Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 68/1998 (12.5.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOGA SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-995/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97. i 124/97.), u članku 6. I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 3. JASTREBARSKO naziv naselja: "Gračac Slavetički" mijenja se i glasi: "Gračac Slavetićki", a naziv naselja: "Orešje Okičko" mijenja se i glasi: "Orešje Okićko".

U gradu pod rednim brojem 6. VELIKA GORICA, naziv naselja: "Bapče" mijenja se i glasi: "Bapča", naziv naselja: "Kuće" mijenja se i glasi: "Kuče", a naziv naselja: "Petrovec" mijenja se i glasi: "Petravec".

U općini pod rednim brojem 15. Luka, naziv naselja: "Krajska Vas" mijenja se i glasi: "Krajska Ves".

U općini pod rednim brojem 19. Pokupsko, naziv naselja: "Strezoj" mijenja se i glasi: "Strezojevo".

U općini pod rednim brojem 20. Preseka, naziv naselja: "Krušljevac" mijenja se i glasi: "Krušljevec".

U općini pod rednim brojem 25. Sveta Nedjelja, naziv naselja: "Svetonedjeljski Breg" mijenja se i glasi: "Svetonedeljski Breg", a naziv naselja: "Sveta Nedjelja" mijenja se i glasi: "Sveta Nedelja".

Članak 2.

U članku 7. II. KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI, u općini pod rednim brojem 3. Desinić, naziv naselja: "Stara Ves Košnićka" mijenja se i glasi: "Stara Ves Košnička".

U općini pod rednim brojem 7. Hum na Sutli, naziv naselja: "Poredje" mijenja se i glasi: "Poređe".

U općini pod rednim brojem 25. Zlatar-Bistrica, naziv naselja: "Velečkovec" mijenja se i glasi: "Veleškovec".

Članak 3.

U članku 8. III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 3. HRVATSKA KOSTAJNICA, naziv naselja: "Selišće Kostajničko" mijenja se i glasi: "Selište Kostajničko".

U općini pod rednim brojem 1. Donji Kukuruzari, naziv naselja: "Umetići" mijenja se i glasi: "Umetić".

U općini pod rednim brojem 2. Dvor, naziv naselja: "Bujinja" mijenja se i glasi: "Buinja", naziv naselja: "Bujinski Riječani" mijenja se i glasi: "Buinjski Riječani", a naselje "Čukur", briše se.

U općini pod rednim brojem 12. Topusko, naziv naselja: "Malićka" mijenja se i glasi: "Malička".

Članak 4.

U članku 9. IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. DUGA RESA, naziv naselja: "Kozalj-Vrh" mijenja se i glasi: "Kozalj Vrh", a naziv naselja: "Mrežničko Dvorišće" mijenja se i glasi: "Mrežničko Dvorište".

U gradu pod rednim brojem 2. KARLOVAC, naziv naselja: "Cerovac Vukmanički" mijenja se i glasi: "Cerovac Vukmanićki".

U gradu pod rednim brojem 3. OGULIN, popis naselja koja ulaze u sastav grada mijenja se i glasi:

"3. OGULIN   Desmerice 
         
        Donje Dubrave 
                 
        Donje 

        Drežnica 

        Dujmić Selo

        Gornje Dubrave 

        Hreljin Ogulinski 

        Jasenak 

        Marković Selo

        Ogulin 

        POtok Oštarijski 

        Ponikve 

        Popovo Selo 

        Potok Musulinski 

        Puškarići 

        Sabljak Selo 

        Salopek Selo 

        Sveti Petar 

        Ribarići 

        Trošmarija 

        Turkovići Ogulinski 

        Vitunj 

        Zagorje". 


U gradu pod rednim brojem 4. SLUNJ, naziv naselja: "Lipovac", mijenja se i glasi: "Lapovac".

U gradu pod rednim brojem 5. OZALJ, naziv naselja: "Dvorišće Vivodinsko" mijenja se i glasi: "Dvorište Vivodinsko", a naziv naselja: "Lukinić Draga" mijenja se i glasi: "Lukunić Draga".

