za pripremu ili preradu, odobrenih za izvoz od nadležnog državnog tijela / Address(es) and number(s) of preparation or processing establishment(s) authorized for export by the competent authority: -----------------

-------------------------------------------------------------------------------

III. Odredište ribljih proizvoda / Destination of the fishery products

Riblji proizvodi otpremaju se iz / The fishery products are to be dispatched from: --------------------------------------

                (mjesto otpreme / place dispatch)

u/to: -----------------------------------------------

(odredišna zemlja i mjesto / country and place of destination)

slijedećim prijevoznim sredstvom(2) / by the following means of transport(2): ------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of the consignor:

-----------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja u odredišnom mjestu / Name of consignee and address at place of destination: -------------------
-----------------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Health attestation

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / The undersigned official hereby certifies that:

(1) da se opisanim ribljim proizvodima rukovalo, da su pripremljeni, prerađeni, identificirani, pohranjeni i transportirani pod uvjetima koji su barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/493/EEc od 22. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet ribljih proizvoda;

- the fishery products destribed above have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under conditions at least equivalent to those laid down in Council Directive 91/493/EEC of 22 July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products;

(2) nadalje, u slučaju smrznutih ili prerađenih školjki, da su iste ulovljene u proizvodnim područjima u kojima su uvjeti barem ekvivalentni onima definiranim u Direktivi Vijeća 91/492/EEC od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za proizvodnju i promet živih školjki;

- in addition, in the case of frozen or processed bivalve molluscs, the latter have been gathered in production areas subject to conditions at least equivalent to those laid down in Council Directive 91/492/EEC of 15 July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of live bivalve molluscs.

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat /
   Seal*
 Potpis veterinarskog inspektora
  Veterinary inspector signature
  
  
      
      
    
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and title-in typed letters.

Obrazac / Modulo / Form HVI 27-1

                 
    REPUBLIKA        REPUBBLICA
     HRVATSKA        DI CROAZIA

 MINISTARSTVO     MINISTERO DELL'
POLJOPRIVREDE      I AGRICOLTURA
   ŠUMARSTVA            E FORESTE

VETERINARSKA      ESPETTORATO
    INSPEKCIJA            VETERIARIO
     
        REPUBLIC  OF CROATIA
   MINISTRY OF AGRICULTURE
             AND FORESTRY

      VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz mekušaca u Europsku uniju podrijetlom iz odobrenog uzgajališta(1)

CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

Documento di transporto per molluschi provenienti da unžazienda riconsciuta

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

Movement document for molluscs from an approved farm

I. Zemlja podrijetla: Republika Hrvatska / Paese di origine: Repubblica di Croazia / Country of origin: Republic of Croatia

II. Uzgajalište (ime, adresa i kontrolni broj) / Azienda di origine (denominazione e indirizzo) / Farm of origin (name and address): -------------------------------------------

III. Opis robe koja se izvozi / Animali / Animals: ------------

--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  Mekušci / Molluschi 
                                                                                        / Molluscs 
PORODICA / TIPO / FAMILY
(obično i znanstveno ime / nome volgare
e nome scientifico / common name
and scientific name)
VRSTA / SPEECIE / SPECIES
(obično i znanstveno ime / nome
volgare e nome scientifico / common
name and scientific name)
KOLIČINA / QUANTITATIVO / QUANTITY
Broj / Numero / Number
Ukupna težina / Peso totale / Total Weight
Prosječna težina / Peso medio / Average weight

IV. Odredište / Destinazione / Destination

Zemlja odredišta / Paese di destinazione / Country of destination:

Primatelj (ime i adresa) / Destinatario (nome e indirizzo) / Consignee (name and address):

V. Prijevozno sredstvo (vrsta i registracija) / Mezzo di transporto (natura e identificazione) / Means of transport (nature and identification):

VI. Svjedodžba o zdravlju / Certificato sanitario / Health certification

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da su životinje opisane u ovoj svjedodžbi podrijetlom iz odobrenog uzgajališta i da udovoljavaju uvjetima iz Direktive 91/67/EEC.

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da unžazienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva 91/67/CEE

I, the undersigned, certify that the animals or products forming the present consignment originate from an approved farm and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.

Sačinjeno u / Fatto a / Done at: ----------- dana / il / on --------------

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Denominazione del servizio ufficiale / Name of official service: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Administratia veterinaria di Stato, Zagreb - autorizzata inspettore veterinario / Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector.

Službeni pečat
Timbro del servizio ufficiale
Stamp of official service ----------------------------------------
                                        Ime i prezime - tiskanim slovima
                                                Nome in stampatello
                                                    Name in capitals

----------------------------------------

Zvanje i dužnost / Carica dellžufficial
firmatario / Function of signing office

----------------------------------------

Potpis / Firma / Signature

__________________

(1) izdaje se uz obrazac HVI 27

Obrazac VS-40/28-a

                
        REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                I ŠUMARSTVA

     VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA KOPITARE ZA UZGOJ I KLANJE

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Veterinarska inspekcija

I. Podrijetlo životinja

Ime, prezime i adresa uzgajatelja (fakultativna napomena) -----

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ime, prezime i adresa pošiljatelja -------------------------

-----------------------------------------------------

II. Identifikacija životinja

   Vrsta   

    Kategorija*)  
  Klanje
 Uzgoj

    Dob         Spol         Oznake i opis    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

III. Prijevozna sredstva

Vagon, kamion, zrakoplov ili brod**) ----------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani (ime i prezime) -------------------------------

ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da su navedene životinje danas pregledane i:

1) da ne pokazuju nikoje kliničke znakove bolesti;

2) da su posljednjih šest tjedana boravile na gospodarstvu koje je slobodno od zaraznih bolesti kopitara, posebno od durine, zarazne anemije, encefalomielitisa konja i kataralne influence konja;

3) da su neposredno prije izvoza, više od šest mjeseci, boravile na gospodarstvu slobodnom od sakagije i 50 km udaljenom od svakog žarišta zaraze posljednjih šest mjeseci.

Sastavljeno u ---------------------------- datum ---------------
                      (mjesto, općina, županija)            

                                                        
                                                            (M. P.)    Ovlašteni veterinarski
                                                                                      inspektor    

                                                                                 -------------------
                                                                                    (potpis i faksimil)

______________

*) Nepotrebno prekrižiti

**) Naznačiti za vagone i kamione - broj, za zrakoplove - broj leta, za brodove - ime broda i prijevoznika u pomorskom prometu. Ova svjedodžba ne smije biti starija od tri dana prije slanja životinja

Obrazac je otiskan i na francuskome jeziku

Obrazac HVI 28-b           
  REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA GOVEDA, OVCE, KOZE I SVINJE ZA UZGOJ

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Veterinarska inspekcija

I. Podrijetlo životinja

Ime, prezime i adresa uzgajatelja (fakultativna napomena) -----

-----------------------------------------------------

Ime, prezime i adresa pošiljatelja -------------------------

II. Identifikacija životinja

   Vrsta   

   Pasmina   

    Dob         Spol         Oznake na ušima, opis    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

III. Prijevozna sredstva

Vagon, kamion, zrakoplov ili brod*) ----------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani (ime i prezime) -------------------------------

ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da su navedene životinje danas pregledane i:

1) da su najmanje šest mjeseci ili od rođenja boravile na teritoriju zemlje izvoznice;

2) da ne pokazuju nikoje kliničke znake bolesti;

3) da nisu cijepljene protiv slinavke i šapa;

4) da su, ne dolazeći u dodir s drugim životinjama, neposredno transportirane do mjesta utovara za zemlju odredišta koje je više od 10 km udaljeno od svakog žarišta zarazne bolesti priljepčive za ovu vrstu životinja;

5) za preživače goveda, ovce i koze):

a) da potječu s gospodarstava koja su više od jedne godine slobodna od brruceloze i tuberkuloze (samo za goveda);

b) da su u toku posljednjih 30 dana boravile na gospodarstvima koja su više od tri mjeseca slobodna od bjesnoće, antraksa, slinavke i šapa, boginja i zarazne agalakcije (samo za ovce i koze), a koja su u istom razdoblju više od 10 km udaljena od svakog žarišta zarazne bolesti priljepčive za ovu vrstu životinja;

c) da su u toku 30 dana prije otpreme podvrgnute serološkom ispitivanju metodom aglutinacije, koja je pokazala titar na brucelozu manji od 30 međunarodnih jedinica u jednom mililitru krvnog seruma;

d) da su u toku 30 dana prije otpreme podvrgnuta intradermalnoj tuberkulinizaciji i da je dobiven negativan rezultat (samo za goveda);

e) da ne pokazuju nikoje kliničke znake bolesti vimena, da su podvrgnute bakteriološkom ispitivanju mlijeka u toku 30 dana prije otpreme te da ovaj pregled nije otkrio nikoju karakterističnu upalu niti specifične uzročnike (samo za krave);

6) za svinje:

a) da potječu sa gospodarstava koja su više od jedne godine slobodna od bruceloze;

b) da su posljednjih 30 dana boravile na gospodarstvu koje je više od tri mjeseca slobodno od bjesnoće, antraksa, slinavke i šapa, klasične i afričke kuge svinja, zarazne uzetosti svinja (Tješinska zaraza) i koje je u tom razdoblju više od 10 km bilo udaljeno od svakog žarišta zaraze;

c) da su u toku 30 dana prije otpreme podvrgnute serološkom ispitivanju metodom aglutinacije, koje je pokazalo brucelozni titar manji od 20 međunarodnih jedinica u jednom mililitru.

V. Ova svjedodžba vrijedi 10 dana od dana utovara

Sastavljeno u ------------------ datum ----------------

(mjesto, općina, županija)            

(M. P.)   Ovlašteni veterinarski
inspektor    

--------------------------------

         (potpis i faksimil)
___________________________

________________

*) Naznačiti za vagone i kamione - broj, za zrakoplove - broj leta, za brodove - ime broda i prijevoznika u pomorskom prometu

Obrazac VS-40/28-d

                  
       REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

 VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
ZA DIVLJE PREŽIVAČE I DIVLJE SVINJE

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Veterinarska inspekcija

I. Identifikacija životinja

   Vrsta   

   Pasmina   

    Dob         Spol         Oznake na ušima    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

II. Odredište

Iz (mjesta) ------------------------------------------

U (mjesto) ------------------------------------------

Ime, prezime i adresa pošiljatelja -------------------------

-----------------------------------------------------------------

Ime, prezime i adresa primatelja -------------------------

----------------------------------------------------

III. Prijevozna sredstva

Vagon, kamion, zrakoplov ili brod*) -----------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani (ime i prezime) -------------------------------

ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da su navedene životinje danas pregledane, da su zdrave i da potječu iz mjesta koje je:

1) najmanje šest tjedana slobodno od zaraznih bolesti priljepčivih za ovu vrstu životinja;

2) više od 20 km udaljeno od svakog žarišta slinavke i šapa - za preživače, a slinavke i šapa i klasične kuge svinja - za svinje.

V. Ova svjedodžba izdaje se najranije tri dana prije otpreme životinja

Sastavljeno u ------------------ datum ----------------

(mjesto, općina, županija)            

(M. P.)    Ovlašteni veterinarski
inspektor    

-------------------

          (potpis i faksimil)
__________________________

____________________

*) Naznačiti za vagone i kamione - broj, za zrakoplove - broj leta, za brodove - ime broda i prijevoznika u pomorskom prometu

Obrazac je otiskan i na francuskome jeziku

Obrazac VS-40/28-e

                
       REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

   VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
ZA DOMAĆE I DIVLJE GLODAVCE

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Veterinarska inspekcija

I. Podrijetlo životinja

Ime, prezime i adresa uzgajivača (fakultativna napomena) -----

-------------------------------------------------------

Ime, prezime i adresa pošiljatelja ------------------------

II. Identifikacija životinja

Vrsta životinja ---------------------------------------

Broj životinja ----------------------------------------

III. Odredište

Iz (mjesta) ------------------------------------------

U (mjesto) ------------------------------------------

Vagon, kamion, zrakoplov ili brod*) ----------------------

Ime, prezime i adresa primatelja -------------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani (ime i prezime) -------------------------------

Ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da su navedene životinje danas pregledane i:

1) da su u dobrom zdravstvenom stanju;

2) za kuniće - da potječu iz mjesta slobodnog od miksomatoze i tularemije;

3) za zečeve - da su uhvaćeni u mjestu slobodnom od tularemije najmanje šest mjeseci i da u krugu polumjera 50 km ova bolest nije konstatirana u tom razdoblju.

Sastavljeno u ---------------- datum ------------------

(M. P.)  Ovlašteni veterinarski inspektor

--------------------------------

            (potpis i faksimil)

__________________

*) Naznačiti za vagone i kamione - broj, za zrakoplove - broj leta, za brodove - ime broda i prijevoznika u pomorskom prometu

Obrazac je otiskan i na francuskom jeziku

Obrazac HVI 29 - SLO

                  
        REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

  VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da ova pošiljka (navesti vrstu životinja) --------------------- u sanduku, košari, u neto masi od --------- kg potječe s područja slobodnog od zaraznih bolesti životinja što podliježu obvezi prijave, a koje bi ova vrsta životinja mogla prenijeti.

Osim toga tvrdi*:

1) da ribe, za poribljavanje potječu iz voda ili mrijestilišta slobodnih od zaraznih bolesti riba;

2) da su ribe, žabe, rakovi, kornjače, puževi, pijavice i oštrige i druge jestive školjke* zdravi te da potječu iz nezaraženih i nezagađenih voda;

3) da pčele potječu iz pčelinjaka u čijoj okolici od ---- km posljednjih šest mjeseci nije utvrđena nikoja zarazna pčelinja bolest;

4) da dudov svilac potječe iz uzgoja slobodnih od zaraznih bolesti.

Primjedba ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Vagona* broj ----------------------------------------

Mjesto i zemlja odredišta -------------------------------

Veterinarski broj ---------------------

Datum ---------19 ----

Utovarna stanica --------------------------------------
                                   (mjesto, općina, županija)

(M. P.)  Ovlašteni veterinarski inspektor

         ----------------------------------
   (potpis i faksimil)

_______________

*) Nepotrebno precrtati

Obrazac je otiskan i na slovenskom jeziku

Obrazac/Formulaire HVI 29-1

                      
    REPUBLIKA                  RÉPUBLIQUE
     HRVATSKA                 DE CROATIE

   MINISTARSTVO            MINISTERE
  POLJOPRIVREDE I    DE L'AGRICULTURE
     ŠUMARSTVA          ET DE LA FORĘT

   VETERINARSKA            INSPECTION
       INSPEKCIJA               VÉTÉRINAIRE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz živih i zamrznutih puževa i žabljih bataka

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE ET SANITAIRE

pour lžexportation des escargats des cuisses de grenonilles vivants et congells

Država izvoznica: Hrvatska

Pays exportateur: Croatie

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Ministčre lžcompčtent: Ministčre de lžAgriculture et de la Forest

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb, ovlašteni veterinarski inspektor

Autorité compétente pour la délivrance des certificats vétérinaires et sanitaires: Direction de la Médecine vétérinaire, Zagreb - lžinspecteue vétérinaire officiel

Država odredišta

Pays de destination: -----------------------------------

I. Identifikacija
Identification

Komercijalni naziv robe

Nom commercial: -------------------------------------

Stručni naziv

Nom scientifique: -------------------------------------

Oblik pripreme isporučene robe

Mode de présentation: ---------------------------------

Uvjeti očuvanja pošiljke

Mode de conservation: ---------------------------------

Vrsta pakiranja

Nature de lžemballage: ---------------------------------

Oznake na ambalaži ----------------------------------

Marques commerciales figurant sur les emballages: ----------

-----------------------------------------------------------------

Broj paketa

Nombre de colis: -------------------------------------

Neto težina

Poids net: -------------------------------------------

II. Podrijetlo robe
Provenance des denrées

Naziv i adresa pošiljatelja

Nom de lžexpéditeur: ----------------------------------

III. Odredište robe
Destination des denrées

Roba se otprema iz (mjesto utovara)

Denrées expédiées de (lieu džexpédition): ------------------

U (odredišno mjesto)

A (lieu de destination): ---------------------------------

Dana (datum otpreme)

Le (date džexpédition): ---------------------------------

S vagonom, kamionom, zrakoplovom, brodom

Par wagon, camion, avion, bateau: -----------------------

Naziv i adresa primatelja

Nom et adresse du destinataire: --------------------------

IV. Zdravstveni podaci
Attestation sanitaire

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da je opisana roba namijenjena prehrani ljudi, i

Le vétérinaire inspecteur soussigné certifie que la marchandise désignée - la nutrition, et

1. da puževi i žabe potječu iz nezaraženih i nekontaminiranih područja i voda;

1. que les escargots et les grenoulles proviennent des regions et des eaux non-contagieuses et non-contaminées;

2. da je higijenski ispravna za javnu potrošnju;

2. que, hygiéniquement, elle est conventable pour la consommation publique;

3. da ne sadrži kemijske i biološke kontaminate i druge otrovne tvari, u količinama većim od dozvoljenih propisima za zaštitu javnog zdravlja;

3. quželle ne contient pas des contaminants chimiques et biologiques ni džautres substances toxiques, en quantités dépassant celles permises par la reglementation relative - la protection de la santé publique;

4. da je pripremljena, skadištena i transportirana u skladu s propisima Republike Francuske;

4. quželle a été préparée, stockée et transportée conformément - la réglementation de la République Fran"aise;

5. da su zamrznuti dana (ako se radi o zamrznutoj robi);

5. quželle a été conglelée le ---------- (pour la marchandise congélée);

Dodatno za žablje batake:

6. da su bili podvrgnuti mikrobiološkom pregledu, s nalazom koji udovoljava kriterijima utvrđenim Odlukom od 2. lipnja 1988., kojom se mijenja Odluka od 21. prosinca 1979. o mikrobiološkim kriterijima za životinjske proizvode i proizvode životinjskog podrijetla.

Additionellement pour cuisses de grenouilles:

6. quželles ont été soumises - lžexamen microbiologique dont le résultat satisfait les critčres définis par la Décision du 2 juin, 1988, modifiant la Décision du 21 décembre, 1979, portant sur les critčres microbiologiques relatifs aux produits animaux et aux produits džorigine animale.

- za izvoz živih i zamrznutih puževa i žabljih bataka

- pour lžexportation des escargots et des cuisses de grenouilles vivants et congélées.

Datum izdavanja

Fait le -------------------------------------

Mjesto

A -------------------------------------

        

                         M. P.           Ovlašteni veterinarski inspektor
                       Cachet               Vétérinaire inspecteur autorisé   

                                                     ---------------------------

Obrazac HVI 29-2
Form HVI 29-2
Vordruck HVI 29-2

                    
    REPUBLIKA                 REPUBLIC
     HRVATSKA             OF CROATIA

 MINISTARSTVO        MINISTRY OF
 POLJOPRIVREDE I    AGRICULTURE
    ŠUMARSTVA        AND FORESTRY

  VETERINARSKA       VETERINARY
      INSPEKCIJA           INSPECTION

               REPUBLIK CROATIEN
            LAND- UND FORSTWIRT-
            SCHAFTSMINISTERIUM
      TIERÄRZTLICHE INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
VETERINARY AND HEALTH CERTIFICATE
VETERINÄR-SANITÄRES ZEUGNIS

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da ova pošiljka (navesti vrstu životinje).

I, the undersigned official veterinary inspector hereby certify that this shipment of (insert animal species).

Der unterzeichnete Tierarztininspekteur bestätigt hiermit, dass diesse Sendung (Tierart angeben).

-----------------------------------------------------------

pakirano u

packed in

verpackt in

sanduka, košara, u neto masi od

cases, cages, of the net weight of

Kisten, Körben in Nettogewicht von -------------------- kg

potječe s područja slobodnog od zaraznih bolesti životinja što podliježu obvezi prijave, a koje bi ova vrsta životinja mogla prenijeti.

comes from area free from notifiable infections animal diseases, communicable by this particular species.

aus dem Gebiet stammt, das frei von den ansteckenden anmeldungspflichtigen Tierkrankheiten ist, die von diesen Tierarten übertragen werden könnten.

Osim toga tvrdi:

I further certify that:

Ausserdem wurd bestätigt:

1) da ribe, za poribljavanje potječu iz voda ili mrijestilišta slo bodnih od zaraznih bolesti riba;

the fish for stocking come from waters and hatcheries which are free from infectious fish diseases;

dass die zum Fischbesatz vorgesehenen Fische aus Gewässer und Laichplätzen stammen, die von den Fischseuchen frei sind;

2) da su ribe, žabe, rakovi, kornjače, puževi, pijavice i oštrige i druge jestive školjke* zdravi te da potječu iz nezaraženih i nezagađenih voda;

the fish, frogs, crustaceans, turtles, snails, leeches, oysters and other edible mollusch* are healthy and c1ome from non-contaminated and non-polluted waters;

dass Fische, Frösche, Krebsarten, Schildkröten, Schnecken, Egel, Austern sowie andere essbare Muscheln gesund sind und ams den unverseuchten und unkontaminierten Gewässer stammen;

3) da pčele potječu iz pčelinjaka u čijoj okolici od ----------- km posljednjih šest mjeseci nije utvrđena nikoja zarazna pčelinja bolest;

the bees come from apiaries around which in a radius of ----------- km there has been no case of any infectious bee diseases for the last six months;

dass die Bienen aus Bienenhäuser stammen, in deren Umgebung im Radius von ----------- km in letzten sechs Monaten keine Bienenseuche festgestellt wurde;

4) da dudov svilac potječe iz uzgoja slobodnih od zaraznih bolesti.

the silkworms come from holdings which are free from infectious diseases.

dass Seidenspinner aus Schwärmen stammen, die frei von Seuchen sind.

Primjedba:

Note:
Anmerkung: -----------------------------------------

----------------------------------------------------

Vagona* broj

Railway waggon* No

Waggon - Nr. ----------------------------------------

Mjesto i zemlja odredišta

Country and place destination

Bestimmungsort und - land ----------------------------

Veterinarski broj

Veterinary Approval No

Tierärztliche Nummer ---------------------------------

Datum

Date

Datum --------------- 199 ---

Utovarna stanica

Place of loading:

Verladestation: ---------------------------------------------------------
                        (mjesto, općina županija), (place, municipality, country),
                                   (Ort, Gemeninde, Gespannschaft)

                                          (M.P.)
                                          Stamp
                                         Stempel

Ovlašteni veterinarski inspektor

Bevollmächtigter
Tierarztinspekteur

-------------------------------------------------
(potpis i faksimil) (Signature and signature
stamp of the OV) (Unterschrift und Faximile)


_______________

* Nepotrebno precrtati
* Delete not applicable species
* Unnötiges streichen

Obrazac / Form / Formular / Formulaire HVI 30


                                           
      REPUBLIKA HRVATSKA                       REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE      MINISTRY OF AGRICULTURE
              I ŠUMARSTVA                                      AND FORESTRY

   VETERINARSKA INSPEKCIJA            VETERINARY INSPECTION

          REPUBLIK KROATIEN                   RÉPUBLIQUE DE CROATIE
    MINISTERIUM FÜR LAND-                MINISTČRE DE L'AGRICUL-
    UND FORSTWIRTSCHAFT                    TURE ET DE LA FORÉT

  TIERÄRZTLICHES INSPEKTORAT     INSPECTION VÉTÉRINAIRE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

TIERÄRZTLICHES GESUNDHEITSZEUGNIS CERTIFICAT VETERINAIRE SANITAIRE

za izvoz crijeva, želudaca i mjehura / for the export of sausage casings (guts), stomachs, and bladders / für die Ausfuhr von Därmen, Mägen und Blasen / relatif - lžexportation des intestins, des estomacs et des vessies

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: the Republic of Croatia / Ausfuhrstaat: Republik Kroatien / Pays exportateur: la République de Croatie

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, Zagreb / Competent ministry: the Ministry of Agriculture and Forestry - Veterinary Department, Zagreb / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Zagreb - Tieräztliche Verwaltung /Ministčre compétent: le Ministčre de lžAgriculture et de la Foręt - la Direction des Services Vétérinaires, Zagreb

Evidencijski broj utovara / Shipment file No. / Evidenz - Zl. de Verladung / Numéro du document de chargement:(1) ---------

---------------------------------------------------------

Država uvoznica / Importing country Einfuhrstaat / Pays importateur: ----------------------------------------------

I. Identifikacija / I. Identification / I. Identifizierung / I. Identification

Vrsta proizvoda / Kind of product / Art des Produkts / Sorte du produit:(2) ------------------------------------------

Vrsta životinje od koje potječe proizvod / Kind of animal from which the product originates / Art der Tieres, von dem das Produkt stammt / Espčce džanimal donnant ce produit: ---------

---------------------------------------------------------

Način pakiranja / Method of packing / Art der Verpackung / Type džemballage: ------------------------------------

Broj paketa, komada ili dijelova i brojevi inspekcijskih naljepnica / No. of packages, pieces, or parts, and inspection label numbers / Anzahl der Pakete, Stücke oder Teile und Zahlen der Inspektions - Aufkleber / Nombre de paquets, de pičces ou de morceaux, y compris les numéros sur les étiquettes džinspection: (3) ---------------------------------------------

Vrsta konzerviranja / Method of preservation / Art der Konservierung / Moyen de conservation:(4) ----------------------

Neto masa / Nett mass / Nettomasse /Poids net: ------------ Bruto masa / Gross mass / Bruttomasse / Poids brut: ----------

II. Podrijetlo i odredište / II. Origin and Destination / II. Herkunft und Bestimmungsort / II. Provenance et
destination

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta / Name, adress, and inspection No. of approved building / Titel, Adresse und Kontrollnummer des zugelassenen Objekts / Nom, adresse et numéro de contrôle de lžétablissement agréé: ---------------

-----------------------------------------------------

Proizvod se otprema iz / Product dispatched from / Herkunfort des Produkts / Le produit est expédié de: ------------------

-----------------------------------------------------

(mjesto, općina, županija / town, district, country / Ort, Gemeinde,

-----------------------------------------------------

Varwaltungsbezirk / lieu, arrondissement et départment džexpédition)

u / to / Bestimmungsort des Produkts / - : ------------------

(mjesto, regija, država /

-----------------------------------------------------

town, region, country / Ort, Region, Staat / lieu, région et pays de destination)

prijevoznim sredstvom: / by the following means of transport: / mit Beförderungsmittel: / Par le moyen de transport suivant:(5)

-------------------------------------------------------

Pošiljka je zapečaćena plombom / The shipment is sealed with a leaden seal / Plombenbezeichnung der Sendung / Le lot est scellé avec le sceau de plomb:(6) ------------------------

-------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca / Name and address of consignee / Titel und Adresse des Absenders / Nom et adresse de lžexpéditeur: ------------------------------------------------

Naziv i adresa primaoca / Name and address of consignee / Titel und Adresse des Empfängers / Nom et adresse du destinataire: -

-------------------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / III. Health data / III. Angaben über den Gesundheitszustand / III. Renseignements
sanitaires

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / The undersigned veterinary inspector hereby confirms the following / Der unterziechnete Veterinärinspektor bestätigt / Le vétérinaire inspecteur soussigné certifie que:

1) da proizvod potječe od životinja pregledanih prije i poslije klanja i koje su na dan klanja bile zdrave i slobodne od zaraznih i prenosivih bolesti / that the product originates from animals examined before and after slaughter and that on the day of slaughter the animals were healthy and free of infectious and contagious diseases / dass das Produkt von Tieren stammt, die vor und nach der Schlachtung untersucht wurden und die am Tage der Schlachtung gesund und ohne Anzeichen von ansteckenden und übertragbaren Krankheiten waren / le produit désigné ci - dessus provient des animaux examinés avant et aprčs lžabattage et lesquels le jour męme de leur abattage ont été sains et exempts des maladies contagieuses et transmissibles;

2) da ukupna razina radioaktivnosti cezija 134 i 137 u proizvodu ne prelazi 600 Bq/kg / that the total level of radioactivity of caesium 134 and 137 in the product does not exceed 600 Bq/kg / dass das Gesamtniveau der Radioaktivität von Cäsium 134 und 137 im Produkt 600 Bq/kg nicht überschreitet / le niveau total de la radioactivité de césium 134 et 137 dans le produit ne dépasse pas 600 Bq/kg;

3) da je veterinarski inspektor ocijenio proizvod higijenski ispravnim i pogodnim za ljudsku prehranu / that the veterinary inspector has judged the product to be hygienically in order and suitable for human consumption / dass der Veterinärinspektor das Produkt als hygienisch einwandfrei und für den menschlichen Verzehr geeignet befunden hat / lžinspection vétérinaire a montré que le produit est bon hygiéniquement et susceptible - la nutrition humaine;

4) da su životinje od kojih potječe proizvod / that the animals from which the product originates / dass die Tiere, von denen das Produkt stammt / les animaux dont ledit produit provient:

a) držane u gospodarstvima u čijoj okolici promjera 20 km nije utvrđen posljednjih 30 dana prije utovara / were kept on farms in the vicinity of which, in an area 20 km in diameter, not a single case of any of the following diseases was determined in the last 30 days preceding loading of the goods / in landwirtschaftlichen Betrieben gehalten wurden, in deren Umkreis von 20 km in den letzten 30 Tagen vor der Verladung / ont séjourné dans les exploitations autour desquelles dans la région džun diamčtre de 20 km pendant 30 jours avant leur chargement in nža pas été constaté;

- nijedan slučaj slinavke i šapa goveda / foot - and - mouth disease in cattle / kein einziger Fall von Maul- und Klauenseuche bei Rindern, sowie / aucun cas de la fičvre aphteuse bovine,

- nijedan slučaj zarazne uzetosti svinja (Tješinska bolest), slinavke i šapa kod svinja, svinjske kuge, afričke svinjske kuge i vezikularne bolesti svinja / infectious swine paralysis, foot - and - mouth disease in swine, swine plague, African swine plague or vesicular disease in swine / kein einziger Fall der anstreckenden Schweinelähmung, der Maul- und Klauenseuche bei Schweinen, der Schweinepest, der afrikanischer Schweinepest und vesiculärer Krankheit bei Schweinen festgestellt wurde / aucun cas de la paralyse contagieuse des porcs (maladie de Teschen), de la fičvre aphteuse porcine, de la peste porcine, de la peste porcine africaine et de la maladie vésiculeuse du porc,

b) zaklane u registriranim klaonicama koje su pod stalnom veterinarskom kontrolom / were slaughtered in registered slaughterhouses which are under constant veterinary control / in zugelassenen Schlachthäusern geschlachtet wurden, die unter ständiger tierärztlicher Kontrolle stehen / ont été abattus dans les abattoirs agréés lesquels sont sous le contrôle vétérinaire permanent.

   Datum /   
   Date
   Datum
   Date
   Mjesto/   
    Place
    Ort
    Lieu
   Pečat *
   Seal*
   Stempel*
   Cachet*
 Potpis veterinarskog inspektora
 Veterinary inspector signature
 Unterschrift des Veterinärinspektors
 Signature du vétérinaire inspecteur
  
  
      
      
    
    
    
                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name and surname, qualification and title - in printed letters / Vor - und Zuname, fachliche Befähigung u. Beruf (in Blockbuchstaben) / Prénom, nom qualification du signataire - taper - la machine)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal must differ from the colour of the print. / Die farbe des stempels muss sich von der Druckfarbe des Formulars unterscheiden. / La couleur du cachet doit ętre différente de celle džimpression.

_________________

(1) VS-40/I / VS-40/I / VS-40/I / VS-40/I.

(2) Označiti: očišćena i soljena, sušena ili termički obrađena crijeva, želuci ili mjehuri. / Specify: cleaned and salted, cured or thermally processed guts, stomachs or bladders. / Die Angaben "gereinigt und gesalzen", "getrocknete oder thermisch bearbeitete Därme, Mägen oder Blasen" eintragen. / Indiquer: des intestins, estomacs et vessies nettoyés et salés, sechés ou traités thermiquement.

(3) Nepotrebno precrtati. / Delete as necessary. / Unzutreffendes durchstreichen. / Biffer les mentions inutiles.

(4) Upisati vrstu sredstava za konzerviranje i pH vrijednost ako se radi o otopini mliječne kiseline. / Fill in the kind of preservative and the pH value if a lactic acid solution is used. / Art des Konservierungsmittels und pH - Werte angeben, wenn es sich um eine Milchsäurelösung handelt. / Préciser le moyen de conservation et indiquer la valeur pH sžil sžagit de la solution džacide lactique.

(5) Naznačiti: za kamione i vagone registraciju, za zrakoplov broj leta, a za brod naziv broda i kompanije. / Indicate the numberplate numbers of trucks or railcars, the flight number if transport is by plane, or the name of the vessel and the company if transport is by ship. / Bei Eisenbahnwaggons und LKWs das Kennzeichen, bei Flugzeugen die Flug - Nummer und bei Schiffen den Namen des Schiffes und des Schiffseigners angeben. / Indiquer le moyen de transport utilisé. Pour les wagons et camions indiquer aussi le numéro džimmatriculation, pour les avions le numéro du er pour les bateaux le nom du bateau et le nom de la compagnie de navigation.

(6) Oznaka plombe. / Designation on the leaden seal. / Bezeichnung der Plombe. / Lžindication sur le sceau de plomb.

Obrazac / Form / Formular / Formulaire HVI 30-1

                                          
      REPUBLIKA HRVATSKA                       REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE      MINISTRY OF AGRICULTURE
           I ŠUMARSTVA                                          AND FORESTRY

   VETERINARSKA INSPEKCIJA              VETERINARY INSPECTION

           REPUBLIK KROATIEN                    RÉPUBLIQUE DE CROATIE
       MINISTERIUM FÜR LAND-              MINISTČRE DE L'AGRICUL-
     UND FORSTWIRTSCHAFT                    TURE ET DE LA FORÉT

 TIERÄRZTLICHES INSPEKTORAT      INSPECTION VÉTÉRINAIRE

PRILOG VETERINARSKO-SANITARNOJ SVJEDODŽBI / APPENDIX TO THE VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE / BEILAGE ZUM TIERÄRZTLICHEN GESUNDHEITSZEUGNIS / ANNEXE AU CERTIFICAT VETERINAIRE SANITAIRE

za otpremu privremeno skladištenih i uslužno dorađenih i prerađenih crijeva, želudaca i mjehura / for the dispatch of temporarily stored and processed or finished sausage casings (guts), stomachs, and bladders / für die Abfertigung der vorübergehend eingelagerten und in Dienstleistungsarbeit hergerichteten und verarbeiteten Därme, Mägen und Blasen / relatif - lžexpédition des intestins, estomacs et vessies faisant lžobjet des services de la mise en etrepôt temporaire, du finissage et de la fabrication(1)

Država iz koje se vrši otprema: Republika Hrvatska / Country from which the goods are dispatched: the Republic of Croatia / Ausfuhrstaat: Republik Kroatien / Pays exportateur: la République de Croatie

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, Zagreb / Competent ministry: the Ministry of Agriculture and Forestry, Veterinary Department, Zagreb / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Zagreb - Tieräztliche Verwaltung / Ministčre compétent: Ministčre de lžAgriculture et de la Foręt - la Direction des Services Vétérinaires, Zagreb

Evidencijski broj utovara / Shipment file No. / Evidenz-Zl. der Verladung / Numéro du document de chargement:(2) --------

Država uvoznica / Importing country: Einfuhrstaat / Pays importateur -----------------------------------------------

I. Identifikacija / I. Identification / I. Identifizierung / I. Identification

Vrsta proizvoda / Kind of product / Art des Produkts / Sorte du produit: ---------------------------------------------

Vrsta životinje od koje potječe proizvod / Kind of animal from which the product originates / Art der Tieres, von dem das Produkt stammt / Espčce džanimal donnant ce produit: ---------

---------------------------------------------------------

Način pakiranja / Method of packing / Art der Verpackung / Type džembalage: -------------------------------------

Broj paketa, komada ili dijelova i brojevi inspekcijskih naljepnica / No. of packages, pieces, or parts, and inspection label numbers / Anzahl der Pakete, Stücke oder Teile und Zahlen der Inspektions-Aufkleber / Nombre de paquets, de pičces ou de morceaux, y compris les numéros sur les étiquettes džinspection:(3) ----------------------------------------------

Vrsta konzerviranja / Method of preservation / Art der Konservierung / Moyen de conservation:(4) ----------------------

Neto masa / Nett mass / Nettomasse / Poids net: ------- Bruto masa / Gross mass / Bruttomasse / Poids brut: -------------

II. Podrijetlo / II. Origin / II. Herkunft / II. Provenance

Proizvod je uvezen u Republiku Hrvatsku iz / The product was imported into the Republic of Croatia from / Das Produkt wurde in die Republik Kroatien eingeführt aus / Le produit a été importé en République de Croatie en provenance de: ----------

-------------------------------------------------------

(zemlja podrijetla / country of origin / Hekunfstland / pays džorigine)

uz certifikat broj / Accompained by Certificate No. / mittels Zertifikat Nr. / avec le certificat No. -------------------- od / of / vom / du ------------------------------------- (5)

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta u kojem je opisani proizvod privremeno skladišten, odnosno dorađen ili prerađen / Name, address, and inspection No. of the approved building in which the above mentioned product was temporarily stored or in which it was processed or finished / Titel, Adresse und Kontrollnummer des zugelassenen Objekts, in dem das beschriebene Produkt vorübergehend eingelagert war, bzw. hergerichtet und verarbeitet wurde / Nom, adresse et numéro de contrôle de lžétablissement agréé dans lequel le produit désigné a été déposé temporairement, c. - . d. fini ou fabriqué:(3) ----------

----------------------------------------------------

Vrsta usluge / Kind of service performed / Art der Dienstleistung / Type du service:(6) -----------------------------------

III. Odredište / III. Destination / III. Bestimmungsort /
III. Destination

Proizvod se otprema iz / Product dispatched from / Herkunftort des Produkts / Le produit est expédié de: ------------------

(mjesto, općina, županija /

-------------------------------------------------------

town, district, country / Ort, Gemeinde, Verwaltungsbezirk / lieu, arrondissement et départment džexpédition)

u / to / Bestimmungsort des Produkts / - : -----------------

(mjesto, regija država /

------------------------------------------------------------

town, region, country / Ort, Region, Staat / lieu, region, pays de destination)

Prijevoznim sredstvom / by the following means of transport / mit Beförderungsmittel / Par le moyen de transport suivant:(7) -

----------------------------------------------------

Pošiljka je zapečaćena plombom / The shipment is sealed with a leaden seal / Plombenbezeichnung der Sendung / Le lot est scellé avec le sceau de plomb:(8)-----------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca / Name and address of consigner / Titel und Adresse des Absenders / Nom et adresse de lžexpéditeur: -

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primaoca / Name and address of consignee / Titel und Adresse des Empfängers / Nom et adresse du destinataire: -

----------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / IV. Health data / IV. Angaben über den Gesundheitszustand / IV. Renseignements
sanitaires

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje / The undersigned veterinary inspector hereby confirms the following / Der unterzeichnete Veterinärinspektor bestätigt / Le vétérinaire inspecteur soussigné certifie que:

1) da proizvod potječe od životinja slobodnih od zaraznih i drugih bolesti koje su zaklane u zemlji podrijetla navedene u certifikatu / that the product originates from animals free of infectious and other diseases, slaughtered in the country of origin mentioned in the certificate / dass das Produkt von Tieren stammt, die ohne Anzeichen von ansteckenden und anderen Krankheiten waren und die in dem im Zertifikat angeführten Land geschlachtet worden waren / le produit désigné ci-dessus provient des animaux exempts des maladies contagieuses et autres maladies lesquels ont été abattus dans le pays džorigine indiqué dans le certificat;

2) da je privremeno skladištenje, dorada ili prerada(3) uvezenog proizvoda obavljena u objektu odobrenom za izvoz i pod kontrolom veterinarskog inspektora / that the temporary storage, finishing or processing(3) of the imported product was carried out in a building approved for export purposes and under the control of veterinary inspector / dass die vorübergehende Lagerung, Herrichtung oder Verarbeitung(3) des eingeführten Produkts in einem für die Ausfuhr zugelassenen und unter der Kontrolle eines Veterinärinspektors stehenden Objekts erfolgt ist / la mise en entrepôt temporaire, le finissage ou la fabrication(3) a été fait dans lžétablissement agréé pour lžexportation et sous le contrôle du vétérinaire inspecteur;

3) da je opisani proizvod prikladan za ljudsku prehranu / that the product described herein is suitable for human consuption / dass das beschriebene Produkt für den menschlichen Verzehr geeignet ist / le produit désigné ci-dessus est susceptible - la nutrition humaine.

   Datum /   
   Date
   Datum
   Date
   Mjesto/   
    Place
    Ort
    Lieu
   Pečat *
   Seal*
   Stempel*
   Cachet*
 Potpis veterinarskog inspektora
 Veterinary inspector signature
 Unterschrift des Veterinärinspektors
 Signature du vétérinaire inspecteur
  
  
      
      
    
    
    
                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name and surname, qualification and title - in printed letters / Vor - und Zuname, fachliche Befähigung u. Beruf (in Blockbuchstaben) / Prénom, nom qualification du signataire - taper - la machine)

-

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal must differ from the colour of the print. / Die farbe des Stempels muss sich von der Druckfarbe des Formulars unterscheiden. / La couleur du cachet doit ętre différente de celle džimpression.

