Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana

NN 66/1998 (6.5.1998.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" br. 92/96), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI STANA

Članak 1.

Vrijednost stana koja se utvrđuje u postupku prava na naknadu prijašnjem vlasniku ovisi o građevinskoj vrijednosti stana i vrijednosti položajne pogodnosti stana.

Članak 2.

Građevinska vrijednost stana i vrijednost položajne pogodnosti stana određuju se prema mjerilima za utvrđivanje građevinske vrijednosti stana (Cg) i položajne pogodnosti stana (Pp) prema Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine" br. 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93).

Za stanove koji više ne postoje, građevinska vrijednost stana (Cg) određuje se kao građevinska vrijednost etalonskog objekta koja se primjenjuje prema Uredbi iz stavka 1. ovoga članka (Ce), umanjena za 70%.

Članak 3.

Vrijednost stana utvrđuje se na način da se građevinska vrijednost stana (Cg) uveća za položajnu pogodnost stana (Pp).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-01/98-03/02
Urbroj: 531-01-98-4
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Ministar
mr. Marko Širac, v. r.