Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega

NN 64/1998 (30.4.1998.), Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 59. stavka 4. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95 i 65/95) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU STJECANJA PRAVA NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI NJEGE DJETETA KOJEM JE POTREBNA POJAČANA BRIGA I NJEGA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za stjecanje prava roditelja djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega na rad u skraćenom radnom vremenu.

Članak 2.

Smatra se da je djetetu nakon što navrši jednu godinu života potrebna pojačana briga i njega iz članka 1. ovoga Pravilnika u slučajevima sljedećih bolesti, odnosno stanja djeteta:
                                                                                               Šifra MKB
                                                                                               10. revizija

 1. tuberkuloza (svi oblici primarne i
     postprimarne tuberkuloze bez
     obzira na lokaciju)                                                         .........A15-A19

 2. sifilis i njegove posljedice                                               .........A65-A69

 3. posljedice akutnog encefalitisa razne
     etiologije                                                                      ......... G04-G05

 4. sve vrste malignih neoplazmi,
     uključujući i leukemiju                                                   .........C00-C97

 5. bronhijalna astma i astimatiformni
     bronhitis                                                                        ..........J40-J47

6. stanja prouzrokovana atireoidizmom i
    hipotireoidizmom, kongenitalne ili
    stečene etiologije                                                           ..........E00-E03

 7. šećerna bolest                                                              ..........E10-E14

 8. kongenitalne hemolitičke anemije                                  ..........D55-D59

 9. policitemija                                                                   ...........      D75

10. hemofilija                                                                     .........D66-D68

11. slaboumnost svih stupnjeva                                          ..........F70-F79

12. cerebralna dječja paraliza (svi oblici)                            .........G80-G83

13. bolesti motornih neurona i mišićne
      distrofije                                                                      .........G70-G71

14. sljepilo                                                                         ..........      H54

15. gluhonijemost                                                               ..........   H91.3

16. kongenitalna i kronična srčana oboljenja                      .........Q20-Q24

17. suženje jednjaka nakon korozije                                  ..........

18. ciroza jetre                                                                  ..........       K74

19. mukoviscidoza                                                             ..........       E84

20. upala bubrega sa edemom i nefrozom

21. kronična upala bubrega                                               .........N00-N12

22. hidronefroza                                                               .........         N13

23. reumatoidni artritis i slična stanja

24. kronični osteomielitis i periostitis                                  ..........       M86

25. urođene i stečene malformacije kostiju
      i mišića                                                                       ......... Q65-Q79

26. distrofija - postignut Kvestov broj,
      odnosno smanjenje već jednom
      postignute težine djeteta za najmanje
      25%                                                                          ............

27. nedozrelost i nerazvijenost                                          ............

28. bolesti uvjetovane poremećajem
      imunomehanizma                                                        ............   D80-D84

29. celijakični sindrom                                                      ............

Iznimno, liječničko povjerenstvo iz stavka 1. članka 5. ovog Pravilnika može odrediti potrebu pojačane brige i njege djeteta s obzirom na opće zdravstveno stanje djeteta kod kojeg postoje druge bolesti i stanja koja nisu određena stavkom 1. ovoga članka.

Članak 3.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena do tri godine djetetova života može ostvariti samo jedan od roditelja pod uvjetom da su oba roditelja u radnom odnosu s punim radnim vremenom, te roditelj koji sam brine i njeguje dijete iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti i jedan zaposleni roditelj pod uvjetom da drugi roditelj koji nije zaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu.

Iznimno, jedan zaposleni roditelj može ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme dok je drugi roditelj koji nije zaposlen na odsluženju vojnoga roka ili služi u pričuvnom sastavu ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana, odnosno ta prava može ostvariti otac dok je majka na obveznom porodnom dopustu.

Članak 4.

Pravo iz članka 3. ovoga Pravilnika roditelj ne može ostvariti dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po drugoj osnovi.

Pravo iz članka 3. ovoga Pravilnika ne može ostvariti roditelj djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega, odnosno prestaje mu to pravo za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u ustanovu društvene brige o djeci predškolske dobi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Članak 5.

Potrebu pojačane brige i njege djeteta u slučajevima iz članka 2. ovoga Pravilnika ocjenjuje liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.

Liječničko povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka daje i ocjenu psihofizičkog stanja roditelja koji ne može pružati pojačanu brigu i njegu djetetu u slučaju iz stavka 2. članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ocjena liječničkog povjerenstva o potrebi pojačane brige i njege djeteta u slučajevima iz stavka 2. članka 2. ovog Pravilnika prije donošenja rješenja iz članka 7. ovog Pravilnika obvezno podliježe reviziji koju obavlja više liječničko povjerenstvo Direkcije zavoda.

Članak 7.

Na osnovi ocjene liječničkog povjerenstva iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika roditelju djeteta izdaje se u nadležnom područnom uredu Zavoda rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.

Članak 8.

O žalbi protiv rješenja iz članka 7. ovoga Pravilnika rješava Zavod na temelju ocjene višeg liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda.

Članak 9.

Sastav i način rada liječničkog povjerenstva iz članka 5. ovog Pravilnika te višeg liječničkog povjerenstva iz članka 6. i 8. ovoga Pravilnika utvrđuju se općim aktom Zavoda.

Članak 10.

Pravo roditelja na rad sa skraćenim radnim vremenom iz članka 3. ovoga Pravilnika prestaje kad liječničko povjerenstvo, na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno na zahtjev roditelja ocijeni da djetetu zbog promjena zdravstvenog stanja nije više potrebna pojačana briga i njega.

Članak 11.

Roditelj je dužan u roku od osam dana prijaviti nadležnom područnom uredu Zavoda svaku promjenu koja utječe na gubitak prava koje ostvaruje na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Zavod je dužan opći akt iz članka 9. ovoga Pravilnika donijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje neophodne pojačane majčine njege djeteta do tri godine života ("Narodne novine" broj 4/81).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/0024
Urbroj: 534-02-30-98-0001
Zagreb, 20. travnja 1998.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.