______________________

(1) Obrazac VS-40/30-1 prilog je certifikatu za privremeni uvoz proizvoda. / Form VS-40/30-1 is an appendix to the Certificate for the temporary import of the product. / Das Formular VS-40/30-1 ist die Beilage zum Zertifikat für die zollvormerkliche (vorübergehende) Einfurh des Produkts. / Le formulaire VS-40/30-1 se trouve en annexe au Certifikat relatif - lžimportation temporaire du produit.

(2) VS-40/I / VS-40/I / VS-40/I / VS-40/I.

(3) Nepotrebno precrtati. / Delete as necessary. / Unzutreffendes durchstreichen. / Biffer les mentions inutiles.

(4) Upisati vrstu sredstava za konzerviranje i pH vrijednost ako se radi o otopini mliječne kiseline. / Fill in the kind of preservative and the pH value if a lactic acid solution is used. / Art des Konservierungsmittels und pH-Werte angeben, wenn es sich um eine Milchsäurelösung handelt. / Préciser le moyen de conservation et indiquer la valeur pH sžil sžagit de la solution džacide lactique.

(5) Upisati datum. / Fill in the date. / Datum eintragen. / Indiquer la date.

(6) Skladištenje, dorada, prerada. / Storage, finishing, processing. / Lagerung, Herrichtung, Verarbeitung. / La mise en entrepôt, be finissage, la fabrication.

(7) Naznačiti: za kamione i vagone registraciju, za zrakoplov broj leta, a za brod naziv broda i kompanije. / Indicate the numberplate numbers if transport is by trucks or railcar, the flight number if transport is by plane, or the name of the vessel and the company if transport is by ship. / Bei Eisenbahnwaggons und LKWs das Kennzeichen, bei Flugzeugen die Flug-Nummer und bei Schiffen den Namen des Schiffes und des Schiffseigners angeben. / Indiquer le moyen de transport utilisé. Pour les wagons et camions indiquer aussi le numéro džimmatriculation, pour les avions le numéro du vol et pour les bateaux, le nom du bateau et le nom de la compagnie de navigation.

(8) Oznaka plombe. / Designation on the leaden seal. / Bezeichnung der Plombe. / Lžindication le sceau de plomb.

Obrazac HVI 32

                
       REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

   VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE INDUSTRIJSKOJ UPOTREBI ILI
PREHRANI ŽIVOTINJA

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor tvrdi da su proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni industrijskoj upotrebi ili prehrani životinja (koža dlaka, čekinje vuna, krzno, perje, kosti, rogovi, kopita, papci, crijeva, krv, krupica od kostiju i mesa, koštano brašno, mesno brašno, riblje brašno, krvno brašno, brašno od perja, vosak, loj itd.*) i to (označiti vrstu proizvoda) koje izvozi ------------------------------------------

------------------------ iz -------------------------

u količini - masi ---------------------- bala - komada, kg*

na adresu -------------------------------------------

podrijetlom iz Republike Hrvatske.

Isto tako potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da ova roba potječe od životinja pregledanih prije i nakon klanja, odnosno od divljih životinja i riba pregledanih nakon ulova, da su životinje zdrave i da se ne može sumnjati da boluju od zaraznih bolesti koje podliježu obvezi prijave, a ovom bi se pošiljkom mogle prenijeti na životinje.

Mjesto podrijetla odnosno uskladištenja ove robe slobodno je od zaraza.

Roba je podvrgnuta slijedećem postupku prije utovara: ------

-------------------------------------------------------------

Na putu do utovarne stanice pošiljka je prošla kroz nezaraženo područje.

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor ovjerava točnost prijevoda ove svjedodžbe na francuski odnosno njemački jezik a i ostalih eventualno priloženih dokumenata.

Primjedba:** ---------------------------------------

Vagon broj ------------------------------------------

Mjesto i zemlja odredišta ------------------------------

Veterinarski broj -------------------------------------

Datum ------------------ 19 ----

Mjesto i utovarna stanica -------------------------------

(općina i županija)

(M.P.) Ovlašteni veterinarski inspektor

---------------------------

(potpis i faksimil)

_____________

* Nepotrebno prekrižiti

** Eventualne dopune prema veterinarskim konvencijama zemalja uvoznica i ostale potrebne primjedbe.

Obrazac je otiskan i na francuskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Obrazac / Obrazac /
Modulo HVI 32-1


                     
     REPUBLIKA                 REPUBLIKA
     HRVATSKA                   HRVAŠKA

  MINISTARSTVO       MINISTRSTVO ZA
 POLJOPRIVREDE I       KMETIJSTVO IN
     ŠUMARSTVA             GOZDARSTVO

  VETERINARSKA       VETERINARSKA
        INSPEKCIJA             INŠPEKCIJA

            REPUBBLICA DI CROAZIA
                  MINISTERO DELL'
     AGRICOLTURA E DELE FORESTE
            ISPEZIONE VETERINARIA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO
CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

za izvoz koža, krzna, vune, dlake, čekinja, rogova, kopita i papaka / za izvoz kož, krzna, volne, dlake, ščetine, rogov, kopit in parkljev / per lžesportazione di pellame, peliccie, lana, pelo, setole, corna e zoccoli

Država izvoznica: Republika Hrvatska /Država izvoznica: Republika Hrvaška / Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo / Ministero competente: Ministero dellžAgricoltura e delle Foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Telo pristojno za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - pooblaščeni veterinarski inšpektor / Autorita rilasciante: Direzione Generale dei Servizi Veterinari di Zagrabia - Ispettore veterinario

Država odredišta / Država uvoznica /Paese esportatore: ------

----------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikacia / Identificazione

Vrsta proizvoda / Vrsta proizvoda / Prodotto: ---------------

Način pakiranja / Način paketiranja / Imballo: --------------

Broj paleta, bala, paketa ili komada(1) / Število palet, bal, paketov ali komadov(1) /No. palette, balle, pacchi, pezzi(1): -------

Neto masa / Neto masa / Peso netto: ---------------------

II. Podrijetlo i odredište / Poreklo in uvoznik / Origine e destinazione

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta / Ime, naslov in kontrolna številka izvozniškega obrata / Nome, indirizzo e numero dello stabilimento approvato: -----------------------

------------------------------------------------------

Opisana roba otprema se iz / Opisano blago se odpošilja iz / Il prodotto di cui sopra, viene spedito da: --------------------

-----------------------------------------------------

(mjesto, općina, županija / kraj, občina, županija / citt- , comune, zupania)

u / v / a: --------------------------------------------

(mjesto, regija, država / kraj mesto, območje, država
/ cirr- , regione, stato)

prijevoznim sredstvom(2) / s prevoznim sredstvom(2) / mezzo di transporto(2): -----------------------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca / Ime in naslov pošiljatelja / Nome e indirizzo del fornitore: ---------------------------------

Naziv i adresa primaoca / Ime in naslov prejemnika / Nome e indirizzo del destinatario: -------------------------------

III. Zdravstveni podaci / Zdravstveni podatki / Attestazione sanitaria

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje / Il sottoscritto ispettore veterinario certifica che:

1.) da opisani proizvod potječe / da opisani proizvod izvira / Il prodotto sopradescritto deriva:

a) od zdravih životinja, uzgojenih odnosno ulovljenih u području u kojem, i u okolici od 20 km, nije u posljednjih šest mjeseci utvrđena zarazna bolest slinavka i šap / od zdravih živali, vzgojenih oziroma ulovljenih na področju v keterem, ter 20 km okoli, v času zadnjih šest mesecev ni bila ugotovljena kužna bolezen slinavka in parkljevka / dagli animali sani, allevati / cacciati nella zone dove nella circoferenza di km 20 non era registrato nessun caso di afta epizootica;

b) od životinja pregledanih prije i poslije klanja odnosno poslije ulova i slobodnih od zaraznih i prenosivih bolesti / od živali pregledanih pred zakolom in po zakolu oziroma po ulovu in prostih od kužnih in nalezljivih bolezni / dagli animali soggetti allž ispezione ante-mortem e post-mortem e trovati esenti da alcuna malattia contagiosa e infettiva;

c) iz odobrenih klaonica odnosno objekta za konzerviranje i skladištenje proizvoda, koji su pod stalnom veterinarskom kontrolom i smještenih u području koja nisu pod veterinarsko-sanitarnim mjerama zabrane zbog pojave zaraznih i prenosivih bolesti / iz odobrenih klanic oziroma obratov za konserviranje in skladiščenje proizvoda, ki so pod stalnim veterinarskim nadzorstvom, ter nastanjenih v področju ki ni po veterinarsko-sanitarnimi ukrepi prepovedi zaradi pojava kužnih ter nalezljivih bolezni / dagli stabilimenti approvati per macello, conservazione e immagazzinaggio di prodotti, sotto il controllo veterinario permanente e situati nelle zone non soggette ad alcune misure veterinarie / sanitarie proibitive dovute allo scoppio di malattie contagiose e / o infettive.

2.) da je proizvod podvrgnut postupku(3) / da je proizvod podrejen postupku(3) / che il prodotto sopradescritto č stato soggetto al seguente trattamento(3):

a) sirova koža solenju tijekom sedam dana morskom solju s dodatkom 2% natrijeva karbonata i odstajala najmanje 30 dana / surova koža soljenju v času sedmih dni z morsko soljo z dodatkom 2%-tnega natrijevega karbonata in odležala najmanj 30 dni / per pellame grezzo, salatura con sale marino, col lžaggiunta di 2% del carbonato di sodio, per un periodo minimo di 7 giorni e stagionatura per un periodo minimo di 30 giorni;

b) sirova koža solenju tijekom 7 dana "kožarskom solju" ili kuhinjskom solju i odstajala najmanje 30 dana / surova koža soljenju v času sedmih dni s "kožarsko soljo" ter kuhinjsko soljo in odležala najmanj 30 dni / per pellame grezzo, salatura con sale speciale o da cucina, per un periodo minimo di 7 giorni e stagionatura per un periodo minimo di 30 giorni;

c) sirova koža natapanju u otopini gašenog vapna pH 12 do 13 tijekom 8-10 sati, potom neutralizacije, i natapanju u kiselini pH 1 do 3 tijekom 8 do 10 sati / surova koža namakanju v raztopini gašenoga vapna pH 12 do 13 v času osem do deset ur, potem nevtralizacije, ter namakanja v kiselini pH 1 do 3 v času osem do deset ur / per pellame grezzo, immersione nella soluzione di calce spenta di pH 12-13, per 8-10 ore con successiva neutralizzazione e immersione nellž acido di pH 1-3 per 8-10 ore;

d) sirova koža potapanju u zasićenu otopinu "kožarske" ili "kuhinjske" soli / surova koža potapljanju v nasičeno raztopino "kožarske" ali "kuhinjske" soli / per pellame grezzo, immersione nella soluzione satura di sale speciale o da cucina;

e) sirova koža konzerviranju piklovanjem (vodena otopina soli i jake kiseline) / surova koža konserviranju s piklanjem (vodna raztopina soli in močne kiseline) / per pellame grezzo, picklaggio in una soluzione acquosa di sale e un acido forte;

f) sirova koža konzerviranju sušenjem / surova koža konserviranju s sušenjem / per pellame grezzo, conservazione tramite lžessiccamento;

g) sirova koža konzerviranju sušenjem slanih koža / surova koža konserviranju s sušenjem kož / per pellame grezzo, lžessicamento di pellame salato;

h) vuna i krzna industrijskom pranju uz dodatak lužina (sapun, soda, kalijev karbonat) / volna in krzno industrijskemu pranju z dodatkom lužine (milo, soda, kalijev karbonat) / per lana e peliccie, lavaggio industriale con lžaggiunta di alcali (sapone, soda, carbonato di potassio),

i) vuna i krzno fumigaciji s formaldehidom u hermetičkim komorama tijekom 4 sata / volna in krzno fumigaciji s formaldehidom v hermetičnih komorah v času štirih ur /per lana e peliccie, fumigazione a formaldeide nelle camore a tenuta di gas per 4 ore;

j) čekinje, dlaka, rogovi, kopita i papci kuhanju ili dezinfekciji vrućim parama tijekom jednoga sata / ščetine, dlake, rogovi, kopita ter parklji - kuhanju ali dezinfekciji z vročo paro v času ene ure / per pelo, setole, corna e zoccoli, disinfezione a vapore caldo per un ora;

k) čekinje, dlaka, rogovi, kopita i papci potapanju u 1% otopini formaldehida tijekom 24 sata /ščetine, dlake, rogovi, kopita ter parklji potapljanju v 1%-tni raztopini formaldehida v času 24 ur / per pelo, setole, corna e zoccoli, immersione in soluzione si formaldeide a 1%, per 24 ore.

----------------------------------------------------------------------

(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Ime in priimek, strokovna usposobljenost in poklic - tiskanim črkami / Nome, cognome, qualificazione professionale, competenza - in lettere stampate)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska / Barva pečata se mora ločiti od barve tiska / La tinta del timbro deve essere diversa dal altro testo stampato

_________________

(1) Nepotrebno precrtati / Nepotrebno prečrtati / Cancellare lžinapplicabile

(2) Naznačiti: za kamione i vagone registraciju, za zrakoplov broj leta, a za brod naziv broda i kompanije / Označiti: za tovornjake in vagone registracijo, za letalo številko poleta, za ladjo ime ladje ter kompanije / Da inserire: per camion e vagone il numero targa, per aerei numero volo; per navi il nome della nave e di societ- navigazione.

(3) Zaokružiti slova ispred odgovarajućeg postupka / Obkrožiti črke pred ustreznim postupkom / Accerciare il trattamento appropriato.

Prilog HVI 32 EZ
Aneks C

Annex C
Anlage HVI 32 EU
Annex C

                   
    REPUBLIKA                     REPUBLIC
   HRVATSKA                  OF CROATIA

  MINISTARSTVO           MINISRTY OF
 POLJOPRIVREDE I       AGRICULTURE
      ŠUMARSTVA        AND FORESTRY

  VETERINARSKA         VETERINARY
       INSPEKCIJA              INSPECTION

               REPUBLIK KROATIEN
    LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTS-
                   MINISTERIUM
      TIERÄRZTLICHE INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za svježe ili ohlađene kože(1) velikih i malih papkara namijenjene za otpremu u Europsku zajednicu

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE
for fresh or chilled hides and skins(1) of ungulates, intended for dispatch to the European Community

VETERINÄR-SANITÄRES ZEUGNIS
für frische oder gekühlte Tierleder(1) von grossen und kleinen Huftieren für die Lieferung in die Europäische Geneinschaft

Napomena uvozniku: Ova svjedodžba služi samo u veterinarske svrhe i originalni primjerak mora pratiti pošiljku dok ona ne stigne na graničnu inspekcijsku postaju.

Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and the original must accompany the consignments until it reaches the border inspection post.

Anmerkung für den Exporteur: Dieses Zeugnis dient nur zu tierärztlichen Zwecken. Das Original soll der Sendung so lange beigeleght sein bis diese an die Zollkontrollsstation nicht eingetroffen ist.

I. Identifikacija koža / I. Identification of hides and skins / I. Lederidentifikation

Kože od:

Hides or skins of:

Leder von: -------------------------------------------

(vrsta životinja / species / Tierart)

Vrsta pakiranja:

Nature of packaging:

Verpackungsart: --------------------------------------

Broj komada ili paketa:

Number of parts or packages:

Stück-oder Paketezahl: ---------------------------------

Netto težina:

Net weight:

Nettogewicht: ----------------------------------------

Broj(evi) pečata na kontejneru(ima), br. kamiona, željezničkih vagona ili bala:

Number(s) of the seal(s) of the container(s), truck, trainwagons or bale(s):

Nummer(n) der Stempel auf Container(s); LKW-, Waggon- oder Ballen-Nummer: --------------------------------------

II. Podrijetlo koža / II. Origin of skins / II. Lederursprung

Adresa i broj veterinarskog odobrenja registriranog i inspekcijski nadziranog objekta:

Address and veterinary registration number of the registered and supervised establishment:

Adresse und Nummer der tierärztlichen Einwilligung für eintragene und kontrollierte Ware: ----------------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište koža / III. Destination of skins / III. Bestimmungsort

Kože će se otpremiti iz:

The hides and skins will be sent from:

Die Tierleder werden aus: ------------------------------

 (mjesto utovara / place of loading / Verladeort)

u:

to:

nach: -----------------------------------------------

(zemlja i mjesto odredišta / country and place of destination /
/ Bestimmungsland und ort)

sljedećim prijevoznim sredstvom:

by the following means of transport:

mit folgendem Transportmittel befördert: ------------------

Naziv i adresa pošiljatelja:

Name and address of consignor:

Name und Adresse des Absenders: -----------------------

Naziv i adresa primatelja:

Name and address of consignee:

Name und Adresse des Empfängers: ----------------------

IV. Zdravstvena potvrda / IV. Attestation / IV. Tierärztliches Zeugnis

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su gore opisane kože:

I, the undersigned official veterinarian certify that the hides and skins described above:

Ich, der unterzeichnete bevollmächtigte Tierarzt, bestätige hiermit, dass die oben beschriebenen Leder:

a) dobivene od životinja koje su zaklane u klaonici i koje su prošle inspekciju antemortem i post mortem pri kojoj je utvrđeno da iste ne boluju ni od kojih ozbiljnih bolesti koje se mogu prenijeti na čovjeka ili na životinje, te koje nisu bile zaklane radi iskorjenjivanja zoonoza.

a) have been obtained from animals which have been glaughtered in a slaughterhouse and have undergorie an ante and post-mortalem inspection and found to be free of serious disenses communicable to man ar animals and were not killed in order eradicate epizootic disease.

a) von den im Schlachthof geschachteten Tieren stammen, die einer ante mortem und post mortem Inspektion unterzogen worden waren, wobei festgestellt wurde, dass die Tiere an keinen ernsthaften Krankheiten erkrankt waren, die auf Menschen oder auf Tiere übertragen werden können, sowie dass die Tiere nicht wegen der Austrottung von Zoonosen geschlachtet wurden.

b) podrijetlom iz zemlje ili u slučaju regionalizacije u skladu sa zakonskim propisima iz dijela zemlje iz kojeg je uvoz svih kategorija svježeg mesa od odgovarajućih životinjskih vrsta itd. dopušten te u kojima najmanje 12 mjeseci prije otpreme nije bilo sljedećih oboljenja i gdje tijekom tog razdoblja nije provedeno nikakvo cijepljenje protiv tih oboljenja:

b) originate in a country or in case of regionalization in accordance with Community legislation from a part of a country which imports of all categories of fresh meat of the corresponding species are authorised and which for at least 12 months before dispatch has been from the following discases and where for this period no vaccination has been carried out against those discases.

b) aus dem Land oder im Falle der Regionalisierung aus jenem Teil des Landes stammen aus welchem die Einfuhr aller Kategorien vom Frischfleisch entsprechender Tierarten u.ä. genehmigt wird, wobei in diesen Ländern mindestens 12 Monate zuvor die nachstehend genannten Erkrankungen nicht angemeldet worden waren und während dieser Zeit keine Impfaktionen gegen diesen Erkrankungen vorgenommen wurden:

- klasična svinjska kuga(2)

- afrička svinjska kuga(2)

- Teschenova bolest(2)

- goveđa kuga(2)

i u kojima najmanje 24 mjeseca prije otpreme nije bilo slinavke i šapa i gdje u razdoblju od 12 mjeseci prije otpreme nije bilo provođeno nikakvo cijepljenje protiv slinavke i šapa(2).

- classical swine fever(2)

- African swine fever(2)

- teschen disease(2)

- rinderpest(2)

and which has been free for at least 24 months before dispatch hrom foot-mouth disease and where for 12 months before no vaccination has been caried out against foot-and-mouth disease(2).

- Schweinepest(2)

- afrikanische Schweinepest(2)

- Teschensche Krankheit(2)

- Rinderpest(2)

und in welchen mindestens 24 Monate vor der Leiferung weder Maul- noch Klauenseuche registriert worden war und während dieser Zeit keine Impfaktionen gegen diesen Maul- und Klauenseuche vorgenommen wurden(2).

c) dobivene od:

c) have obtained from:

d) dass die Leder:

- životinja koje su boravile na teritoriju zemlje podrijetla najmanje tri mjeseca prije klanja ili od rođenja kad je riječ o životinjama mlađim od tri mjeseca;

- animals which have remained in the territory of the country of origin for at least three months before being slaughtered or since birth in the case of animals les than three months old;

- von den Tieren stammen, die auf dem territorium des Ursprungslandes mindestens drei Monate vor Schlacht lebten oder seit Geburt, wenn es sich um Tiere handelt, deren Alter unter drei Monate ist;

- u slučaju koža od papkara, od životinja koje dolaze iz farmi na kojima se tijekom prethodnih 30 dana nije pojavio ni jedan slučaj slinavke i šapa i u čijoj okolici, u radijusu od 10 km, nije bilo ni jednog slučaja slinavke i šapa tijekom prethodnih 30 dana;

- in the case of hides or skins from bi-ungulates, animals come from holdings in which there has been no outbreak of foot-and-mouth disease in the previous 30 days, and around which within a radius od 10 km there has been no case of foot-and-mouth disease for 30 days;

- deren Herkunft von Huftieren ist, und zwar von den Tieren, die auf den farmen waren, in welchen 30 Tage vorher kein Fall der Erkrankung an Maul- und Klauenseuche angemeldet und seit 30 weiteren Tagen keine Maul- und Klauenseuche im Radius von 10 km registriert war;

- životinja koje su prošle zdravstvenu inspekciju ante-mortem u klaonici tijekom razdoblja od 24 sata prije klanja i koje nisu pokazivale znakove slinavke i šapa(2), goveđe kuge(2), klasične svinjske kuge(2), afričke svinjske kuge(2), ili vezikularnog oboljenja svinja(2);

- animals which have passed the ante-mortem health at the slaughterhouse during the 24 hours before slaughter and have shown no evidence of foot-and-disease(2), rinderpes(2), classical swine fever(2), African swine fever(2), or swine vesicular disease(2);

- von den Tieren stammen, die einer gesundheitskontrolle ante mortem im Schlachthof innerhalb von 24 Stunden vor Schlacht unterzogen wurden, wobei sie keine Symptome von Maul- und Klauenseuche(2), Rinderpest(2), Schweinepest(2), afrikanischer Schweinepest(2), Teschenschen Krankheit(2) oder vesikulärer Erkrankung von Schweinen aufgewiesen haben.

d) bile podvrgnute svim mjerama zaštite da bi se izbjegla rekontaminacija patogenim organizmima.

d) have undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents.

d) das alle verfügbaren Schutzmassnahmen vorgenommen wurden um die Rekontaminierung von Ledern mit Patogenen Organismen zu Vermeiden.

Izdano u dne

Done al on

Erstellt in --------------------------- am -----------------------------
               (mjesto) / (place) / (Ort)            (Datum) / (date) / (datum)

Žig(3)

Stamp(3)

Stempel(3)                                           ------------------------------------

(potpis službenog veterinara)(3)
(signature of the veterinarian)(3)
(Unterschrift des bevollmächtigten Tierarztes)(3)

-------------------------------------------------

(ime i funkcija velikih tiskanim slovima)
name and function in capital letters)
(Name und Funktion in Druckbuchstaben)

__________________

(1) Ove kože mogu biti i tretirane.

(1) These hides and skins may be treated.

(1) Diese Leder können auch behandelt worden sein.

(2) Brišite oboljenja koja se ne odnose na predmetne vrste životinja.

(2) Delete discres not applicable to the concerned.

(2) Die Erkrankungen die sich nicht an die betreffenden Tiere beziehen sollen gestrichen werden.

(3) Boja potpisa i žiga mora se razlikovati od ostalog tiska.

(3) The signature and the stamp must be in a colour differant to that the printing.

(3) Die Unterschrift und Stempelfarben muss sich von anderm Druck unterscheiden.

Obrazac / Modulo HVI 32-A
(94/723/EC)

                     
   REPUBLIKA                     REPUBBLICA
    HRVATSKA                    DI CROAZIA

  MINISTARSTVO                 MINISTERO
POLJOPRIVREDE I       DELL'AGRICOLTURA
    ŠUMARSTVA               E DELE FORESTE

  VETERINARSKA              ISPETTORATO
       INSPEKCIJA                 VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz kože

CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

per lžesportazione di pellame

Država izvonica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Županija / Regione: -----------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero Competente: Ministero dellžagricoltura e dele foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organo competente a emettere gli attestati sanitari veterinari: Direzione veterinaria, Zagabria - lžispettore veterinario autorizzato

Država odredište / Paese destinatario:----------------------

Evidencijski broj utovara / Numero di evidenza di carico: -----

I. Identifikacija / Identificazione

Vrsta proizvoda / Prodotto: sirova koža - per pellame grezzo

Način pakiranja / Imballo: palete - palette

Broj paleta / No. palette: -------------------------------

Neto masa / Peso netto: --------------------------------

II. Podrijetlo i odredište / Origine e destinazione

Naziv i adresa odobrenog objekta / Nome e indirizzo dello stabilimento: -------------------------------------------

Opisana roba otprema se iz / Il prodotto di cui sopra, viene spedito da: ---------------------------------------------

(mjesto, općina, županija / citta, comune, regione)

u / a ------------------------------------------------

(mjesto, regija, država / citta, regione, stato)

prijevoznim sredstvom / mezo di transporto(1): --------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo del fornitore: ---

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizzo del destinatario:

-----------------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / Attestazione sanitaria

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Il sottoscritto ispettore veterinario certifica che:

1. Da opisani proizvod potječe / Il prodotto sopradescritto deriva:

a) od zdravih životinja, uzgojenih odnosno utovljenih u području u kojem i u okolici od 20 km, nije u posljednjih šest mjeseci utvrđena zarazna bolest slinavka i šap / dagli animali sani, allevati cacciati nella zone dove nella circoferenza di km 20 non era registrato nessun caso di afta epizootica;

b) od životinja pregledanih prije i poslije klanja odnosno poslije ulova i slobodnih od zaraznih i prenosivih bolesti / dagli animali sogetti allžispezione ante-mortem e post-mortem e trovati esenti da alcuna malattia contagiosa e infettiva;

c) iz odobrenih klaonica odnosno objekta za konzerviranje i skladištenje proizvoda, koji su pod stalnom veterinarskom kontrolom i smještenih u području koja nisu pod veterinarsko-sanitarnim mjerama zabrane zbog pojave zaraznih i prenosivih bolesti / dagli stabilimenti approvati per macello, conservazione e immagazzinaggio di prodotti, sotto il controllo veterinario permanente e situati nelle zone non soggette ad alcune misure veterinarie-sanitarie proibitive dovute allo scoppio di malattie contagiose e/o infettive.

2. Da je opisani proizvod podvrgnut postupku soljenja morskom solju tijekom sedam dana s dodatkom 2% natrijeva karbonata i tako odstajala najmanje 30 dana / Che il prodotto sopradescritto e stato soggetto al seguente trattamento salatura con sale marino, con lžaggiunta di 2% del carbonato di sodio, per un periodo minimo di 7 giorni e stagionatura per un periodo minimo di 30 giorni.

U vezi s Komisijskom odlukom 94/723/EC potvrđuje:

Pošiljka nije bila u kontaktu s drugim životinjskim proizvodima niti životinjama koje mogu biti prijenosnici opasnih zaraznih i prenosivih bolesti.

In relazione alle nuove norme imposte dalla Commissione No. 94/723/CEE su duchiara quanto segue:

La partita non e stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

   Datum /   
   Data
  
   Mjesto/   
    Luogo
   Pečat /
   Timbro(3)
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Firma dell' ispettore ufficiale
 
  
  
  
            
        
    
    
    
                                                  

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / La tinta del timbro deve essere diversa
dal testo stampato.

-----------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome, cognome, qualificacione
profesionale, competenza - inlettere stampato)

____________________

(1) Naznačiti za kamion registraciju / Da inserire per camion il numero targa

Obrazac / Obrazec / Modulo HVI 32-2

                       
      REPUBLIKA                       REPUBLIKA
      HRVATSKA                         HRVAŠKA

   MINISTARSTVO             MINISTRSTVO ZA
 POLJOPRIVREDE I                KMETIJSTVO
    ŠUMARSTVA                  IN GOZDARSTVO

   VETERINARSKA              VETERINARSKA
        INSPEKCIJA                        INŠPEKCIJA

              REPUBBLICA DI CROAZIA
        MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
                            E FORESTE
                 ISPEZIONE VETERINARIA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za piklovane i wet blue kože

VETERINARSKO-SANITARNO SPREČEVALO

za piklovane in wet blue kože

CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

per pellame picklato e wet-blue

Država izvoznica / Država izvoznica / Paese esportatore: Republika Hrvatska / Republika Hrvaška / Repubblica di Croazia

Nadležno ministarstvo / Pristojno ministarstvo / Ministero competente: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministarstvo za kmetijstvo in gozdarstvo / Ministero dellž agricoltura e foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Organ pristojen za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala / Autorit- che rilascia il certificato: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Republiška veterinarska uprava, Zagreb - pooblaščeni veterinar / Administratia veterinaria di Stato, Zagreb - autorizzata ispettore veterinario

Zemlja odredišta / Država uvoza / Paese importatore: ----------

-----------------------------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikacija / Identificazione

Vrsta proizvoda / Vrsta proizvoda / Prodotto: -------------------

Način pakiranja / Način pakiranja / Imballo: --------------------

Broj paleta, bala ili komada / Število palet, bal ili kosov / No. Palette, balle, pezzi(1): ----------------------------------

Broj službenih naljepnica / Številke službenih nalepk / Etichetta ufficiale No.: -------------------------------------------------------

Neto masa / Neto teža / Peso netto: ------------------------------

II. Podrijetlo i odredište / Poreklo in kraj nemena / Origine e destinazione

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta za preradu kože / Ime, naslov in kontrolna številka odobrenega obrata za predelavo kože / Nome, indirizzo e numero di autorizzazione veterinaria della conceria riconosciuta: ------------------------------------

Opisana koža otprema se iz / Opisana koža odpošilja se iz / Il pellame do cui sopra, viene spedito da: --------------------------

u / v / a -------------------- prijevoznim sredstvom / s prevoznim

sredstvom / con il mezzo di transporto(2) --------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Ime in naslov pošiljatelja / Nome e indirizzo dello speditore: ------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Ime in naslov prijemnika / Nome e indirizzo del destinatario: ------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / Zdravstveni podatki / Attestazione sanitaria

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje / Il sottoscritto ispettore veterinaria certifica che:

1. Da opisana koža potječe / da opisana koža izvira / Il pellame sopradescrito proviene:

(a) iz odobrenog objekta za preradu sirove kože i koji je pod veterinarskom kontrolom / iz odobrenoga obrata za predelavo surovo kože, ki je pod veterinarskim nadzorstvom / da uno stabilimento riconosciut per il rattamento di pellame grezzo sotto il controllo veterinario

(b) iz područja koje nije pod veterinarsko-sanitarnom zabranom zbog pojave zaraznih i prenosivih bolesti / iz področja ki ni pod veterinarsko-sanitarnimi ukrepi prepovedi zaradi pojava kužnih in prenosljivih bolezni / dalla zona non soggetta ad alcune misure veterinarie proibitive a causa dello scoppio delle malattie infettive o contagiose:

(c) iz objekta u kojemu je odvojena obrađena koža od neobrađene i spriječena ponovna kontaminacija / iz obrata v katerem je ločena obdelana koža od neobdelane in preprečena ponovna kontaminacija / dallo stabilimento dove il pellame trattato č tenuto separato dal pellame grezzo per evitarne la ricontaminazione.

2. Da su opisane kože tretirane lužinama, kiselinama, mineralnim i organskim tvarima na način da su uništeni živi mikroorganizmi i da ne postoji opasnost od prijenosa zaraznih bolesti / Da so opisane kože obdelane z lugom, s kiselinami, mineralnimi in organskimi snovmi tako da so uničeni živi mikroorganizmi ter da ne obstoja nevarnost prenosa kužnih bolezni / Il pellame sopradescritto era sottoposto al trattamento con sostanze alcaline, acide, minerali e organiche in modo di distruggere tutti i microorganismi vivi e quindi non presenta alcun rischio di trasmissione di malattie infettive.

3. Da ukupna razina radioaktivnosti cezija 134 i 137 u koži ne prelazi 600 Bq/kg. / Da skupni nivoj radioaktivnosti cesija 134 in 137 v koži ne presega 600 Bq/kg. / Il livello di radioattivit- di Cs 134 e 137 non supera 600 Bq/kg.

4. Da je prijevozno sredstvo u skladu s higijenskim propisima zemlje uvoznice / Da je prevozno sredstvo v skladu s higijenskimi predpisi države uvoznice / Il mezzo di transporto risulta conforme alle norme sanitarie del Paese Importatore.

   Datum /   
   Datum
   Data
   Mjesto/   
    Kraj
   Luogo
   Pečat /
    Pečat
    Timbro
 Potpis veterinarskog inspektora
  Podpis veterinarskega inšpektorja
  Firma del veterinario ufficiale
  
  
      
      
    
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata nej bol ločena od barve tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima . / Ime, priimek in poklic-tiskanimi črkami) / Name, qualification and title-in typed letters

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska / Barva žiga naj bo ločena od barve tiska / La tinta del timbro deve essere diversa dallž altro testo stampato.

---------------------------------------------------------------------------

(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Ime, priimek in poklic - tiskanimi črkami / Nome, cognome, qualificazione professionale - in lettere stampate.)

____________

(1) Nepotrebno precrtati / Nepotrebno črtati / Concellare lž innaplicabile.

(2) Vrsta i registarski broj prijevoznog sredstva / Vrsta in registrska številka prevoznoga sredstva / Inserire tipo e numero targa del veicolo.

Obrazac / Form / Formular HVI 32-2a

                   
    REPUBLIKA                  REPUBLIC
    HRVATSKA              OF CROATIA

   MINISTARSTVO           MINISRTY
  POLJOPRIVREDE I      AGRICULTURE
        ŠUMARSTVA      AND FORESTRY

   VETERINARSKA        VETERINARY
       INSPEKCIJA        INSPECTION SERVICE

              REPUBLIK KROATIEN
                      FORST-UND
    LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM
          VETERINÄRININSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za piklovanu i wet blue kožu

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE

for pickled and wet blue hides

VETERINÄRBEHÖRDLICHES ZEUGNIS

für gepökelte und wet blue Leder

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia / Exportland: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land-und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarsi inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector / Ausstellende Behörde: Tieräzliche Verwaltung, Zagreb - Bevollmächtigter tierärztl. Inspektor

Država odredišta / Country of destination / Bestimmungsland:

----------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identification / Identifikation

Vrsta proizvoda / Product description / Produktart: -------------

-----------------------------------------------------------------------

Način pakiranja / Nature of packaging / Verpackungsart: -------

-----------------------------------------------------------------------

Broj paleta, bala ili komada / Number of pallets, bales or pieces /Anzahl der Paletten, Ballen oder Teile(1): ------------------------

Brojevi službenih naljepnica / Serial No. of official labels / Seriennummer der amtlichen Klebezettel: ---------------------------

Neto masa / Net weight / Nettogewicht: -------------------------

II. Podrijetlo i odredište / Origin and Destination / Herkunft und Bestimmung

Naziv, adresa i kontrolni broj odobrenog objekta za preradu kože / Name, address and veterinary approval number of the tannery / Name, Anschrift und Kontrollnummer des zugelassenen Lederverarbeitungsbetriebes: ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Opisana koža otprema se iz / The above described hides are sent from / Das vorstehend bezeichnete Leder wird versandt von: ---------------------------- u / to / nach --------------------------

prijevoznim sredstvom / by the following means of transport / mit folgendem Transportmittel(2) ----------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of consignor / Name und Anschrift des Absenders: ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name and address of consignee /

Name und Anschrift des Empfängers: ----------------------------

------------------------------------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / Attestation of Health / Gesundheitsbescheinigung

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / The undersigned veterinary inspector certifies that / Der unterzeichnete amtliche Tierarzt bescheinigt:

1. Da opisana koža potječe / The above described hides come from / Dass das vorstehend bezeichnete Leder stammt:

(a) iz odobrenog objekta za preradu sirove kože i koji je pod veterinarskom kontrolom / approved and veterinary inspected raw hide processing establishment / aus zugelassenem veterinärbehördlich kontrolliertem Betrieb für Rohlederverarbeitung;

(b) iz područja koje nije pod veterinarsko-sanitarnim mjerama zabrane zbog pojave zaraznih i prenosivih bolesti / an area not subject to any veterinary and sanitary prohibitive measures due to an outbreak of infectious or contagious diseases / aus dem Gebiet, das wagen der Erscheinung der ansteckenden und übertragbaren Krankheiten nicht den veterinärbehördlichen Sperrmassnahmen steht;

(c) iz objekta u kojemu je odvojena obrađena koža od neobrađene i spriječena ponovna kontaminacija / an establishment in which the processed hides are kept separate from the raw ones to prevent cross contamination /aus dem Betrieb in welchem das bearbeitete Leder von dem unbearbeiteten Leder getrennt und die Rekontamination verhindert ist.

2. Da su opisane kože tretirane lužinama, kiselinama, mineralnim i organskim tvarima na način da su uništeni živi mikroorganizmi i da ne postoji opasnost od prijenosa zaraznih bolesti / The above described hides were treated with alkali, acids, mineral and organic substances in the manner which destroys any live microorganisms and present no risk of the transmisson of infectious diseases / Dass die vorstehend bezeichneten Leder mit Lauge, Säure, mineralischen und organischen Stoffen behandelt wurden so dass die lebendigen Mikroorganismen vernichtet sind und keine Gefahr vor Übertragung der ansteckenden Krankheiten besteht.

3. Da ukupna razina radioaktivnosti cezija 134 i 137 u koži ne prelazi 600 Bq/kg / The total radioactivity level of Cs 134 and 137 does not exceed 600 Bq/kg. / Dass die gesamte Radioaktivität von Cäsium 134 und 137 im Leder nicht 600 Bq / kg. überschreitet.

4. Da je prijevozno sredstvo u skladu s higijenskim propisima zemlje uvoznice / The means of transport complies with the regulations of the Importing Country / Dass das Transportmittel dan hygienischen Anforderungen des Importlandes entspricht.

   Datum /   
   Date
   Tag
   Mjesto/   
    Place
    Ort   
   Pečat *
   Seal*
   Siegel
 Potpis veterinarskog inspektora
 Veterinary inspector signature
 Unterschrift des amtlichen Tierarztes
  
  
      
      
    
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska / The colour of the seal shall differ from the print colour / Der Abdruck des Siegels muss sich farblich vom Textvordruck unterscheiden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and title - in typed letters / Vor-und Zuname, berufliche Qualifikation in Grossbuchstaben)

___________________

(1) Nepotrebno precrtati / X-out non applicable statements / Unzutreffendes streichen.

(2) Vrsta i registarski broj prijevoznog sredstva / Type and registration number of the carryng vehicle / Art und Zulassungsnummer des Transportmittels.

Obrazac / Form HVI 32-3
Aneks A EZ
Anlage A EZ
Annex A EZ

                    
     REPUBLIKA                REPUBLIK
     HRVATSKA               KROATIEN

  MINISTARSTVO      MINISTERIUM FÜR
  POLJOPRIVREDE I         LAND- UND
      ŠUMARSTVA      FORSTWIRTSCHAFT

   VETERINARSKA       TIERÄRZTLICHE
        INSPEKCIJA              INSPEKTION

              REPUBLIC OF CROATIA
      MINISTRY AGRICULTURE AND
                       FORESTRY
         VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

(za određene kože papkara, namijenjene za otpremu u Europsku zajednicu, a koje su podrijetlom iz trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja uključenih u spisak iz dijela 1 priloga Odluke 79/542/EEZ)

TIERÄRZTLICHES GESUNDHEITSZEUGNIS

(für die behandelte und zur Lieferung in die Europäische Gemeinshaft bestimte Klauentierhäute, die aus den Drittländem oder aus den Teilen der Drittländern stammen und die in der Liste aus Absatz 1 der Verordnung Nr. 79/542/EEG angeführet sind)

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

(for treated hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the European Community, originating from third countries or parts of third countries listed in the Part 1 of the Annex to the Decision 79/542/EEC)

Napomena uvozniku: Ova svjedodžba služi isključivo u veterinarske svrhe; original mora pratiti pošiljku do granične inspekcijske postaje.

Hinweis für Einführer: Diese Bescheinignug ist nur zu Veterinärzwecke bestimmt; das Original muss die Sendung bis zum Eintreffen an der Grenzkontrollstelle begleiten.

Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and the original must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

Zemlja odredišta:

Bestimmungsland:

Country of destination: ---------------------------------

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ausfuhrstaat: Republik Kroatien

Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za veterinarstvo, Zagreb

Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Zagreb - Tierärztliche Verwaltung

Ministry responsible: Ministry of Agriculture and Foresty, The Veterinary Directorate, Zagreb

I. Identifikacija koža / I. Identifizierung der Tierhäute / I. Identification of hides and skins

Kože od:

Häute von:

Hides or skins of: -------------------------------------

(vrsta životinja / Tierart / Species)

Vrsta pakovanja:

Art der verpackung:

Nature of packaging: ----------------------------------

Broj komada ili paketa:

Stückzahl oder Anzahl der Packstücke:

Number of parts or packages: ---------------------------

Netto težina:

Nettogewicht:

Net weight: ------------------------------------------

Broj ili brojevi pečata na kontejnerima, broj(evi) kamiona, željezničkih vagona ili bala:

Stempelnr, oder Nummer der Stempel an Containers, LKW-, Waggon-, oder Ballen-Nummer(n):

Number(s) of seals of the container(s), truck, train wagons or bale(s):

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

II. Podrijetlo koža / II. Herkunft der Tierhäute / Orgine of hides and skins

Adresa i broj veterinarskog odobrenja odobrenog i inspekcijski nadziranog objekta:

Adresse und Nummer der Veterinärbeschenigung für das genehmigte und kontrollierte Produkt:

Address and veterinary approval number of the establishment under veterinary inspection control:

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište koža / III. Bestimmungsort für Häutelieferung / III. Origin of hides and skins

Kože se otpremaju iz:

Die Tierhäute werden aus:

The hides and skins will be sent from: ---------------------

----------------------------------------------------

(mjesto utovara / Verladeort / place of loading)

u:

nach:

to: -------------------------------------------------

(mjesto odredišta / Bestimmungsort / country and place of destination)

sljedećim prijevoznim sredstvom:

mit folgendem Transportmittel:

by the following means of transport: ----------------------

Naziv i adresa pošiljatelja:

Name und Adresse Versenders:

Name and address of consignor: -------------------------

Ime i adresa primatelja:

Name und Adresse des Empfängers:

Name and address of consignee: -------------------------

IV. Zdravstvena potvrda / IV. Gesundheitscheinigung / IV. Attestation

Niže potpisani službeni veterinar potvrđuje da su gore opisane kože od životinja koje su zaklane u klaonici i koje su bile podvrgnute inspekciji prije i poslije klanja, te da je ustanovljeno da ne boluju od teških oboljenja koja se mogu prenijeti na čovjeka ili na životinje i da nisu zaklane radi iskorjenjivanja zoonoza;

Der Unterzeicher, als zuständiger amtlicher Tierarzt bescheingt hiermit, dass die obebeschriebene Häute von den in einem Schlachthof geschlachten Tieren stammen, die einer Kontrolle vor und nach der Schlacht unterzogen worden waren, wobei festgestellt wurde, dass die Tiere an keinen ernsthaften Krankheiten erkrankt waren, die auf Menschen oder Tiere übertragen werden können, sowie dass Tiere nicht wegwn der Ausrottung von Zoonosen geschlachtet wurden;

I, the undersigned official veterinarian, certify that the hides and skins described above have been obtained from animals which have been slaughtered in a slaughterhouse and have undergone an ante and post-mortem inspection and found to be free of serious diseases communicable to man or animals and were not killed in order to eradicate epizootic diseases;

1. nadalje(1)

1. weiterhin(1)

1. and that(1)

a) da potječu iz zemlje ili dijela zemlje u kojoj tijekom posljednjih 12 mjeseci nije bilo prijavljenih slučajeva oboljenja koja podliježu obvezi službenog prijavljivanja u zemlji podrijetla:

a) dass Tiere aus dem Land oder einem Teil des Landes stammen in dem innerhalb von letzten 12 Monaten die nachstehend genannten Erkrankungen, die offizieller Anmeldung im Herkunftland unterliegen nicht angemeldet wurden:

a) originate on a from country or from a part of a country in which in the last 12 months no case has been reported of the following diseases that are subject to official notification in the country of origin:

- goveđa kuga(2)

- Rinderpest(2)

- rinderpest(2)

- slinavka i šap(2)

- Maul- und Klauenseuche(2)

- foot and mouth disease(2)

- klasična svinjska kuga(2)

- klasische Schweinepest(2)

- classical swine fever(2)

- afrička svinjska kuga(2)

- afrische Schweinpest(2)

- African swine fever(2)

i / sowie / and

- da su bile osušene(1)

- dass die Häute getrocknet(1)

- have been dried(1)

ili / oder / or

- da su bile soljene ili svježe najmanje 14 dana prije otpreme(1),

- trockene oder frische Häute mindestens 14 vor der Lieferung(1) eingesalzen wurden,

- were salted dried or raw for period of at least 14 days before the dispatch(1)

ili / oder / or

- da su bile posoljene suhe ili svježe na dan ------------ i da će, u skladu s deklaracijom prijevoznika, kože biti transportirane brodom i da će prijevoz trajati toliko da se može zajamčiti da će kože biti posoljene najmanje 14 dana prije njihovog dolaska na graničnu inspekcijsku postaju EZ(1),

- dass sie am ----------- trocken oder frisch eingesalzen waren und dass die Häute im Sinne der Deklaration des Transporteurs mit Schift transportier werden und der Transport so lange dauert, dass gewährleistet werden kann, dass die Häute mindestens 14 Tage vor deren Eintreffen an die Grenzkontrolistelle der EG(1) eingesalzen bleiben,

- were salted dried or raw on ----------- and, according to the forwarderžs declaration, will be dispatched by a ship and the duration of the transport shall be such as to ensure that they have been salted for at least 14 days before their arrival to the EC border inspection post(1),

ili(1) / oder(1) / or

b) da su bile soljene 7 dana u morskoj soli uz dodatak 2% natrijevog karbonata(1),

b) dass die Häute 7 Tage lang im Meersalz unter Zugabe von 2%-igem Natriumkarbonat(1)

b) were salted for 7 days in sea salt with addition of 2% of sodium carbonate(1)

ili / oder / or

- da su bile posoljene u morskoj soli uz dodatak 2% natrijevog karbonata na dan ----------- i da će, u skladu s deklaracijom prijevoznika, kože biti transportirane brodom i da će prijevoz trajati toliko da se može zajamčiti da će kože biti posoljene najmanje 7 dana prije njihovog dolaska na graničnu inspekcijsku postaju EZ(1),

- dass sie im Meersalz unter Zagreb von 2-%-tigem Natriumkarbonat am ----------- eingesaizen wurden und dass im Sinne der Deklaration des Transporteurs die Haut mit Schiff transportiert werden und der Transport so lange dauert, dass gewährleistet werden kann, dass die Haut mindestens 7 Tage vor deren Eintreffen an die Grenzkontrolistelle der EG(1) eingesalzen bleiben,

- were salted in sea with addition of 2% of sodium carbonate on ----------- and, according to the forwarderžs declaration, will be dispatched by a ship and the duration of the transport shall be such as to ensure that they have been salted for at least 7 days before their arrival to the EC border inspection post(1),

ili / oder / or

- da su bile sušene 42 dana na temperaturi od najmanje 20°C(1);

- dass die Häute 42 Tage auf Temperatur von mindestens 20°C(1) getrocknet wurden;

- were dried for 42 days at a temperature of at least 20°C(1).

2) da su bile podvrgnute odgovarajućim mjerama predostrožnosti u cilju da se izbjegne rekontaminacija patogenim organizmima nakon tretmana.

2) dass die Häute den entsprechenden Schutzmassnahmen unterzogen wird, um die Rekontamination mit krankheitserregenden Mikroorganismne zu vermeiden.

2) have undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after the treatment.

Izdano u                              dne

Erstellt in                              am

Done al ---------------------- date ------------------------
             (mjesto / Ort / place)          (datum / datum / date)

-------------------------------------------------

Žig(3)                                                      (Potpis službenog veterinara)(3)

Stempel(3)                                         (Unterschrift des amtlicheTierarztes)(3)

Stamp(3)                                           (Signature of the official veterinarian)(3)

-----------------------------------------------------------------------------------

(Prezime i funkcija tiskanim slovima)
(Familienname und Funktion mit Grossdruckbuchstaben)
(Name and function in capital letters)

_______________

(1) Nepotrebno prekrižiti

(1) Unnötiges streichen

(1) Delete inapplicable

(2) Prekrižite oboljenje koje se ne odnosi na predmetnu životinjsku vrstu

(2) Die Erkankung die auf die betreffende Tierart nich bezogen ist, streichen

(2) Delete diseases not applicable to the species concerned

(3)  Boja žiga i potpisa mora se razlikovati od ostalog tiskanog teksta

(3)  Die Farbe des Stempels und der Unterschrift soll sich von anderm Drucktext unterscheiden

(3) The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing

HVI 32-3a
PRILOG A EU
ALLEGATO A CEE
ANNEXE A EV

                     
   REPUBLIKA                     REPUBBLICA
    HRVATSKA                    DI CROAZIA

  MINISTARSTVO                 MINISTERO
POLJOPRIVREDE I       DELL'AGRICOLTURA
    ŠUMARSTVA               E DELE FORESTE

  VETERINARSKA              ISPETTORATO
       INSPEKCIJA                 VETERINARIO

             RÉPUBLIQUE DE CROATIE
       MINISTČRE DEL' AGRICULTURE
                  ET DE LA FORÉT
        INSPECTION VÉTÉRINAIRE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

CERTIFICATO SANITARIO

CERTIFICATE SANITAIRE VETERINAIRE

za tretirane kože papkara, namijenjene za otpremu u Europsku uniju, a koje su podrijetlom iz trećih zemalja, ili dijelova trećih zemalja uključenih u spisak iz dijela 1 priloga Odluke 79/542/EU

per pelli trattate di ungulati, destinate alla spedizione verso la Comunit- europea, orginarie di paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte 1 dellž allegato della decisione 79/542/CEE

pour les cuirs traités des ongulés, destinés á lž expédition dans IžUnion Européenne, en provenance des pays tiers, ou des régions des pays tiers inclus sur la liste de la partie 1 de lžannexe á la Décision 79/542/EU

Napomena uvozniku: Ova svjedodžba služi isključivo u veterinarske svrhe; original mora pratiti pošiljku do granične inspekcijske postaje.

Nota per lžimportatore: il presento certificato č ad uso esclusivamente veterinario; lžoriginale deve scortare la partita fino al posto džispezione frontaliera.

Note pour lžimportateur: Le présent certificat nžest prévu que pour les besoins vétérinaires; son original doit accompagner la fourniture jusquž au poste džinspection á la frontiére.

Zemlja odredišta:

Paese di destinazione:

Pays de destination: -----------------------------------

Broj veterinarsko-sanitarne svjedodžbe:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Numéro du Certificat sanitaire vétérinaire: -----------------

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Paese esportatore: Rep ubblica di Croazia

Pays exportateur: la République de Croatie

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Ministero responsabile: Ministero dellž agricoltura e foreste

Ministére compétent: le Ministére delž Agriculture et de la Forét

I. Identifikacija koža
Identificazione delle pelli
Identification des cuirs

Kože od:

Pelli di:

Cuirs de: --------------------------------------------

(vrsta životinja)

(specie)

(espčce džanimal/dž animaux)

Vrsta pakiranja:

Natura dellžimballaggio:

Type džemballage: ------------------------------------

Broj komada ili paketa:

Numero dei pezzi o dei colli:

Nombre de pičces ou de paquets: -------------------------

Netto težina:

Peso netto:

Poids net: -------------------------------------------

Broj ili brojevi pečata na kontejnerima, broj(evi) kamiona, željezničkih vagona ili bala:

Numero del sigillo dei sigilli dei contenitori, degli autocarri, dei vagoni ferroviari o delle balle:

Numéro(s) du cachet sur le conteneurs, numéro(s) des camions, des wagons ou des balles: ------------------------------

II. Podrijetlo koža
Origine delle pelli
Provenance des cuirs

Adresa i veterinarski kontrolni broj, odobrenog i inspekcijski nadziranog objekta:

Indirizzo e numero di registrazione veterinaria della stabilimento controllato e autorizzato:

Adresse et numéro de contrôle vétérinaire de lžétablissement agrée et inspecté: -------------------------------------

III. Odredište koža
Destinazione delle pelli
Destination

Kože se otpremaju iz:

Le pelli sono spedite da:

Les cuirs sont expédiés de: -----------------------------

(mjesto utovara)

(luogo di carico)

(lieu de chargement)

u / a / á: --------------------------------------------

(mjesto odredišta)

(paese e luogo di destinazione)

(lieu de destination)

slijedećim prijevoznim sredstvom:

con il seguente mezzo di transporto:

per le moyen de transport suivant: ------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nom et adresse de lžexpéditeur: -------------------------

Naziv i adresa primatelja:

Nome e indirizzo del destinatario:

Nome et adresse du destinataire: -------------------------

IV. Podaci o zdravlju
Attestato
Renseignement sanitaires

Niže potpisani ovlašteni veterinar potvrđuje da su gore opisane kože dobivene od životinja koje su zaklane u klaonici i koje su bile podvrgnute inspekciji prije i poslije klanja te da je ustanovljeno da su slobodne od opasnih bolesti koje se mogu prenijeti na čovjeka ili na životinje i da nisu zaklane radi iskorjenjivanja zaraznih bolesti.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte sono state ottenute da animali che sono stati macellati in un macello e che sono stati sottoposti ad unžispezione ante e post mortem e riscontrati esenti da malattie gravi trasmissibili allžuomo o agli animali e non sono stati abbattuti per sradicare malattie epizootiche.

Le vétérinaire autorisé soussigné certifie que les désignés ci-dessus proviennent des animaux abattus dans les abattoirs, soumis - lžinspection avant et aprčs lžabattage et trouvés indemnes de toutes les maladies dangereuses et transmissibles aux hommes ou aux animaux et que ces animaux nžont pas été éliminées pour lžéradication des maladies contagieuses.

1. nadalje(1)

o(1)

Aussi(1)

(a) - da potječu iz zemlje ili dijela zemlje u kojoj tijekom posljednjih 12 mjeseci nije bilo prijavljenih slučajeva sljedećih bolesti koje podliježu obvezi službenog prijavljivanja u zemlji podrijetla:

- sono originarie di un paese o una parte di paese in cui negli ultimi 12 mesi non sono stati notificati casi delle seguenti malattie, le quali sono malattie soggette a notifica nel paese di origine:

- qužils proviennent du pays ou de la région du pays ou pendant une période de 12 (douze) mois aucun cas des maladies suivantes soumises - déclaration obligatoire dans le pays džorigine nža été energistré:

- goveđa kuga / peste bovina / peste bovine(2)

- slinavka i šap / afta epizootica / fičvre aphteuse(2)

- klasična svinjska kuga / peste suina classica / peste porcine classique(2)

- afrička svinjska kuga / peste suina africana / peste porcine africaine(2)

i / e / et

- da su bile osušene(1)

- sono state essiccate(1)

- qužils ont été séchés(1)

ili / oppure / ou

- da su bile soljene suhe ili svježe najmanje 14 dana prije otpreme(1),

- sono state salate secche o salate verdi per un periodo minimo di 14 giorni prima della spedizione(1).

- que séchées ou bruts ils ont été salés pendant quatorze (14) jours au minimum avant leur expédition(1).

ili / oppure / ou

- da su bile posoljene suhe ili svježe na dan --------- i da će, u skladu s deklaracijom prijevoznika, kože biti transportirane brodom i da će prijevoz trajati toliko da se može zajamčiti da će kože biti posoljene najmanje 14 dana prije njihovog dolaska na graničnu inspekcijsku postaju EZ(1), ili(1)

- sono state salate secche o salate verdi alla data del --------- e, conformemente alla dichiarazione del trasportatore, le pelli sarano trasportate per nave e la durata del trasporto sar- tale da garantire che saranno state salate per almeno 14 giorni prima di arrivare al posto džispezione frontaliero della CE(1),

- que séches ou bruts ils étésalés le --------- et que, coforment - la déclaration du transporteur, ils seront transportés par navire et que la durée du transport perment de garantir que les cuirs seront salés au moins quatorze (14) jours avant leur arrivées au poste džinspection - la frontičre de la Communauté Européenne(1),

ili / oppure / ou(1)

(b) - da su bile soljene 7 dana u morskoj soli uz dodatak 2% natrijevog karbonata(1),

- sono state salate per 7 giorni in sale marino addizinato del 7% di carbonato di sadio(1),

- qižils ont été salés pendant sept (7) jours en utilisant le sel marin avec 2% du carbonate de sodium(1),

ili / oppure / ou

- da su bile posoljene u morskoj soli uz dodatak 2% natrijevog karbonata na dan --------- i da će, u skladu s deklaracijom prijevoznika, kože biti transportirane brodom i da će prijevoz trajati toliko da se može zajamčiti da će kože biti posoljene najmanje 7 dana prije njihovog dolaska na graničnu inspekcijsku postaju EU(1),

- sono state salate in sale marino addizione del 2% di carbonato di sodio alla data del --------- e, conformemente alla dichiarazione del transportatore, le pelli saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sar- tale da garantire che saranno state salate per almeno 7 giorni prima di arrivare al posto džispezione frontaliero della CE(1),

- qužils ont été salés en utilisant le sel marin avec 2% du carbonate de sodium le --------- et que, conformément - la déclaration du transporteur, ils seront transportés par navire et que la durée du transport permet de garantir que les cuirs seront salés au moins sept (7) jours avant leur arrivée au poste džinspection - frontiére da la Communauté Européenne(1),

ili / oppure / ou

- da su bile sušene 42 dana na temperaturi od najmanje 200C(1),

- sono state essiccate per 42 giorni ad una temperatura di almeno 200C(1),

- qužils ont été séchés pendant quarante-deux (42) jours - la température de 200C au minimum(1).

2) - da su bile podvrgnute odgovarajućim mjerama predostrožnosti u cilju da se izbjegne rekontaminacija patogenim organizmima nakon tretmana.

- sono state oggetto delle debite precauzioni allo scopo di evitare ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.

- que toutes les précautions nécessaires ont été prises afin džéviter la recontamination des cuirs par les organismes pathogčnes aprčs le traitment.

Izdano u                              dana

Fatto a                                   il

Délivré - -------------------- le --------------------

                             (mjesto)                  (datum)

                            (localit- )                   (data)

                                (lieu)                      (date)

--------------------------------------------------

Žig(3)                                                         (Potpis ovlaštenog veterinara)(3)

Timbro(3)                                                   (Firma del veterinario ufficiale)(3)

Cachet(3)                                                 (Signature du vétérinaire autorisé)(3)

----------------------------------------------------------------

(Prezime i funkcija velikim tiskanim slovima)

(Cognome e funzione in stampatello)

(Nom et qualification en lettres majuscules)

_______________

(1) Nepotrebno precrtati

Cancellare la dicitura inutile

Biffer les mentions inutiles.

(2) Precrtajte bolest koja se ne odnosi na predmetnu životinjsku vrstu

Cancellare la malattia non pertinente per le specie di cui trattasi.

Biffer la maladie ne se rapportant pas - espčce animale concernée.

(3) Boja žiga i potpisa mora se razlikovati od ostalog tiskanog teksta.

Il colore del timbro e delle firme deve essere diverso dal colore del testo stampato.

La couler du cachet et de la signature doit différ de celle džimpression.

Obrazac HVI 33

            

               
        REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
               I ŠUMARSTVA

   VETERINARSKA INSPEKCIJA

POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU

Mjesto podrijetla robe ---------------------------------

Ime i adresa pošiljatelja --------------------------------

Opis robe -------------------------------------------

Ukupne mase ---------- Broj vagona - kamiona ----------

Ime i adresa primatelja ---------------------------------

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da je roba podrijetlom iz kraja u kojem u posljednja dva mjeseca neposredno prije otpreme u krugu promjera 10 km nije vladala slinavka ni šap niti koja druga zarazna bolest životinja.

Osim toga, potvrđuje da među papkarima poljoprivrednog poduzeća, odnosno vlasnika (držatelja) koji pošiljku isporučuje, posljednjih šest mjeseci prije otpreme nije vladala slinavka ni šap.

Također potvrđuje da je vagon prije utovara bio očišćen i dezinficiran.

Tvornica stočne hrane, komponenata za proizvodnju stočne hrane i gotove krmne smjese, nalazi se pod nadzorom veterinarske inspekcije.

Mjesto ---------------------------------------------
                         (mjesto, općina, županija)

Datum --------- 19--                                      Ovlašteni veterinarski inspektor

---------------------------
M. P. (potpis i faksimil)

______________

Obrazac je otiskan na njemačkom, francuskom i engleskom jeziku.

Obrazac / Modulo VS-40/35-b EZ / CE
Dodatak B / Allegato B

                
    REPUBLIKA REPUBBLICA
      HRVATSKA DI CROAZIA
MINISTARSTVO MINISTERO DELL'
  POLJOPRIVREDE I AGRICULTURA
           ŠUMARSTVA E FORESTE

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA / CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

za izvoz goveda za klanje koja se otpremaju neposredno u klaonicu u zemlje članice Europske zajednice / per animali domestici della specie bovina da macellazione immediata destinati alla spedizione verso la Comunit- europea

Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba mora pratiti pošiljku goveda koja se otprema neposredno u klaonicu. Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba važi samo za životinje iste kategorije i koje se prevoze u istom vagonu, kamionu, zrakoplovu ili brodu i koje se otpremaju na ovo odredište. Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba mora se ispuniti na dan utovara. / (Il presente certificato é ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto džispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali transportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo lžarrivo nello Stato embro di destinazione, lžavvio diretto ad un macello e la macellazione al piú tardi entro 3 giorni lavorativi dallžarrivo. Deve essere compilato giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

Država izvornica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Primjenjivo samo na sljedeće županije / Applicabile esclusivamente nelle province seguenti: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Primorsko-goransku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Istarsku i Grad Zagreb.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellž agricultura e foreste

Tijelo nadležno za izdavanje svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Autorit- competente per il rilascio Administratia veterinaria di Stato-autoririzzata inspettore veterinario

Zemlja odredišta: / Paese di destinazione: -----------------

Međunarodna potvrda o prijevozu i utovaru životinja / Riferimento dellž allegato certificato de benessere animale: --------

-----------------------------------------------------------------

I. Broj životinja / Numero di animali: ------------------

-----------------------------------------------------
                           (slovima / in lettere)

II. Identifikacija životinja / Identificazione degli animali:

Broj
životinja
  Numero  
di animali

Krava, bik, vol,
junica, tele
  Vaca, toro, bue  
giovenca,
vitello

  Pasmina  
Razza

  Dob  
Eta

Službene i druge oznake i žigovi
(broj i pozicija)
Contrasegni ufficiali, altri
contrasegni o dati segnaletici
(indicare numero e ubicazione)

  

 

 

 

 

            
  
  
 
  
      
    
  
  

  

  

  

III. Podrijetlo životinja / Provenienza degli animali

Naziv(i) i adresa(e) uzgajališta / Nome e indirizzo delle aziende di provenienza ---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

IV. Odredište za životinje /Destinazione degli animali

Životinje se upućuju iz / Gli animali saranno spediti da: -----

------------------------------------------------------------

(mjesto utovara, općina, županija /luogo di carico, localit- , comune, contea)

u / a: -----------------------------------------------

(naziv klaonice, mjesto istovara, regija, država / (luogo di destinazione

------------------------------------------------------------

denominazione del macello, localit- , regione, paese)

prijevoznim sredstvom /con mezzo di transporto -----------

------------------------------------------------------------

(navesti vrstu prijevoznog sredstva i registarsku oznaku, broj leta, naziv broda - prema slučaju / indicare il mezzo di transporto con il relativo numero džimmatricolazione, numero di volo o nome registrato)

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo dello speditore: -

------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizo del destinatario: --

-----------------------------------------------------------

V. podaci o zdravlju / Informazioni sanitarie

Ja, dolje potpisani ovlašteni veterinarski inspektor, ovime potvrđujem / Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. da u Republici Hrvatskoj tijekom posljednja 24 mjeseca nije bilo pojave slinavke i šapa, a da tijekom posljednjih 12 mjeseci nije bilo pojave goveđe kuge, kontagiozne pleuropneumonije goveda, vezikularnog stomatitisa i bolesti plavog jezika te da životinje nisu vakcinirane protiv ijedne od tih bolesti tijekom posljednjih 12 mjeseci, kao i da je uvoz životinja vakciniranih protiv slinavke i šapa zabranjen / la Croazia é indenne da 24 mesi dallžafta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro lžafta epizootica;

2. da životinje opisane u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi udovoljavaju slijedećim zahtjevima / gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

(a) rođene su na teritoriju Republike Hrvatske i ovdje su boravila od rođenja, / sono nati sul territorio croato ed ivi sono sempre rimasti, ili / oppure

uvezene su prije najmanje tri mjeseca iz države članice Europske zajednice ili treće zemlje koja je na popisu pridodanom Komisijskoj odluci 75/524/EEZ, sukladno veterinarskim uvjetima koji su najmanje na razini Direktive Vijeća 72/462/EEZ, uključujući i druge dopunske odluke / sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato, membro della Comunit- europea o da uno dei paesi terzi di cui allželenco allegato alla decisione 75/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari.

(precrtati netočan podatak / cancellare lžindicazione superflua)

(b) da su danas pregledane i nisu pokazale nikoje kliničke znake bolesti / sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

(c) da nisu vakcinirane protiv slinavke i šapa / non sono stati vaccinati contro lžafta epizootica;

(d) da potječu iz gospodarstva iz kojeg nije bio zabranjen izlaz životinja zbog provedbe nacionalnog programa evadikacije tuberkuloze i da su unutar 30 dana prije izvoza podvrgnute intradermalnom tuberkulinskom testu, s negativnim rezultatom (životinje mlađe od šest tjedana ne podvrgavaju se tuberkulinskom tekstu) / provengono da allevamenti non sotoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sullžeradicazione della tubercolosi, e negli ultimi 30 giorni hanno subito un test di intradermotubercolinizzazione, con risultato negativo; (cancellare il riferimento al test se il certificato riguarda animali di et- inferiore a 6 settimane);

(e) da potječu iz gospodarstva iz kojeg nije bio zabranjen izlaz životinja zbog provedbe nacionalnog programa eradikacije bruceloze i da nisu vakcinirane protiv bruceloze / provengono de allevamenti non sotoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sullžeradicazione della brucellosi, non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(f) da potječu iz stada koja su uključena u nacionalni program eradikacije enzootske leukoze goveda / provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

(g) da se ne radi o životinjama koje moraju biti eutanizirane sukladno nacionalnom programu za evadikaciju zaraznih i prenosivih bolesti / non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

(h) da su tijekom posljednjih 30 dana ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, boravile na gospodarstvu ili gospodarstvima smještenim u središtu kruga promjera 20 km u kojem sukladno službenim nalazima veterinarske službe Republike Hrvatske, nije bilo niti jednog slučaja slinavke i šapa tijekom posljednjih 30 dana / hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di et- inferiore a 30 giorni, in aziende situtate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorit- veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

(i) da potječu iz gospodarstva na kojem nije bilo pojave bedrenice, tijekom posljednjih 30 dana / provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

(j) da su podvrgnute sljedećem testu ili testovima s negativnim rezultatom i da odgovaraju jamstvima sukladno zahtjevu države članice u primjeni članka 2. Komisijske odluke 94/321/EZ. / sono stati sotoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguentiž requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dellžarticolo 2 della decisione 94/321/CE della Commissione:
___________________________________________________________________________________

(Ispuniti ili precrtati prema zahtjevu države uvoznice / Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato mebro importatore)

(k) da su bile izolirane od drugih papkara koji nisu namijenjeni izvozu u Zajednicu kao i papkara drugog zdravstvenog stanja, u uvjetima koje je odobrio županijski veterinarski inspektor, od trenutka primjene prvog testa iz ove veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / sono stati tenuti continuamente isolati, dal monento della prima prova cui fariferimento il presente certificato e secondo modalit- approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati allžesportazione verso la Comunit- o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione; ___________________________________________________________________________________

(precrtati ako nije provedeno / Cancellare se non pertinente)

(l) da nisu primale tireostatike, estrogene, androgene ili gestagene u svrhu tova / non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini džingrasso;

(m) da su dopremljene neposredno iz uzgajališta ili više njih, bez prolaska kroz stočni sajam te su utovarene u / sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a ___________________________________________________________________________________

(Mjesto utovara. Precrtati ako nije provedeno. / Luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

te da do otpreme na teritoriju Europske zajednice nisu dolazile u doticaj s drugim papkarima osim s govedima koja odgovaraju zahtjevima Komisijske odluke 94/321/EEZ i da nisu boravile ni na jednom drugom mjestu osim onog smještenog u središtu kruga promjera 20 km u kojem, sukladno službenim nalazima veterinarske službe Republike Hrvatske, nije bilo pojave slinavke i šapa, tijekom posljednjih 30 dana / e fino al momento della loro spedizione verso la Comunit- europea non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 94/321/CE della Commissione, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorit- veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

(n) da prijevozno sredstvo u koje su životinje utovarene odgovara međunarodnom standardu za prijevoz životinja i da je prethodno očišćeno i dezinficirano službeno odobrenim sredstvom za dezinfekciju te da je konstruirano tako da izmet, urin, stelja i stočna hrana ne mogu istjecati ili ispadati iz vozila tijekom prijevoza / i mezzi di transporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al transporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, lžurina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Svi testovi spomenuti u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi izvršeni su sukladno protokolima utvrđenim u Dodatku I. Komisijske odluke 91/189/EEZ. Sva mjesta utovara kroz koja su životinje prošle odgovaraju standardima utvrđenim u Dodaku II. iste Odluke / Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nellžallegato i della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nellžallegato II. della medesima decisione.

VII. Životinje u pošiljci udovoljavaju zahtjevima Komisijske odluke 93/242/EZ, Poglavlja II. od 30. travnja 1993. koja je dopunjena Komisijskom odlukom 94/81/EZ od 10. veljače 1994. o uvozu u zemlje članice Europske zajednice goveda za klanje, podrijetlom iz trećih zemalja, u svezi sa slinavkom i šapom / che gli animali della fornitura corrispondono alle esigenze della Decisione della commissione 93/242/CE, Capitolo II, del 30 aprile 1993 la quale é stata completata con la Decisione della commissione Nr. 94/81/CE del. 10 febbraio 1994 relativa allžimportazione nei paesi membri della CEE di bovini da macello di provenienza da paesi extracomunitari in relazione allžafta epizootica.

VIII. Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od datuma utovara / La validit- del presente certificato é di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

   Datum    
   Data
   Mjesto   
   Localita
   Pečat*
   Timbro
 
Potpis veterinarskog inspektora/
 Firma dell' ispettore veterinario*
  
  
  
      
        
    
    
    
                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione professionale e carica -in stampatello

SUPOTPISNIK PO OVLAŠTENJU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA - UPRAVE ZA VETERINARSTVO / CONTROFIRMATARIO SU AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE-ADMINISTRATIA VETERINARIA DI STATO

        ________________                                 ________________    
            Pečat* / Timbro                                         (potpis* / firma)

_________________________________________________________________________________________________________
     (Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione professionale e carica - in stampatello)

_________________
*Potpis i žig moraju se po boji razlikovati od boje tiska / Il colore del timbro e della firma devžessere diverso dal colore del testo stampato.

Obrazac / Formular / Obrazac HVI 36

                      
    REPUBLIKA                      REPUBLIK
    HRVATSKA                      KROATIEN
 MINISTARSTVO             MINISTERIUM
POLJOPRIVREDE I         FÜR LAND- UND
    ŠUMARSTVA         FORSTWIRTSCHAFT
VETERINARSKA               VETERINÄR-
     INSPEKCIJA                 INSPEKTION

             REPUBLIKA HRVAŠKA
  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
                IN GOZDARSTVO
    VETERINARSKA INŠPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz sperme rasplodnih bikova

VETERINÄR-SANITARISCHES ZEUGNIS

für die Spermaausfuhr von Zuchtbullen

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za izvoz semena plemenskih bikov

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Ausfuhrland: Republik Kroatien / Država izvoznica: Republika Hrvaška

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft / Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo - ovlašteni veterinarski inspektor / Zuständige Körperschaft für die Ausstellung des Veterinär-Sanitarischen Zeugnisses: Veterinärverwaltung - befugter Veterinärinspektor / Pristojno telo za izdajo veterinarsko-sanitarnega spričevala: Veterinarska uprava - pooblaščeni veterinarski inšpektor

Država odredišta / Bestimmunslad / Država uvoza: ---------

-----------------------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identifikation / Identifikacija

Ime bika, matični broj (HB) i broj doza /Bullenname, Matrikelnummer (HB) und Dosisanzahl / Ime bika, matična številka (HB) in število doz(1): ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Verpackungsart / Pakiranje: --------------

-----------------------------------------------------------------

Ukupan broj doza / Dosisanzahl insgesamt / Skupno število
doz: -----------------------------------------------

II. Podrijetlo sperme / Ursprung des Sperma / Poreklo semena

Naziv i adresa proizvođača / Herstellername und -anschift / Ime in naslov proizvajalca: ---------------------------------

III. Odredište / Bestimmungsort / Uvoznik

Sperma se šalje iz / Das Sperma wird versandt aus / Seme se pošilja iz(2): -----------------------------------------

u / nach / v(3) ---------------- prijevoznim sredstvom / mit dem Beförderungsmittel / s prevoznim sredstvom(4) ----------

-----------------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Absendername und -anschrift / Ime in naslov pošiljatelja: ----------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Empfängername und -anschrift / Ime in naslov prijemnika: ----------------------------------

-----------------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Angaben über den Gesundheitszustand / Podatki o zdravstvenem stanju

Ja, ovlašteni veterinarski inspektor potvrđujem / Ich, der befugte Veterinärinspektor, bestätige / Pooblaščeni veterinarski inšpektor potrjujem:

1. Da sperma namijenjena umjetnom osjemenjivanju goveda potječe / Da" das für die Kunstbefurchtung von Rindern bestimmte Sperma abstammt / Da seme namenjeno za umetno osemenevanje govedi izvira:

a) iz objekta odobrenog od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i koji je pod veterinarskim nadzorom / aus dem vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft der Republik Kroatien genehmigten Objekt, das sich unter Veterinäraufsicht befindet / iz obrta odobrenega od Ministarstva za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške, ki je pod veterinarskim nadzorom;

b) od rasplodnih bikova pregledanih i odobrenih od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske / von Zuchtbullen, untersucht und genehmigt vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft der Republik Kroatien / od plemenskih bikov pregledanih in odobrenih od Ministarstva za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške.

2. Da je uzgoj rasplodnih bikova slobodan od tuberkuloze, paratuberkuloze, trihomonijaze, vibroze, IBR-IPV-a, bruceloze i enzootske leukoze goveda / Da" die Aufzucht von Zuchtbullen frei ist von Tuberkulose, Paratuberkulose, Trihomoniase, Vibriose, IBR-IPV, Brucelose und enzootischer Rinderleukose / Da je reja plemenskih bikov prosta tuberkuloze, paratuberkuloze, trihomonijaze, vibrioze, IBR-IPV, bruceloze in enzootske leukoze goved.

3. Da rasplodni bikovi nisu pokazivali nikoje znake bolesti, na dan polučivanja sperme. / Da" die Zuchtbullen am Tag der Spermapollution keinerlei Erkrankungszeichen aufwiesen. / Da plemenski biki niso kazali nobenih znakov bolezni na dan odvzema semena.

4. Da je sperma polučena, tehnološki obrađena, deponirana i otpremljena pod propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima, koji osiguravaju njenu zdravstvenu ispravnost i biološku vrijednost. / Da" das Sperma pollutioniert, technologisch behandelt, deponiert und versandt wurde unter vorgeschriebenen veterinär-sanitarischen Bedingungen, die seine gesundheitliche Einwandfreiheit und biologische Wertigkeit gewährleisten. / Da je seme odozeto, tehnološko obdelano, deponirano in odpremljeno pod predpisanimi veterinarsko-sanitarnimi pogoji ki zagotovljajo njegovo zdravstveno neoporečenost in biološko vrednost.

   Datum    
   Datum
   Datum
   Mjesto   
   Ort
   Kraj
   Pečat*
   Stempel*
   Pečat *
 
Potpis veterinarskog inspektora/
 Unterschrift des Veterinärinspektors/
 Podpis veterinarskega inšpektorja
  
  
         
        
    
    
    
                                                  

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Stempelfarbe muss sich von der Druckfarbe unterscheiden. / Barva pečata naj bo ločena od barve tiska.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, Familienname und Beruft - in Druckschrift. / Ime, priimek in poklic s tiskanimi žrkami)

___________________

(1) Za svakog rasplodnog bika posebno. / Für jeden Zuchtbullen separat. / Za vsakega plemenskega bika poseboj.

(2) Mjesto utovara. / Verladeort. / Kraj nakladanja.

(3) Mjesto istovara. / Entladeort. / Kraj razkladanja.

(4) Vrsta prijevoznog sredstva i registracijska oznaka. / Art des Beförderungsmittels und Zulassungszeichan. / Vrsta prevoznega sredstva in registrska številka.

Obrazac / Blankett HVI 40-c

                       
     REPUBLIKA                    REPUBLIK
     HRVATSKA                    KROATIEN
  MINISTARSTVO        DEPARTEMENTET
  POLJOPRIVREDE I       FÖR LANDSBRUK
      ŠUMARSTVA           OCH SKOGSBRUK
   VETERINARSKA               VETERINÄR-
        INSPEKCIJA              BESIKTNINGEN

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja za proizvode od mesa koji su podvrgnuti toplinskom postupku u hermetički zatvorenim posudama na Fo vrijednosti tri ili više, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

DJURHÄLSOINTYG

för köttprodukter(1) värmebehandlade i en hermetisk behĺllare till ett Fo värde som motsvarar eller överstiger tre, avsedda för införsel till Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exportlandet: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministerium: Departementet för landsbruk och skogbruk

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Myndighet: Veterinärförvaltningen, Zagreb - behörig veterinärinspektör

Država odredišta: Destinatior (land): ----------------------

Evidencijski broj utovara / Protokollnummer av inlastning: ----

-----------------------------------------------------------------

Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o higijenskoj ispravnosti / Sundhetsintygets referensnummer: -----------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Köttprodukternas identitet

Vrsta proizvoda od mesa / Köttprodukternas ursprung: -------

---------------------------------------------------------------------
                         (Vrsta životinje / Djurart)

Vrsta komada / Varubeteckning: -------------------------

Vrsta pakiranja /Typ av förpackning: ---------------------

Broj komada ili paketa / Antal styck eller kolli: -------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Antal styck eller kolli: -----------------------------------------------

Rok trajanja / Hĺllbarhetsdatum: -------------------------

Neto težina / Nettovikt: --------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Köttprodukternas ursprung

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Adress(er) och statskontrollnummer pĺ godkänd(a) anläggning(ar) - leverantör(er) av färskt kött: ----

------------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Adress(er) och statskontrollnummer pĺ godkänd(a) kottberedningsanläggning(ar): -----------------

------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Köttprodukternas destination

Proizvodi od mesa otpremaju se iz / Köttprodukterna sänds
frĺn: ------------------------------------------------

(mjesto utovara / lastningsort)

u / till ----------------------------------------------

(mjesto istovara / destinationsland och ort)

Prijevozno sredstvo / Med följande transportmedel(2) --------

------------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Avsändarens namn och adress: ----

------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Mottagarens namn och adress: ---

------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Djurhälsointyg

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem, da opisani proizvodi od mesa / Jag, undertecknad exportkontrollveterinär intygar att ovan nämnda köttprodukter:

(a) udovoljavaju odredbama članka 21a, stavka 2. Direktive 72/462/EEZ;

- uppfyller krav föreskrivna i artikel 21a, punkt 2, av direktivet 72/462/EEG;

i / och

(b) da su bili podvrgnuti termičkom postupku u zatvorenim posudama na Fo vrijednosti tri ili više.

- här blivit värmebehandlade i en hermetiskt tillsluten behĺllare till ett Fo värde motsvarande eller övestigande 3,00.

Mesni proizvodi prema poglavlju II Odluke 93/242 komisije EZ-a, od 30. travnja 1993. o uvozu određene žive stoke i njezinih proizvoda iz određenih europskih zemalja u Zajednicu, u svezi sa slinavkom i šapom; / Kött produkter enligt EG kommissionens Beslut 93/242 kapitel II frĺn den 30 april 1993 om import av viss levande boskap frĺn vissa europeieska länder till Gemenskapen vad gäller mul och klävsjuka;

   Datum    
   Datum
   Mjesto   
   Ort
   Pečat
   Stampe
 
Potpis veterinarskog
inspektora/Export-
kontrollveterinärens
namntecknig
  
  
         
          
    
    
    
                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Förnamn och efternamn, Yrkeskompetens och - tittel texta)

_________________
(1) Proizvodi od mesa prema definiciji iz Direktive 77/99/EEZ / Köttprodukter enlight definition i direktiv 77/99/EEG

(2) Kod transporta vagonima i kamionima treba upisati registracijsku oznaku, zrakoplovom broj leta, a brodom ime broda / För järnvägsvagnar eller lastfordon skall registrerringsnumret anges, för flyg flightnummer och för fartyg dess namn.