U općini pod rednim brojem 1. Barilovići, naziv naselja: "Barilovići" mijenja se i glasi: "Barilović", naziv naselja: "Kestenjak" mijenja se i glasi: "Kestenak", a naziv naselja: "Maurović" mijenja se i glasi: "Maurovići".

U općini pod rednim brojem 5. Generalski Stol, naziv naselja: "Brcković-Draga" mijenja se i glasi: "Brcković Draga", a naziv naselja: "Kejići" mijenja se i glasi: "Keići".

U općini pod rednim brojem 9. Netretić, naziv naselja: "Bajići" mijenja se i glasi: "Baići", naziv naselja: "Bukovlje Netretičko" mijenja se i glasi: "Bukovje Netretićko", naziv naselja: "Goli Vrh Netretički" mijenja se i glasi: "Goli Vrh Netretićki", naziv naselja: "Jakovci Netretički" mijenja se i glasi: "Jakovci Netretićki", naziv naselja: "Kunić Ribnički" mijenja se i glasi: "Kunići Ribnički", naziv naselja: "Maletić" mijenja se i glasi: "Maletići" a naziv naselja: "Veliki Modrušpotok" mijenja se i glasi: "Veliki Modruš Potok".

U općini pod rednim brojem 11. Rakovica, naziv naselja: "Rakovačko Selište" mijenja se i glasi: "Rakovičko Selište".

U općini pod rednim brojem 12. Ribnik, naziv naselja: "Martinjski Vrh" mijenja se i glasi: "Martinski Vrh".

Članak 5.

U članku 10. V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 20. Vidovec, naziv naselja: "Čargovec" mijenja se i glasi: "Cargovec".

Članak 6.

U članku 11. VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. ĐURĐEVAC, naziv naselja: "Mićetinac" mijenja se i glasi: "Mičetinac".

U gradu pod rednim brojem 2. KOPRIVNICA, iza naselja: "Bakovčica" dodaje se naselje: "Draganovec".

U gradu pod rednim brojem 3. KRIŽEVCI, naziv naselja: "Pobrđani Vojakovački" mijenja se i glasi: "Podbrđani Vojakovački".

Članak 7.

U članku 12. VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 2. ČAZMA, naziv naselja: "Siščani" mijenja se i glasi: "Sišćani".

U općini pod rednim brojem 8. Nova Rača, iza naselja: "Nova Rača" dodaje se naselje: "Orlovac".

Članak 8.

U članku 13. VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 8. Matulji, naziv naselja: "Zvoneća" mijenja se i glasi. "Zvoneće".

Članak 9.

U članku 14. IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. GOSPIĆ, naziv naselja: "Podstrana" mijenja se i glasi: "Podastrana".

U općini pod rednim brojem 2. Donji Lapac, naziv naselja: "Borićevac" mijenja se i glasi: "Boričevac".

U općini pod rednim brojem 3. Karlobag, iza naselja: "Baške Oštarije" dodaje se naselje: "Cesarica".

U općini pod rednim brojem 7. Udbina, iza naselja: "Rebić" dodaje se naselje: "Srednja Gora".

Članak 10.

U članku 15. X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 2. Čačinci, naziv naselja: "Kraskovići" mijenja se i glasi: "Krasković".

U općini pod rednim brojem 10. Suhopolje, naziv naselja: "Žiroslavlje" mijenja se i glasi: "Žiroslavje".

Članak 11.

U članku 16. XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 1. Brestovac, naselje: "Markovac" briše se, a naziv naselja: "Mrkopolje" mijenja se i glasi: "Mrkoplje".

Članak 12.

U članku 17. XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 2. Brodski Stupnik, naziv naselja: "Stari Slatnik" mijenja se i glasi: "Stari Slatinik.".

U općini pod rednim brojem 12. Klakar, naselja: "Donja Vrba" i "Gornja Vrba", brišu se.

