Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima

NN 64/1998 (30.4.1998.), Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 87. stavka 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94, 100/96 i 131/97), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STALNIM SUDSKIM PROCJENITELJIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova stalnih sudskih procjenitelja, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA STALNOG SUDSKOG PROCJENITELJA

1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog procjenitelja ispunjava osoba koja ima završenu srednju stručnu školu, koja ima ili je imala dozvolu za obavljanje obrtničke djelatnosti, ili se je bavila poljoprivredom odnosno šumarstvom.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati za stalnog sudskog procjenitelja odgovarajuće struke ako se u postupku utvrdi:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da nije osuđen zbog kaznenog djela koje je zapreka za prijam u državnu službu, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za sudskog procjenitelja,

- da je nakon završene srednje stručne škole radio najmanje 10 godina na poslovima u struci za koju se školovao ili samostalno obavljao obrtničku djelatnost, odnosno najmanje 10 godina samostalno vodio obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom odnosno šumarstvom.

2. Pokretanje postupka

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnog sudskog procjenitelja pokreće se nakon podnošenja zahtjeva, koji se podnosi predsjedniku odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda.

Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta za imenovanje, potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 4.

Nakon provedenog postupka i prikupljenih dokaza predsjednik će odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda odlučiti o zahtjevu.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja kojim je zahtjev za imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem određene struke odbijen dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili se šalje poštom predsjedniku županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda koji je donio rješenje, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

4. Prisega

Članak 5.

Imenovani sudski procjenitelj daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za procjenitelja.

Sadržaj prisege glasi:

"Prisežem svojom čašću povjerene mi procjene obavljati savjesno i prema svom najboljem znanju i svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno i potpuno."

Stalni će sudski procjenitelj prisegu potpisati.

5. Ponovno imenovanje

Članak 6.

Stalni sudski procjenitelj nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog procjenitelja može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje mora se dostaviti dokaz da nije pod istragom, da se ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu, odnosno da je proteklo 10 ili više godina od izdržane ili oproštene kazne te nastupa zastare izvršenja kazne.

Predsjednik će suda kad utvrdi da nema zapreka za imenovanje donijeti rješenje o ponovnom imenovanju.

Ponovno imenovani stalni sudski procjenitelj ne daje prisegu.

6. Razrješenje

Članak 7.

Imenovanog sudskog procjenitelja razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda:

- ako to sam zatraži,

- ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,

- ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposoban za obavljanje djelatnosti ili struke za koju je imenovan,

- ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,

- ako stalni sudski procjenitelj bude pravomoćno osuđen ili se protiv njega provede kazneni postupak zbog kaznenog djela navedenog u članku 15. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ili nekog drugog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog procjenitelja,

- ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove procjene,

- ako napusti područje suda koji ga je imenovao.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

Članak 8.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih procjenitelja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

7. Popis procjenitelja

Članak 9.

Postavljeni stalni sudski procjenitelji unose se u Popis stalnih sudskih procjenitelja po pojedinim strukama prema obrascu broj 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Popis stalnih sudskih procjenitelja koje imenuje predsjednik županijskog suda sastavlja se u županijskom sudu i dostavlja svim općinskim sudovima na području toga suda.

Popis stalnih sudskih procjenitelja koje imenuje predsjednik trgovačkog suda sastavlja se u tom trgovačkom sudu.

Popis stalnih sudskih procjenitelja koje imenuje predsjednik općinskog suda sastavlja se u tom općinskom sudu.

Članak 10.

Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.

Ako stalni sudski procjenitelj umre, bude razriješen ili ako nije ponovno imenovan, ti podaci unose se u odgovarajući Popis, a zatim se odgovarajući odjeljci precrtaju kosom crtom olovkom crvene boje.

Članak 11.

Županijski, trgovački i općinski sudovi objavit će na oglasnoj ploči obavijest o mogućnosti uvida stranaka u popis stalnih sudskih procjenitelja u uredu predsjednika suda.

Članak 12.

Županijski, trgovački i općinski sudovi dužni su dostaviti Ministarstvu pravosuđa svake godine najkasnije do 31. ožujka Popis stalnih sudskih procjenitelja radi objavljivanja.

8. Dužnosti

Članak 13.