Obrazac / Modulo VS-40/35-a EZ/CE
Dodatak A / Allegato A

                     
      REPUBLIKA               REPUBBLICA
      HRVATSKA                DI CROAZIA

   MINISTARSTVO           MINISTERO
   POLJOPRIVREDE I     DELL'AGRICOL-
      ŠUMARSTVA       TURA E FORESTE

    VETERINARSKA       ISPETTORATO
        INSPEKCIJA            VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

za izvoz goveda namijenjenih uzgoju i rasplodu u zemlje članice Europske zajednice / per animali domestici della specie bovina, da riproduzione o da produzione, destinati alla spedizione verso la Comunit- europea

Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba mora pratiti pošiljku goveda namijenjenih uzgoju i rasplodu. Izdaje se samo za goveda iste kategorije, koja se prevoze u istom vagonu, kamionu, zrakoplovu ili brodu i koja se otpremaju na isto odredište. Veterinarsko-sanitarna svjedodžba mora biti ispunjena na dan utovara. / Il presente certificato č ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto džispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - a riproduzione o da produzione - trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e titti i termini menzionati scadoni in quella data.

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Primjenjivo samo na sljedeće županije / Aplicabile esclusivamente nelle province seguenti: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Primorsko-goransku, Istarsku i Grad Zagreb.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellžagricultua e foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Autorit- competente per il rilascio: Administratia veterinaria di Stato-autorizzata inspettore veterinario.

Zemlja odredišta / Paese di destinazione: ------------------

Međunarodna potvrda o prijevozu i utovaru životinja / Riferimento dellžallegato certificato de benessere animale: --------

-----------------------------------------------------

I. Broj životinja / Numero di animali: ------------------------
                                                              (slovima / in lettere)

II. Identifikacija životinja / Identificazione degli animali

Broj
životinja
  Numero  
di animali

Krava, bik, vol,
junica, tele
  Vaca, toro, bue  
giovenca,
vitello

  Pasmina  
Razza

  Dob  
Eta

Službene i druge oznake i žigovi
(broj i pozicija)
Contrasegni ufficiali, altri
contrasegni o dati segnaletici
(indicare numero e ubicazione)

  

 

 

 

 

            
  
  
 
  
      
    
  
  

  

  

  

III. Podrijetlo životinja / Provenienza degli animali

Naziv(i) adresa(e) uzgajališta / Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: -----------------------------------------

-----------------------------------------------------

IV. Odredište za životinje / Destinazione degli animali

Životinje se upućuju / Gli animali saranno spediti

iz / da ----------------------------------------------

(mjesto utovara, općina, županija / luogo di carico, localit- , comune, contea)

u / a ------------------------------------------------

(mjesto istovara, regija, država / luogo di destinazione, localit- , regione, paese)

prijevoznim sredstvom / con mezzo di transporto -----------

(navesti vrstu prijevoznog sredstva i registarsku oznaku, broj leta, naziv broda -

-----------------------------------------------------

prema slučaju / indicare il mezzo di transporto con il relativo numero džimmatricolazione, numero di volo o nome registrato)

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo dello
speditore: ------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizzo del destina-
tario: -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------

V. Podaci o zdravlju / Informazioni sanitarie

Ja, dolje potpisani ovlašteni veterinarski inspektor, ovime potvrđujem / Il sottscritto, veterinario, ufficiale, certifica che:

1. da u Hrvatskoj tijekom posljednja 24 mjeseca nije bilo pojave slinavke i šapa, a da tijekom posljednjih 12 mjeseci nije bilo pojave goveđe kuge, kontagiozne pleuropneumonije goveda, vezikularnog stomatitisa i bolesti plavog jezika te da životinje nisu vakcinirane protiv ijedne od tih bolesti tijekom posljednjih 12 mjeseci, kao i da je uvoz životinja vakciniranih protiv slinavke i šapa zabranjen / la Croazie č indenne da 24 mesi dallžafta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini, durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro lžafta epizootica;

2. da životinje opisane u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi udovoljavaju slijedećim zahtjevima / gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

(a) rođene su na teritoriju Hrvatske i ovdje su boravile od rođenja /sono nati sul territorio croato ed ivi sono sempre rimasti, ili / oppure

uvezene su prije najmanje šest mjeseci iz države članice Europske zajednice ili treće zemlje koja je na popisu pridodanog Komisijskoj odluci 79/542/EEZ, sukladno veterinarskim uvjetima koji su najmanje na razini Direktive vijeća 72/462/EEZ, uključujući i druge dopunske odluke /sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunit- europea o da uno dei paesi terzi di cui allželenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle partinenti decisioni complementari;

(precrtati netočan podatak / cancellare lžindicazione superflua)

(b) da su danas pregledane i nisu pokazale nikoje kliničke znake bolesti / sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

(c) da nisu vakcinirane protiv slinavke i šapa / non sono stati vaccinati contro lžafta epizootica;

(d) da potječu iz gospodarstva iz kojeg nije bio zabranjen izlaz životinja zbog provedbe nacionalnog programa eradikacije tuberkuloze i da su unutar 30 dana prije izvoza podvrgnute intradermalnom tuberkulinskom testu s negativnim rezultatom / provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sullžeradicazione della tubercolosi, e negli ultimi 30 giorni hanno subito un test di intradermotubercolinizzazione, con risultato negativo;

(životinje mlađe od 6 tjedana ne podvrgavaju se tuberkulinskom testu / cancellare il riferimento al test se il certificato riguarda animali di et- inferiore a 6 settimane);

(e) da potječu iz gospodarstva iz kojeg nije bio zabranjen izlaz životinja zbog provedbe nacionalnog programa eradikacije bruceloze i da nisu vakcinirane protiv bruceloze; životinje su podvrgnute serum-aglutinacijskom testu na brucelozu unutar 30 dana prije izvoza s rezultatom manjim od 30 i. j. u ml krvnog seruma / provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sullžeradicazione della brucellosi, negli ultimi 30 giorni hanno subito un di sieroagglutinazione che ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unit- internazionali agglutinanti per ml, non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(životinje mlađe od 12 mjeseci i kastrirani mužjaci ne podvrgavaju se serum-aglutinacijskom testu / cancellare il riferimento al test se il certificato riguarda animali di et- inferiore a 12 mesi o maschi castrati di qualsiasi et- )

(f) da potječu iz gospodarstva slobodnog od enzootske leukoze goveda sukladno odredbama Dodatka E Komisijske odluke 94/321/EZ i da su podvrgnute pojedinačnom testu na enzootsku leukozu goveda s negativnim rezultatom, unutar 30 dana prije izvoza / provengono da allevamenti che le autorit- veterinarie croate hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dallžallegato E della decissione 94/321/CE della Commissione, e negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

(kategorija za rasplod / categoria da riproduzione)

ili/oppure

da nisu starije od 30 mjeseci, da su namijenjene proizvodnji mesa, da dolaze iz gospodarstva koje je uključeno u nacionalni program za eradikaciju enzootske leukoze goveda i u kojem se ova bolest nije pojavila tijekom posljednje dvije godine te da su označene u skladu s Dodatkom F Komisijske odluke 94/321/EZ / sono destinati alla produzione di carne, hanno unžet- non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali da due anni non č stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nellžallegato F della decisione 94/321/CE della Commissione;

(kategorija za meso / categoria da produzione)

(precrtati referencu koja se ne odnosi na kategoriju životinja u veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi / cancellare a seconda della cate goria di animali cui si riferisce il certificato)

(g) da su unutar 30 dana prije izvoza (ako se radi o kravama muzarama) podvrgnute kliničkom pregledu vimena i ispitivanju mlijeka u skladu s Dodatkom D Direktive vijeća 64/432/EZ, da ne pokazuju znakove mastitisa i da u mlijeku nisu utvrđeni patogeni mikroorganizmi niti antibiotici / non presentato alcun sintomo clinico di mastite, lžanalisi (nonchč, se del caso, la seconda analisi) del latte praticate negli ultimi 30 giorni conformemente allžallegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(precrtati ako se ne radi o kravama muzarama / cancellare lžintero paragrafo se il certificato non riguarda vacche lattifere)

(h) da se ne radi o životinjama koje moraju biti eutanizirane sukladno nacionalnom programu za eradikaciju zaraznih i prenosivih bolesti / non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

(i) da su tijekom posljednjih 30 dana ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana, boravile na gospodarstvu ili gospodarstvima smještenim u središtu kruga promjera 20 km u kojem prema službenim nalazima veterinarske službe Hrvatske nije bilo niti jednog slučaja slinavke i šapa tijekom posljednjih 30 dana / hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di et- inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorit- veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

(j) da potječu iz gospodarstva na kojem nije bilo pojave / provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

- bedrenice u posljednjih 30 dana / di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

- bruceloze u posljednjih 12 mjeseci / di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

- tuberkuloze u posljednjih 6 mjeseci / di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

- bjesnoće u posljednjih 6 mjeseci / di rabbia negli ultimi 6 mesi;

(k) da su podvrgnute slijedećem testu ili testovima s negativnim rezultatom prema zahtjevu države članice primjenjujući članak 2. Komisijske odluke 94/321/EZ / sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dellžarticolo 2 della decisione 94/321/CE della Commissione:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Precrtati ako nema posebnog zahtjeva / Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

(l) da su bile izolirane od drugih papkara koji nisu namijenjeni izvozu u Zajednicu, kao i papkara drugog zdravstvenog stanja, u uvjetima koje je odobrio županijski veterinarski inspektor, od trenutka primjene prvog testa iz ove veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalit- approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati allžesportazione verso la Comunit- o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tele esportazione;

(precrtati ako nije provedeno / cancellare se non pertinente)

(m) da nisu primale tireoestatike, estrogene, androgene ili gestagene u svrhu tova / non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini džingrasso;

(n) da su dopremljene neposredno iz uzgajališta ili više njih, bez prolaska kroz stočni sajam te su utovarene u /sono stati acquistati i direttamente presso aziende zootehniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a /

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mjesto utovara. Precrtati ako se takva garancija ne može dati / Luigo di carico. Cancellare se non pertinente)

te da do otpreme na teritoriju Zajednice nisu dolazile u doticaj s drugim papkarima osim s govedima koja odgovaraju zahtjevima Komisijske odluke 94/321/EZ te da nisu boravile ni na jednom drugom mjestu osim onom smještenom u središtu kruga promjera 20 km u kojem prema službenim nalazima veterinarske službe Hrvatske nije bilo pojave slinavke i šapa, tijekom posljednjih 30 dana / e fino al momento della loro spedizione verso la Comunit- europea non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 94/321/CE della Commissione, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorit- veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

(o) da prijevozno sredstvo u koje su životinje utovarene odgovara međunarodnim standardima za prijevoz životinja, da je prethodno očišćeno i dezinficirano službeno odobrenim sredstvom za dezinfekciju te da je konstruirano tako da izmet, urin, stelja i stočna hrana ne mogu istjecati ili ispadati iz vozila tijekom prijevoza / i mezzi di transporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, lžurina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscurne durante il trasporto.

VI. Svi testovi navedeni u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi izvršeni su u skladu s protokolom utvrđenim u Dodatku I. Komisijske odluke 91/189/EZZ. Sva mjesta utovara kroz koja su životinje prošle odgovaraju standardima utvrđenim u Dodatku II. iste Odluke / Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nellžallegato l della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nellžallegato II della medesima decisione.

VII. Životinje u pošiljci udovoljavaju zahtjevima Komisijske odluke 93/242/EZ, Poglavlja II. od 30. travnja 1993. koja je dopunjena Komisijskom odlukom 94/81/EZ od 10. veljače 1994. o uvozu u zemlje članice Zajednice goveda za uzgoj i rasplod, podrijetlom iz trećih zemalja, u vezi sa slinavkom i šapom. / Che gli animali della fornitura corrispondono alle esigenze della Decisione della commissione 93/242/CE, Capitolo II, del 30 aprile 1993 la quale ežstata completata con la Decisione della commissione Nr. 94/81/CE del 10 febbraio 1994 relativa allžimportazione nei paesi membri della CE di bovini da riproduzione o da produzione di provenienza da paesi extracomunitari in relazione allžafta epizootica.

VIII. Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od dana utovara. / La validit- del presente certificato č di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

   Datum    
   Data
   Mjesto   
   Locallita
   Pečat*
   Timbro
 
Potpis veterinarskog inspektora*
 Firma dell' ispettore veterinario
  
  
  
      
        
    
      
    
                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione professionale e carica -in stampatello

SUPOTPISNIK PO OVLAŠTENJU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA - UPRAVE ZA VETERINARSTVO / CONTROFIRMATARIO SU AUTIRIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICULTURA E FORESTE - ADMINISTRATIA VETERINARIA DI STATO

Pečat/Timbro* -----------------

-----------------
 (potpis/firma)*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   (ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / nome e cognome, preparazione professionale e carica - in stampetello)

__________________
* Potpis i žig moraju se po boji razlikovati od boje tiska / il colore del timbro e della firma devžessere diverso del colore del testo stampato.

Obrazac / Formular / Blankett HVI 42

                        
      REPUBLIKA                      REPUBLIK
     HRVATSKA                      KROATIEN

  MINISTARSTVO            MINISTERIUM
 POLJOPRIVREDE I     FÜR LANDWIRTSCHAF
    ŠUMARSTVA             UND FORSTWESEN

  VETERINARSKA               VETERINÄR-
      INSPEKCIJA                    INSPECTION

                  REPUBLIK KROATIEN
    DEPARTEMENTET FÖR LANDSBRUK
                     OCH SKOGSBRUK
          VETERINÄRBESIKTNINGEN

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja za proizvode od svinjskog mesa koji su podvrgnuti toplinskoj obradi u središtu od najmanje 700C ili prirodnoj fermentaciji i zrenju, a namijenjene izvozu u Europsku uniju

TIERGESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für zum Versand in die Europäische Gemeinschaft bestimmte Schweinefleischerzeugnisse, die auf eine Kerntemperatur von mindestens 700C erhitzt oder einer natürlichen Fermentation und Reifung unterzogen wurden

DJURHÄLSOINTYG

för köttprodukter innehĺllande svinkött, som har genomgĺtt värmebehahdling till en kärntemperatur av minst 700C eller en behandling bestĺende av naturell fermentation och mognad, avsedda för införsel till Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien / Exportlandet: Republik Kroatien.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land-und Forstwirtschaft / Ministerium: Departementet för landsbruk och skogsbruk.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt / Myndighet: Veterinärförvaltningen, Zagreb behörig veterinärinspektör.

Država odredišta / Bestimmungsland / Destinatior (land): -----

----------------------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verladung / Protokollunummer av inlastning: -----------------------------

Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti / Genu"tauglichkeitsbescheinigung / Sundhetsintygets referensnummer: -------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identifizierung der Fleischerzeugnisse / Köttprodukternas identitet

Vrsta proizvoda od svinjskog mesa / Schweinefleischerzeugnisse / Köttprodukter innehĺllande svinkött: --------------------

----------------------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung / Typ av förpackning: --

----------------------------------------------------------------

Broj komada ili paketa / Zahl der Stücke Packstücke / Antal styck eller kolli: --------------------------------------

Temperatura tijekom skladištenja i prijevoza / Vorgeschriebene Lager-und Beförderungstemperatur / Förvarings -och transporttemperatur: -----------------------------------------

Trajnost / Haltbarkeitsdauer / Hĺllbarhetsdatum: ------------

Neto težina / Nettogewicht / Nettovikt: -------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Herkunft der Fleischerzeugnisse / Köttprodukternas ursprung

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) odobrenog(ih) objek(a)ta koji su isporučili svježe meso / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) Frischfleisch liefernden Betriebs(Betriebe) / Adress(er) och statskontroll-
nummer pĺ godkänd(a) anläggning(ar) - leverantör(er) av färskt kött: ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) zugelassenen Betriebs(Betriebe) / Adress(er) och statskontrolnummer pĺ godkänd(a) kottberedningsanläggning(ar): ---------------------------------

----------------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Bestimmung der Fleischerzeugnisse / Köttprodukternas destination

Proizvodi od mesa otpremaju se iz / Die Fleischerzeugnisse werden / Köttprodukterna sänds frĺn(1): -------------------

u / von / till(2) ----------------------- s prijevoznim sredstvom / mit folgendem Transportmittel / Med följande transportmedel(3) ---------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Versenders / Avsändarens namn och adress: -------------------------

----------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers / Mottagarens namn och adress: -------------------------

----------------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Genu"tauglichkeitsbescheinigung / Djurhälsointyg

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem / Der unterzeichnete Tierarzt bescheinigt / Jag, undertecknad exportkontrollveterinär intygar att:

1. da su opisani proizvodi dobiveni od svježeg mesa / da" die vorstehend bezeichneten Fleischerzeugnisse entweder / ovan nämnda köttprodukter

(a) podvrgnuti toplinskoj obradi u središtu od najmanje 700C / einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, wobei die Kerntemperatur mindestens 700C betrug / har genomgĺtt värmebehandling till en kärntemperatur av minst 700C(4);

(b) u slučaju šunke, da je teška najmanje 5,5 kg, aw-vrijednosti od najviše 0,93 i pH-vrijednosti od najviše 6 te da su podvrgnute najmanje devetmjesečnoj prirodnoj fermentaciji i zrenju / im Fall von Schinken ein Gewicht von mindestens 5,5 kg, einen aw-Wert von höchstens 0,93 und einen pH-Wert von höchstens 6 haben und mindestens einer neunmonatigen natürlichen Fermentation und Reifung unterzogen wurden / har genomgĺtt en behandling bestĺende av naturell fermentation och mognad under minst nio mĺnader för skinkor med vikt av minst 5,5, kg och som har följande egenskaper: aw värde inte högre än 0,93; pH värde inte högre än 6(4).

2. nakon toplinske obrade držani u uvjetima u kojima je spriječena kontaminacija proizvoda / da" nach der Hitzebehandlung alle Vorkehrungen gegen Rekontamination getroffen wurden / all försiktighet har vidtagits för att undvika sekundär kontamination efter värmebehandling.

   Datum    
   Datum
  
   Mjesto   
    Ort  
   Pečat
  Stempl
  Stämpe
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
 /Exportkontroll-
veterinärens namntecknig
  
  
  
            
            
    
    
    
                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Gro"buchstaben mit Angabe der Dienstbezeichnung und Qualifikation / Förnamn och efternamn, Yrkeskompetens och-tittel texta)

____________________
(1) Mjesto utovara. Versandort. Lastningsort.

(2) Mjesto istovara. Bestimmungsland und -ort. Destinationsland och ort.

(3) Za kamione i vagone registracijska oznaka, za zrakoplov broj leta, a za brod ime broda. Bei Eisenbahnwaggons und LKWs die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen den Namen angeben. För järnvägsvagnar eller lastfordon skall registrerringsnumret anges, för flyg flightnummer och för flyg flightnummer och för fartyg dess namn.

(4) Nepotrebno precrtati. Nichtzutreffendes streichen. Stryk det ej tilllämpliga.

Obrazac / Form HVI 43

                    
        REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
               I ŠUMARSTVA
    VETERINARSKA INSPEKCIJA

        REPUBLIK KROATIEN
  MINISTERIUM FÜR LAND- UND
         FORSTWIRTSCHAFT
TIERÄRZTLICHES INSPEKTORAT

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA

za proizvode od mesa(1) koji nisu podvrgnuti toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3 ili više u hermetički zatvorenom kontejneru, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

TIERGESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für zum Versand in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bestimmte Fleischerzeugnisse,(1) die nicht in hermetisch verschlossenen Behältnissen auf einen Fc-Wert von 3 oder mehr hitzebehandelt wurden

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb, - Der amtliche Tierarzt

Zemlja odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verladung:(2)------

Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti / Genu" tauglichkeitsbescheinigung: No --------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identifizierung der Fleischerzeugnisse

Vrsta proizvoda od mesa / Art der Fleischerzeugnisse: -------

----------------------------------------------------
     (Vrsta životinje / Tierarten)

Vrsta komada / Art der Stücke: -------------------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj komada ili paketa / Anzahl Stücke oder Packstücke: ----

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Vorgeschriebene Lager- und Transporttemperatur: ------------------------

Rok trajanja / Haltbarkeit: ------------------------------

Neto težina / Nettogewicht: -----------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Herkunft der Fleischerzeugnisse

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) Frischfleisch liefernden Betriebs(Betriebe): ------------------------------------------

----------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) zugelassenen Betriebs(Betriebe): -----------------------------------------------

----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Bestimmung der Fleischerzeugnisse

Proizvodi od mesa otpremaju se / Die Fleischerzeugnisse werden:

iz / von --------------------------------------------
                   ( Mjesto utovara / Verladeort)

s prijevoznim sredstvom / mit folgendem Transportmmitel(3) ---

----------------------------------------------------

za / nach --------------------------------------------------------------
                    (Zemlja odredišta i mjesto / Bestimmungsland und -ort)

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Versenders:

------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers:

----------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Genu"tauglichkeitsbescheinigung

Ja, potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđujem, da su opisani proizvodi dobiveni od svježeg mesa, koje

- udovoljava zahtjevima članka 14., 15. i 16. Direktive 72/462/EEC u pogledu zdravlja životinja i zdravstvene ispravnosti proizvoda, kao i zahtjevima Komisijske odluke(4)(5) ----------

------------------------------------------------------

ili

- je podrijetlom iz neke od zemalja članica EEC i udovoljava zahtjeve članka 21a, stavka 1, drugi odjeljak Direktive 72/462/EEC(4)

Ich, der unterzeichnete amtiche Tierarzt, bescheinige, da" die vorstehend beschriebenen Fleischerzeugnisse aus frischem Fleisch hergestellt wurden, das

entweder

- den Tiergesundheitsanforderungen gemä" Artikel 14, 15 und 16 der Richtlinie 72/462/EWG sowie der Entscheidung -------

---------------------(4)(5) genügt,

oder

- aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft stammt und den Anforderungen gemä" Artikel 21a Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 72/462/EWG(4) Genügt.

   Datum    
   Datum
  
   Mjesto   
    Ort  
   Pečat
  Stempl
 
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
  
  
  
            
              
    
    
    
                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Großbuchstaben, Amtsbezeichnung und berufliche Qualifikation des Unterzeichneten)

______________________

(1) Proizvodi od mesa u skladu s Direktivom 77/99/EEC / Fleischerzeugnisse im Sinne der Richlinie 77/99 EWG.

(2) HVI-I

(3) Za zrakoplov broj leta, za vagone i kamione registracijska oznaka, a kod otpreme brodom ime broda. / Bei Eisenbahnwaggons und Lkw die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen den Name angeben.

(4) Nepotrebno precrtati. / Nichtzutreffendes streichen.

(5) Upisati broj najnovije Direktive koja se odnosi na svježe meso i zdravlje životinja u zemlji podrijetla. / Jüngste frischfleischbezogene Entscheidung der Kommision über die Tiergesundheitslage im Herkunftsland einsetzen.

Obrazac / Form HVI 43-EC

                    
           REPUBLIKA HRVATSKA
  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                  I ŠUMARSTVA
      VETERINARSKA INSPEKCIJA
             REPUBLIK KROATIEN
 MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT
                UND FORSTWESEN
           VETERINÄRINSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA

za proizvode od mesa(1) podvrgnute toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3 ili više i koji nisu pakirani u hermetički zatvorenoj ambalaži, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

TIERGESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für zum Versand in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bestimmte Fleischerzeugnisse,(1) die nicht in hermetisch verschlossenen Behältnissen auf einen Fc-Wert von 3 oder mehr hitzebehandelt wurden

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt

Zemlja odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz - Zl. der Verladung:(2) ---

-----------------------------------------------------------

Veterinarsko-sanitarna svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti / Genu" tauglichkeitsbescheinigung No --------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identifizierung der Fleischerzeugnisse

Vrsta proizvoda od mesa / Art der Fleischerzeugnisse: -------

-----------------------------------------------------------

(Vrsta životinje / Tierarten)

Vrsta komada / Art der Stücke: -------------------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj komada ili paketa / Anzahl Stücke oder Packstücke: ----

----------------------------------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Vorgeschriebene Lager - und Transporttemperatur: -----------------------

Rok trajanja / Haltbarkeit: ------------------------------

Neto težina / Nettogewicht: ----------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Herkunft der Fleischerzeugnisse

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) Frischfleisch liefernden Betriebs(Betriebe): -------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) zugelassenen Betriebs(Betriebe):

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Bestimmung der Fleischerzeugnisse

Proizvodi od mesa otpremaju se / Die Fleischerzeugnisse werden:

iz / von ---------------------------------------------

(Mjesto utovara / Verladeort)

s prijevoznim sredstvom / mit folgendem Transportmmitel(3) ---

------------------------------------------------------------------------

za / nach --------------------------------------------

        (Zemlja i odredište / Bestimmungsland und -ort)

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Versenders:

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers: ----------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Genu"tauglichkeitsbescheinigung

Ja, potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđujem, da su opisani proizvodi dobiveni od svježeg mesa, koje

- udovoljava zahtjevima članka 14, 15. i 16. Direktive 72/462/EEC u pogledu zdravlja životinja i zdravstvene ispravnosti proizvoda, kao i zahtjevima Komisijske odluke(4) ---------

ili

- je podrijetlom iz neke od zemalja članica EEC i udovoljava zahtjeve članka 21a, stavka 1, drugi odjeljak Direktive 72/462/EEC(5)

Ich, der unterzeichnete amtiche Tierarzt, bescheinige, da" die vorstehend beschriebenen Fleischerzeugnisse aus frischem Fleischt hergestellt wurden, das

entweder

- den Tiergesundheitsanforderungen gemä" Artikel 14, 15 und 16 der Richtlinie 72/462/EWG sowie der Entscheidung ----

--------------------- (4) genügt,

oder

- aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft stammt und der Anforderungen gemä" Artikel 21a Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 72/462/EWG(5) genügt.

   Datum    
   Datum
  
   Mjesto   
    Ort  
   Pečat
  Stempl
 
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
  
  
  
            
              
    
    
    
                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Großbuchstaben, Amtsbezeichnung und berufliche Qualifikation des Unterzeichneten)

______________________

(1) Proizvodi od mesa u skladu s Direktivom 77/99/EEC / Fleischerzeugnisse im Sinne der Richlinie 77/99 EWG.

(2) HVI-I

(3) Za zrakoplov broj leta, za vagone i kamione registracijska oznaka, a kod otpreme brodom ime broda. / Bei Eisenbahnwaggons und Lkw die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen den Name angeben.

(4) Nepotrebno precrtati. / Nichtzutreffendes streichen.

(5) Upisati broj najnovije Direktive koja se odnosi na svježe meso i zdravlje životinja u zemlji podrijetla. / Jüngste frischfleischbezogene Entscheidung der Kommision über die Tiergesundheitslage im Herkunftsland einsetzen.

Obrazac / Form / Blankett HVI 43a

                       
      REPUBLIKA               REPUBLIC OF
       HRVATSKA                 CROATIA
   MINISTARSTVO         MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I      AGRICULTURE
     ŠUMARSTVA         AND FORESTRY
  VETERINARSKA          VETERINARY
     INSPEKCIJA                INSPECTION

                   REPUBLIK KROATIEN
DEPARTEMENTET FÖR LANDSBRUK OCH
 SKOGSBRUK VETERINÄRBESIKTNINGEN

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA
za proizvode od mesa(1) koji nisu podvrgnuti toplinskoj obradi Fo vrijednosti 3 ili više u hermetički zatvorenom kontejneru, ambalaži, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE
for meat products(1) other than those that have undergone a heat treatment in a hermetically sealed container to a Fo value of three or more intended for consignment to the European Economic Community

DJURHÄLSOINTYG
för köttprodukter,(1) andra än värmebehandlade i en hermetisk behĺllare till ett Fo värde som mostsvarar eller överstiger tre, avsedda för införsel till Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia / Exportlandet: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competent ministry: Ministry of agriculture and forestry / Ministerium:

Departementet för landsbruk och skogsbruk

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing authority: Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector / Organ behörigt för utfärdande av veterinär - sanitets betyg: Veterinärförvaltning, Zagreb - behörig veterinärinspektör

Zemlja odredišta / Country of destination / Destinationsland: --

------------------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Loading number / Protokollnummer av inlastning:(2) ---------------------------------------

Veterinarsko sanitarna svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti / Reference number of the public health certificate / Sundhetsintygets referensnummer: ----------------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identification of meat products / Köttprodukternas identitet

Vrsta proizvoda od mesa / Nature of meat products / Köttprodukter av: -------------------------------------------
                                                                                                             (Vrsta životinje / Animal species / djurart)

Vrsta komada / Nature of pieces / Varubeteckning: ---------

----------------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Nature of packaging / Typ av förpackning: --

----------------------------------------------------------

Broj komada ili paketa / Number of pieces or packages / Antal styck eller kolli: --------------------------------------

----------------------------------------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Required storage and transport temperature / Förvarings - och transporttemperatur: ------------------------------------------------

Rok trajanja / Storage life / Hĺllbarhetsdatum: -------------

----------------------------------------------------------

Neto težina / Net weight / Nettovikt: ---------------------

----------------------------------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Origin of meat products / Köttprodukternas ursprung

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Address(es) and veterinary approval number(s) of the establishment(s) supplier(s) of fresh meat / Adress(er) och statskontrollnummer pĺ godkänd(a) anläggning(ar) - leverantör(er) av färskt kött: --------------

----------------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved establishment(s) / Adress(er) och statskontrollnummer pĺ godkänd(a) kottberedningsanläggning(ar): ---------------------------

----------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Destination of meat products / Köttprodukternas destination

Proizvodi od mesa otpremaju se iz / The meat product will be sent from / Köttprodukterna sänds frĺn: -------------------

----------------------------------------------------------

(Mjesto utovara / Place of loading / lastningsort)

s prijevoznim sredstvom / by the following means of transport / Med följande transportmedel:(3) --------------------------

----------------------------------------------------------

za / to / till: -----------------------------------------

----------------------------------------------------------

(Zemlja odredišta i mjesto / Country and place of destination / destionsland och ort)

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of consignor / Avsändarens namm och adress: --------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name and address of consignee / Mottagarens namm och adress: --------------------------

----------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Attestation of health / Djurhälsointyg

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem, da su opisani proizvodi dobiveni od svježeg mesa, koje / I, the undersigned, official veterinarian, certify that the meat products described above have been prepared from fresh meat / Jag, undertecknad exportkontroll - veterinär intygar att ovan nämnda köttprodukter har erhĺllits frĺn färskt kött:

- udovoljava zahtjevima članka 14, 15. i 16. Direktive 72/462/EEC u pogledu zdravlja životinja i zdravstvene ispravnosti proizvoda, kao i zahtjevima Komisijske odluke(4)(5) ---------- / either - satisfying the animal health requirements laid down in Articles 14, 15 and 16 of Directive 72/462/EEC and are in accordance with Commision Decision(4)(5) ---------- EEC / - som uppfyller djurhälsokrov föreskrivna i artiklarna 14, 15 och 16 i Direktivet 72/462/EEG och i enlighet med Kommissionens beslut(4)(5) ---------- / EEG ili / or / eller

- je podrijetlom iz neke od zemalja članica EEC i udovoljava zahtjevima članka 21a. stavka 1. drugi odjeljak Direktive 72/462/EEC(4) / originating in a Member State of the European Economic Community and satisfying the requirements of Article 21a paragraph 1 second indent of the Directive 72/462/EEC(4) / som härstammar frĺn en medlemsstat i EEG och uppfyller krav i artikel 21 paragrafa 1 andra stycket i direktivet 72/462/EEG(4).

   Datum  
   Date   
   Datum
  
   Mjesto 
   Place   
    Ort  
  Pečat
  Seal
  Stämpe
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Signature of oficial veterinarian /
 Exportkontrollveterinärens
  namntecknig
  
  
  
            
            
      
    
    
                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in capital letters, title and qualification of signatory / Förnamn och efternamn, Yrkeskompetens och-tittel texta)


____________________
(1) Proizvodi od mesa u skladu s Direktivom 77/99/EEC / Meat products within the meaning of Directive 77/99/EEC / Köttprodukter enligt definition i direktiv 77/99/EEG

(2) HVI-I

(3) Za vagone i kamione registracijska oznaka, za zrakoplove broj leta, a kod otpreme brodom ime broda / For railway wagons or goods vehicles the registration number should be given, for aircraft the flight number sand for ships the name / För järnvägsvagner eller lastfordon skall registrerringsnumret anges, för flyg flightnummer och för fartyg dess namn.

(4) Nepotrebno precrtati / Delete as appropriate / Stryk det ej tillämpliga

(5) Upisati broj najnovije Direktive koja se odnosi na svježe meso i zdravlje životinja u zemlji podrijetla. / Insert current animal health Commision Decision for fresh meat for the originating country concerned. / Fyll i nummer pĺ EG-kommissionens djurhälsobeslut, tillämpligt för dat berörda ursprungslandet.

Obrazac / Form / Blankett HVI 43-1

                        
        REPUBLIKA                  REPUBLIK
        HRVATSKA                 KROATIEN

    MINISTARSTVO          MINISTERIUM
   POLJOPRIVREDE I       FÜR LAND- UND
      ŠUMARSTVA       FORSTWIRTSCHAFT

    VETERINARSKA      TIERÄRZTLICHES
        INSPEKCIJA            INSPEKTORAT

                  REPUBLIK KROATIEN
  DEPARTEMENTET FÖR LANDSBRUK OCH
   SKOGSBRUK VETERINÄRBESIKTNINGEN

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti proizvoda od mesa(1) za javnu potrošnju, namijenjenih izvozu u zemlje članice Europske unije

GENUSSTAUGLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für Fleischerzeugnisse,(1) die für EWG-Mitgliestaats bestimmt sind

SUNDHETSINTYG

för köttprodukter(1) avsedda för

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien / Exportlandet: Republik Kroatien.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land-und Forstwirtschaft / Ministerium: Departementet för landsbruk och skogsbruk.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - Der amtliche Tierarzt / Myndighet: Veterinärförvaltningen, Zagreb - behörig veterinärinspektör.

Država odredišta / Bestimmungsland / Destinatior (land): ----

----------------------------------------------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verladung / Protokollnummer av inlastning: -----------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Angaben zur Identifizierung der Fleischerzeugnisse / Köttprodukternas identitet

Vrsta proizvoda od mesa i životinjska vrsta / Fleischerzeugnisse von (Tiergattung) / Köttprodukter av(djurart): --------------

----------------------------------------------------------

Vrsta dijelova (komada) / Art der Teile / Varubeteckning: ----

----------------------------------------------------------

Vrsta pakiranja / Art der Verpackung / Typ av förpacking: ---

----------------------------------------------------------

Broj dijelova (komada) ili paketa / Zahl der Teile oder Packstücke / Antal styck eller kolli: ----------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Erforderliche Lagerungs - und Beförderungstemperatur / Förvarings-och transporttemperatur(2): ------------------------------------

Trajnost / Haltbarkeitsdauer / H- llbarhetsdatum(2): ----------

Netto težina / Nettogewicht / Nettovikt: -------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Herkunft der Fleischerzeugnisse / Köttprodukternas ursprung

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) odobrenog(ih) objek(a)ta / Anshrift(en) und Veterinärkontrollnummer(n) des (der) zugelassenen Betriebe(e) / Adress(or) och statskontrollnummer p- godkänd(a) anläggning(ar):----

III. Odredište proizvoda od mesa / Bestimmung der Fleischerzeugnisse / Köttprodukterna destination

Proizvodi od mesa otpremaju se / Die Fleischerzeugnisse werden versandt / Kottprodukterna sänds

iz/von/fr- n: ------------------------------------------

            (mjesto iz kojeg se šalju / Versandort / lastningsplats)

u / nach / till: ----------------------------------------

            (zemlja i mjesto odredišta / Bestimmungsort und land / destinationsland och ort)

prijevoznim sredstvom(3) / mit folgcndem Transportmittel(3) / med följande transportmedel(3); --------------------------

Ime i adresa pošiljatelja / Name und Anshrift des Absenders / Avsändarens namn och adress: --------------------------

Ime i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers / Mottagarens namn och adress: ---------------------------

IV. Podaci o higijenskoj ispravnosti / Bescheiningung / Sundhetsintyg

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / Der unterzeichnete amtlicbe Tierartzt bescheinigt folgendes / Jag, underteeknad export kontrollveterinar Intygar att:

a) službene naljepnice na paketima opisanih proizvoda od mesa imaju otisnuti pečat, kojim se potvrđuje da su proizvodi dobiveni od svježeg mesa životinja koje su zaklane u klaonicama odobrenim za izvoz u zemlju odredišta, ili su, u slučaju primjene članka 21a. stavka 2. Direktive 72/462/EEZ podrijetlom od mesa životinja koje su zaklane u klaonici koja ima posebno odobrenje za isporuku mesa za navedenu obradu(4) / -die vorstehend bezeichneten Fleischerzeugnisse, -das and der Verpackung der vorstehend bezeichneten Fleischerzeugnisse angebruchte Etikett (sind) ist mit einem Stempelabdruck versitzten, aus dem ersichtlich ist, dass die Fleischerzeugnisse nur aus frischem Fleisch von Tieren stammen, die in zugelassenen Schlachtbetrieben im Hinblick auf die Ausfuhr nach dem Bestimmingsland geschlachtet worden sind oder, im Falle der Anwendung von Artikel 21 a Absatz 2 der Rishtlinie 72/462/EWG, von Tieren stammen, die in einem Schlachtbetrieb geschlactel worden sind, der cine besondere Zulassung für Leiferung von Fleish zu der in dem genanten Absatz vorgesehenen Behandlung besltzr(4) / -ovan anglvna köttprodukrer, -etiketten pa kartongerna for ovan angivna kottprodukter, har - satts ett märke som utvisar att köttprodukterna i sin helhet kommer fr- n färskt kött fr- n djur som slaktats i slakterier godkända för export till destinationslandet eller om artikel 21 a p. 2 i direktivet 72/462/EEG tillämpas, fr- n djur som slaktats i slakteri som ar sarskilt godkänt för att leverera kött till beredning beskriven i den nämnda punkten(4);

b) proizvodi od mesa bili su podvrgnuti veterinarskožsanitarnom pregledu sukladno Direktivi 72/462/EEZ i ocijenjeni su higijenski ispravnima za javnu potrošnju / die Fleischerzeugnisse sind aufgrund enier nach den Anforderungen der Richtlinic 72/462/EWG durchgefürten tierärztlichen Untersuchung alssolches für täuglich zum Genuss für Menschen befunden worden / köttprodukterna har bedomts som tjâüga för human konsumtion efter veterinär besiktning som utförst i enlighet med direktiv 72/462/EEG;

c) proizvodi od mesa dobiveni su od svinjskog mesa, koje je pregledano na trihinelozu (nije pregledano na trihinelozu - u potonjem slučaju proizvodi od mesa bili su podvrgnuti tretmanu hladnoćom(4) / die Fleischerzeugnisse sind aus Schweinefleisch hergestellt, das auf Trichinen untersucht worden ist / nicht auf Trichinen untersucht worden ist; in dem letztgenannten Fall; die Fleischerzeugnisse sind einer Kältebehandlung unterzogen worden(4) köttprodukterna har erh- lits fran svinkött som har / inte har blivit föremäl för trikinundersökning, eller i det sistnämnda fallet, underg- tt kyibehandling(4).

d) prijevozno sredstvo i uvjeti utovara udovoljavaju higijenskim zahtjevima zemlje odredišta / die Transportmittel und die für die Fleischerzeugnisse dieser Sendung geltenden Ladebedingungen entsprechen den für den Versand nach dem Bestimmungsland vorgesehenen hygienischen Antorderungen / transportmedel och lastningstörhallanden for detta parti av kottprodukter uppflyller de hygieniska krav som ställs för expolrt till mottagarlandet;

e) proizvodi od mesa dobiveni su od mesa koje udovoljava uvjetima Poglavlja III. Direktive 72/462/EEZ kao i uvjetima iz člana 3. Direktive 77/99/EEZ, a dobiveni su uz primjenu posebnih zahtjeva iz članka 21. a stavka 2. Direktive 72/462/EEZ(4) / die Fleischerzeugnisse sind aus Flesch hergestellt, das den Anforderungen des Kapitals III der Richtlinie 72/462/EWG sowie den Anforderungen des Artikels 3 der Richtlinie 72/99/EWG genügt / sind in Anwendung der Ausnahmeregelung nach Artikel 21 a Absatz 2 der Richtlinie 72/462/EWG hergestellt(4) / köttprodukterna har erh- llits fr- n kött som tillfredställer krav i kapitel III i direktivet 72/462/EEG och i artikel 3 i direktivet 77/99/EEG hat erh- ltits after dispens som föreskrivs i artikel 21 a p. 2 i direktivet 72/462/EEG(4).