U općini pod rednim brojem 18. Rešetari, naziv naselja: "Gunjevci" mijenja se i glasi: "Gunjavci".

Članak 13.

U članku 18. XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. BENKOVAC, naziv naselja: "Medvida" mijenja se i glasi: "Medviđa".

U gradu pod rednim brojem 4. OBROVAC, naselje: "Rovanjska" briše se.

U gradu pod rednim brojem 5. PAG, naziv naselja: "Miškovići" mijenja se i glasi: "Miškovci".

U općini pod rednim brojem 4. Jasenice, iza naselja: "Jasenice" dodaje se naselje: "Rovanjska".

Članak 14.

U članku 19. XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 4. Čeminac, naselja: "Jagodnjak" i "Novi Čeminac", brišu se.

U općini pod rednim brojem 12. Ernestinovo, naselja: "Ada, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina" i "Silaš", brišu se.

Iza općine pod rednim brojem 14. Gorjani, dodaje se pod brojem 15. nova općina pod nazivom: "Jagodnjak" u sastav koje ulaze sljedeća naselja: "Bolman, Jagodnjak, Majške Međe, Novi Bolman" i "Novi Čeminac".

U općini pod rednim brojem 18. Magadenovac, naziv naselja: "Benićanci" mijenja se i glasi: "Beničanci".

U općini pod rednim brojem 21. Petlovac, naselja: "Bolman, Majške Međe" i "Novi Bolman", brišu se.

U općini pod rednim brojem 27. Semeljci, naselja: "Šodolovci" i "Koprivna", brišu se.

Iza općine pod rednim brojem 28. Strizivojna, dodaje se pod brojem 29. nova općina pod nazivom: "Šodolovci" u sastav koje ulaze sljedeća naselja: "Ada, Koprivna, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš" i "Šodolovci".

Dosadašnji redni brojevi općina od 15. do 28. postaju redni brojevi 16. do 29., a dosadašnji redni brojevi općina od 29. do 33., postaju redni brojevi od 31. do 35.

Članak 15.

U članku 20. XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, naziv općine pod rednim brojem 6. Orlić, mijenja se i glasi: "Biskupija".

U općini pod rednim brojem 11. Tisno, naziv naselja: "Dubrava kod Tisnoga" mijenja se i glasi: "Dubrava kod Tisna".

Članak 16.

U članku 21. XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 3. Bogdanovci, naselje: "Negoslavci", briše se.

U općini pod rednim brojem 11. Jarmina, naselja: "Gaboš, Karadžićevo" i "Ostrovo" brišu se.

Iza općine pod rednim brojem 12. Lovas, dodaje se pod rednim brojem 13. nova općina pod nazivom: "Markušica", u sastav koje ulaze naselja: "Gaboš, Karadžićevo, Markušica, Ostrovo" i "Podrinje", i pod rednim brojem 14. nova općina pod nazivom: "Negoslavci", u sastav koje ulazi naselje: "Negoslavci".

U općini pod rednim brojem 20. Tordinci, naselja: "Markušica" i "Podrinje" brišu se.

Dosadašnji redni brojevi općina od 13. do 24. postaju redni brojevi 15. do 26.

Članak 17.

U članku 22. XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 10. STARI GRAD, naziv naselja: "Selca kod Starog Grada" mijenja se i glasi: "Selca kod Stari Grada".

Iza grada pod rednim brojem 11. SUPETAR, dodaje se pod rednim brojem 13. novi grad pod nazivom TRILJ, u sastav kojeg ulaze naselja:

"13. TRILJ    Bisko 

         Budimir 

         Čačvina 

         Čaporice 

         Gardun 

         Grab 

         Jabuka 

         Kamensko 

         Košute 

         Krivodol 

         Ljut 

         Nova Sela 

         Podi 

         Rože 

         Strizirep 

         Strmendolac 

         Tijarica 

         Trilj 

         Ugljane 

         Vedrine 

         Velić 

         Vinine 

         Vojnić Sinjski 

          Voštane 

          Vrabač 

          Vrpolje". 