Stalni sudski procjenitelji dužni su obaviti procjenu na sudskom očevidu ili u roku određenom odlukom kojom im je procjena povjerena. Ako procjenitelj iz objektivnih razloga ne može obaviti procjenu na zakazanom očevidu ili u zadanom mu roku, dužan je o tomu obavijestiti sud i navesti rok do kojeg će obaviti procjenu.

Članak 14.

Predsjednici sudova koji su imenovali stalne sudske procjenitelje dužni su pratiti njihov rad.

Rad procjenitelja dužni su pratiti i suci sudova čiji su predsjednici imenovali procjenitelje, kao i dužnosnici drugih tijela koji sudjeluju u sudskom postupku i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednika suda koji je imenovao sudskog procjenitelja.

Primjedbe na rad sudskih procjenitelja mogu podnijeti i stranke, odnosno njihovi punomoćnici, te strukovne udruge. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao sudskog procjenitelja.

Članak 15.

Sudskom procjenitelju koji ne poštuje sud ili stranke, ne obavi procjenu na zakazanom očevidu ili u zadanom mu roku i ne opravda zašto to nije učinio ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti procjena na tom sudu, najmanje 3 mjeseca a najdulje godinu dana.

Privremenu će uskratu predsjednika suda koji je imenovao procjenitelja naredbom proslijediti svim sucima suda u kojem je predsjednik kao i predsjednicima općinskih sudova na svom području.

9. Prava

Članak 16.

Za obavljenu procjenu sudski procjenitelj ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud ovisno o vremenskom trajanju procjene.

Vrijednost jednog sata procjene je 70 kuna bruto.

Članak 17.

Nagrada za procjenu povjerenu pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi.

Članak 18.

Za rad pod otežanim uvjetima (noću od 22-06 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.), te za rad u dane tjednog odmora, državne blagdane ili neradnog dana iznos nagrade može se povećati za 100%.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na određivanje nagrade stručnoj osobi kad u postupku daje traženo objašnjenje.

Članak 19.

Kad za pojedine vrste procjene koje obavljaju pravne osobe postoji cjenik usluga, sud će odrediti nagradu za obavljenu procjenu prema tom cjeniku.

III. NAKNADE TROŠKOVA PROCJENITELJIMA

1. Putni troškovi

Članak 20.

Stalni sudski procjenitelj ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi procjene.

Naknade obuhvaćaju:

- putne troškove,

- troškove za hranu (dnevnica),

- troškove za smještaj (noćenje) i

- naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu.

Članak 21.

Procjenitelju koji je istog dana ili u više uzastopnih dana obavio procjenu u više različitih predmeta pripada naknada u visini jednostrukog iznosa putnih izdataka, dnevnice i neostvarene plaće odnosno neostvarene zarade. Ta će se naknada podijeliti na sve predmete razmjerno vremenu provedenom na procjeni u svakom pojedinom predmetu, a ako se to ne može, podijelit će se na jednake dijelove.

Članak 22.

Naknade putnih troškova, troškova za hranu (dnevnica), troškova za smještaj (noćenje) i za neostvarenu plaću odnosno zaradu određuje se na način propisan za stalne sudske vještake.

Članak 23.

Osobama stalno zaposlenim u državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi pripada pravo na naknadu za neostvarenu plaću za vrijeme odsustvovanja s rada zbog odazivanja na poziv u svojstvu procjenitelja.

Članak 24.

Osobama iz članka 23. ovoga Pravilnika naknadu za neostvarenu plaću isplaćuje državno tijelo, stručna ustanova ili druga pravna osoba u kojem su zaposleni.

Poslodavci iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na povrat isplaćene naknade plaće od suda koji vodi postupak.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 700-01/95-01/120
Urbroj: 514-05-04-98-1
Zagreb, 15. travnja 1998.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.

Obrazac br. 1
(297 x 210 mm)

_________________________

_________________________
       (naziv i sjedište suda)

POPIS STALNIH SUDSKIH PROCJENITELJA
ZA DJELATNOST - STRUKU ____________

     Red  
     br.
     Prezime i ime     

.   Adresa i
   broj
     telefona   

    Zanimanje         Stručna     
    sprema
     Struka    

Broj i
datum
rješenja o
    imenovanju    

Broj i
datum
rješenja o
    razrješenju   

    Primjedbe    

1

2

3

4

5

6

7

8

9