   Datum    
   Datum
   Datum
  
    Mjesto   
    Ort  
    Ort
   Pečat
  Stempl
  Stämpe
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
 /Exportkontrollveterinärens
  namntecknig
  
  
  
            
            
    
    
    
                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Grossbuchstaben, Amtsbezeichnung und berufliche Qualifikation des Unterzeichnenten / Förnamn och efternamn, Yrkeskompetens och - tittel texta)

____________________
(1) Proizvodi od mesa prema Direktivi 77/99/EEZ / Fleischerzeugnisse im Sinne der Richtlinie 77/99/EWG / Köttprodukter som defineras i direktiv 77/99/EEG.

(2) Ispuniti u slučaju potrebe prema članku 4. Direktive 77/99/EEZ / Auszufüllen im Falle der Angabe gemäss Artikel 4 der Richtlinie 77/99/EWG / Kompleteras vid behov i enlighet med Artikel 4 i direktiv 77/99/EEG.

(3) Kod isporuke vagonom i kamionom upisati registracijsku oznaku, avionom broj leta, a brodom ime broda / Bei Versand mit Eisenbahnwaggons oder Lastkraftwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand per Flugzeug die Flugnummer und bei Versand per Schiff der Name des Schiffes einzutragen / För järnvägsvagnar eller lastfordon skall registrerringsnumert anges, för flyg flightnummer och för fartyg dess namn.

(4) Što ne odgovara precrtati / Nichtzutreffendes steichen / Stryk det ej tillämpliga.

Obrazac / Form HVI 43-1a

                        
        REPUBLIKA             REPUBLIC OF
        HRVATSKA                 CROATIA

   MINISTARSTVO        MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I     AGRICULTURE
     ŠUMARSTVA        AND FORESTRY

   VETERINARSKA       VETERINARY
      INSPEKCIJA              INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti proizvoda od mesa(1) za javnu potrošnju, namijenjenih izvozu u zemlje članice Europske unije

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

public health certificate for meat products(1) intended for consignement to European Community

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia.

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry.

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate Zagreb - official veterinary inspector.

Država odredišta / Country of destination: -----------------

Evidencijski broj utovara / Loading registration number: -----

-----------------------------------------------------

I. Podaci o identifikaciji proizvoda od mesa / Identification of meat products

Mesni proizvodi od / Meat products of: -------------------

-----------------------------------------------------
      (životinjska vrsta / animal species)

Vrsta dijelova (komada) / Nature of pieces: ----------------

Vrsta pakiranja / Nature of packaging: --------------------

Broj dijelova (komada) ili paketa / Number of pieces of packages: ------------------------------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza / Required storage and transport temperature:(2) -----------------------------

Trajnost / Storage period:(2) -----------------------------

Neto težina / Net weight: ------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Origin of meat products

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) odobrenog(ih) objek(a)ta / Address and veterinary approval of the approved establishment(s): -----------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Destination of meat products

Proizvodi od mesa otpremaju se / The meat products will be sent:

iz / from: --------------------------------------------
          (Mjesto iz kojeg se šalju / Place of loading)

u / to: ----------------------------------------------
 (Zemlja i mjesto odredišta / Country and place of destination)

Prijevoznim sredstvom / By the following means of
transport(3) ------------------------------------------

----------------------------------------------------

Ime i adresa pošiljatelja / Name and address of consignor: ---

----------------------------------------------------

Ime i adresa primatelja / Name and address of consignee: ---

----------------------------------------------------

IV. Podaci o higijenskoj ispravnosti / Health attestation

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / I, the undersigned, official veterinarian, certify that:

a) službene naljepnice na paketima opisanih proizvoda od mesa imaju otisnuti pečat, kojim se potvrđuje da su proizvodi dobiveni od svježeg mesa životinja koje su zaklane u klaonicama odobrenim za izvoz u zemlju odredišta ili su, u slučaju primjene članka 21a. stavka 2. Direktive 72/462/EEZ podrijetlom od mesa životinja koje su zaklane u klaonicama koja ima posebno odobrenje za isporuku mesa za navedenu obradu(4) / -the meat products described above, the label affixed to the packaged of meat products described above, bear(s) a mark to the effect that the meat products come wholly from fresh meat from animals slaughtered in slaughterhouses approved for exporting to the country of destination or, where Article 21a (2) of Directive 72/462/EEC is applied, from animals slaughtered in a slaughterhouse specially for the delivery of meat for the tretment laid down in the said paragraph;(4)

b) proizvodi od mesa bili su podvrgnuti veterinarsko-sanitarnom pregledu sukladno Direktivi 72/462/EEZ i ocijenjeni su higijenski ispravnima za javnu potrošnju / the meat products have as such been passed as fit for human consumption following a veterinary inspection carried out in accordance with the requirements od Directive 72/462/EEC;

c) proizvodi od mesa dobiveni su od svinjskog mesa, koje je pregledano na trihinelozu / nije pregledano na trihinelozu - u potonjem slučaju proizvodi od mesa bili su podvrgnuti tretmanu hladnoćom(4) / the meat products have been obtained from pigmeat which has/has not been subject to an examination for trichinosis and in the latter case has undergone cold treatment;(4)

d) prijevozno sredstvo i uvjeti utovara udovoljavaju higijenskim zahtjevima zemlje odredišta / he means of transport ant the loading conditions of meat products of this consignment meet the hygiene requirements laid down in respect of export to the country of destination;

e) proizvodi od mesa dobiveni su od mesa koje udovoljava uvjetima Poglavlja III. Direktive 72/462/EEZ kao i uvjetima iz članka 3. Direktive 77/99/EEZ, a dobiveni su uz primjenu posebnih zahtjeva iz članka 21a stavka 2. Direktive 72/462/EEZ(4) / the meat products have been obtained from meat which satisfies the requirement of Chapter III of this Directive 77/99/EEC have been obtained under the derogation provided for in Article 21a (2) of Directive 72/462/EEC;(4)

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat  
   Seal 
 Potpis veterinarskog inspektora
 Signature of veterinary inspector
  
  
      
    
      
    
    
                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name and surname, qualification and title - in printed letters)

______________________

(1) Proizvodi od mesa prema Direktivi 77/99/EEZ Meat products within the meaning of Directive 77/99/EEC.

(2) Ispuniti u slučaju potrebe prema članku 4. Direktive 77/99/EEZ / To be completed where indicated in accordance with Article 4 of Directive 77/99/EEC.

(3) Kod isporuke u vagonu ili kamionu upisati registracijsku oznaku, avionom broj leta, a brodom ime broda / For railway wagons or goods vehicles the registration number should be given, for aircraft the flight number and for ships the name.

(4) Što ne odgovara precrtati / Delete as appropriate.

Obrazac / Form HVI 43-2

                       
     REPUBLIKA               REPUBLIC OF
     HRVATSKA                  CROATIA

   MINISTARSTVO        MINISTRY OF
   POLJOPRIVREDE I    AGRICULTURE
      ŠUMARSTVA       AND FORESTRY

   VETERINARSKA       VETERINARY
      INSPEKCIJA             INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti proizvoda od mesa koji se izvoze u Ujedinjeno Kraljevstvo

PUBLIC HEALTH CERTIFICATE

for meat products intended for consignment to the United Kingdom

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Competent ministry: Ministry of agriculture and forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing authority: Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector

Zemlja odredišta / Country of destination: -----------------

Evidencijski broj utovara / Loading number: ---------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identification of meat products

Vrsta proizvoda od mesa / Nature of meat products: --------

----------------------------------------------------

Vrsta komada / Nature of pieces: ------------------------

Vrsta pakiranja / Nature of packaging: --------------------

Broj komada ili paketa / number of individual items or of packages: ------------------------------------------------

Temperatura tijekom skladištenja i prijevoza /Storage and transport temperature: ------------------------------------

Neto težina /Net weight: -------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Origin of meat
products

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Adress(es) and veterinary approval number(s) of aproved processing establichment(s): ----------

----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa /Destination of meat products

Proizvodi od mesa otpremaju se iz / The meat products will be sent from: ------------------------------------------
                                                                                                                    (Mjesto utovara / Place of loading)

-------- u / to --------------------------------------

(Zemlja i mjesto odredišta. / Country and place of destination.)

s prijevoznim sredstvom / by the following means transport (1): -

----------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of consigner: --

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name and address of consignee: --

----------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Health attestation

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem da / I, the undersigned certify that:

a) su opisani proizvodi od mesa proizvedeni od svježeg mesa ili proizvoda od mesa pod uvjetima koji su podudarni standardima utvrđenim u Memorandumu o uvjetima uvoza proizvoda u Ujedinjeno Kraljevstvo;

- the meat products decribed above were manufactured from fresh meat or meat products under conditions that comply with the standards laid down in the Explanatory Memorandum on the Importation of Meat Products into the United Kingdom;

b) su opisani proizvodi, njihovi omoti ili paketi označeni službenim znakom kojim se dokazuje da potječu iz odobrenog objekta;

- the said meat products, their wrappings or packaging bear a mark proving that they have all came from approved establichments;

c) svježe svinjsko meso koje je korišteno za proizvodnju proizvoda od mesa je (nije) bilo podvrgnuto ispitivanju na prisutnost larvi trihinele(2);

- the meat products have been obtained from pigmeat which has / has not been subject to an examination for trichinosis and in the latter case has undergone cold treatment(2);

d) prijevozno sredstvo, oprema i uvjeti utovara udovoljavaju higijenskim zahtjevima utvrđenim u Memorandumu o uvjetima uvoza proizvoda od mesa u Ujedinjeno Kraljevstvo.

- the transport vehicles and equipment and the loading conditions of this consignment comply with the hygiene requirements laid down in the Explanatory Memorandum on the Importation of Meat Products into the United Kingdom.

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat*  
   Seal 
 Potpis veterinarskog inspektora/
 Signature of veterinary inspector
  
  
      
    
      
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall differ from the print colour.

-----------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and title - in typed colour.).

________________

(1) Kod isporuke vagonom i kamionom upisati registracijsku oznaku, avionom broj leta, a brodom ime broda. / For railway vagons or goods vehicles the registration number sholud be given, for aircraft the flight number and for ships the name.

(2) Nepotrebno precrtati. / Delete as appropriate.

Obrazac / Modulo HVI 43-2

                       
    REPUBLIKA                     REPUBBLICA DI
    HRVATSKA                            CROAZIA

   MINISTARSTVO            MINISTERO DELL'
  POLJOPRIVREDE I             AGRICOLTURA
      ŠUMARSTVA                     E FORESTE

    VETERINARSKA
        INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o higijenskoj ispravnosti proizvoda od mesa peradi

CERTIFICATO SANITARIO

per prodotti a base di carne di pollame

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Županija / Regione: -----------------------------------

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero Competente: Ministero dellžagricoltura e dele foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe. Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organo competente a emettere gli attestati sanitari veterinari: Direzione veterinaria, Zagabria- lž ispettore veterinario autorizzato

Država odredišta / Paese destinatario: --------------------

Evidencijski broj utovara / numero di evidenza di carico: ----

--------------------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa peradi / Identificazione dei prodotti a base di carne di pollame

Vrste životinje / Specie animale: ------------------------

Opis proizvoda od mesa / Descrizione dei prodotti a base di carne di pollame: -------------------------------------

Vrsta dijelova (komada) / Natura dei pezzi: ----------------

Način pakiranja / Natura dellžimballaggio: -----------------

Broj dijeova (komada) ili paketa / Numero dei pezzi o degli imballaggi: -----------------------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza /Temperatura presscritta per il magazzinaggio e il transporto: -------------

Trajnost / Durata di conservazione: -----------------------

Neto težina / Peso netto: -------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa peradi / Provenienza dei prodotti a base di carne di pollame

Adresa (e) i veterinarski kontrolni brojevi odobrenih objekata / Indirizzo (i e numero) i di riconoscimento veterinario dello (degli stablimento) i:

a) podrijetla svježeg mesa / da cui provenienze la carno fresca:

----------------------------------------------------

b) gdje je proizveden proizvod od mesa peradi / in cui sono stati fabbricati i prodotti a base di carne di pollame: -------------

----------------------------------------------------

c) gdje su bili uskladišteni proizvodi od mesa peradi / in cui sono immagazzinati i prodotti a base di carne di pollame: ---------

----------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa peradi / Destinazione dei prodotti a base di carne di pollame

Proizvodi od mesa otpremaju se / I prodotti a base di carne di pollame sono spediti:

iz / da: ---------------------------------------------
           (Mjesto iz kojeg se šalju. / Luogo di spedizione.)

u / a: ----------------------------------------------
        (Zemlja i mjesto odredišta. / Paese di destinazione.)

Prijevoznim sredstvom / Con il seguente mezzo di transporto(1):

----------------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo dello speditore: -

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizzo del destinatario: -

----------------------------------------------------

IV. Podaci o higijenskoj ispravnosti / Attestato sanitario

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da su opisani proizvodi od mesa / Il sottoscritto certifica che i prodotti a base di carne summenzionati:

a) dobiveni isključivo od svježeg mesa koje potječe od životinja zaklanih u klaonicama koje su odobrene za izvoz u zemlju odredišta;

- sono stati ottenuti esclusivamente da carni fresche provenienti da animali macellati in macelli riconosciuti per lžesportazione verso ili Paese destinatario;

b) dobiveni od svježeg mesa koje potječe od životinja koje nisu dobivale hormonalne supstancije ili druge tvari koje su zabranjene propisima zemlje odredišta;

- sono stati ottenuti da carni fresche provenienti da animali che non sono stati trattati con sostanze ormonali o altre sostanze vietate dalla legislazione del Paese destinatario;

c) ocijenjeni higijenski ispravnim za javnu potrošnju;

- sono riconosciuti indondizionatamente atti al consumo umano;

d) pripremljeni i pakovani u skladu s higijenskim propisima zemlje odredišta;

- sono stati e confezionati secondo le norme iglene previste del Paese destinatario;

e) utovareni u prijevozno sredstvo i pod uvjetima koji udovoljavaju propisima zemlje odredišta;

- che i mezzi di trasporto a le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene previste per la spedizione verso il Paese destinatario.

   Datum    
   Data
   Mjesto   
   Luogo
   Pečat
   Timbro* 
 
Potpis veterinarskog inspektora/
 Firma dell' ispettore veterinario
  
  
  
      
        
    
      
    
                                                    

*Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / La tinta del timbro deve essere diversa dal testo stampato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima. / Nome, cognome, qualificazidne profesionale, competenza - inlettere stampato)


___________________

(1) Naznačiti: Za kamione i vagone registraciju, za zrakoplove broj leta, a za brod naziv broda i kompanije / Da inserire: Per camion e vagone il numero targa, per aerei numero volo, per navi ili nome della nave e di societ- navigazione

Obrazac / Form HVI 43-3
Aneks 13 EZ
Anlage 13 EZ
Annex 13 EZ

                      
     REPUBLIKA                 REPUBLIK
     HRVATSKA                KROATIEN

  MINISTARSTVO          MINISTERIUM
  POLJOPRIVREDE I     FÜR LAND- UND
     ŠUMARSTVA       FORSTWIRTSCHAFT

  VETERINARSKA       TIERÄRZTLICHE
      INSPEKCIJA               INSPEKTION

             REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY AGRICULTURE AND FORESTRY
         VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

(za tranzit mesa i mesnih proizvoda dobivenih od papkara i peradi prema Prilogu 13 Propis o zaštiti od zaraznih bolesti životinja na domaćem tržištu)

TIERÄRZTLICHES GESUNDHEITSZEUGNIS

(für die Durchfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen von Klauentieren und Gelfügel nach Anlage 13 Binnenmarkt Tierseuchenschutzverordnung)

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

(for the transit of bovine, ovine, caprine, porcine and poultry meat and meat products according to annex 13 Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung)

Država izvoznica: Republika Hrvatska

Ausfuhrstaat: Republik Kroatien

Country of export: Republic of Croatia

Država porijekla: Republika Hrvatska

Ursprungsland: Republik Kroatien

Country of origin: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za veterinarstvo, Zagreb

Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirtschaft, Zagreb - Tierärztliche Verwaltung

Ministry responsible: Ministry of Agriculture and Forestry, The Veterinary Directorate, Zagreb

I. Identifikacija / I. Identifizierung / I. Identification

Vrsta robe, vrsta životinja:

Art der Ware, Tierart:

Kind of goods, animal species: --------------------------

Broj pakovanja:

Anzahl der Packstücke:

Total number of packages: -----------------------------

Težina:

Gewicht:

Net Weight: -----------------------------------------

II. Odašiljanje robe: / II. Bestimmung der Ware: / II. Determination of the goods:

Roba se šalje iz:

Die Ware wind versandt von:

The goods are being shipped from: -----------------------

(Mjesto slanja / Versandort / Place of shipment)

u:

nach:

to: -------------------------------------------------
        (Odredište / Bestimmungsort / Destination)

letom:

mit Flug:

by air: ----------------------------------------------
           (Broj leta, AWB i sl. / Flug-Nr. AWB, etc.)

Ime i adresa pošiljatelja:

Name und Anschrift des Absenders:

Name and address of sender: ----------------------------

--------------------------------------------------------

Ime i adresa primatelja:

Name und Anschrift des Empfängers:

Name and address of recipient: --------------------------

--------------------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / III. Angaben über den gesundheitszustand / III. Health Information

Dolje potpisani kao ovlašteni službeni veterinar ovime potvrđujem, da je porijeklo životinja od kojih potječe meso:

Der Unterzeichner, als zuständiger amtlicher Tierarzt, bescheinigt heirmit, da" die Tiere vond den das Fleisch stammt:

I, the undersigned offical veterinarian, hereby certify that the animals from which the meat was derived:

U slučaju papkara:

In Fall von Klauentieren:

In the case of bovine, ovine, caprine or porcine animals:

a) iz jednog uzgoja u kojem, te u okolici kojeg u radijusu od 20 km u posljednjih 40 dana nije bilo pojave šapa i slinavke, vezikularnih bolesti svinja, svinjske kuge ili zarazne svinjske paralize, ukoliko te životinje podliježu tim bolestima,

aus einem Betrieb stammen, in dem und in dessen Umkreis von 20 km während der letzten 40 Tag Maul- und Klauenseuche, Vesikuläre Schweinekrankheit, Schweinepest oder ansteckende Schweinelähmung, soweit die Tiere empfänglich sind, nicht aufgetreten ist,

originate from a holding in which, and in a radius of 20 kilometers around which, there has been no incidence of foot and mouth disease, swine vesikular disease, swine faver and contagius swine paralysis, if the animals are susceptible, in the last 40 days,

b) dobivene od životinja koje su zaklane na farmi, na kojoj na dan klanja nije bilo slinavke i šapa, vezikularnih svinjskih oboljenja, svinjske kuge ili zarazne svinjske paralize, ukoliko su životinje podložne tim bolestima i

in einem Betrieb geschlachtet wurden, in dem am Tage der Schlachtung Maul- und Klauenseuche, Vesikuläre Schweinekrankheit, Schweinepest oder ansteckende Schweinelähmung, soweit die Tiere empfänglich sind, nicht aufgetreten ist und

were slaughtered in a plant in which on the day of slaughter there was no incidence of foot and mouth disease, swine vesikular disease, swine fever and contagious swine paralysis, if the animals are susceptible, and

c) da je prije klanja izvršeno ispitivanje i da nije pronađena slinavka i šap, vezikularna oboljenja svinja, svinjska kuga ili zarazna svinjska paraliza, ukoliko su životinje podložne tim bolestima.

vor und nach Schlachtung untersucht und frei von Maul- und Klauenseuche, Vesikuläre Schweinekrankheit, Schweinepest oder ansteckende Schweinelähmung, soweit die Tiere empfänglich sind, befunden wurden.

were subjected to ante and post mortem inspection and found to be free of foot and mouth disease, swine vesikular disease, swine faver and contagious paralysis, if the animals are susceptible.

Kod peradi:

Im Fail von Geflügel:

In the case of poultry:

a) da je podrijetlom sa farme, na kojoj u radijusu od 20 km u posljednjih 40 dana nije bilo kokošje kuge ili Newcastleove bolesti,

aus einem Betrieb stammen, in dem und in dessen Umkreis von 20 km während der letzten 40 Tage Geflügelpest und Newcastle-Krankheit nicht aufgetreten sind,

originate from a holding in whitch, and in a radius of 20 kilometers around which, there has been no incidence of fow plaque and Newcastle-diseases in the last 40 days,

b) da je perad zaklana na farmi, u kojoj na dan klanja nije bilo kokošje kuge ni Newcastleove bolesti i

in einem Betrieb geschlachtet wurden, in dem am Tage der Schlachtung Geflügelpest und Newcastle-Krankheit nicht aufgetreten ist und

were slaughtered in a plant in which on the day of slaughter there was no incidence of fow plaque and Newcastle-diseases, and

c) da je prije klanja izvršeno ispitivanje i da nisu ustanovljeni kokošja kuga ni Newcastleova bolest.

vor und nach der Schlachtung untersucht and frei von Geflügelpest and Newcastle-Krankheit befunden wurden.

were subjected to aute and post mortem inspection and found to be free of fow plaque and Newcastle-diseases.

IV. Ovaj certifikat važi 10 dana od datuma izdavanja.

IV. Diese Bescheinigung ist von Tag der Austellung an gerechnet 10 Tage gülting.

IV. This certificate is valid for 10 days after date of issue.

Izdano u dne

Ausgefertigt in am

Place of issue --------------------- date ----------------
                     (mjesto / Ort / Place

--------------------------

Potpis ovlaštenog veterinara
Unterschrift amtlicher Tierarzt
Signature official Veterinarian

               (M. P.)
            (Stempel)
             (Stamp)

--------------------------

Ime velikim štampanim slovima
Name in Druckbuchstaben
Name in block letters

Obrazac HVI 44

                 
      REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA

   VETERINARSKA INSPEKCIJA

ORIGINAL
VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA MESO I MESNE PROIZVODE

Mjesto ----------------------------   Datum -----------------
               (Grad)         (Zemlja)

Potvrđujem da navedeni prehrambeni mesni proizvodi potječu od životinja nad kojima je izvršen veterinarski pregled prije i poslije klanja, u pogonima koji imaju odobrenje za izvoz u SAD, da se njima rukovalo na higijenski način i da su pripremani pod stalnim nadzorom inspektora koji je pod kontrolom nacionalnog sistema inspekcije mesa, da navedeni prehrambeni mesni proizvodi nisu krivotvoreni niti pogrešno označeni - u skladu s propisima o inspekciji mesa Ministarstva poljoprivrede SAD te da su inače u suglasnosti sa zahtjevima koji su isti kao i zahtjevi sadržani u Zakonu o federalnoj inspekciji mesa i navedenim propisima.

Tvrdim da su svi navedeni proizvodi koji su pripremani uobičajenim načinom za konzumiranje bez prethodnog kuhanja i koji sadrže svinjsko mišićno tkivo, tretirani na destrukciju trihina, kao što je propisano u članku 318.10 Propisa o inspekciji mesa Ministarstva poljoprivrede SAD.

   Vrsta proizvoda       Vrsta stoke   
   potječe iz
   Broj komada   
   ili kontejnera
       Masa         
           
           
           
           
           

Identifikacijske oznake na proizvodima i kontejnerima ------

-------------------------------------------------------

Pošiljatelj ------------------------------------------

Adresa ---------------------------------------------

Broj pogona -----------------------------------------

Primatelj -------------------------------------------

Odredište ------------------------------------------

Prijevozne oznake ------------------------------------

_________________

a) Sve kosti su tijekom proizvodnje potpuno odstranjene

b) Proizvod je toplinski obrađen tako da je temperatura u centru dostigla 156oF

(potpis službenika koga je nadležno državno tijelo ovlastilo da izdaje certifikate o inspekciji za prehrambeno mesne proizvode koji se izvoze u SAD.)

                                                                              (M.P.)

Ovlašteni veterinarski inspektor

---------------------------------

___________

Obrazac je otiskan i na engleskom jeziku

Obrazac HVI 44-a

             
      REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

ORIGINAL
VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PREHRAMBENE I MESNE PROIZVODE

Mjesto -------------------------------- Datum -----------------
                 (Grad)               (Zemlja)

Potvrđujem da navedeni prehrambeni mesni proizvodi potječu od životinja nad kojima je izvršen veterinarski pregled prije, u vrijeme i nakon klanja, u pogonima koji imaju odobrenja za izvoz u SAD, da se njima rukovalo na higijenski način i da su pripremani pod stalnim nadzorom inspektora koji je pod kontrolom nacionalnog sistema inspekcije mesa, da navedeni prehrambeni mesni proizvodi nisu krivotvoreni niti pogrešno označeni - u skladu s propisima o inspekciji mesa Ministarstva poljoprivrede SAD te da su inače u suglasnosti sa zahtjevima koji su isti kao i zahtjevi sadržani u Zakonu o federalnoj inspekciji mesa i navedenim propisima.

Tvrdim da su svi navedeni proizvodi koji su pripremani uobičajenim načinom za konzumiranje bez prethodnog kuhanja i koji sadrže svinjsko mišićno tkivo, tretirani na destrukciju trihina, kao što je propisano u članku 318.10 Propisa o inspekciji mesa Ministarstva poljoprivrede SAD.

   Vrsta proizvoda       Vrsta stoke   
   potječe iz
   Broj komada   
   ili kontejnera
       Masa         
           
           
           
           
           

Identifikacijske oznake na proizvodima i kontejnerima ------

-------------------------------------------------------

Pošiljatelj ------------------------------------------

Adresa ---------------------------------------------

Broj pogona -----------------------------------------

Primatelj -------------------------------------------

Odredište ------------------------------------------

Prijevozne oznake ------------------------------------

______________________

a) Sve kosti su tijekom proizvodnje potpuno odstranjene

b) Proizvod u limenki potpuno je kuhan komercijalnim postupkom, tako da je dobiven sterilizirani proizvod u hermetički zatvorenoj limenki koji je održiv bez hlađenja.

(potpis službenika koga je nadležno državno tijelo ovlastilo da izdaje certifikate o inspekciji za prehrambeno mesne proizvode koji se izvoze u SAD.)


                                                                              (M.P.)
                                                                                         Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                                         ---------------------------------

__________________
Obrazac je otiskan i na engleskom jeziku

HVI 45
DODATAK II
ANNEX II
ANGANG II

                       
       REPUBLIKA             REPUBLIC OF
        HRVATSKA                 CROATIA

    MINISTARSTVO        MINISTRY OF
   POLJOPRIVREDE I     AGRICULTURE
       ŠUMARSTVA       AND FORESTRY

   VETERINARSKA        VETERINARY
       INSPEKCIJA             INSPECTION

               REPUBLIK KROATIEN
      MINISTERIUM FÖR LAND- UND
            FORSTWIRTSCHAFT
   TIERÄRZTLICHES INSPEKTORAT

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za proizvode od mesa peradi, mesa divljači iz uzgoja, mesa divljači i zečjeg mesa (1)

PUBLIC HEALTH CERTIFICATE

for meat products obtained from poultrymeat, farmed game meat, wild game meat and rabbit meat (1)

GENUSSTAUGLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für aus Geflügelfleisch, Fleisch von Zuchtwild, Wildfleisch und Kaninchenfleisch gewonnen Fleischerzeugnissen (1)

Zemlja izvoznica:

Exporting country:

Ausfuhrland: ----------------------------------------

Ministarstvo:

Ministry:

Zuständiges Ministerium: -------------------------------

Odjel:

Department:

Ausstellende Behörde: ---------------------------------

Pozivanje na(2):

Reference(2):

Bezug(2): --------------------------------------------

I. Identifikacija proizvoda: / I. Identification of products: / I. Angaben zur Identifizierung der Erzeugnisse:

Proizvodi su pripremljeni sa mesom od (vrste životinja):

Products prepared with meat from (animal species):

Erzeugnisse aus Fleisch von (Tiergattung) ----------------

Vrsta proizvoda:

Nature od products:

Art der Erzeugnisse: -----------------------------------

Pojedinačni broj komada ili paketa:

Number of individual items or parckages:

Zahl der Teile oder Packstücke: -------------------------

Temperatura prilikom skladištenja i prijevoza:

Storage and transport temperature:

Lager und Transporttemperatur: -------------------------

Netto težina:

Net weight:

Gewicht: -------------------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda: / II. Origin of products: / II. Herkunft der Erzeugnisse:

Adresa(e) i odobreni kontrolni broj odobrenog objekta:

Address(es) and approval number(s) of approved production establishment(s):

Anschrift(en) und Veterinärkontrollnummer(n) des (der) zugelassenen Erzeugungsbetriebs (-betriebe): ------------------

-------------------------------------------------------------

Ako je potrebno: Adresa i odobreni kontrolni broj odobrene hladnjače:

If necessary: Address(es) and approval number(s) of approved cold store(s):

Ggf. Anschrift(en) und Veterinärkontrollnummer(n) des (der) zugelassenen Kühlhauses (-häuser): ----------------------

-------------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda: / III. Destination of products: / III. Bestimmung der Erzeugnisse:

Proizvodi od mesa šalju se iz:

The meat products are to be sent (place of dispatch):

Die Fleischerzeugnisse werden versandt von (Versandort): ----

-------------------------------------------------------------

u (zemlja odredišta):

to (country of destination):

nach (Bestimmungsland): ------------------------------

-------------------------------------------------------------

sljedećim načinom transporta(3):

by the following means of transport(3):

mit folgenden Transportmitteln(3): ------------------------

-------------------------------------------------------------

Ime i adresa pošiljatelja:

Name and address of consignor:

Name und Anschrift des Absenders: ----------------------

-------------------------------------------------------------

Ime i adresa primatelja:

Name and address of consignee:

Name und Anschrift des Empfängers: ---------------------

-------------------------------------------------------------

__________________

(1) U smislu Annexa II, Poglavlje 1, Direktive 92/118/EEC

(1) Within the meaning of Annex II, Chapter I of Directive 92/118/EEC

(1) Im Sinne von Anhang II Kapitel 1 der Richtlinie 92/118/EWG des Rates.

(2) Uvjetno

(2) Optional

(2) Angabe steht frei

(3) Naznačiti broj ili registarski broj (za želježničke vagone i kamione), broj leta za zrakoplove ili ime broda. Ova informacija mora biti dopunjena u slučaju pretovara.

(3) Indicate the number registration number (railway wagons and lorries), the flight number (aircraft) or the name (ship). This informations must be updated in the event of transhipment.

(3) Bei Eisenbahnwaggons und Lastkraftwagen ist die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flugnummer und bei Schiffen der Name des Schiffes anzugeben. Im Falle der Umladung sind diese Angaben zu aktualisieren.

IV. Podaci o zdravstvenom stanju / IV. Health attestation / IV. Bescheinigung

Ja potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđujem da sam pročitao i razumio ANNEX II, Poglavlje I Direktive 92/118/EEC, uključujući određene odredbe u tom poglavlju, koje se primjenjuju na gore opisane proizvode, i da ih gore navedeni proizvodi zadovoljavaju:

I, the undersigned, certify that I have read and understood Annex II. Chapter I of Directive 92/118/EEC, including the specific provisions in that Chapter applying to products described above and that the products above meet the requirements laid down in that Chapter:

Der Unterzeichnete, amtlicher Tierarzt, bestätigt das Anhang II Kapitel 1 der Richtlinie 92/118/EWG, einschliesslich der Sonderbestimmungen dieses Kapitels fur die oben beschriebenen Erzeugnisse zur Kenntnis genommen zu haben, und bescheinigt, dass die oben beschriebenen Erzeunnisse die in diesem Kapitel festgelegten Anforderungen erfüllen.

sastavljena u (mjesto) dana

Done at (place) on (date)

Ausgeferting in (Ort) ----------- am (Datum) -----------

    Štambilj i potpis ovlaštenog                        Ime i prezime
      veterinarskog inspektora                         tiskanim slovima
         Stamp and signature                          Name in capital letters
        of official veterinarian                      Name in Grossbuchstaben                                                      
  Stempel und Unterschrift des
        amtlichen Tierarztes
      ------------------------                  ------------------------------                                     
                                                       

Obrazac HVI 46-a NJ
Prilog II.

Obrazac I.
(za § 7 stavak 2. br. 1)

                   
          REPUBLIKA HRVATSKA

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

     VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

ZA IZVOZ ZAKLANE DOMAĆE PERADI1) U SAVEZNU REPUBLIKU NJEMAČKU

I. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU MESA

Vrsta proizvoda ---------------------------------------------------
                            (cijeli trupovi peradi pripremljeni za pečenje
                     ili kuhanje, dijelovi peradi, proizvodi od mesa peradi)

Vrste životinje od koje proizvod potječe -------------------

Vrsta pakiranja ---------------------------------------

Broj paketa ------------ Neto masa --------------------

II. ODREDIŠTE

Proizvod se šalje iz --------------------------------------
                                            (mjesto i zemlja)

u -------------------------------------------------------
                                           (mjesto i zemlja)

ovim prijevoznim sredstvom2) ---------------------------

Ime i adresa pošiljatelja --------------------------------

III. SVJEDODŽBA

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da navedeni proizvod potječe od peradi koja je podrijetlom iz uzgoja zemlje isporučitelja, a u kojem uzgoju posljednjih 40 dana prije klanja nije službeno utvrđena kolera peradi, atipična kuga peradi ili njukastlska bolest te da isti ne podliježe veterinarsko-upravnim mjerama zabrane zbog pojave bolesti koje se mogu prenositi na perad.

Izdano u -------------------- dana --------

                            (M. P.)                                               Ovlašteni veterinarski inspektor
                                                                                        ------------------------------

(potpis i faksimil)

______________

(1) Zdravstvena svjedodžba smije se izdati samo za proizvod koji se otprema u prijevoznom sredstvu i koji potječe od istog pošiljatelja.

(2) Naznačiti: za željeznicu ili kamion - oznake ili brojeve, za avion - broj leta, a za brod - ime broda.

Obrazac je otiskan i na njemačkom jeziku.

Obrazac / Formular HVI 50
    

                     
     REPUBLIKA                REPUBLIK
      HRVATSKA               KROATIEN

   MINISTARSTVO         MINISTERIUM
  POLJOPRIVREDE     FÜR LANDWIRTSCHAF
    I ŠUMARSTVA        UND FORSTWESEN

   VETERINARSKA          VETERINÄR-
       INSPEKCIJA              INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja, za proizvode od mesa koji su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenim posudama na Fo vrijednosti 3 ili više, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

TIERGESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für zum Versand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bestimmte Fleischerzeugnisse, die in hermetisch verschlossenen Behältnissen auf einen Fc-Wert von 3 oder mehr hitzebehandelt wurden

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska / Versandland: Republik Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva /Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land- und Forstwirschaft

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor

Ausstellende Behörde: Veterinärdirektion, Zagreb - der amtliche Tierarzt

Zemlja odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Evidenz-Zl. der Verlaudung: ------

Broj veterinarsko-sanitarne svjedodžbe o higijenskoj ispravnosti proizvoda / Genu"tauglichkeitsbescheinigung: --------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identifizierung der Fleischerzeugnisse

Vrsta proizvoda od mesa / Art der Fleischerzeugnisse: --------

Vrsta komada / Art der Stücke: --------------------------

Način pakiranja / Art der Verpackung: --------------------

Broj komada-paketa / Anzahl Stücke-Packstücke: -----------

Neto težina / Nettogewicht: -----------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Herkunft der Fleischerzeugnisse

Adres(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) Frischfleisch lieferden Betriebs(Betriebe): ---------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) objek(a)ta proizvođača proizvoda od mesa / Anschrift(en) und veterinäramtliche Zulassungsnummer(n) des(der) zugelassenen Betriebs(Betrie-be): ------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Bestimmung der Fleischerzeugnisse

Proizvodi od mesa otpremaju se / Die Fleischerzeugnisse werden:

iz / von -----------------------------------------------------
                          (Mjesto utovara / Verladeort)

s prijevoznim sredstvom / mit folgendem Transportmittel(1) ----

------------------------------------------------------------

u / nach ------------------------------------------------
              (Država i mjesto / Bestimmungsland und-ort)

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Anschrift des Versenders:

-------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers:

---------------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Genu"tauglichkeitsbescheinigung

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem da opisani proizvodi od mesa / Ich, der unterzeichnete amtliche Tierarzt, bescheinige, da" die vorstehend beschriebenen Fleischerzeugnisse:

a) udovoljavaju zahtjevima prema članku 21a, točke 2. Direktive 72/462/EEZ;

- den Anforderungen gemä" Artikel 21a Absatz 2 der Richtlinie 72/462/EWG genügen und;

b) i da su bili podvrgnuti toplinskom postupku u hermetički zatvorenim posudama na Fc vrijednosti 3,00 i više;

- in hermetisch verschlossenen Behältnissen auf einen Fc-Wert von 3,00 oder mehr hitzebehandelt wurden;

Proizvodi od mesa udovoljavaju zahtjevima Poglavlja II. Komisijske odluke 93/242/EEZ od 30. travnja 1993. o uvozu u Zajednicu živih životinja i njihovih proizvoda, podrijetlom iz određenih europskih zemalja, a u vezi sa slinavkom i šapom.

Fleischerzeugnisse gemäss Kapitel II der Entscheidung 93/242/EWG der Kommission vom 30. April 1993 über die Einfuhr bestimmter lebender Tiere und ihrer Erzeugnisse aus bestimmten europäischen Ländern in Gemeinschaft in Zusammenhang mir der Maul- und Klauenseuche:

- Nisu podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske niti / Weder aus dem Vereinigten Königreich Grossbritanien und Nordirland stammen, noch

- su podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, a držane izvan njih, niti / aus dem Vereinigten Königreich Grossbritanien und Nordirland stammen und ausserhalb von dort gehalten wurden, noch

- da su neposredni potomci krava podrijetlom iz Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, a izvan nje držane, niti / unmittelbare Nachkommen von Kühen sind, die aus dem Vereinigten Königreich Grossbritanien stammen und ausserhalb von dort gehalten wurden, noch

- potječu iz stada u kojima se pojavio slučaj BSE / aus Beständen stammen, in dennen ein Fall von BSE aufgetreten ist.

   Datum    
   Datum
   
    Mjesto   
    Ort  
   Pečat
  Stempl
 
Potpis veterinarskog inspektora/
Unterschrift des amtlichen Tierarztes
  
  
            
            
    
    
    
                                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Name in Großuchstaben, Amtsbezeichnung und berufliche Qualifikation des Unterzeichneten)

____________________

(1) Za željezničke vagone i teretna vozila potrebno je upisati registracijske brojeve, za zrakoplov broj leta, a za brod ime broda. Bei Eisenbahnwaggons und LKWs die Zulassungsnummer, bei Flugzeugen die Flug-nummer und bei Schiffen den Namen angeben.

Obrazac / Form HVI 50-a

                     
    REPUBLIKA              REPUBLIC OF
     HRVATSKA                 CROATIA

   MINISTARSTVO       MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I    AGRICULTURE
     ŠUMARSTVA       AND FORESTRY

   VETERINARSKA      VETERINARY
       INSPEKCIJA           INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

o zdravlju životinja, za proizvode od mesa koji su podvrgnuti toplinskom tretmanu u hermetički zatvorenim posudama na Fo vrijednosti tri ili više, a namijenjeni su izvozu u Europsku uniju

ANIMAL HEALLTH CERTIFICATE

for meat products which have undergone a heat treatment in hermetically sealed containers to a Fo value of three or more intended for consignment to the European Economic Community

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - official veterinary inspector

Država odredišta / Country of destination: -----------------

Broj certifikata o higijenskoj ispravnosti / Reference number of public health certificate: --------------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa / Identification of meat products

Vrsta mesnih proizvoda / Nature of meat products: -----------

---------------------------------------------------------------------
              (Vrsta životinje / Animal species)

Vrsta komada / Nature of pieces: -------------------------

Vrsta pakiranja / Nature of packaging: --------------------

Broj komada ili paketa / Nature of pieces or packages: --------

Neto težina / Net weight: -------------------------------

II. Podrijetlo proizvoda od mesa / Origin of meat products

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) odobrenog(ih) objek(a)ta proizvođača svježeg mesa / Address(es) and veterinary approval number(s) of the establishment(s) of fres meat: ------

---------------------------------------------------------------------

Adresa(e) i veterinarski kontrolni broj(evi) odobrenog(ih) objek(a)ta / Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved establishment(s): ---------------------------

---------------------------------------------------------------------

III. Odredište proizvoda od mesa / Destination of meat products

Proizvodi od mesa otpremaju se iz / The meat products will be sent from: ----------------------------------------------
                                                                                                                    (Mjesto utovara / Place of loading)

u / to -----------------------------------------------------------------
           (Država i mjesto odredišta / Country and place of destination)

sa prijevoznim sredstvom / by the following means of transport(1): ---------------------------------------------

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of consignor: ---

---------------------------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name and address of consignee: ---

---------------------------------------------------------------------

IV. Podaci o zdravlju / Attestation of health

Ja, potpisani veterinarski inspektor potvrđujem, da opisani proizvodi od mesa / I, the undersigned official veterinarien, certify that the meat products described above:

a) udovoljavaju odredbama članka 21a, stavka 2. Direktive 72/462/EEZ;

- meet the requirements of Article 21a(2) of Directive 72/462/EEC,

i / and

b) da su bili podvrgnuti termičkom postupku u zatvorenim posudama na Fo vrijednosti tri ili više.