U gradu pod rednim brojem 14. VRGORAC, naziv naselja: "Donje Raščane" mijenja se i glasi: "Donje Rašćane", naziv naselja: "Kljena" mijenja se i glasi: "Kljenak", naziv naselja: "Kokorić" mijenja se i glasi: "Kokorići", naziv naselja: "Podpralog" mijenja se i glasi: "Potpralog", a naziv naselja: "Prapatnica" mijenja se i glasi: "Prapatnice".

Dosadašnji redni brojevi gradova od 12. do 15. postaju redni brojevi 13. do 16.

U općini pod rednim brojem 13. Lokvičići, naziv naselja: "Dolića Draga" mijenja se i glasi: "Dolići Draga", a naziv naselja: "Lokvičići" mijenja se i glasi: "Lokvičić".

U općini pod rednim brojem 16. Milna, dodaje se naselje: "Bobovišća na Moru".

U općini pod rednim brojem 23. Podstrana, iza naselja: "Sveti Martin" dodaje se naselje: "Strožanac", a naselje: "Podstrana", briše se.

U općini pod rednim brojem 25. Prgomet, naziv naselja: "Bogdanovići" mijenja se i glasi: "Bogdanović".

U općini pod rednim brojem 29. Runovići, naziv naselja: "Runovići" mijenja se i glasi: "Runović".

Općina pod rednim brojem 36. Trilj, sa svim pripadajućim naseljima, briše se.

Dosadašnji redni brojevi općina od 37. do 40. postaju redni brojevi 36. do 39.

Članak 18.

U članku 23. XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. BUJE, naziv naselja: "Marišće" mijenja se i glasi: "Merišće".

U gradu pod rednim brojem 9. UMAG, naziv naselja: "Valice" mijenja se i glasi: "Valica".

U općini pod rednim brojem 5. Gračišće, naziv naselja: "Milotski Brijeg" mijenja se i glasi: "Milotski Breg".

U općini pod rednim brojem 10. Kršan, iza naselja: "Nova Vas" dodaje se naselje: "Plomin".

U općini pod rednim brojem 14. Marčana, naziv naselja: "Bratulić" mijenja se i glasi: "Bratulići", a naziv naselja: "Pinežići" mijenja se i glasi: "Pinezići".

U općini pod rednim brojem 18. Pićan, naziv naselja: "Mantovani" mijenja se i glasi: "Montovani".

U općini pod rednim brojem 19. Raša, iza naselja: "Topid" dodaje se naselje: "Trget".

U općini pod rednim brojem 23. Svetvinčenat, naziv naselja: "Jurišći" mijenja se i glasi: "Juršići", a naziv naselja: "Krančići" mijenja se i glasi: "Kranjčići".

Članak 19.

U članku 24. XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 2. Dubrovačko primorje, naziv naselja: "Mravinca" mijenja se i glasi: "Mravnica", a naziv naselja: "Podimoč" mijenja se i glasi: "Podimoć".

U općini pod rednim brojem 6. Lastovo, naziv naselja: "Ubli" mijenja se i glasi: "Uble".

U općini pod rednim brojem 11. Slivno, naziv naselja: "Otok Duba" mijenja se i glasi: "Otok-Duba".

Članak 20.

U članku 25. XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem 14. Selnica, naziv naselja: "Zebanec-Selo" mijenja se i glasi: "Zebanec Selo".

U općini pod rednim brojem 18. Sveti Martin na Muri, naziv naselja: "Gradišćak" mijenja se i glasi: "Gradiščak", a naziv naselja: "Grkavešćak" mijenja se i glasi: "Grkaveščak".

Članak 21.

U članku 26. u popisu naselja GRADA ZAGREBA, naziv naselja: "Jasenovec" mijenja se i glasi: "Jesenovec".

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-02/96-01/03
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.