- have been treated i a hermetically sealed container to a Fo value of three or more.

"Proizvodi od mesa udovoljavaju uvjetima iz Poglavlja II. Komisijske odluke 93/242/EEC od 30. travnja 1993. o uvozu u Zajednicu određenih živih životinja i njihovih proizvoda, podrijetlom iz određenih europskih zemalja, a u vezi sa slinavkom i šapom." / "Meat products conforming to Chapter II of Commission Decision 93/242/EEC of 30 April 1993 concerning the importation the Community of certain live animals and their products originating from certain European countries in relation to foot-and-mouth disease."

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat*  
   Seal* 
 Potpis veterinarskog inspektora/
  Veterinary inspector signature
  
  
      
    
      
    
    
                                     

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall doffer from the print colour.

------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and titlein typed letters)

_______________

(1) Vrsta i registracijska oznaka prijevoznog sredstva. / Type and registration number of the means of transport.

Obrazac / Form HVI 51

                      
      REPUBLIKA               REPUBLIC OF
       HRVATSKA                  CROATIA

    MINISTARSTVO           MINISTRY OF
   POLJOPRIVREDE I        AGRICULTURE
      ŠUMARSTVA            AND FORESTRY

   VETERINARSKA          VETERINARY
        INSPEKCIJA               INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

za izvoz konzervi svinjskog mesa u Australiju / for the export of canned pork to Australia

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Country of export: Republic of Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za veterinarstvo, Zagreb / Ministry responsible: Ministry of Agriculture and Forestry, Veterinary Medicine Administration, Zagreb

Evidencijski broj utovara(1): / Loading number(1) ------------

Država uvoznica: Australija / Country of import: Australia

I. Identifikacija / I. Identification

Vrsta proizvoda / Product type: --------------------------

Podrijetlo životinja(2) / Origin of animal(2): -----------------

Podrijetlo mesa(3) / Origin of meat(3): ----------------------

Veterinarski kontrolni broj utisnut na limenki(4) / Veterinary control number stamped on can(4): --------------------------

Kodni broj proizvodne šarže utisnut na limenki(4) / Manufacturing code number stamped on can(4): ----------------------

Vrsta pakovanja / Type of packaging: ---------------------

Broj paketa i brojevi inspekcijskih oznaka(5) / Number of packages and numbers of the inspection stickers(5): ---------------

Broj kontejnera / Number of containers: -------------------

Neto masa u kg / Neto weight in kg: --------------
Neto masa u Ibs. / Net weight in Ibs: ---------------------

II. Podrijetlo i odredište / II. Origin and Destination

Naziv, adresa i kontrolni broj klaonice registrirane za izvoz proizvoda od mesa na tržište Australije / Name, address and control number of slaughter house registered for export production of meat for the Australian market: --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proizvod se šalje iz: / Product sent from: -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
                (mjesto, općina, županija / place, municipality župan district)

u / Product sent to: -----------------------------------------
                                       (mjesto, regija / place, region)

brodom, zrakoplovom(6)(7) / By ship, aircraft(6)(7): ------------

Odredišna pomorska ili zračna luka(6) / Harbor of airport of destination(6): -----------------------------------------

Pošiljka je zapečaćena plombom broj / The shipment is sealed with a leaden seal number: ------------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca / Name and address of consignor: ----

-------------------------------------------------------

Naziv i adresa primaoca / Name and address of consignee: ----

-----------------------------------------------------

III. Zdravstveni podaci / III. Health Information

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje / The authorized and undersigned veterinary inspector certificies the following:

1) da inspekcijska oznaka postavljena na ambalažu sadrži pečat kojim se potvrđuje da konzerve svinjskog mesa potječu isključivo od životinja zaklanih u klaonici koja ima odobrenje za izvoz u Australiju / the inspection stamp on the packaging consists of a seal which confirms that the canned pork originates exclusively from animals slaughtered in slaughter houses which are authorized to export to Australia;

2) da konzerve svinjskog mesa potječu od životinja pregledanih od veterinarske inspekcije prije i poslije klanja i da su životinje na dan klanja bile zdrave i slobodne od zaraznih i prenosivih bolesti / the canned pork originates from animals which have been inspected by veterinary inspectors before and after slaughter, the animals were healthy on the day of slaughter and free of contagious and transferable diseases;

3) da je meso i sadržaj limenki veterinarski inspektor ocijenio higijenski ispravnim i pogodnim za ljudsku prehranu / the meat and contents of the cans have been deemed hygienically acceptable by the veterinary inspector and suitable for human consumption;

4) da je tijekom proizvodnje sadržaj limenki zagrijan do temperature od najmanje 1000C / during production, the contents of the can were heated to a temperature of at least 1000C;

5) da je temperatura tijekom proizvodnje usklađena sa dužinom vremena / the temperature during production was coordinated with the length of time;

6) da konzerve svinjskog mesa ne zahtijevaju hlađene uvjete čuvanja / the canned pork does not require refrigerated storage;

7) da priložena kopija termograma automatskog mjerača temperature pokazuje temperaturu u autoklavu u pošiljci / the attached copy of the theruogram of the automatic temperature monitoring device indicates the temperature in the autoclave in the shipment;

8) da je svaki termogram ovjeren mojim potpisom uz naznaku kodnog broja proizvodne šarže utisnutog na limenki, kao i datum proizvodnje / each thermogram is signed by the veterinary inspector, states the code number of the product on the can and the date of manufacture.

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat*  
   Stamp*
 Potpis veterinarskog inspektora/
 Signature of veterinary inspector
  
  
      
    
      
    
    
                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / first name, last name, qualifications, profession - printed)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska / * the color of the stamp must not be the same as the color of the printing

___________

(1) HVI - I / HVI - I

(2) Država u kojoj su životinje uzgojene. / Country where animals raised.

(3) Klaonica u kojoj su životinje zaklane. / Slaughter house where animals slaughtered.

(4) Utisnut u limenku ili otisnut na limenku u netopivoj boji. / Embossed on the can or stamped on the can in waterproof ink.

(5) Brojevi inspekcijskih naljepnica, od-do. / Number of inspection stickers, from-to.

(6) Nepotrebno precrtati. / Deletion unnecessary.

(7) Za zrakoplov broj leta, a za brod naziv broda i kompanije. / For airplanes the registration and flight number, for ships the name of the ship and company.

HVI 52

                        
     REPUBLIKA                 REPUBLIC OF
      HRVATSKA                    CROATIA

   MINISTARSTVO          MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I       AGRICULTURE
     ŠUMARSTVA          AND FORESTRY

   VETERINARSKA         VETERINARY
      INSPEKCIJA               INSPECTION

              REPUBLIK KROATIEN
      MINISTERIUM FÜR LAND- UND
              FORSTWIRTSCHAFT
          VETERINÄRINSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE OTPREMI U EUROPSKU UNIJU

ANIMAL HEALTH CERTIFICATORE FOR MEAT PRODUCTS INTENDED FOR CONSIGNMENT TO THE EUROPEAN COMMUNITY

TIERGESUNDHEITSBESCHEINIGUNG FÜR FLEISCHERZEUGNISSE, DIE ZUM VERSAND IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT BESTIMMT SIND

Opaska uvozniku: Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba je samo za veterinarsku namjenu i mora pratiti pošiljku dok ne stigne do granične inspekcijske kontrole

Note for the importer: This certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

Hinweis für Einführer: Diese Bescheingung ist ausschließlich für Veterinärzwecke bestimmt und muß die Einfuhrsendung bis zur Ankunft an der Grenzkontrollstelle begleiten.

Broj certifikata:

Reference number of the certificate:

Bezugsnummer der Bescheinigung: -----------------------

Država odredišta:

Country of destination:

Bestimmungsland: ------------------------------------
                                   (ime zemlje članice EU)
                                 (name of EC Member State)
                                (Name des EU Mitgliedstaats)

Broj javno-zdravstvene svjedodžbe:

Reference number of the public health certificate:

Bezugsnummer der Genu"tauglichkeitsbescheinigung: -------

Zemlja / regija izvoznica(1)(2):

Exporting country/region(1)(2):

Ausfuhrland/Region(1)(2): -------------------------------

Nadležno ministarstvo:

Competent Ministry:

Zuständiges Ministerium: -------------------------------

Odjel:

Department:

Ausstellende Behörde: ---------------------------------

I. Identifikacija proizvoda od mesa

Identification of meat products

Angaben zur Identifizierung der Fleischerzeugnisse

Naznačite podrijetlo mesa upotrijebljenog za dobivanje proizvoda od mesa stavljanjem oznake u kvadratiće nasuprot svake životinjske vrste čije je meso upotrijebljeno:

Indicate the origin of the meat(s) used in the meat product by placing a mark in the boxes opposite each of the species concerned:

Zur Angabe der Herkunft der in das Fleischerzeugnis eingegangen Fleischart(en) bitte die den betreffenden Tierarten zugeordeten Felder ankreuzen.

Domaće vrste(2):

Domestic species(2):

Hausstierarten(2):

Goveda:

Bovine:

Rinder:  -------------------------------------------¨

Ovca:

Ovine:

Schafe:  -------------------------------------------¨

Koza:

Caprine:

Ziegen:  -------------------------------------------¨

Svinja:

Porcine:

Schweine:  ----------------------------------------¨

Kopitara:

Soliped:

Einhufer: ------------------------------------------¨

Peradi (navesti vrstu):

Poultry (specify)

Geflügel (präzisieren): -------------------------------¨

Divljač iz uzgoja(2:

Farmed game(2:

Zuchtwild(2:

Papkari (osim svinja) (navesti vrstu):

Cloven hoofed (excluding swine) (specify):

Schalenwild (ausgenommen Schweine) (präzisieren): ------¨

Svinje:

Swine:

Schweine: -----------------------------------------¨

________________

(1) Upisati ime zemlje u kojoj su proizvodi opisani u veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi. U nastavku, ime regije treba biti upisano ukoliko je odobren izvoz proizvoda od mesa u Europsku uniju ograničen na pojedine zemlje izvoznice (vidi Annex, Dio I komisijske odluke 97/222/EZ)

(1) Insert the name of the country where the meat products described in the certificate was manufactured. In addition, the name of the region should be inserted if the authorisation to export meat products to the Community has been restricted to certain regions of the exporting country (see Annex, Part I to Commission Decision 97/222/EC).

(1) Namen, des Landers angeben, in dem das unter diese Bescheinigung fallende Fleischerzeugnis hergestellt wurde. Ferner Namen der Region angeben, falls die Einfuhrgenehmigung auf bestimmte Gebiete des Ausfuhralndens beschränkt wurde (vgl. Teil des Anhangs der Entscheidung 97/222/EG der Kommission).

(2) Nepotrebno precrtati.

(2) Delete as appropriate.

(2) Nichtzutreffendes streichen.

1. - proizvodi od mesa sadrže slijedeće mesne sastojke i udovoljavaju dolje naznačenim uvjetima:

- the meat product contains the following constituents and meets the criteria indicated below:

- das Feleischerzeugnis besteht aus folgenden Fleischbestandteilen und erfüllt die nachstehenden Kriterien:

Vrsta(1)
Species(1)
Tierart(1)
Obrada(2)
Treatment(2)
Behandlung(2)
Podrijetlo(3)
Origin(3)
Herkunft(3)
Uvjeti o zdravlju životinja(4)
Animal health conditions(4)
Tiergesundheitsanforderungen(4)
           
           
           

________________

(1) Upisati kodnu oznaku za odgovarajuću vrstu: BO=goveda i divljač papkara (osim svinja), OV=ovce i koze iz uzgoja, SO=kopitari iz uzgoja, PO=svinje iz uzgoja, RA=domaći zec, PL=perad iz uzgoja i pernata divljač iz uzgoja, WG=divlji papkari (osim svinja), WS=divlja svinja, WSO=divlji kopitari, WLP=divlji zečevi, WB=divljač ptica iz divljine.

(1) Insert the code for the relevant species where BO=bovine and farmed clowen-hoofed game (excluding swine), OV=farmed ovine and caprine, SO=farmed soliped, PO=farmed pigs, RA=domestic rabbit, PL=farmed poultry and farmed feathered game, WG=wild cloven-hofed game (exluding swine), WS=wild swine, WSO=Wild soliped, WLP=wild leporidae, WB=wild game birds.

(1) Code für die betreffende Tierart angeben, wobei BO - Rinder und Zuchtschalenwild (uasgenommen, Schweine), OV - Hauschafe und Ziegen, SO - als Huastiere gehaltene Einhufer, PO - Hauschweine, RA - I Hauskaninchen, PL - Hausgeflügel und Zuchtfederwild, WG - Jagdschalenwild (ausgenommen Scgwarzwild), WS - Schwarzojki, WSO - widdlebende Leporiden, WLP - wildlebende Leporiden, WB - Federwild.

(2) Upisati A, B, C, D, E ili F prema potrebnoj obradi kao što je navedeno i određeno u Dijelovima II, III i IV Anexa Odluke 97/222/EZ.

(2) Insert A, B, C, D, E or F for the required treatment as specified and defined in Parts II, III and IV of the Anex to Decision 97/222/EC.

(2) Je nach Behandlung die Buchstaben A, B, C, D, E oder F angeben (siehe Vorgaben in Teil II, III und IV des Anhangs der Entscheidung 97/222/BG)

(3) Upisati ISO kodnu oznaku zemlje i u slučaju regionalizacije propisane legislativom Europske unije za određene mesne sastojke, upisati regiju.

(3) Insert the ISO code of the country of origin, in the case of regionalization by Community legislation for the relevant meat consument, the region.

(3) ISO - Code des Herkunftslands und - im Fall einer gesundheitsrechtlich vorgeschriebenen Regionalisierung für den betreffenden Fleischbestandteil - das gebiet angeben.

(4) Upisati broj odgovarajuće Odluke Unije (kada je odgovarajuće) koja je bila primjenjiva na proizvodnju mesa uporabljenog za izradu mesnog proizvoda opisanog u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi.

(4) Insert the reference number of the relevant Community Decision (where appropriate) which was applicable to the production of the meat used in the manufacture of the meat product described in this certificate.

(4) Gegebenenfalls Bezugsnummer der Gemeinschaftsentscheidung angeben, die der Gewinnung des zur Herstellung des unter diese Bescheinigung fallenden Fleischerzeugnisse zugrunde lag.

2. kada je mesni proizvod podvrgnut nekoj drugoj obradi osim zagrijavanja u hermetički zapečaćenoj posudi do vrijednosti Fo 3 ili više, pripremljen je od svježeg mesa koje:

2. where the meat product has undergone a treatment other than heating in a hermetically sealed conatiner to an Fo value of 3 or more, it has been prepared from fresh meat which:

2. Wurde das Fleischerzeugnis nicht in einem hermetisch verschlossenen Behältis auf einen P - Wert von mindestens 3 hitzebehandelt, sondern einer anderen Behandlung unterzogen, so wurde es aus frischem Fleisch zubereitet, das

(a) u slučaju da se radi o svježem mesu od goveda, ovaca, koza svinja ili kopitara:

(a) in case of fresh meat from bovine, ovine, caprine, porcine or soliped animals:

(a) im Fall von frischem Rind-, Schaft-, Ziegen-, Schweine- oder Einhuferfleisch

- udovoljava zahtjevima o stanju životinja utvrđenim u člancima 14, 15 i 16 Direktive Savjeta 72/462/EEZ i u skladu je s Odlukom 97/222/EZ(1)(2)

- satisfies the animal health requirements laid down in Articles 14, 15 and 16 of Council Directive 72/462/EEC and is in accordance with Decision 97/222/EC(1)(2).

- die Tiergesundheitsanforderungen gemä" Artikel 14, 15 und 16 der Richtlinie 72/462/EGW das Rates sowie die Anforderungen der Entscheidung 97/222/BG erfüllt(1)(2)

i / ili, and / or, und / oder

- potječe iz države članice Europske unije i da udovoljava zahtjevima članka 21 (a) 81, drugi uvučeni odjeljak Direktive Savjeta 72/462/EEZ(1)

- originates in a Member State of the European Community and satisfies the requirements of Article 21 (a) (1), second indent, of Council Directive 72/462/EEC(1),

- aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft stammt und die Anforderungen des Artikels 21 a Absatz I zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 72/462/EWG des Rates erfüllt(1)

i / ili, and / or, und / oder

- udovoljava bilo kojem zahtjevu dogovorenom u odredbama članka 21(a), zadnja rečenica Direktive 72/462/EEZ i podvrgnuto je obradi utvrđenoj za meso od vrste životinja o kojima govori Dio I i III (kako je odgovarajuće) Dodatka Odluci 97/222/EZ, a u slučaju da se radi o mesnim proizvodima od komada mesa sušenog na suncu i pasteriziranog mesa, da udovoljava zahtjevima o stanju zdravlja životinja utvrđenim u člancima 14, 15 i 16 Direktive 72/462/EEZ te da su u skladu s Odlukom 97/222/EZ;(1)(2)

- meets any requirements agreed under the provisions of Article 21 (a), last sentence of Directive 72/462/EEC and has undergone the treatment laid down for the meat of the species concerned in Parts II or III (as appropriate) of the Anex to Decision 97/222/EC, and in the case of biltong and pasteurised meat products satisfies the animal health requirements laid down in Articles 14, 15 and 16 of Directive 72/462/EEC and is in accordance with Decision 97/222/EC(1)(2);

- die Anforderungen des Artikels 21A letzter Satz der Richtlinie 72/462/EWG erfüllt und der für Fleisch der betreffenden Tierart gemä" Teil II bzw. III der Anhang der Entscheidung 97/222/EG vorgegebenen Behandlung unterzogen wurde und das - im Falle vom Trockenfleisch (Biltong), und pasteurisierten Fleischerzeugnissen - die Tiergesundheitsanforderungen der Entscheidung 97/222/EG erfüllt(1)(2).

(b) u slučaju da se radi o svježem mesu peradi:

(b) in case of fresh meat from domestic poultry:

(b) im Fall von frischem Hausgeflügelfleisch

- udovoljava zahjevima o zdravstvenom stanju životinja utvrđenim u Odluci Komisije 94/984/EZ ili 96/181/EZ ili
96/182/EZ(1).

- satisfies the animal health requirements laid down in Commission Decision 94/984/EC or 96/181/EC or 96/182/EC(1).

- die Tiergesundheitsanforderungen gemä" den Entscheidungen 94/984/EG, 96/181/EG und 96/182/EG der Kommission erfüllt(1)

i / ili, and / or, und / oder

- potječe iz države članice Europske unije te da udovoljava zahtjevima članka 3, 4 i 5 Direktive Savjeta 91/494/EEZ(1),

- originates in a Member State of the European Community satisfying the requirements of Articles 3, 4, and 5 of Council Directive 91/494/EEC(1),

- aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft stammt und die Anforderungen der Artikel 3, 4 und 5 der Richtlinie 91/494/EWG des Rates erfüllt(1)

i / ili, and / or, und / oder

- potječe iz treće zemlje o kojoj govori Dodatak II, Poglavlje I, Direktiva Savjeta 92/118/EEZ(1);

- originates in a third country referred to in Annex II, Chapter I, to Council Directive 92/118/EEC(1);

- aus einem in Anhang II Kapitel I der Richtlinie 92/118/EWG des Rates genannten Drittland stammt(1)

(c) u slučaju da se radi o svježem mesu uzgojene divljači i domaćih kunića:

(c) in the case of fresh meat farmed game and domestic rabbits:

(c) im Fall von frischem Zuchtwild- und Hauskaninchenfleisch

- udovoljava odgovarajućim zahtjevima koji se odnose na zdravstveno stanje životinja i javno zdravstvo, utvrđenim u Odluci Komisije 97/219/EU;(1)

- satisfies the relevant animal health and public health requirements laid down in Commission Decision 97/219/EC(1);

- die einschlägigen Tiergesundheits- und Hygieneanforderungen der Entscheidung 97/219/EG der Kommission erfüllt(1);

(d) u slučaju da se radi o svježem mesu divljači iz prirode (isključujući divlje svinje):

(d) in case of fresh meat from wild game (excluding wild swine):

(d) im Fall von frischem Jagdwildfleisch (ausgenommen Schwarzwild)

- udovoljava odgovarajućim zahtjevima koji se odnose na stanje zdravlja životinja i javno zdravstvo, utvrđenim u Odluci Komisije 97/218/EU(1);

- satisfies the relevant animal health and public health and public requirements laid down in Commission Decision 97/218/EC(1);

- die einschlägigen Tiergesundheits- und Hygieneanforderungen der Entsvheidung 97/218/EG der Kommission erfüllt(1);

(e) u slučaju da se radi o svježem mesu od divlje svinje:

(e) in case of fresh meat from wild swine:

(e) im Fall von Frischem Schwarzwild:

- udovoljava odgovarajućim zahtjevima koji se odnose na stanje zdravlja životinja i javno zdravstvo, utvrđenim u Odluci Komisije 97/220/EZ.(1)

- satisfies the relevant animal health and public health requirements laid down in Commission Decision 97/220/EC(1);

- die einschlägigen Tiergesundheits- und Hygieneanforderungen der Entscheidung 97/220/EG der Kommission erfüllt(1).

3. mesni proizvod:

the meat product:

Das Fleischerzeugnis:

- sastoji se od mesa i mesnih proizvoda dobivenih od jedne vrste životinja i podvrgnut je obradi koja udovoljava odgovarajućim uvjetima utvrđenim u Dodatku Odluci 97/222/EZ,(1)

- consist of meat and/or meat products derived from a single species, and has undergone the treatment satisfying the relevant conditions laid down in the Annex to Decision 97/222/EC(1),

- besteht aus Fleisch und/oder Fleischerzeugnissen einer einzigen Tierart und wurde nach den einschlägigen Verfahrensvorschriften im Anhang der Entscheidung 97/222/EG behandelt(1)

ili, or, oder

- sastoji se od mesa dobivenog od više vrsta životinja, je nakon miješanja mesa čitav proizvod naknadno podvrgnut obradi koja je u najmanju ruku izjednačena s obradom raskomadanog mesa koja se zahtjeva za bilo koji pojedini mesni sastojak sadržan u mesnom proizvodu, kako je to utvrđeno u Dotatku Odluci 97/222/EZ,(1)

- consists of meat from more than one species where, after mixing the meats together, the entire product has subsequently undergone a treatment which was at least equal to the most severe treatment required for any of the individual meat components contained in the meat product, as laid down in the Annex to Decision 97/222/EC(1).

- besteht aus Fleisch mehrerer Tierarte, wobei das gesamte Erzeugnis nach dem Vermischen der verschiedenen Fleischarten einer Behandlung unterzogen wurde, die der intensivsten der im Anhang der Entscheidung 97/222/EG für die betreffenden Fleischbestandteile des Erzeugnisses festgelegten behandlung zumindest gleichwertig war(1)

ili, or, oder

- pripremljen je od mesa dobivenog od više vrsta životinja, pri čemu je svaki od mesnih sastojaka, prije miješanja, prethodno podvrgnut obradi koja udovoljava odgovarajućim zahtjevima za meso od svake vrste, kako je utvrđeno u Dodatku Odluci 97/222/EZ;(1)

- has been prepared from meat, from more than one species where each of the constituent meats had previously undergone a treatment prior to mixing which satisfied the relevant treatment requirements for meat from that species, as laid down in the Annex to Decision 97/222/EC(1);

- wurde aus Fleisch mahrerer Tierarten zubereitert, wobei alle Fleischbestandteile vor dem Vermischen einer Behandlung unterzogen wurden, die im Anhang der Entscheidung 97/222/EG festgelegten Anforderungen für Fleisch dieser Tieser erfüllte(1).

Proizvod ne sadrži i nije dobiven od određenih rizičnih sirovina navedenih u Komisijskoj Odluci 97/534/EC ili mehanički regeniranog mesa dobivenog od kralježnice goveda, ovaca ili koza.

The product does not contain, and is not derived from, specified risk material as defined in Commission Decision 97/534/EC or mechanically recovered meat obtained from the vertebral column of bovine, ovine or caprine animals.

Das Erzeugnis besteht nicht, und wurde nicht hergestellt, aus bestimmten riskanten Rohstoffen, die im Kommissionsbescheid 97/534/EC angeführt sind, oder aus dem mechanisch regeneriertem Fleisch gewonnen aus Wirbelsäule von Rinder, Schafen oder Zigen.

____________

(1) Obrisati nepotrebno.

(1) Delete as appropriate

(1) Nichtzutreffendes streichen.

(2) Umetnuti broj odgovarajuće Odluke Zajednice (kada je odgovarajuće) koja je bila primjenjivana na proizvodnju mesa uporabljenog za izradu mesnog proizvoda opisanog u ovoj veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi.

(2) Inserte the reference number of the relevant Community Decision (where appropriate) which was applicable to the production of the meat used in the manufacture of the meat product described in this certificate.

(2) Gegebenenfalls Bezugsnummer der Gemeinschaftsentscheidung angeben, die der Gewinnug der zur Herstellung des unter diese Bescheinigung fallenden Fleischerzeugnisses zugrunde lag.

4. u slučaju kada proizvodi od mesa peradi nisu podvrgnuti određenom tretmanu, i namijenjeni su otpremi u Zemlje Članice ili regije, u skladu sa člankom 12 Direktive 90/539/EEC, meso peradi dobiveno je od peradi koja nije vakcinirana živom vakcinom protiv Newcastleske bolesti unutar 30 dana prije klanja(1).

4. in case of poultry meat products which have undergone a specific treatment and are destined for Member States or regions thereof which have been recognised in accordance with Article 12 od Council Directive 90/539/EEC, the poultry meat was derived from poultry which had not been vaccinated with a live vaccine against Newcastle disease within 30 days prior to slaughter(1);

4. Im Fall von Geflügelfleischerzeugnissen, die keiner spezifischen Behandlung unterzogen wurden und die für Mitgliedstaaten und Region von Mitgliedstaaten bestimmt sind, die gemä" Artikel 12 oder Richtlinie 90/539/EGW anerkannt wurden, stammte das Geflügelfleisch von Tieren, die in den 30 Tagen vor ihrer Schachting nicht mit Lebendvakzinen gegen die Newcastle-Krankheit geimpft worden sind(1).

5. nakon obrade poduzete su sve potrebne mjere da se izbjegne kontaminacija.

5. after treatment all precaution to avoid contamination have been taken.

5. nach der behandlung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Kontaminierung das Erzeugnisses zu verhindern.

U                                       dana
Done at                                on
Ausgestellt in --------------- am --------------------
                          (mjesto)                     (datum)
                           (place)                       (data)
                             (Ort)                       (Datum)

                                                                                     ------------------------------------

(potpis ovlaštenog veterinara) (2)
(signature of the official veterinarian) (2)
(Unterschrift des amtlichen Tierarztes) (2)

                          Pečat(2)

                            Seal(2)
                  Amtssiegel(2)

                                                                            -------------------------------------------------

(Ime tiskanim slovima, zvanje i stručna sprema)
(name in capital letters, title and qualification)
(Name in Gro"buchstaben, Qualifikationen und
Amtsbezeichnung des Unterzeichneten)

____________

(1) Nepotrebno precrtati
Delete as appropriate
Nichtzutreffendes streichen

(2) Boja pečata i potpisa mora se razlikovati od boje tiska.
The colour of the seal and the signature must be different from the colour of the printing.
Amtssigel und Unterschrift müssen sich farblich von der Druchfarbe der bescheinigung unterscheiden.

 Obrazac / From / Formulaire /
Formulario HVI 54 EZ-EEC

                        
         REPUBLIKA                RÉPUBLIQUE
         HRVATSKA                DE CROATIE

    MINISTARSTVO             MINISTERE
    POLJOPRIVREDE I     DE L'AGRICULTURE
         ŠUMARSTVA          ET DE LA FORET

     VETERINARSKA           INSPECTION
         INSPEKCIJA              VÉTÉRINAIRE

           REPUBLIC OF            REPUBLICA
              CROATIA              DE CROACIA

              MINISTRY                MINISTERIO
     OF AGRICULTURE    DE AGRICULTURA
       AND FORESTRY         Y FORESTACION

         VETERINARY                 INSPECCIÓN
          INSPECTION                 VETERINARIA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE
CERTIFICAT SANITAIRE-VETERINAIRE
CERTIFICADO VETERINARIO-SANITARIO

za izvoz kokošjih jaja za nasad / for Exporting Setting Hen Eggs / pour l' exportation des oeufs de poule - couver / para la exportaci"n de huevos de gallina para empollar

Država izvoznica: Republika Hrvatska / Exporting country: Republic of Croatia / Pays exportateur: Rčpublique de Croatie / País de exportaci"n: República de Croacia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za veterinarstvo, Zagreb / Authorized Ministary: Ministary of Agriculture and Forestry, Veterinary Directorate, Zagreb / Ministčre compčtent: Ministčre de l' Agriculture et des Fôrets, Direction vétérinaire, Zagreb / Ministerio competente: Ministerio de agricultura y forestaci"n, direcci"n para veterinaria, Zagreb

Evidencijski broj ugovora: / Loading registration number: Numéro de registre du chargement: Número de evidencia del cargamento(1): ---------------------------

Država uvoznica: / Importing country: / Pays importateur: / País de importaci"n: ---------------------

I. Identifikacija / I. Identification / I. Identification / I. Identificaci"n

Vrsta jaja za nasad: / Setting eggs brand name: / Espčce des oeufs - couver: / Clase de huevos para empollar(2): -----------

Podaci o rasplodnom jatu: / Data on the hatching flock: / Données sur la volée de reproduction: / Datos de la bandada de reproducci"n de pollos(3): --------------------------------

Broj jaja: / Number of eggs: / Nombre des oeufs: / Número de huevos: --------------------------------------------

Datum sakupljanja jaja: / Date of egge collecting: / Date de récolte: / Fecha de recolecci"n de los huevos: ----------------

Vrsta pakiranja: / Way of packing: / Type džemballage: / Clase de embalaje: -----------------------------------------

Broj paketa ili kutija: / Number of packages or boxes: / Nombre de paquets ou de boítes: / Número de paquetes o cajas: ------

Neto masa: / Net weight: / Poids net: / Peso neto masa: -------

II. Podrijetlo i odredište / II. Origin and destination / II. Origine et destination / II. Origen y destinaci"n

Naziv i adresa proizvođača jaja za nasad i kontrolni broj objekta: / Name and address of the setting egg producer and the control number of the establishment: / Nom et adresse du producteur des oeufs - couver et numéro de contrôle de lž établissement: / Nombre y direcci"n del productor de huevos para empollar y número de control de la planta de producci"n: --------------------

------------------------------------------------------

Jaja za nasad upućuju se iz: / The setting eggs have been delivered from: / Les oeufs - couver sont envoyés de: / Los huevos para empollar se onvian de: -------------------------------------------------
       (mjesto, općina, županija / place, municipality,

-------------------------------------------------------------
district / lieu, commune, comitat / lugar, comunidad, distrito)

prijevoznim sredstvom: / by the means of transport: / Moyen de transport: / Medio de transporte(4): ------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca: / Name and address of the deliverer: / Nom et adresse de lž expéditeur: / Nombre y direcci"n del remitente: ----------------------------------------------

Naziv i adresa primaoca: / Name and address of the recipient: / Nom et adresse du destinataire: / Nombre y direcci"n del destinatario: -------------------------------------------------------------
(mjesto, regija, država / place, region, country / lieu, région,
pays / lugar, regi"n, país)

Mogući granični prijelazi: / Possible border crossings: / Passages de frontičre possibles: / Posibles pasos fronterizos(5): -------

------------------------------------------------------------

III. Podaci o zdravlju / III. Data on health / III. Données sur la santé / III. Datos de salud

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da opisana jaja za nasad potječu: / The undersigned veterinary inspector certifies that the setting eggs desribed above originate: / L' inspecteur vétérinarie soussigné confirme que les oeufs - couver susdits proviennent: El firmante inspector veterinario, certifica que los huevos para empollar descritos provienen:

1) iz jata peradi, nastambe i mjesta koja su pod stalnom veterinarskom kontrolom; / from the flocks, premises and place, under permanent veterinary control; / des volées de volaille, des habitations et des lieux sous permanent contrôle vétérinaire; / de una bandada avícola, habitaci"n-gallinero y lugar bajo control veterinario permanente;

2) iz jata peradi koja su na dan sakupljanja jaja pregledana i nisu pokazivala nikakve znake zarazne ili druge bolesti; / from the flocks that have been examined on the day of collecting the eggs and that have shown no sing of any contagious or any other disease; / des volées de volaille qui été examinées le jour de la récolte et qui nžont pas montré aucun signe de maladie contagieuse ou autre maladie; / de una bandada avícola que el día de la recolecci"n de huevos, fueron revisados y no han demostrado ningún signo de enfermedades contagiosas o de otro tipo de enfermedades;

3) iz jata peradi i okolnog područja unutar radijusa od 10 km slobodnog tijekom posljednja tri mjeseca od njukastlske bolesti, puloroze i influence, a jata u nastambama slobodna tijekom posljednja tri mjeseca od klamidioze i drugih zaraznih i prenosivih bolesti; / from the flocks and the surrounding area within a radius of 10 km free of Newcastle Disease, Pullorosis and Influenza in the last three months, and the flocks in the premises free of Clamydiosis and other contagious and infective diseases in the last three months; des volées de volaille et des environs dans un rayon de 10 km qui pendant les derniers trois mois nžont pas présenté des cas de maladie de Newcastle, de pullorose et džinfluenza, et des volées dans les habitations qui pendant les derniers trois mois nžont pas présenté des cas de chlamydiose et džautres maladies contagieuses et infectieuses; / de una bandada avícola y regi"n circundante a ella en un radio de 10 Km, en el transcurso de los últimos tres meses, libre de la enfermedad de newcastle, pulorosis y la influenza también en el transcurso de los últimos tres meses la bandada en las habitaciones-gallineros, libre de Klamidiosis y otras enfermedades contagiosas o infecciosas.

4) iz jata koja su prebivala u nastambama u kojima nije utvrđena puloroza, kronična respiratorna bolest (CRD), leukoze peradi i avijarni encefolmijalitis, u posljednjih šest mjeseci. / from the flocks kept in the premises where in the last six months there were no signs of Pullorosis, Chronical Respiratory Disease (CRD), Avian Leucosis or Infectious Avian Encephalomyelitis. /des volée qui ont séjourné pendant les derniers six mois dans des habitations oů il nžy avait pas des cas de pullorose, de maladie respiratoire chronique (CRD), de leucose de volaille et džencéphalomyélite aviaire. / de la bandada que habit" en las habitaciones-gallineros en los cuales no se ha constatado la pulorosis, enfermedad cr"nica respirat"ria (CRD), leucosis avícola y encefalomielitis avícola, en los últimos sies meses.

Potpisani veterinarski inspektor također potvrđuje: /The undersigned veterinary inspector also confirms: / Lžinspecteur vétérinaire soussigné confirme aussi: / El firmante inspector veterinario tambien certifica:

5) da je pošiljka kokošjih jaja za nasad pakovana u ambalažu koja odgovara propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima; / that the delivery of hen setting eggs has been packed as required according to legal veterinary-sanitary conditions; / que lženvoi des oeufs de poule - couver est emballé conformément aux conditions vétérinaires-sanitaires en vigueur; / Que el envio de los huevos de gallina para empollar son empaquetados en embalajes que corresponden a las condiciones veterinario-sanitarias prescritas;

6) da su opisana kokošja jaja za nasad u skladu s odredbama članka 6, 7. i 15. Komisijske odluke 90/539/EZ; / that the hen setting eggs described above cimply with the provisions of Article 6, 7 and 15 of Council Directive 90/539/EEC; / que les oeufs de poule - couver susdits sont en accord avec les dispositions de lžarticle 6, 7 et 15 de la Décision de la Commission 90/539/CEE; / que los huevos de gallina para empollar descritos, están de acuerdo a las claúsulas de los artículos 6, 7. y 15. 90/539/EZ;

7) (dodatna jamstva u svezi članka 12, 13. i 15. Komisijske odluke 90/539/EZ / additional certifications regarding Article, 12, 13 and 14 of Council Directive 90/539 EEC / garanties supplémentaires par rapport - lžarticle 12, 13 et 14 de la Décision de la Commission 90/539/CEE / garantía adicional con relaci"n al artículo 12, 13. y 14. Acuerdos de la comisi"n 90/539/EZ).

   Datum /   
   Date
   Date
   fecha
   Mjesto/   
    Place
     Lieu
     lugar
   Pečat
   Seal
   Cachet   
   sello*
 Potpis veterinarskog inspektora
 Veterinary inspector signature
  Signature du vétérinaire inspecteur
  firma del inspector veterinario
  
  
      
      
    
    
    
                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / name and surname, professional qualifications and occupation - in capital letters / prénom et nom, qualification professionnelle et profession - en caractčres džimprimerie / Nombry apellido, nivol de preparaci"n profesionay profesi"n - en letras de imprenta)

* boja pečata mora se razlikovati od boje tiska / The colour of the seal must differ from the colour of printing / La couleur du cachet doit ętre différente de la couleur džimpression. / el color del sello tiene que diferenciarse del color del formulario impreso.

_____________

(1) evidencijski broj utovara VS-40/I / Loading registration number VS-40/I / Numéro de registre du chargement VS-40/I / número de evidencia del cargamento
VS-40/I

(2) proizvodna kategorija kokoši (nesilice lakih ili teških pasmina) / Production category of hens (laying hens of light or heavy breed) / Catégorie de production des poules (pondeuses de races légéres ou lourdes) / Categoría de producci"n de las gallinas (gallinas ponedoras de razas livianay pesadas)

(3) vrsta roditeljske linije (pasmina) / Kind of parent line (breed) / Type de ligne parentale (races) / Clase de la linea familiar (raza)

(4) naznačiti: za vagone i kamione registarski broj, za zrakoplove broj leta, a za brod naziv broda i kompanije / Indicate: registration number for wagons and trucks, flight number for planes and for a ship its name and the name of the company / Indiquer: numéro džimmatriculation pour les wagons et les camions, numéro devol pour les avions, nom de navire et de la compagnie pour les navires. / Marcar: para vagones y camiones el número de registro, para los aviones el número de vuelo y para los barcos, el nombre del barco y la companía

(5) upisati granični prijelaz na izlazu iz Hrvatske i ulazu u zemlju odredišta, a ako se radi o zemlji članici Europske zajednice i prvi granični prijelaz na ulazu na teritorij Zajednice. / White down the border crossing at the exit from Croatia and entrance to the destination country, and if there is a member country of the European Community in question, also the first border crossing at the entrance to the territory of the Community. / Inscrire le passage de frontičre - la sortie de Croatie et - lžentrée du pays de destination, et sžil sžagit džun pays membre de la Communauté européenne, aussi le premier passage de frontičre - lžentrée dans le territorie de la Communauté. / Anotar el paso fronterizo a la salida de Croacia y a la entrada al país de destino, y si se trata de un país miembro de la Comunidad Europea; tambien el primer fronterizo a la entrada en territorio de la Comunidad.

Obrazac HVI 59
Prilog br 1.

                 
         REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA

   VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA ZA HLAĐENO ILI SMRZNUTO MESO PERADI I KUNIĆA KOJE SE IZVOZI U ITALIJU

Svjedodžba br. ----------

I. Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Veterinarska inspekcija

II. Identifikacija mesa

Meso od(1) ------------------------------------------
                                     (vrsta životinje)

Oblik u kojem se isporučuje: hlađeno meso, smrznuto meso(1)

Trgovački naziv (tip komada) ---------------------------

Način pakiranja i vrsta ambalaže -------------------------

Broj paketa ------------------------------------------

Netto masa ukupne isporuke: kg -------------------------

III. Podrijetlo mesa

Klaonica --------------------------- broj --------- (1)

Pogon za rasijecanje ------------------ broj --------- (1)

Hladnjača u kojoj se skladišti ---------- broj --------- (1)

IV. Odredište

Navedeno meso se šalje iz ------------------------------
                                               (mjesto, općina, županija)

u ---------------------------------------------------
                    (mjesto i zemlja)

Način prijevoza: željeznicom, kamionom, zrakoplovom ili brodom (1)(2) --------------------------------------------

Ime i adresa pošiljatelja --------------------------------

Ime i adresa primatelja ---------------------------------

V. Potvrda o zdravstvenom stanju

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor ------------------

--------------- (3) potvrđuje:

a) da navedeno meso i njegova ambalaža sadrže oznake kojima se potvrđuje da meso potječe isključivo od životinja zaklanih i rasjecanih(1) u službeno priznatim pogonima za klanje i preradu;

b) da je navedeno meso podvrgnuto veterinarskom pregledu obavljenom u skladu s odredbama važećih talijansko-hrvatskih sporazuma i da je rezultat povoljan;

c) da je navedeno meso dobiveno, prerađeno, konzervirano i prevezeno u skladu s odredbama navedenih sporazuma;

d) za životinje od kojih navedeno meso potječe nisu liječene antibioticima u toku posljednjeg tjedna prije klanja i da im nisu davane supstancije s hormonskim i antihormonskim djelovanjem, omekšivači, supstancije na bazi arsena ni druge supstancije koje su štetne ili mogu učiniti meso opasnim ili štetnim za ljudsko zdravlje;

e) da navedeno meso nije tretirano sredstvima za bojenje ili obezbojavanje, konzervansima, aromatičnim supstancijama, ni drugim štetnim supstancijama koje eventualno mogu učiniti potrošnju mesa štetnom za ljudsko zdravlje;

f) da navedeno meso ne sadrži ostatke pesticida u količinama većim od količina što ih predviđaju zakoni zemlje uvoznice;

g) da prijevozna sredstva (vozila, kontejneri), a i uvjeti utovara, odgovaraju higijenskim odredbama navedenih sporazuma.

VI. Osim toga, potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje da je navedeno meso dobiveno od životinja koje potječu:

a) s područja na kojima se bar u posljednjih 40 dana nisu primjenjivale veterinarsko-inspekcijske mjere zbog pojave kokošje kuge ili njukastlske bolesti;

b) s područja na kojima bar u posljednjih šest mjeseci nije registriran ni jedan slučaj miksomatoze (za kuniće);

c) iz uzgajališta za koja nisu izrečene mjere zabrane zbog pojave infektivnih bolesti.

U Republici Hrvatskoj službeno nema tularemije.

Sastavljeno u ------------------------------------- (4)
                       (mjesto)                         (datum)

               Mjesto službenog pečata                           Ovlašteni veterinarski
                            inspektor
                 ----------------------                              ----------------------
                                                                                     (potpis i faksimil)

______________

(1) Nepotrebno prekrižiti

(2) Naznačiti za željezničke vagone i kamione - registarski broj, za zrakoplove broj leta, a za brodove - ime broda.

(3) Navesti čitljivo ime i prezime veterinara.

(4) Datum izdavanja svjedodžbe mora odgovarati datumu utovara.

Obrazac je otiskan i na talijanskom jeziku.

Obrazac HVI 67 A
Prilog

                                              
      REPUBLIKA                      REPUBLIK KROATIEN              REPUBLIC OF
       HRVATSKA                          MINISTERIUM FÜR                  CROATIA

    MINISTARSTVO                            LAND- UND                   MINISTRY OF
   POLJOPRIVREDE I                  FORSTWIRTSCHAFT         AGRICULTURE
       ŠUMARSTVA                   VETERINÄRINSPECTION    AND FORESTRY

    VETERINARSKA                                                                        VETERINARY
       INSPEKCIJA                                                                              INSPECTION


POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA
CERTIFICATO L'INSPECTTORE VETERINARIO UFFICIALE
BESTÄTIGUS DER AMTLICHEN TIERARTZTES
CERTIFICATE OF THE OFFICIAL VETERINARY
ATTESTATION DU VETERINAIRE
OFFICIEL

"Ja, potpisani veterinarski inspektor, ovime izjavljujem da:

- sam pročitao i razumio Direktivu Vijeća 93/119/EC;

- je meso dobiveno od životinja koje su u klaonici prije i u vrijeme klanja ili ubijanja, bile tretirane u skladu sa odgovarajućim odredbama Direktive Vijeća 93/119/EC."

"Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

- di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

- che, prima e durante la macellazione o lžabbattimento, gli animali du cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio."

"Ich, der unterzeichnete Amtstierarzt, erkläre hiermit, da":

- ich die Richtlinie 93/119/EG des Rates gelesen und verstanden habe;

- das Fleisch von Tieren stammt, die im Schlachthof vor und bei der Schlachtung oder Tötung gemä" den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/119/EG behandelt wurden."

"I, the undersigned official veterinarian, hereby declare that:

- I have read and understood Council Directive 93/119/EC;

- the meat is derived from animals which have been treated in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of Council Directive 93/119/EC."

"Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente:

- avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil;

- que la viande est issue džanimaux traités dans lžabattoir avant et au moment de lžabattage ou de la mise - mort, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil."

Datum
Date                                     Ovlašteni veterinarski inspektor
Le ----------                        I'ispettore veterinario ufficiale
                                                  Amtlicher tierartzt
                                                  Official veterinary
                                                 Vétérinaire officiel
                                                 --------------------

HVI 67-1 EZ

               
    REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za svježe meso(1) koje se izvozi u države članice Europske zajednice

Država izvoznica: Republika Hrvatska

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, Zagreb

Evidencijski broj utovara:(2) -------------------

Država uvoznica: ---------------------------

I. Identifikacija mesa

Meso od: --------------------------------------------
                                  (vrsta životinje)

Vrsta dijelova: ---------------------------------------

Vrsta pakiranja: --------------------------------------

Broj dijelova ili paketa: --------------------------------

Mjesec i godina zamrzavanja: ---------------------------

Neto masa: ------------------------------------------

II. Podrijetlo mesa

Adresa i veterinarski kontrolni broj odobrene klaonice: -------

----------------------------------------------------------------------------

Adresa i veterinarski kontrolni broj odobrenog pogona za rasijecanje: -----------------------------------------

Adresa i veterinarski kontrolni broj odobrene hladnjače: ------

-----------------------------------------------------

III. Odredište

Meso se šalje iz ------------------------------------------
                                    (mjesto, općina, županija)

u ---------------------------------------------------------
                          (mjesto, regija, država)

ovim prijevoznim sredstvom(3) ---------------------------

Naziv i adresa pošiljaoca: ------------------------------

Naziv i adresa primaoca: -------------------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje:

a) da je navedeno meso svježe(1) - da oznaka postavljena na ambalažu mesa(2) sadrži pečat kojim se potvrđuje da meso potječe isključivo od životinja zaklanih u klaonicama koje imaju odobrenje za izvoz u zemlju odredišta;

b) da je veterinarskim pregledom u skladu s odredbama zemlje uvoznice utvrđeno da je meso prikladno za ljudsku prehranu, sukladno odlukama Direktive 72/462/EZ;

c) da je meso sječeno u odobrenom pogonu za rasijecanje(4)

d) da je meso podvrgnuto - nije podvrgnuto - trihinoskopskom ispitivanju(4)

e) da je prijevozno sredstvo i uvjeti utovara mesa u skladu s higijenskim propisima predviđenim za pošiljku poslanu u zemlju odredišta;

f) da opisano svježe meso potječe od životinja, koje su prebivale na području Republike Hrvatske najmanje tri mjeseca prije klanja ili od rođenja, ako je životinja mlađa od tri mjeseca.

Sastavljeno u ------------------- dana -----------------

------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima)

(M. P.)

                                                             Ovlašteni veterinarski inspektor
                                                             --------------------------------
                                                                                (potpis)

_________________

(1) Svježe meso odgovara zahtjevima Direktive 64/433/EZ koja se odnosi na veterinarsko-sanitarnu kontrolu u javnom zdravstvu, u vezi goveda, svinja i svježeg mesa koje potječe iz trećih zemalja.

Pod svježim mesom razumijevaju se svi dijelovi goveda, svinja, ovaca i koza namijenjeni ljudskoj prehrani, a njihova trajnost nije bila produžena nikojim postupkom.

Rashlađeno i zamrznuto meso također se smatra svježim mesom.

(2) Evidencijski broj utovara VS-40/I.

(3) Naznačiti: za željezničke vagone i kamione - registarski broj, za zrakoplove broj leta, a za brod naziv broda i kompanija.

(4) Nepotrebno prekrižiti.

Obrazac je otiskan i na talijanskom jeziku.

 HVI 67-1 EZ

                
     REPUBBLICA DI CROAZIA

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
              E FORESTE

   ISPETTORATO VETERINARIO

ATTESTATO SANITARIO VETERINARIO

relativo allžesportazione di carne fresca(1) nei paesi membri della Comunit- europea

Paese esportatore: Repubblica di Croazia

Ministero competente: Ministero dellžagricoltura e foreste, Direzione veterinaria

Numero di evidenza dicarico(2): --------------------------

Paese importatore: -----------------------------------

I. Identificazione della carne

Carne di: --------------------------------------------
                            (specie animale)

Tagli: ----------------------------------------------

Tipo di imballaggio: -----------------------------------

Numero di tagli o di colli: ------------------------------

Mese e anno del congelamento: --------------------------

Peso netto: ------------------------------------------

II. Provenienza della carne

Indirizzo e numero di evidenza veterinaria del macello autorizzato: -----------------------------------------------

Indirizzo e numero di evidenza veterinaria dello stabilimento autorizzato per lo squarto: ------------------------------

Lžindirizzo e il numero di controllo veterinario del frigorifero autorizzato: -----------------------------------------

III. Destinazione

La carne viene inviata da --------------------------------
                                          (localita , comune, contea)

a --------------------------------------------------------
                     (localita , regione, stato)

con i seguenti mezzi di trasporto(3) ------------------------

Denominazione e indirizzo dello speditore -----------------

Denominazione e indirizzo del destinatario -----------------

IV. Dati sanitari

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica:

a) che la carne summenzionata č fresca(1) - che il contrassegno impresso sullžimballo della carne(2) contiene il timbro comprovante che la carne proviene esclusivamente da animali macellati in macelli in possesso dellžautorizzazione allž esportazione nel paese di destinazione;

b) che con visita veterinaria č stato constatato che la carne č adatta allžalimentazione umana in armonia con le disposizioni di legge del paese džimportazione rispettivamente con le decisioni della Direttiva 72/462/CEE;

c) che la carne č stata squartata in uno stabilimento autorizzato per la squartatura(4)

d) che la carne č stata sottoposta - non č stata sottoposta - allžanalisi trichinoscopica(4)

e) che i mezzi di trasporto e le condizioni di caricamento della carne sono in armonia con i regolamenti igienici previsti per le spedizioni inviate nei paesi di destinazione;

f) che la carne fresca summenzionata da animali che hanno soggiornato nel teritorio della Republica di Croazia al minimo tre mesi prima della macellazione o dalla nascita qualora lžanimale č piů giovane di tre mesi.

Compilato a --------------- il ---------------

--------------------------------------------------------------------------------
(Nome e cognome, preparazione professionale, carica - scrivere in stampatello)

         (TIMBRO)

                                                        Firma dell'ispettore veterinario

                                                         -----------------------------
                                                                           (firma)

________________

(1) La carne fresca corrisponde alle esigenze della Direttiva 64/433/CEE che si riferisce la controllo sanitario veterinario nellžambito della sanit- pubblica, in relazione ai bovini, suini, e alla carne fresca proveniente da paesi terzi.
Quale carne fresca si intendono tutti i tagli bovini, suini, ovini e caprini destinati allžalimentazione umana e la loro durata non č stata prolungata con alcun procedimento.

La carne congelata e surgelata viene intesa pure quale carne fresca.

(2) Numero di evidenza di caricamento VS-40/I

(3) Indicare: Per vetture ferroviarie e autocarri - il numero di targa, e per gli aerei - il numero del volo - ili n"me della nave e della compagnia.

(4) Cancellare quello che non č necessario.

Il presente modulo č stato stampato anche in italiano.

Obrazac VS-40/67-I
Anex A

                 
      REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
           I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

ZA SVJEŽE MESO(1) DOMAĆIH GOVEDA, SVINJA, OVACA I KOZA KOJE SE IZVOZI U ZEMLJE EUROPSKE ZAJEDNICE

Zemlja uvoznica --------------------------------------

Broj zdravstvene svjedodžbe(2) --------------------------

Zemlja izvoznica: Republika Hrvatska --------------------

Veza ----------------------------------------------------
                            (neobavezno)

I. Identifikacija mesa

Meso od -------------------------------------------
                                (vrsta životinja)

Vrsta rasječenih dijelova -------------------------------

Vrsta pakiranja ---------------------------------------

Broj rasječenih dijelova ili paketa ------------------------

Neto masa -------------------------------------------

II. Podrijetlo mesa

Adresa i veterinarski kontrolni broj(2) odobrene klaonice ------

-----------------------------------------------------

Adresa i veterinarski kontrolni broj(2) odobrenog pogona za rasjecanje --------------------------------------------

III. Odredište

Meso se šalje iz: ---------------------------------------
                              (mjesto utovara, općina, županija)

u ------------------------------------------------------
                    (zemlja i mjesto)

ovim prijevoznim sredstvom(3) ---------------------------

Ime i adresa pošiljatelja --------------------------------

Ime i adresa primatelja ---------------------------------

IV. Podaci o zdravstvenom stanju

Potpisani ovlašteni veterinarski inspektor potvrđuje:

a) da je navedeno meso svježe(1) - da oznaka postavljena na ambalažu mesa(2) sadrži pečat kojim se potvrđuje da meso potječe isključivo od životinja zaklanih u klaonicama koje imaju odobrenje za izvoz u zemlju odredišta;

b) da je veterinarskim pregledom u skladu s odredbama zemlje uvoznice utvrđeno da je meso prikladno za ljudsku prehranu, sukladno odlukama Direktive 72/462/EZ;

c) da je meso sječeno u odobrenom pogonu za rasijecanje(4)

d) da je meso podvrgnuto - nije podvrgnuto - trihinoskopskom ispitivanju(4)

e) da je prijevozno sredstvo i uvjeti utovara mesa u skladu s higijenskim propisima predviđenim za pošiljku poslanu u zemlju odredišta;

f) da opisano svježe meso potječe od životinja, koje su prebivale na području Republike Hrvatske najmanje u tri mjeseca prije klanja ili od rođenja, ako je životinja mlađa od tri mjeseca.

Sastavljeno u ------------------- dana -----------------

--------------------------------------------------------------
 (Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima)

(M. P.)

                                                               Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                   ---------------------------
                                                                               (potpis)

_________________

(1) Svježe meso odgovara zahtjevima Direktive 64/433/EZ koja se odnosi na veterinarsko-sanitarnu kontrolu u javnom zdravstvu, u vezi goveda, svinja i svježeg mesa koje potječe iz trećih zemalja.

Pod svježim mesom razumijevaju se svi dijelovi goveda, svinja, ovaca i koza namijenjeni ljudskoj prehrani, a njihova trajnost nije bila produžena nikojim postupkom.

Rashlađeno i zamrznuto meso također se smatra svježim mesom.

(2) Evidencijski broj utovara VS-40/I.

(3) Naznačiti: za željezničke vagone i kamione - registarski broj, za zrakoplove broj leta, a za brod naziv broda i kompaniju.

(4) Nepotrebno prekrižiti.

HVI 67
PRILOG D
ANNEX D
ALLEGATO D

                     
     REPUBLIKA              REPUBLIC OF
      HRVATSKA                  CROATIA

   MINISTARSTVO       MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I    AGRICULTURE
      ŠUMARSTVA      AND FORESTRY

  VETERINARSKA       VETERINARY
      INSPEKCIJA            INSPECTION

          REPUBBLICA DI CROAZIA
   MINISTERO DELLž AGRICOLTURE
E FORESTE ISPETTORATO VETERINARIO

ZDRAVSTVENA SVJEDODŽBA

za isporuku kunićjeg mesa u Europsku zajednicu(1)

ANIMAL AND PUBLIC HEALTH CERTIFICATE

Rabbit meat(1) intended for consignment to the European Community

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verzo la Comuniti europes di carni di coniglio(1)

Napomena uvozniku: Ova svjedodžba namijenjena je isključivo za veterinarsku uporabu i mora pratiti pošiljku do granične inspekcijske postaje.

Note for the importer: This certificate is only veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

Nota per lžimportatorre: Il presente certificato č ad uso esciusivamente veterinario; lorginale deve scortare la partita fino al posto džispezione frontaliero.

Broj zdravstvene svjedodžbe:
Reference number of certificate:
Numero di riferimento del certificato sanitario: ------------

Zemlja odredišta:
Country of destination:
Paese di destinazione: ---------------------------------

Zemlja uvoznica(2):
Exporting country(2):
Paese esportatore(2): -----------------------------------

Ministarstvo:
Ministry:
Ministero: ------------------------------------------

Služba:
Department:
Servizio: -------------------------------------------

I. Identifikacija kunićjeg mesa
I. Identification of rabbit meat
I. Identificazione della carni di coniglio

Vrsta rezova:
Nature of cuts:
Tipo di tagli: ----------------------------------------

Vrsta pakiranja:
Nature of packaging:
Tipo di imballaggio: ----------------------------------

Broj komada ili paketa:
Number of cuts or packages:
Numero di pezzi o di imballaggi: -----------------------

Netto težina:
Net weight:
Peso netto: -----------------------------------------

II. Podrijetlo mesa
II. Origin of meat
II. Provenienza della carni

Adresa i veterinarski izvozni broj odobrene klaonice(3)/objekta za preradu divljači(3):

Address(es) and veterinary number(s) of the approved slaughterhouse(3)/approved game establishment(s)(3):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) mascello(i) riconosciuto(i)(3) dello/(degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i)(3): ----------------

----------------------------------------------------------

Adresa i veterinarski izvozni broj odobrene rasjekavaonice(3):

Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved cutting plant(s):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laborativ(i) di sezionamento riconosciuto(i): ---------------

----------------------------------------------------------

Adresa i veterinarski izvozni broj odobrene hladnjače:

Address(es) and veterinary approval number(s) of the cold store(s):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dal(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto: ------------------

_________________

(1) "Kunićje meso" podrazumijeva sve dijelove domaćeg (uzgojenog) kunića za ljudsku potrošnju.

(1) "Rabbit meat" means all parts of domestic (farmed) rabbits which are fit for human consumption.

(1) Per "carni di coniglio" si intende tutte le parti del coniglio domesttio (di alevamento) idonce consumo umano.

(2) Naziv zemlje podrijetla koja istovremeno mora biti i zemlja izvoznica.

(2) Name of the country of origin of the meat which must be the same as the country of export.

(2) Nome del paese džorigine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Nepotrebno prekrižiti.

(3) Delete as appropriate.

(3) Cancellare la voce superflua.

III. Odredište mesa
III. Destination of meat
III. Destinazione delle carni

Meso se otprema iz:

The meat will be sent from:

Le carni sono spedite da: -------------------------------

(mjesto utovara)

Place of loading)

(Iuogo di spedizione)

u.

to:

a: -------------------------------------------------

(zemlja i mjesto odredišta)

(Country and place of destination)

(Paese e luogo di destinazione)

sljedećim prijevoznim sredstvom(1):

by the following means of transport(1):

con il seguente mezzo di trasporto(1): --------------------

Naziv i adresa pošiljatelja:

Name and address of consignor:

Nome e indirizzo dello speditore: -----------------------

Naziv i adresa primatelja:

Name and address of consignee:

Nome e indirizzo del destinatario: ----------------------

IV. Zdravstvena potvrda
IV. Health information
IV. Attestato di sanita

Nižepotpisani službeni veterinar potvrđuje da je:

I, the undersigned, official veterinarian, certify that:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) gore opisano kunićje meso dobiveno od:

1) The rabbit meat described above is obtained from:

1) le carni di coniglio di cui sopra sono state ottenute da:

(a) životinje koje su boravile na teritoriju

(a) animals which have remained in the territory of

(a) animali che hanno soggiornato nei territorio di ---

--------------------------------------------------------

(zemlja izvoznica) (exporting country) (paese esportatore)

u regiji(2) --------------- najmanje 6 tjedana prije klanja, odnosno od trenutka rođenja, ako se radi o životinjama mlađim od 6 tjedana;

region --------------- (2) for at least six weeks before being slaughtered or since birth in the case of animals less than six wecks old;

regione (i) --------------- (2) per almeno 6 settimane prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trathasi di animali di eta inferiore a 6 settimane;

b) životinja koje dolaze iz uzgoja koji tijekom posljednjih 40 dana nisu bili podvrgnuti nikakvim restrikcijama iz zdravstvenih razloga vezanih uz hemoragično virusno oboljenje, tularemiju i miksomatozu;

b) animals from farms or areas where during the last 40 days have been no animal health restrictions for viral haemorrhagic disease, tularaemia and myxomatosis;

b) animali provenienti da allevamenti che negli ultimi 40 giorni non sono stati sottoposti a restrizioni per motivi di polizia sanitaris in relazione alla malattia emorragica virale, alla tularemia e alla mixomatosi;

(c) pošiljki životinja koje su identificirane na način da se može utvrditi uzgoj iz kojeg potječu;

(c) batches of animals which were so identified that their holdings of origin could be traced;

(c) partite di animali identificate in modo rintracciarne lžalevamento di provenienza;

(d) životinja koje tijekom prijevoza u odobrenu klaonicu(3)/odobreni objekt za preradu divljači(3) i dok su čekale na klanje, nisu došle u dodir sa životinjama koje ne udovoljavaju traženim uvjetima za izvoz njihovog mesa u Zajednicu;

(d) animals which, during transport to the approved slaughterhouse(3) / approved game establishment(3), and while awaiting slaughter, did not come into contact with animals which do not comply with the conditions required for export for their meat to the Community.

(d) animali che, durante il trasporto dellž allevamento al macello(3)/ stabilimento di trasfonnazione della selvaggina riconoscauto(3) e nellž sttesa della macellazione, non sono venuti a contatio con animali non rispondenti alle condizioni richieste per lžesportazione delle rispettive carni verso la Comunita.

2) Da su prijevozna sredstva prije utovara bila oprana i dezinficirana.

2) The transport used to convey the animals was cleaned and disinfected before loading.

2) I mezzi di transporto implegati sano stati e ditinfectati prima del carico.

3) Da životinje dolaze iz uzgoja koji su podvrgnuti redovitoj veterinarskoj inspekciji radi dijagnosticiranja oboljenja koja se mogu prenijeti na čovjeka ili životinje te nasumičnom uzimanju uzoraka radi utvrđivanja nazočnosti rezidua koje prelaze dopuštene granice, čije rezultate analiziraju i ocjenjuju nadležne službe.

3) The animals come from a holding which reccives regular veterinary inspections to diagnose diseases transmissible to humans or unimals and random tests are carried out on meat derived from animals originating from the holding for the presence of residues in excess of permitte levels and these results have been collected and evaluated by the central service.

3) Gli animali provengono da allevamenti soggetti s regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili allž uomo o agli animalie a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantito superlore si livelli ammessi, i cui risultati sano stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

4) (a) Da su životinje prevezene u klaonicu(3) / objekt za preradu divljači(3) praćene zdravstvenom sjedodžbom, koju je izdao odgovorni veterinar na farmi podrijetla, gdje su životinje bile zaklane, a kojom se potvrđuje:

4) Either: (a) the animals were accompanied on arrivel at the approved slaughterhouse(3) / game processing establishment(3) by a veterinary certificate issued by the veterinarian responsible for the holding of origin where the animals were slaughtered, stating that:

4) (a) Gli animali sono stati trasportati al macello(3) / stabilimento di transformazione della selvaggina(3) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dellžazienda džorigine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che:

- da su životinje bile podvrgnute ante-mortem inspekciji na farmi podrijetla, unutar 24 sata prije utovara, u skladu s odredbama iz Članka 3 i Priloga 1. poglavlje I Direktive Vijeća 91/495/EEZ;

- that the animals passed a veterinary ante-mortem inspection in accordance with the requirements of Article 3 and Anex I, Chapter 1 to Council directive 91/495/EEC on the holding(s) of origin within the 24 hours prior to loading;

- gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nellž azienda di origine, nelle 24 ore precenti il carico conformemente al disposto dellžarticolo 3 e dellžallegato I, capitolo 1 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

- da su životinje bile podvrgnute ante-mortem inspekciji u klaonici(3) / objektu za preradu divljači(3) radi utvrđivanja eventualnih lezija nastalih tijekom prijevoza;

- passed an ante-mortem inspection at the approved slaughterhouse(3) / approved game establishment(3) intended to detect injuries associated with transport;

- gli animali sono stati sottopsti ad ispezione ante mortem presso il masello(3) / stabilimento di trasformazione della selvaggina(3) per il rilevamento di eventuali lesioni dovute al trasporto;

ili: / or: / oppure:

(b) da su životinje bile podvrgnute veterinarskoj inspekciji ante mortem pod veterinarskim nadzorom u odobrenoj klaonici(3) / objektu za preradu divljači(3) unutar 24 sata prije klanja, u skladu s odredbama iz Članka 3. i Priloga I, poglavlje I Direktive 91/495/EEZ.

(b) the animals passed an ante-mortem inspection under veterinary supervision in accordance with the requirements of Article 3 and Annex I, Chapter I to Directive 91/495/EEC at the approved slaughterhouse(3) / approved game establishment(3) in the 24 hours prior to slaughter.

(b) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem sotto sorveglianza veterinaria presso il macello(3) / stabilimento di trasformazione della selvaggina(3) riconosciuto, nelle 24 ore precedenti la macellazione, conformemente el disposto dellžarticolo 3 e dellžallegato I, capitolo I della directiva 91/495/CEE.

________________

(1) Za kamione navesti broj registarske tablice, za kontejnere navesti broj kontejnera i broj pečata.

(1) For lorries the registration number should be given. For bulk containers, the container number and the seal number should be included.

(1) Per gli autocarri il numero džimmatricolasiona; per i contenitori indicare il relativo e il numbero di sigillo.

(2) Ispuniti samo ako je dozvola izvoza u Zajednicu ograničena na neke regije dotične treće zemlje.

(2) Only to be completed if the authorization to export to the Community is restricted to cestain regions of the third country concemed.

(2) Da completare solo se la licenza di esponazione vetto la Comunich a limitata a talune regioni del pecse considerato.

(3) Nepotrebno prekrižiti.

(3) Delete as appropriate.

(3) Cancellare la vocesuperflus.

 5) Da su životinje zaklane u odobrenoj klaonici(1) koji zadovoljava uvjete propisane Direktivom 91/495/EEZ.

 5) The animals vere slaughtered in an approved slaughterhouse(1) / approved game establishment (1) meeting the conditions laid down in Directive 91/495/EEC.

 5) Gli animali sono stati macellati presso un macello(1) / stabilimento di trasformazione della selvaggina(1) riconosciuto, rispondente si requisti prescritti della direttiva 91/495/CEE.

 6) Da su životinje tretirane i zaklane u skladu s uvjetima koje propisuje Direktiva Vijeća 93/119/EZ.

 6) The animals were handled prior to slaighter and slaughtered meeting the conditions laid down in Council Directive 93/119/EC.

 6) Gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

 7) Da je meso obrađeno pod higijenskim uvjetima definiranim u Članku 3 Direktive 91/495/EEZ.

 7) The meat was handled under conditions of hygiene meeting those established by Article 3 of Directive 91/495/EEC.

 7) Le carni sono state trattate in condizione di igiene conformi al disposto dellžarticolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

 8) Da je meso bilo podvrgnuto inspekciji post-mortem u skladu sa člankom 3 Direktive 91/495/EEZ i da je ustanovljeno da je isto prikladno za ljudsku potrošnju.

 8) The meat has undergone a post-mortem inspection in accordance with the requirements of Article 3 of Directive 91/495/EEC and has been passed as fit for human consumption.

 8) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente allžarticolo 3 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonce el consumo umano.

 9) Da je meso rasječeno(1)/uskladišteno(1) u objektima koje je odobrio nadležni organ u ---------------------------
                                                                                                                                               (zemlja izvoznica)          

i koji udovoljavaju uvjetima iz članka 3 Direktive 91/495/EEZ.

 9) The meat was cut(1)/stored(1) in establishments approved for the purpose by the competent authority of -------------

-----------------------------------------------
               (exporting country)

as meeting the conditions established by Article 3 of Directive 91/495/EEC.

 9) Le carni sono state tagliate(1)/immagazzinate(1) in stabilimenti riconosciuti dallžautorita competente di ----------

-----------------------------------------------
                  (paese esportatore)

rispondenti si requsiti di cui allžarticola 3 della direttiva 91/495/CEE.

10) Da su prostorije, u kojima je obavljeno klanje, obrada ili rasjecanje mesa koje je predmetom ove svjedodžbe, prije proizvodnje bilo temeljito očišćene i dezinficirane pod službenim nadzorom.

10) The premises used slaughtering, handling or cutting were throughly cleaned and disinfected under official supervision before being used for the production of the meat referred to in this certificate.

10) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni oggeto del presente certificato sono stati acuratamente puliti e disinfettati sotto serveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggeto del presente certificato.

11) Da je meso(1), koje je predmetom ove svjedodžbe/na ambalažu(1) u kojoj se nalazi predmetno meso, stavljena oznaka kojom se potvrđuje da dotično meso:

11) The meat referred to in the certificate(1)/The packing of the meat referred to in the certificate(1) bears a mark proving that:

11) Le carni oggeto del presente certificato(1)/lžimballaggio contenente le carni oggetto dell presente certificato(1) recano un marchio attestante che le carni:

- potječe od životinja zaklanih i pregledanih u odobrenoj klaonici(1)/objektu za preradu divljači(1),

- the meat comes from animals dressed and inspected in an approved slaughterhouse(1)/approved game establishment(1),

- provengono da animali macellati e ispezionati presso tin macello(1)/stabilimento di transformazione della selvaggina(1) riconscinuto.

- da je rasijecanje obavljeno u jednoj odobrenoj rasjekaonici(1).

- the meat was cut in an approved cutting plant(1).

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconsciuto(1).

12) Da korišteno prijevozno sredstvo i uvjeti utovara ove pošiljke mesa udovoljavaju higijenskim uvjetima definiranim u članku 3. Direktive 91/495/EEZ.

12) The means of transport and the loading conditions of this consignment of meat met the conditions of hygiene established by Article 3 of Directive 91/495/EEC.

12) Il mezzo di transporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui allžarticolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

13) Da su životinje zaklane između i (datum klanja)

13) The animals were slaughtered between and (date of slaughter)

13) Gli animali sono stati mecellati tra il ------------------ e il ----------------------- (date della macellazione)

Izdano u                       dana
Done at                         on
Fatto a -------------       il          -------------------------
               (mjesto)                                   (datum)
                (place)                                      (date)
               (localita)                                     (data)

               Žig(2)
             Seal(2)
          Timbro(2)                                                                ----------------------------------

(Potpis ovlaštenog veterinara)(2)
(Signature of the official veterinarian)(2)
(Firma del veterinario ufficiale)(2)

------------------------------------
(Ime, titula i kvalifikacija potpisnika tiskanim slovima)
(Name in capital letters, title and qualification)
(Nome et firmatario e lattere qualifiche)

_____________

(1) Nepotrebno precrtati.

(2) Žig i potpis moraju se po boji razlikovati od ostalog tiska.

(1) Delete as appropriate.

(2) The signature and the seal must be in a colour different to that of the printing.

(1) Cancellare la voce superflus.

(2) La firma e il timbro devono cascere di colore diverno de quello del carattere di stampa.

Obrazac VS-40/70 SLO
VS-40/70 M
Prilog 1 (ad član 3. stav 2.)

               
      REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
              I ŠUMARSTVA

    VETERINARSKA INSPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA1) 2)

ZA ŽIVE SLATKOVODNE RIBE

I. PODACI ZA IDENTIFICIRANJE POŠILJKE

Vrste ribe -------------------------------------------

Godište i srednja dužina ili masa po komadu ----------------

Broj ili ukupna masa ----------------------------------

Oznaka jednog ili višeg prijevoznih kontejnera --------------

II. PODRIJETLO POŠILJKE

Naziv i adresa pogona uzgajališta iz kojeg ribe vode podrijetlo

----------------------------------------------------

III. ODREDIŠTE

Ribe se šalju iz ---------------------------------------
                                 (mjesto iz kojeg se šalje)

u ---------------------------------------------------
                         (odredišno mjesto i zemlja)

Ime i adresa primatelja (odredišnog pogona): ---------------

--------------------------------------------------------

IV. PRIJEVOZNA SREDSTVA

Vrsta  ----------------------------------------------

Broj ili druge oznake ----------------------------------

Ime i adresa prijevoznika ------------------------------

----------------------------------------------------------------

V. PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU

Potpisani potvrđuje da navedena pošiljka udovoljava ovim uvjetima:

1. pogon uzgajališta iz kojeg ribe vode podrijetlo u vrijeme preuzimanja pošiljke nije bio podvrgnut bilo kakvim epidemiološko-pravnim zabranama zbog pojava zaraznih bolesti riba. Osim toga, u vrijeme vađenja riba nisu primijećeni bilo kakvi klinički znaci:

a) 3)infekciozne nekroze pankreasa (IPN) ili virusne hemoragičine septikemije (VSH) kod pastrva ili pastrvama sličnih riba;

b) 3)proljetne viremije (SVC) kod šarana, linjaka, srebrnih šarana, mramornih šarana, zelenih šarana, štuka ili somova;

2. pogon uzgajališta iz kog ribe vode podrijetlo nadgleda i najmanje dva puta godišnje kontrolira službeni veterinar ili državno priznata služba za brigu o zdravlju riba; na istim vodama i drugi pogoni uzgajališta uzvodno podliježu istom nadzoru;

3. kontejneri koji se koriste za prijevoz prije utovara očišćeni su i dezinficirani.

VI. OVA SVJEDODŽBA VRIJEDI DESET DANA OD DANA IZDAVANJA

Sastavljeno u -------------------, dana ----------------
                              (mjesto)                          (datum)

                  (M. P.)                                                           Ovlašteni veterinarski inspektor

                                                                                       ----------------------------------
                                                                                                      (potpis i faksimil)

_________________

(1) Ova zdravstvena svjedodžba vrijedi za pastrve, ribe slične pastrvama, šarane, linjake, srebrne šarane, mramorne šarane, zelene šarane, štuke i somove, a ne vrijedi za riblja jaja (ikru) i riblju spermu.

(2) Ova zdravstvena svjedodžba ne koristi se za žive slatkovodne ribe koje su namijenjene uzgajalištima riba, u kojima, prema službenoj potvrdi, nisu prisutni ili ne postoji sumnja o prisustvu IPN; VHS ili SVC, odnosno uzgajalištima u kojima se vodi postupak za stjecanje ovakove svjedodžbe.

(3) Nepotrebno prekrižiti.

Obrazac je otiskan i na slovenskom jeziku.

Obrazec VS-40/70
Priloga I

                 
     REPUBLIKA HRVAŠKA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
          IN GOZDARSTVO

    VETERINARSKA INŠPEKCIJA

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO1) 2)

ZA ŽIVE SLADKOVODNE RIBE

I. PODATKI ZA IDENTIFIKACIJO POŠILJKE

Vrsta riba -------------------------------------------

Letnik in srednja dolžina ali masa posamezne ribe -----------

Število ali skupna masa --------------------------------

Oznaka enega ali več transportnih kontejnerjev -------------

II. IZVOR POŠILJKE

Ime in naslov ribogojnice, iz katere ribe izvirajo -------------

--------------------------------------------------------------

III. NAMEMBENI KRAJ

Ribe se pošiljajo iz ------------------------------------
                                          (kraj in država)

v --------------------------------------------------
                            (kraj in država)

Ime in naslov prejemnika (namembene ribogojnice) ----------

----------------------------------------------------------

IV. PREVOZNA SREDSTVA

Vrsta ----------------------------------------------

Številka ali druge oznake -------------------------------

Ime in naslov prevoznika -------------------------------

V. PODATKI O ZDRAVSTVENOM STANJU

Podpisani pooblaščeni veterinar potrjuje, da navedena pošiljka ustreza naslednjim pogojem:

1. ribogojnica, iz katere ribe izvirajo, v času, ko je bila pošiljka vzeta, ni bila pod nobeno epidemiološko-pravno prepovedjo zaradi epidemije rib. Poleg tega pa med jemanjem rib niso bili ugotovljeni nobeni klinični znaki:

a) 3)nalezljive nekroze slinavke (IPN) ali virusne hemoragične spetikemije (VVHS) pri postrvih ali pri postrvim podobnih ribah;

b) 3)spomladanske viremije (SVC) pri krapih, linjih, sivih tolstolobikih, srebrnih tolstolobikih, amurjih, ščukah ali somih;

2. ribogojnico, iz katere ribe izvirajo, nadzoruje in najmanj dvakrat na leto kontrolira pristojni uradni veterinar ali državno priznata služba, ki skrbi za zdravje rib; na istih vodah so pod istim nadzorstvom in kontrolo tudi druge ribogojnice vzvodno;

3. kontejnerji, ki se uporabljajo za prevoz, so bili pred nakladanjem očišćeni in razkuženi.

VI. TO SPRIČEVALO VELJA DESET DNI OD DNEVA IZJAVE

Sestavljeno v -----------------------, ----------------
                                   (kraj)                     (datum)

                 (M. P.)                                                                  Pooblaščeni veterinar:

                                                                                          -----------------------------
                                                                                                (podpis in faksimil)

__________________

(1) To zdravstveno spričevalo velja za postrvi, ribe podobne postrvim, krape, linje, sive tolstolobike, srebrne tolstolobike, amurje, ščuke in some ne velja za ribja jajčeca (ikro) in ribjo spermo.

(2) To zdravstveno spričevalo se ne uporablja za žive sladkovodne ribe, ki so namenjene za ribogojnice, za katere je uradno potrjeno, da v njih ni ali se ne sumi na IPN, VHS in SVC, oziroma za ribogojnice, v katerih teče postopek za pridobitev takega potrdila.

(3) Nepotrebno prečrtati.

Nyomtatvány: VS-40/70-M

               
  HORVÁT KÖZTÁRSASÁG

MEZOGAZDASÁGI ÉS ERDO-
GAZDÁLKODÁSI MINISTÉRIUM

ÁLLATEGESEGÜGYI FELÜGYELET

ÁLLATORVOSI-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY1)2)

ÉLO ÉDESVIZI HALAKRA

I. A SZÁLLÍTMÁNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓADATOK

A hal fajtája -----------------------------------------

Év, darabonkénti átlagos hossz vagy tömeg ----------------

Szám, vagy össztömeg ---------------------------------

Egy vagy több szállít"tartály jele -------------------------

II. A SZÁLLÍTMÁNY SZÁRMAZÁSA

A haltenyésztotelep neve és címe, ahonnan a halak származnak

-----------------------------------------------------

III. RENDELTETÉSI HELY

A halakat ---------------------------------- -bol küldik
                       (helység, ahonnan küldik)

------------------------------------------------ -be
               (helység és ország ahova küldik)

A címzett neve és címe (rendeltetési üzem): ----------------

--------------------------------------------------------

IV. SZÁLLÍTÓESZKÖZ

Fajtája ----------------------------------------------

Szám vagy más megjelölés -----------------------------

A szállít" neve és címe ---------------------------------

V. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ
ADATOK

Alulírott igazolja, hogy a megjelölt szállítmány eleget tesz az alábbi feltételeknek:

1. a haltenyésztotelep, ahonnan a halak szérmaznak a szállítmány átvételekor semmiféle járvány- jogi tilalomnak nem volt alávetve járványos halbetegség jelentkezése miatt. Ezenkívül a halak kivételekor semmiféle klinikai tünet jeleit nem észlelték:

a) 3)fertozo hasnyálmirigy-nekr"zis (IPN) vagy vírusos, vérzéses szepszis (VSII) pisztrángoknál vagy pisztránghoz hasonl" halaknál;

b) 3)tavaszi virusbetegség (SVC) pontyoknál, comp"knál, ezüstpontyoknál, márványpontyoknál, zöldpontyoknal, csukánál vagy harcsáknál;

2. a haltenyésztotelepet, ahonnan a halak származnak felügyelet alatt tartják, évente legalább kétszer ellenorzi hivatalos éllatorvos, vagy államilag elismert halegészségügyi szolgálat, s egyazon vizen a folyás irányában fölfelé levo többi tenyésztotelep is ugyanazon felügyelet alá kell, hogy tartozzon;

3. a szállításra használt tartályokat berakás elott tisztítják és fertotlenítik.

VI. EZEN BIZONYLAT KIADÁSA NAPJÁT"L SZÁMÍTOTT TÍZ NAPIG ÉRVÉNYES

Kiállítva -------------- -ban, 19------
                      (hely)                 (dátum)

                                                      Felhatalmazott állategészégügyi
                                                                        felügyelo

       (P. H.)                                        ----------------------------
                                                                       (aláírás)

__________________

(1) Ezen egészségügyi bizonylat érvényes pisztrángokra, pisztránghoz hasonl" halakra, pontyokra, comp"kra, ezüstpontykra, márványpontyokra, zöldpontyokra, csukára és harcsára, de nem érvényes halikrára és halspermára (tejre).

(2) Ezen egészégügyi bizonylatot nem használják olyan élo édesvizi halakra, amelyeket haltenyésztotelepre szántak, ahol hivatalos állítás szerint nincs és nem is gyanakszanak IPN, VSII vagy SVC jelenlétére, illetve olyan tenyésztelepre, ahol megvan az eljárás ilyen igazolás megszerzésére.

(3) A szükségtelent át kell húzni.

__________________

A formanyomtatványt magyar nyelven is kinyomtatták.

Obrazac / Modulo HVI 70 - It

                       
     REPUBLIKA              REPUBBLICA DI
      HRVATSKA                  CROAZIA

  MINISTARSTVO       MINISTERO DELL'
  POLJOPRIVREDE I     AGRICOLTURA
     ŠUMARSTVA        E DELE FORESTE

   VETERINARSKA     ISPETTORATO
       INSPEKCIJA         VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA(1)(2)

o zdravlju životinja za žive slatkovodne ribe
(osim ikre i mliječi)

CERTIFICATO SANITARIO

per l'esportazione di pesce džacqua dolce
(uova e sperma esclusi)

Država izvoznica: Hrvatska / Paese esportatore: Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministero competente: Ministero dellž agricoltura e delle foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Autorit- che rilascia il certificato sanitario: Direzione generale dei servizi veterinari, Zagreb - ispettore veterinario autorizzato

Država odredišta / Paese importatore: ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione profesionale e carica - in stampetello)
____________

(1) Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi za pastrve, ribe iz porodice pastrva, šarane, linjake, amure, tolstolobike, štuke i somove. / Il presente Certificato Sanitario vale per le trote, altri pesci salmonidi, carp, tinche, amuri, lucce e siluri.

(2) Ove veterinarsko-sanitarnu svjedodžbu dozvoljeno je izdati samo za živu slatkovodnu ribu podrijetlom iz uzgajališta službeno proglašenim slobodnim od zarazne nekroze gušterače pastrva (ZNGP), virusne hemoragične septikemije pastrva (HVSP) i proljetne virenije šarana (PVŠ) te uzgajališta za koje ne postoji sumnja da riba boluje od ovih zaraznih bolesti. / Il presente Certificato Sanitario non si puo utilizare per il pesce džacqua dolce vivo, destinato a vivai ufficialmente approvati o altri di pesce non sospetti di NEI, NPI o SEV oppure i vivai di cui lžapprovazione č in corso.

(3) Nepotrebno precrtati. / Cancellare lžinaplicabile.

(4) Za pastrve i ribe iz porodice pastrva. / Per trotee altri pesci salmonidi.

(5) Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore del testo scritto.

Evidencijski broj utovara / Numero di riferimento di carico: ---

-------------------------------------------------------

I. Identifikacija / Identificazione di carico

Vrsta ribe / Specie di pesce: -----------------------------

Dob i prosječna dužina ili masa po komadu / Categoria džet- , lunghezza media o peso unitario: ------------------------

Broj ili ukupna težina / Numero pezzi o peso totale: ---------

Oznake transportnih spremnika / Marcatura contenitori: ------

----------------------------------------------------

II. Podrijetlo pošiljke / Provenienza merci

Naziv i adresa uzgajališta / Nome e indirizzo del vivaio: ------

-----------------------------------------------------

III. Odredište pošiljke / Destinazione

Riba se otprema iz / Il pesce viene spedito da: -------------

---------------------------------------------------------------------------------------
(Mjesto utovara, općina, županija / Luogo di caricamento, comune, provincia)

u/a ----------------------------------------------------------------------------------
         (Mjesto istovara, regija, država / Luogo di scaricamento, regione, stato)

Naziv i adresa pošiljatelja / Nome e indirizzo dello speditore:

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Nome e indirizzo del destinatario:

----------------------------------------------------

IV. Prijevozno sredstvo / Mezzo di transporto

Vrsta prijevoznog sredstva / Tipo di vettura: ---------------

----------------------------------------------------

Broj prijevoznog sredstva ili druga oznaka / Numero targa o altre marche: ------------------------------------------

Naziv i adresa prijevoznika / Nome e indirizzo di spedizioniere:

----------------------------------------------------

V. Podaci o zdravstvenom stanju / Particolari sullo stato sanitario

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da opisana pošiljka udovoljava ovim uvjetima / Il sottoscritto ispettore veterinario certifica che la fornitura sopra descritta e stata trovata conforme alle seguenti condizioni:

1. Tijekom izlova ribe za ovu pošiljku, u uzgajalištu nije bilo zaraznih i prenosivih bolesti. / Al momento del ritiro della fornitura, il vivaio džorigine non č stato soggetto ad alcuna misura restrittiva a causa malattie contagiose e/o infettive.

Osim, toga, tijekom izlova nisu na ribama primijećeni bilo kakvi klinički znaci bolesti /Inoltre, allžatto di pesca non sono state osservate alcune manifestazioni cliniche di:

a) zarazne nekroze gušterače pastrva (ZNGP) ili virusne hemoragične septikemije pastrva (VHSP) i pastrvama sličnih riba/necrosi ematopoietica infettiva (NEI), necrosi pancreatica infettiva (NPI) oppure di setticemia emorragica virale (SEV) in trote e altri pesci salmonidi(3);

b) proljetne virenije (PVŠ) kod šarana, linjaka, amura, tolstolobika, štuka ili soma / viraemie primaverili in carpe, tinche, amuri, lucci e siluri (VVC)(3);

2. Uzgajalište iz kojeg riba vodi podrijetlo nalazi se pod nadzorom veterinarskog inspektora i zdravstvenom kontrolom od države ovlaštenog laboratorija. Dva puta godišnje uzgajalište se ispituje na infekcioznu nekrozu pankreasa (IPN)(4), a istom nadzoru i ispitivanju podliježu i ribogojstva koja se nalaze uzvodno. / Il vivaio džorigine č controllato da un veterinario ufficiale oppure da un servizio sanitario nazionale approvato per pisicoltura ed č sottomesso almeno due volte allžanno alle prove virologiche e serologiche di necrosi ematopoietica infettiva (NEI)(4). Alle stessse prove vengono soggetti anche i vivai a monte.

3. Transportni spremnici su očišćeni i dezinficirani prije utovara. / I contenitori utilizzati nel transporto vengono puliti e desinfettati prima di caricamento.

Dodatak na obrascu. / Complemento al modulo.

Ja, dolje potpisani inspektor odgovorno jamčim, da opisane slatkovodne ribe u veterinarsko-sanitarnoj svjedodžbi, udovoljavaju uvjetima propisanim Direktivom 91/67/EZ. / Il sottoscritto ispettore sanitario veterinario conferma che i pesci džacqua dolce descritti nella fornitura accompagnata dallž Attestato Sanitario Veterinario provengono da un allevamento autorizzato e che corrispondono alle esigenze di cui alla Direttiva 91/67/EC.

Također se potvrđuje / Si certifica inoltre:

1. Životinje iz akvakulture ne pokazuju nikoje kliničke znake oboljenja na dan utovara. / Animali džacquacoltura non presentano sintomi clinici di malattie il giorno di caricamento.

2. Da ribe nisu određene za uništavanje u okviru programa iskorjenjivanja zaraznih bolesti, prema prilogu DPR 555/92. / Non devono essere destinati a distruzione o uccisione nellžambito del piano eradicazione malattie previste nellžallegato a DPR 555/92.

3. Ribe ne potječu iz uzgajališta koja su pod upravnom zabranom, niti su bila u kontaktu s ribama iz takvih uzgajališta. / Non provengone da aziende oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti in contatto con animali di tali aziende.

4. Detekcija radiokontaminacije na cezij 134 i 137 pokazala je vrijednost manje od 100 Bq/kg. / Controlato livello di radiozione per cesio 134/137 inferiore a 100 Bq/kg.

VI. Važnost veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Valida dell'attestato sanitario veterinario

Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od dana izdavanja. / Il presente Certificato vale giorni dalla data di rilascio.

   Datum    
   Data
   Mjesto   
   Localita
   Pečat
   Timbro (5)
 
Potpis veterinarskog inspektora
 Firma dell' ispettore veterinario
  
  
  
      
        
    
    
    
                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima / Nome e cognome, preparazione profesionale e carica - in stampetello)
____________

(1) Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi za pastrve, ribe iz porodice pastrva, šarane, linjake, amure, tolstolobike, štuke i somove. / Il presente Certificato Sanitario vale per le trote, altri pesci salmonidi, carp, tinche, amuri, lucce e siluri.

(2) Ove veterinarsko-sanitarnu svjedodžbu dozvoljeno je izdati samo za živu slatkovodnu ribu podrijetlom iz uzgajališta službeno proglašenim slobodnim od zarazne nekroze gušterače pastrva (ZNGP), virusne hemoragične septikemije pastrva (HVSP) i proljetne virenije šarana (PVŠ) te uzgajališta za koje ne postoji sumnja da riba boluje od ovih zaraznih bolesti. / Il presente Certificato Sanitario non si puo utilizare per il pesce džacqua dolce vivo, destinato a vivai ufficialmente approvati o altri di pesce non sospetti di NEI, NPI o SEV oppure i vivai di cui lžapprovazione č in corso.

(3) Nepotrebno precrtati. / Cancellare lžinaplicabile.

(4) Za pastrve i ribe iz porodice pastrva. / Per trotee altri pesci salmonidi.

(5) Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore del testo scritto.

Obrazac / Modulo / Form HVI 70-1

                       
     REPUBLIKA               REPUBBLICA
      HRVATSKA               DI CROAZIA

  MINISTARSTVO       MINISTERO DELL'
  POLJOPRIVREDE I       AGRICOLTURA
      ŠUMARSTVA              E FORESTE

  VETERINARSKA        ESPETTORATO
      INSPEKCIJA             VETERIARIO

           REPUBLIC OF CROATIA
     MINISTRY OF AGRICULTURE
              AND FORESTRY
      VETERINARY INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za izvoz žive ribe, ikre i mliječi u Europsku uniju, podrijetlom iz odobrenog uzgajališta(1)

CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO

Documento di transporto per pesci vivi, uova e gameti provenienti unžazienda riconosciuta

VETERINARY-SANITARY CERTIFICATE

Movement document for live fish, eggs or gametes from an approved farm

I. Zemlja podrijetla: Republika Hrvatska / Paese di origine: Repubblica di Croazia / Country of origin: Republic of Croatia

II. Uzgajalište (ime, adresa i kontrolni broj) / Azienda di origine (denominazione e indirizzo) / Farm of origin (name and address): ----------------------------------------

III. Opis robe koja se izvozi / Animali o prodotti / Animals or products:   ---------------------------------------

        Živa riba
  Pesci vivi  
  Live fish
      Ikra
      Uova  
      Eggs     
  Mliječ
  Gameti
  Gametes   
PORODICA / TIPO
FAMILY
(obično i znanstveno ime
nome volgare e nome
scientifico / common name
and scientific name)
        
VRSTA / SPECIE / SPECIES
(obično i znanstveno ime
nome volgare e nome
scientifico / common, name
and scientific name)
        
KOLIČINA
QUANTITATIVO
QUANTITY
Broj / Numero / Number
Ukupna težina / Peso totale
Total weight
Prosječna težina / Peso medio
Average weight
              

IV. Odredište / Destinazione / Destination

Zemlja odredišta / Paese di destinazione / Country of desti-nation: ------------------------------------------

Primatelj (ime i adresa) / Destinatario (nome e indirizzo) / Consignee (name and address): ----------------------

V. Prijevozno sredstvo (vrsta i registracija) / Mezzo di transporto (tipo e identificazione) / Means of transport (nature and identification):

VI. Podaci o zdravstvenom stanju / Certificato sanitario / Health attestation

Ja, dolje potpisani potvrđujem, da su životinje ili proizvodi u ovoj pošiljci podrijetlom iz odobrenog uzgajališta i da udovoljavaju uvjetima iz Direktive 91/67/EEC.

Il sottoscritto conferma con il presente certificato che gli animali o i prodotti della presente fornitura sono originari da un allevamento autorizzato e che corrispondono alle esigenze in merito alla Direttiva 91/67/EEC.

I, the undersigned, hereby certify that the animals or products forming the present consignment originate from an approved farm and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.

Sačinjeno u / Compilato a / Done at: ------------------, dana / il / on ------------------

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Denominazione del servizio ufficiale / Name of official service. Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Administratia veterinaria di Stato, Zagreb - autorizzata inspettore veterinario / Veterinary Directorare, Zagreb - offical veterinary inspector

Službeni pečat
Timbro dell'organo competente
Stamp of official service

---------------------------------------------
Ime i prezime - tiskanim slovima / Nome in
stampatello / Name in capitals

------------------------------------
Zvanje i dužnost / Carica dell' ufficiale
firmatario / Function of signing officer

------------------------------------
Potpis / Firma / Signature

______________

(1)  Izdaje se uz obrazac HVI-70

Obrazac / Formular / Modulo
HVI 70 EZ/CE

                      
    REPUBLIKA                     REPUBLIK
    HRVATSKA                    KROATIEN

  MINISTARSTVO          MINISTERIUM
  POLJOPRIVREDE        FÜR LAND- UND
    I ŠUMARSTVA     FORSTWIRTSCHAFT

  VETERINARSKA          VETERINÄR-
       INSPEKCIJA             INSPEKTION

         REPUBBLICA DI CROAZIA
    MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
                    E FORESTE
      ISPETTORATO VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA1)2) GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG1)2) CERTIFICATO VETERINARIO-SANITARIO1)2)

za izvoz slatkovodne ribe (osim ikre i mliječi) / für die Einfuhr lebender Sübwasserfische (auber Eiern und Sperma) / per lžesportazione di pesce džacqua dolce (uova e sperma asclusi)

Država izvoznica / Versandland / Paese esportatore: Republika Hrvatska / Republik Kroatien / Repubblica di Croazia

Nadležno ministarstvo / Zuständiges Ministerium / Ministero competente: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva / Ministerium für Land-und Fortwirtschaft / Ministero dellžagricultura e foreste

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Ausstellende Behörde / Autorit- che rilascia il certificato: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Veterinärverwaltung, Zagreb - Unterschrift des amtlichen Tierarztes / Administratia veterinaria di Stato, Zagreb - autorizzata inspettore veterinario

Zemlja odredišta / Bestimmungsland / Paese importatore: -----

----------------------------------------------------

I. Identifikacija / Angaben zur Identifizierung der Sendung / Identificazione di carico

Vrsta ribe / Fischart / Specie di pesce: --------------------

Dob i prosječna dužina ili masa po komadu / Altersklasse und mittlere Länge oder Stückgewicht / Categoria džet- , lunghezza media o peso unitario: ---------------------------------

Broj ili ukupna masa / Anzahl oder Gesamtgewicht / Numero pezzi o peso totale: ------------------------------------

Oznake transportnog spremnika / Kennzeichnung der Transportbehältnisse / Marcature contenitori: ----------------------

II. Podrijetlo pošiljke / Herkunft der Sendung / Origine merci

Naziv i adresa uzgajališta / Name und Anschrift der Herkunftsanlage / Nome e indirizzo del vivaio: ---------------------

-----------------------------------------------------

III. Odredište pošiljke

Riba se otprema iz / Die Fische werden vesandt von / Il pesce viene spedito da: -------------------------------------------------
                                                                                                                          (Mjesto utovara, općina, županija / Versandort

----------------------------------------------------
      / Luogo di caricamento, comune, provincia)

u / nach / a: ----------------------------------------------------------------------------------
(Mjesto istovara, regija, država / Bestimmungsort und land / Luogo di scaricamento, regione, stato)

Naziv i adresa pošiljatelja / Titel und Adresse des Absenders / Nome e indirizzo dello speditore: ------------------------

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja / Name und Anschrift des Empfängers (Bestimmungsanlage) / Nome e indirizzo del destinatario: -----

----------------------------------------------------

IV. Prijevozno sredstvo / Transportmittel / Mazzo di transporto

Vrsta prijevoznog sredstva / Art / Tipo di vettura: -----------

----------------------------------------------------

Broj prijevoznog sredstva ili druga oznaka / Nummer oder sonstiges Kennzeichnen / Numero targa o altre marche: --------

-------------------------------------------------------

Naziv i adresa prijevoznika / Name und Anschrift des Transportunternehmens / Nome e indirizzo di spedizioniere: ----------

-------------------------------------------------------

V. Podaci o zdravstvenom stanju / Angeben über den Gesundheitszustand / Particolari sullo stato sanitario

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje da opisana pošiljka udovoljava ovim uvjetima / Der Unterzeichnete den Gesundheitszustand / Il sottoscritto ispettore veterinario certifica she la fornitura sopra descrita - stata trovata conforme alle seguenti condizioni:

1. Uzgajalište iz kojeg riba vodi podrijetlo u vrijeme izlova nije bilo podvrgnuto epidemiološko-upravnim zabranama zbog pojave zarazne bolesti. Osim toga za vrijeme izlova nisu na ribama primjećeni bilo kakvi klinički znaci bolesti / Die Herkunftsanlage war zur Zeit der Entnahme der Sendung keinen tierseuchenrechtlichen Sperrma"nahmen wegen des Auftretens einer Fischseuche unterworfen. Es Wurden au"erdem in der Herkunftsanlage zur Zeit der Entnahme der Fische klinisch keine Anzeichen / Al momento del ritiro della fornitura il vivaio džorigine non é stato soggétto ad alcune misure restrittive a causa di malattie contagiose e/o infettive. Inoltre, allžatto di pesca non sono state osservate alcune manifestazioni cliniche di:

a)3) zarazne nekroze gušterače pastrva (ZNGP) ili virusne hemoragične septikemije pastrva (VHSP) i pastrvama sličnih riba / im Falle von Forellen und forellenartigen Fischen von infektiöser Hämatopoetishcr Nekrose (IHN)4), Infektiöser Pankreasnekrose (IPN) oder Viraler haemorrhagischer Septikämie (VHS) / necrosi ematopoietica infettiva (NEI), necrosi pancreatica infettiva (NPI) oppure di setticemia emorragica virale (SEV) in trote e altri pesci salmonidi;

b)3) proljetne viremije (PVŠ) kod šarana, linjaka, amura, tolstolobika, štuka ili soma / im Falle von Karpfen, Schleien, Silberkarpfen, Marmorkarpfen, Graskarpfen, Hechten oder Welsen von Frühlingsvirämie (SVC) beobachtet / viraemie primaverili in carpe, tinche, amuri, lucci e siluri (VVC).

2. Uzgajalište iz kojeg riba vodi podrijetlo nalazi se pod nadzorom veterinarskog inspektora i zdravstvenom kontrolom od države ovlaštenog laboratorija. Dva puta godišnje uzgajalište se ispituje na infekcioznu nekrozu pankreasa (IPN)4), a istom nadzoru i ispitivanju podliježu i ribogojstva koja se nalaze uzvodno. / Die Herkunftsanlage wird von dem zuständigen amtlichen Tierarzt oder einem staatlich anerkannten Fischgesundheitsdienst beaufisichtigt und mindestens zweinmal jährlich überprüft und dabei insbesondere virologisch und serologisch auf Infektiöse Hämatopoetische Nekrose (IHN)4) untersucht; an demselben Gewäser oberhalb liegende andere Anlagen unterliegen der gleichen Beaufsichtigung und Kontrolle. / Il vivaio džorigine č controllato da un veterinario ufficiale oppure da un servizio sanitario nazionale approvato per piscicoltura ed č sottomesso almeno due volte allžanno alle prove virologiche e sierologiche di necrosi ematopoetica infettiva (NEI)4). Alle stesse prove vengono soggetti anche i vivai a monte.

3. Transportni spremnici su očišćeni i dezinficirani prije utovara. / Die fur den Transport verwendeten Behältnisse sind vor der Verladung gereinigt und desinfiziert worden. / I contenitori utilizzati nel transporto vengono puliti e desinfettati prima di caricamento.

VI. Važnost veterinarsko-sanitarne svjedodžbe / Gültigkeit der Gesundheitsbescheinigung / Valida dellžattestato sanitario veterinario

Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi 10 dana od dana izdavanja. / Diese Bescheinigung ist, vom Tage der Ausfertigung an gerechnet, 10 Tage gültig. / Il presente Certificato vale 10 giorni dalla data di rilascio.

   Datum
   Datum   
   Data
   Mjesto
   Ort   
   Localita
   Pečat
   Siegel
   Timbro* 
 
Potpis veterinarskog inspektora
Unterschrift des Veterinspektors
 Firma dell' ispettore veterinario
  
  
  
      
        
    
      
    
                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ime i prezime, stručna sprema i zvanje - tiskanim slovima. / Vor- und Zuname, fachliche Befähigung u. Beruf (in Blockbuchstaben). / Nome e cognome, preparazione professionale e carica - in stampetello.)

__________________

1) Ova veterinarsko-sanitarna svjedodžba vrijedi za pastrve, ribe iz porodice pastrva, šarane, linjake, amure, tolstolobike, štuke i somove. / Diese Gesundheitsboscheinigung gilt für forellen, forellenratige Fische, Karpien, Schleien, Silberkarpfen, Marmorkarpfen, Graskarpfen, Hechte und Welse. / Il presente Certificato Sanitario vale per le trote, altri pesci salmonidi, carpe, tinche, amuri, lucci e siluri.

2) Ovu veterinarsko-sanitarnu svjedodžbu dozvoljeno je izdati samo za živu slatkovodnu ribu podrijetlom iz uzgajališta službeno proglašenih slobodnim od zarazne nekroze gušterače pastva (ZNGP), virusne hemoragične septikemije pastrva (VHSP) i proljetne viremije šarana (PVŠ) te uzgajališta za koja ne postoji sumnja da riba boluje od ovih zaraznih bolesti. / Die Gesundheitsbescheinigung ist nicht für lebende Sü"wasserfische zu verwenden, di für amtlich anerkannt IPN, VHS oder SVC unverdächtige oder freie Fischzuchtanlagen oder Fischzustanlagen, die einem Verfähren zur Eriangung einer solchen Anerkennung angeschlossen sind, bestimmt sind. / Il presente Certificato Sanitario non si pu" utilizare per il pesce džacqua dolce vivo, destinato a vival ufficialmente approvati o altri vivai di pesce non sospetti di NEI, NPI o SEV oppure i vivai di cui lžapprovazione č in corso.

3) Nepotrebno precrtati. / Nichtzutreffendes streichen. / Cancellare lžinapplicabile.

4) Za pastrve i ribe iz porodice pastrva. / Im Falle von Forellen und forellenartigen Fischen. / Per trote e altri pesci salmonidi.

5) Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Die farbe des stemples muss sich von der Druckfarbe des Formulars unterscheiden. / Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore del testo scritto.

Obrazac / Form HVI 72

                     
    REPUBLIKA                REPUBLIC OF
    HRVATSKA                   CROATIA

   MINISTARSTVO        MINISTRY OF
  POLJOPRIVREDE I     AGRICULTURE
       ŠUMARSTVA      AND FORESTRY

    VETERINARSKA       VETERINARY
       INSPEKCIJA             INSPECTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA
za slatkovodne i morske akvarijske ribice

VETERINARY AND SANITARY CERTIFICATE
for aquarium fresh and sea water fishes

Država izvoznica: Hrvatska / Exporting country: Croatia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb / Competent Ministry: Ministry of Agriculture and Forestry, Zagreb

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Issuing Authority: Veterinary Directorate, Zagreb - Official Veterinary Inspector

Država odredišta / Country of destination: -----------------

Evidencijski broj utovara / Shipment reference number: ------

-----------------------------------------------------

I. Identifikacija ribe / Identification of fish

a) Slatkovodne akvarijske ribice / Aquarium fresh water fish(1)

b) Morske akvarijske ribice / Aquarium sea water fish(1)

Vrsta (hrvatski naziv i stručni naziv) / Species (common name and scientific name): ----------------------------------

Broj ribica-aproksimativno / Estimated number: ------------

II. Podrijetlo ribe / Fish Origin

a) Mjesto slobodnog ulova / Fishing or capture place (za divlju ribu - for wild fish)(1): ------------------------------

Naziv i adresa uzgajališta / Name and address of the breeding (za uzgojenu ribu - for bred fish)(1): ----------------------

III. Odredište ribe / Place of destination of fish

Naziv i adresa pošiljatelja / Name and address of the consignor:

----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja u odredišnom mjestu / Name of consignee and address at place of destination: ------------------

-----------------------------------------------------

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva / Type and identification of the transport mean: -----------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Health Information

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje: / I, undersigned official veterinary inspector certify:

a) da je dana --------------, pregledao opisane ribe i utvrdio da ne pokazuju nikoje kliničke znake zaraznih bolesti; / that on --------------, the said fishes were examined and found to be free clinical signs of contagious fish diseases;

b) da riba koja je danas otpremljena nema lezija na koži niti drugih znakova bolesti; / that under today date the living transported fishes donžt present neither skin lesion nor disease symptom;

c) da tijekom redovitih ispitivanja nisu utvrđene bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja, niti znaci koji bi ukazivali na mogućnost izbijanja takvih bolesti; / that during regular examination of the fish, no evidence has been found to indicate the presence of any notifiable disease or to indicate the possibility of an outbreak of any such disease;

d) da su mjesto i županija podrijetla službeno slobodni od zaraznih bolesti riba; / that the place and the region of the origin are officially free from contagiuos fish diseases.

Spremnici koji se koriste za prijevoz ribe su novi ili su prije utovara dezinficirani. U transportu se koristi pitka voda ili čista morska voda, koja nije opasna za ljude(1). / The containers used for the transport are either new or they were disinfected before use. The water for the transport is drinking fresh water or clean sea water not dangerous for human species(1).

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana. / This certificate is valid for 10 days.

   Datum /   
   Date
   Mjesto/   
    Place
   Pečat  
   Seal* 
 Potpis veterinarskog inspektora
 Veterinary inspector signature
  
  
      
    
      
    
    
                                     

------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje - tiskanim slovima / Name, qualification and titlein typed letters)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / The colour of the seal shall doffer from the print colour.

(1) Nepotrebno precrtati./ Delete as appropriate.

Obrazac / Formblatt HVI 72-1

                      
    REPUBLIKA                 REPUBLIK
     HRVATSKA                KROATIEN

  MINISTARSTVO      MINISTERIUM FÜR
  POLJOPRIVREDE I       LAND- UND
      ŠUMARSTVA     FORSTWIRTSCHAFT

    VETERINARSKA        VETERINÄR-
          INSPEKCIJA           INSPEKTION

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za slatkovodne i morske akvarijske ribice

VETERINÄR-SANITÄRES ZEUGNIS

für Süsswasser- und Meereswasserfische

Država izvoznica: Hrvatska / Ausführendes Land: Kroatien

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb / Zuständiges Ministerium: Ministerium für Land - und Forstwirschaft, Zagreb

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Zuständige Behörde zur Austellung des veterinär - sanitären Zeugnisses: Veterinäre Verwaltung, Zagreb, - bevollmächtiger Veterinärinspektor.

Država odredišta / Bestimmungsland: ---------------------

Evidencijski broj utovara / Ladungsreferenznummer: ---------

I. Identifikacija ribe / Fischidentifikation

a) Slatkovodne akvarijske ribice / Süsswasseraquarienfische(1)

b) Morske akvarijske ribice / Meereswasseraquarienfische(1)

Vrsta (hrvatski naziv i stručni naziv) / Spezies (Gemeinschafts und wissenschaftbezeichnung) ---------------------------

Broj ribica - aproksimativno / Zahl von Fischen - ungefähr: ---

------------------------------------------------------

II. Podrijetlo ribe / Herkunft des Fisches

a) Mjesto slobodnog ulova / Ort des Fischfanges (za divlju ribu / für Wildfisch)(1): ----------------------------------

b) Naziv i adresa uzgajališta (za uzgojenu ribu) / Name und Adresse der Fischzuchstätte (für Zuchtfisch)(1): -----------

-----------------------------------------------------

III. Odredište ribe / Bestimmungsort des Fisches

Naziv i adresa pošiljatelja / Name und Adresse des Absenders:

-----------------------------------------------------

Naziv i adresa primatelja u odredišnom mjestu / Name und adresse des Empfängers im Bestimmungsort: ---------------

-----------------------------------------------------

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva / Art und Polizeikennzeichen des Transportmittels: ------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Gesundheitsdaten

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje: / Als zuständiger Veterinärinspektor bestätige ich unterzeichnend da":

a) da je dana -----------, pregledao opisane ribe i utvrdio da ne pokazuju nikoje kliničke znake zaraznih bolesti; / am ----------- die beschrieben Fische der Unterschung unterworfen wurden und dabei fest gestellt wurde da" diese keinerlei klinische Zeichen der infektiösen Krankheiten aufweisen;

b) da riba koja je danas otpremljena nema lezija na koži niti drugih znakova bolesti; / dass der heute zum Versand Gebrachte Fisch keine Hautläsien oder andere Krankeitszeichen aufweist;

c) da tijekom redovitih ispitivanja nisu utvrđene bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja, niti znaci koji bi ukazivali na mogućnost izbijanja takvih bolesti; / da" während der ordentlichen Fischuntersuchungen weder Krankheiten, die einer Anmeldung bedürfen, noch die auf die Möglichkeit des Auftretens solcher Krankheiten hinweisende Zeichen bemerkt wurden;

d) da su mjesto i županija podrijetla službeno slobodni od zaraznih bolesti riba; / da" der Herkunftsort- und Gespannschaft von Fischen offiziell von den infektiösen Fischkrankheiten frei sind.

Spremnici koji se koriste za prijevoz ribe su novi ili su prije utovara dezifincirani. U transportu se koristi pitka voda ili čista morska voda, koja nije opasna za ljude(1). / Die Behälter die für den Fischtransport benutzt werden sind neu oder wurden vor der Verladung desinfiziert. Im Transport wird Trinkwasser oder reines Meeresewasser benutzt, das keine Gefahr für Menschen darstellt.(1)

V. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana. / Dieses Zeugnis ist 10 tage gültig.

   Datum
   Datum   
   Mjesto
   Ort   
   Pečat
   Stempel*
 
Potpis veterinarskog inspektora
Unterschrift des Veterinspektors
  
  
  
      
        
    
      
    
                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ime i prezime i zvanje - tiskanim slovima. / Name, Beruf und Titel - in Druckschrift.)

(1) Nepotrebno precrtati./ Nichtzutreffends streichen.

Obrazac / Obrazec / Modulo HVI 72-2

                       
     REPUBLIKA                    REPUBLIKA
     HRVATSKA                      HRVAŠKA

  MINISTARSTVO        MINISTRSTVO ZA
  POLJOPRIVREDE I         KMETIJSTVO
     ŠUMARSTVA         IN GOZDARSTVO

   VETERINARSKA     VETERINARSKA
       INSPEKCIJA             INŠPEKCIJA

        REPUBBLICA DI CROAZIA
   MINISTERO DELL'AGRICOLTURE
                E DELLE FORESTE
     ISPETTORATO VETERINARIO

VETERINARSKO-SANITARNA SVJEDODŽBA

za slatkovodne i morske akvarijske ribice

VETERINARSKO-SANITARNO SPRIČEVALO

za sladkovodne in morske akvarijske ribice

ATTESTATO SANITARIO VETERINARIO

relativo a pesce džacqua dolce e marino da acquario

Država izvoznica: Hrvatska / Hrvaška / Paese esportatore: Croazia

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb / Pristojno ministarstvo: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Zagreb / Ministero competente: Ministero dellž Agricoltura e delle foreste, Zagabria

Tijelo nadležno za izdavanje veterinarsko-sanitarne svjedodžbe: Uprava za veterinarstvo, Zagreb - ovlašteni veterinarski inspektor / Organ ki je pristojen za izdajanje veterinarsko-sanitarnega spričevala: Republiška veterinarska uprava, Zagreb - pooblaščeni veterinarski inšpektor / Organo competente per il rilascio dellžattestato sanitario veterinario: Direzione veterinaria, Zagabria - lžispettore veterinario autorizzato

Država odredišta: / Država v katero je pošiljka namenjena: / Paese destinatario: ------------------------------------

Evidencijski broj utovara: / Evidencijska številka nakladanja: / Numero di evidenza di carico: ---------------------------

I. Identifikacija / Identificazione

a) Slatkovodne akvarijske ribice / Sladkovodne akvarijske ribice / Pesci džacqua dolce da acquario(1)

b) Morske akvarijske ribice / Pesci di mare da acquario(1)

Vrsta (hrvatski naziv i stručni naziv) / Vrsta (hrvaški naziv in strokovno ime) / Specie (nome volgare e nome scientifico): ----

----------------------------------------------------

Broj ribica - aproksimativno / Število ribic - aproksimativno / Numero di stima dei pesci: ------------------------------

II. Podrijetlo ribica / Poreklo rib / Origine del pesce

Mjesto slobodnog ulova (za divlju ribu) / Mesto ulova (za divlju ribu) / Localit- di pesca libera (per pesce džalto)(1): ----------

-----------------------------------------------------

Naziv i adresa uzgajališta (za uzgojenu ribu): / Naziv in naslov gojišča (za umetno gojeno ribo) / Denominazione e indirizzo dellžallevamento (per il pesce džallevamento)(1): ------------

----------------------------------------------------

III. Odredište ribe / Kam so ribe namenjene / Destinazione del pesce

Naziv i adresa pošiljatelja: / Ime in naslov pošiljatelja: / Denominazione e indirizzo dello speditore: -----------------------

Naziv i adresa primatelja: / Ime in naslov prejemnika: / Denominazione e indirizzo del destinatario: -----------------------

Prijevozno sredstvo: / Prevozno sredstvo: / Mezzo di transporto (2): ------------------------------------------------

IV. Zdravstveni podaci / Podatki o zdravlju / Dati sanitari

Potpisani veterinarski inspektor potvrđuje: / Podpisani veterinarski inšpektor potrjuje: / Il sottoscritto ispettore veterinario conferma:

a) da je dana ----------- pregledao opisane ribe i utvrdio da ne pokazuju nikoje kliničke znake zaraznih bolesti; / da je dne ----------- pregledal opisane ribe in ugotovil da le-te pokazujejo nobenih kliničkih znakov nalezljivih bolezni; / che in data ----------- ha controllato il pesce descritto ed ha constatato di non avere riscontrato alcum sintomo clinico di malattie contagiose;

b) da ribice koje su danas otpremljene nemaju lezija na koži niti drugih znakova bolesti; / da riba ki je danes odpremljena nima lezij na koži niti drugih belezenskih znakov; / che il pesce che e stato oggi spedito non presenta lesioni sulla pelle e neanche altri segni di malattie;

c) da tijekom redovitih ispitivanja nisu utvrđene bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja, niti znaci koji bi ukazivali na mogućnost izbijanja takvih bolesti; / da med rednimi raziskavami niso bile ugotovljene bolezni ki jih je ibvezno potrebno prijaviti, niti znaki ki bi pomenili možnost pojavljivanja takšnih bolezni; / che nel corso di controlli regolari non sono state riscontrate malattie che sono sottoposte allžobbligo di denuncia e neanche sintomi che potrebbero suggerire la possibilit- della comparsa di tali malattie;

d) da su mjesto i županija podrijetla službeno slobodni od zaraznih bolesti riba. / da sta mesto in županija porekla uradno brez nalezljivih ribljih bolezni. /che la localit- e la contea džorigine sono ufficialmente esenti da malattie contagiose del pesce.

Spremnici koji se koriste za prijevoz ribe su novi / ili su dezinficirani. U transportu se koristi pitka voda / ili čista morska voda, koja nije opasna za ljude (1). / Zbiralniki, ki jih uporabljamo za prevoz rib, so novi / ali pa so pred nakladanjem bili dezinficirani. Pri tranšportu uporabljamo pitno vodo / ali čisto morsko vodo, ki ni nevarna za ljudi (1). / I contenitori usati per il trasporto del pesce sono nuovi / o sono stati disinfettati prima del caricamento. Per il transporto é stata usata acqua potabile / o acqua marina pulita, non pericolosa per lžuomo (1).

IV. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana. / Veljanost tega certifikata je 10 dni. / Questo attestato ha una validit- di 10 giorni.

   Datum /   
   Data
   Mjesto/   
    Kraj
Localita
   Pečat /
   Timbro *  
 Potpis veterinarskog inspektora
Podpis veterinarskega inšpektorja
Firma dell'ispetore veterinario
  
  
      
    
    
    
    
                               

------------------------------------------------------------------------------------------
(Ime, prezime i zvanje-tiskanim slovima / Ime, priimek inpoklic - s tiskanim črkami
/Nome, cognome e professione - in stampatello)

* Boja pečata mora se razlikovati od boje tiska. / Barva pečata mora biti različna od barve s katero je listina tiskana.
/Il colore del timbro deve differenziarsi dal colore testo scritto.

PRILOG 2

VETERINARSKA STANICA _____________________

IZVJEŠĆE
o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja


Za mjesec _________199__ godine   

Na osnovi mjesečnih obračuna ovlaštenog veterinara i svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja izdano je svjedodžbi po vrstama i kategorijama životinja i to za:

01. _________konja (komada)                              _________kn

02. _________ždrebadi do 3 mjeseca starosti
                        (komada)                                        _________kn

03. _________magaraca, mazgi i mula (komada)     _________kn

04. _________goveda (komada)                             _________kn

05. _________ teladi do 3 mjeseca starosti
                          (komada)                                       _________kn

06. _________ svinja (komada)                              _________ kn

07. _________ prasadi do 2 mjeseca starosti
                         (komada)                                       _________ kn

08. _________ ovaca i koza (komada)                   _________ kn

09. _________ janjadi i jaradi do 2 mjeseca starosti
                         (komada)                                        _________kn

10. _________ peradi do 10 dana starosti
                         (komada)                                        _________kn

11. _________ brojlera (komada)                           _________kn

12. _________ ostale peradi (komada)                  _________ kn

13. _________ pasa (komada)                               _________kn

14. _________ mačaka (komada)                         _________ kn

15. _________ kunića za rasplod (komada)           _________ kn

16. _________ kunića mladih (komada)                  _________kn

17. _________ košnica pčela (komada)                  _________ kn

18. _________ riba iz uzgajališta (kg)                      _________kn

19. _________ puževa (kg)                                    _________kn

20. _________ krupne divljači - dlakave (komada) _________kn

21. _________ krupne divljači - pernate (komada) _________ kn

22. _________ sitne divljači - dlakave (komada)     _________kn

23. _________ pernate divljači do 10 dana starosti
                         (komada)                                       _________ kn

24. _________ ostale pernate divljači (komada)       _________kn

                                                      SVEUKUPNO _________ kn

(slovima ___________________________________________)

Od navedenog iznosa u visini od 70% dostavljeno je _________ kn (slovima: ___________________________ ) na račun broj 30101-637-1002918 za zdravstvenu zaštitu životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Datum: ________________ Direktor: __________________     PRILOG 3

VETERINARSKA STANICA __________________________

OBRAČUN
prikupljenih sredstava od naknada za izdane svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Dana _______19__ godine _____________________ izvršio/la je
obračun prikupljenih sredstava za izdane svjedodžbe za mjesec _____________________ 19__ godine i to za:

                                                                     Naknada           PDV 22%         Ukupno   kn

_____ komada konja                                                                                                     kn
_____ komada ždrebadi do 3 mj.
                        starosti                                                                                                   kn
_____ komada magaraca, mazgi i
           mula                                                                                                                    kn
_____ komada goveda                                                                                                   kn

_____ komada teladi do 3 mjeseca
           starosti                                                                                                                 kn
_____ komada svinja                                                                                                      kn
_____ komada prasadi do 2 mj.
           starosti                                                                                                                 kn
_____ komada ovaca i koza                                                                                            kn

_____komada janjadi i jaradi do 2
          mjeseca starosti                                                                                                     kn
_____ komada peradi do 10 dana
           starosti                                                                                                                 kn
_____ komada brojlera                                                                                                   kn
_____komada ostale peradi                                                                                             kn
_____komada pasa                                                                                                         kn
_____komada mačaka                                                                                                    kn
_____komada kunića za rasplod                                                                                      kn
_____komada kunića mladih                                                                                            kn
_____komada košnica pčela                                                                                            kn
_____kg riba iz uzgajališta                                                                                                kn
_____kg puževa                                                                                                               kn
_____komada krupne divljači -
          dlakave                                                                                                                  kn
_____ komada krupne divljači -
           pernate                                                                                                                  kn
_____komada sitne divljači -
          dlakave                                                                                                                   kn
_____komada sitne divljači -
          do 10 dana starosti                                                                                                  kn

_____komada sitne divljači -
          ostale pernate                                                                                                          kn

                                                                              Ukupno   _____________________  kn

slovima: ____________________________________________________________

Ovaj obračun odnosi se na svjedodžbe označene sljedećim brojevima i serijom:

Od broja __________ do zaključno broja __________ serije __________

Od broja __________ do zaključno broja __________ serije __________

Od broja __________ do zaključno broja __________ serije __________

 Obračun primio:                                               Obračun predao:
_______________                                    ____________________

  

PRILOG 4

UPISNIK ZA SVJEDODŽBE, CERTIFIKATE

   Redni   
broj

Datum
prijavnice
   i broj dostavnice   

          Serija                  Broj bloka  
  svjedodžbe/certifikata  
       Datum 
      izdavanja     
   Ime i prezime   
   ovlaštene    osobe  
   kojoj je izdana     s/c
   Potpis osobe     kojoj  
    je izdana s/c 
   Datum razdvajanja
      i broj bloka