Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 68/1998 (12.5.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-996/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94.) članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim se Zakonom uređuju sustav prostornog uređenja, uvjeti i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te nadležnost tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država).

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom."

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. iza riječi: "tih dokumenata" dodaju se riječi: "i ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju stručne poslove prostornog uređenja".

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja".

U stavku 3. riječi: "ministar graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima: "ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja".

Članak 4.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Županijski, odnosno Gradski zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja općine i grada i generalni urbanistički plan te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili županijsko, odnosno Gradsko poglavarstvo."

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Uvjete koje mora ispunjavati županijski, odnosno Gradski zavod da bi mogao obavljati poslove izrade prostornih planova propisuje ministar."

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravna osoba registrirana za stručne poslove prostornog uređenja može izrađivati prostorne planove ako ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog arhitekta, a stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola može izrađivati ako ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera."

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

"Članak 8a.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može izrađivati detaljne planove uređenja i stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola pod uvjetom da nije u radnom odnosu u pravnoj osobi.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može imati samo jedan ured."

Članak 7.

U glavi III. riječi: "DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA" zamjenjuju se riječima: "DOKUMENTI PRAĆENJA STANJA U PROSTORU".

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

Županijski, odnosno Gradski zavod, odnosno upravni odjel općine i grada dužni su Ministarstvu, županijskom, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove prostornog uređenja i županijskom, odnosno Gradskom zavodu dostaviti Izvješće i Program mjera, odnosno njihove izmjene i dopune u roku od 15 dana od dana objave u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave."

Članak 9.

Iza članka 11a. dodaje se nova glava IV. koja glasi:

"IV. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA".

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Dokumenti prostornog uređenja jesu:

1. Strategija i Program prostornog uređenja Države

2. prostorni planovi

- Prostorni plan županije i Grada Zagreba

- Prostorni plan područja posebnih obilježja

- Prostorni plan uređenja općine i grada

- Generalni urbanistički plan

- Urbanistički plan uređenja

- Detaljni plan uređenja.

Članak 11.

U članku 14. stavku 2. riječi: "ili drugi dokumenti prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima: "područja posebnih obilježja".

Članak 12.

U članku 16. stavku 2. riječi: "i druge dokumente prostornog uređenja" brišu se.

Članak 13.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: "uvažavanjem" dodaju se riječi: "društveno gospodarskih" i stavlja se zarez.

U stavku 2. iza riječi: "prostora", dodaje se riječ: "prostornih".

Članak 14.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostorni plan iz članka 18. ovoga Zakona donosi županijska, odnosno Gradska skupština po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva o njegovoj usklađenosti s odredbama ovoga Zakona, Strategijom i Programom prostornog uređenja Države i prostornim planovima susjednih županija, odnosno Grada Zagreba te po pribavljenom mišljenju predstavničkih tijela općina i gradova na području županije."

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: "i 2." brišu se, a iza riječi: "plana" dodaju se riječi: "i obrađenih primjedaba iznesenih u javnoj raspravi."

Stavak 4. briše se.

Članak 15.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Prostorni plan uređenja općine ili grada donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, po pribavljenoj suglasnosti županijskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja o njegovoj usklađenosti sa prostornim planom županije.

Županijski ured suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje po prethodno pribavljenom mišljenju županijskog zavoda za prostorno uređenje, koji je svoje mišljenje dužan dostaviti u roku od 30 dana. U slučaju da ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje dano.

Županijski ured dužan je dostaviti suglasnost u roku od 60 dana od dostave prijedloga prostornoga plana i obrađenih primjedaba s javne rasprave. U slučaju da ne dostavi suglasnost u propisanom roku, smatrat će se da je suglasnost dana."

Članak 16.

U članku 25. stavku 1. riječi: "Generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "Generalni urbanistički plan".

Članak 17.

U članku 26. stavku 1 riječi: "generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "generalni urbanistički plan", a broj: "10.000" zamjenjuje se brojem: "15.000".

U stavku 2. riječi: "generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "generalni urbanistički plan".

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: "plan" zamjenjuje se riječima: "urbanistički plan".

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: "generalnog plana" zamjenjuju se riječima: "generalnoga urbanističkog plana".

Članak 18.

Iza članka 26. dodaju se članci 26a. i 26b. koji glase:

"Članak 26a.

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Urbanistički plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente ovisno o području obuhvata.

Urbanističkim planom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata tog plana.

Članak 26b.

Urbanistički plan uređenja donosi se za naselja, odnosno dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja, odnosno dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline te za naselja, određena prostornim planom županije i Grada Zagreba, odnosno Programu mjera.

Granice područja za koje se izrađuje urbanistički plan uređenja utvrđuju se prostornim planom uređenja općine i grada, odnosno prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

Urbanistički plan uređenja donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba.

Na postupak izrade i donošenja plana iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Zakona."

Članak 19.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata utvrđuje se prostornim planom šireg područja, odnosno Programom mjera."

U stavku 2. riječ: "gradska" zamjenjuje se riječju: "Gradska", a riječi: "na čijem području se nalazi naselje za koje se izrađuje plan", brišu se.

Članak 20.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Tijelo državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su osigurati podatke i dokumente iz svoga djelokruga potrebne za izradu dokumenata prostornog uređenja.

Ako tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima ne osigura podatke i dokumente iz stavka 1. ovoga članka županijski, odnosno Gradski zavod pribavit će te podatke i dokumente na trošak toga tijela, odnosno osobe."

Članak 21.

Iza članka 29. dodaje se članak 29a. koji glasi:

"Članak 29a.

O prijedlogu prostornoga plana te prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanju izvan snage prostornoga plana provodi se javna rasprava.

Način i postupak provođenja javne rasprave te način i sudjelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana u tom postupku propisat će Vlada Republike Hrvatske."

Članak 22.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Dokument prostornog uređenja užega područja mora biti usklađen s dokumentom prostornog uređenja širega područja."

Članak 23.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostorni planovi sadrže tekstualni dio (obrazloženje i odredbe za provođenje plana) i grafički dio."

U stavku 2. iza riječi: "prikaza" dodaju se riječi: "i standard elaborata".

Članak 24.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Županije, Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su Ministarstvu, županijskom, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove prostornog uređenja i županijskom, odnosno Gradskom zavodu za prostorno uređenje dostaviti prostorni plan (tekstualni i grafički dio) s odlukom o donošenju u roku od 15 dana od dana objave u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave."

Članak 25.

U glavi: "IV. PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA" broj: "IV" zamjenjuje se brojem: "V".

Članak 26.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Iznimno od stavka 2. ovoga članka lokacijska dozvola ne izdaje se za zahvate u prostoru:

- na području za koje je donesen detaljni plan uređenja i

- određene propisom koji donosi ministar."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Propisom iz stavka 3. alineja 2. ovoga članka propisat će se postupanje u provedbi takvih zahvata u prostoru.

U slučaju međusobne neusklađenosti dokumenta prostornog uređenja užega područja s dokumentom prostornog uređenja širega područja lokacijska se dozvola izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja šireg područja.

U postupku donošenja odluke o koncesiji prema posebnom propisu na temelju koje će se provesti zahvat u prostoru na području za koje nije donijet detaljni plan uređenja mora se ishoditi lokacijska dozvola."

Članak 27.

U članku 35. stavku 2. riječi: "po pribavljenom mišljenju županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba, nadležnog za poslove prostornog uređenja", brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"U postupku iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo pribavlja od županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove prostornog uređenja mišljenje o dokumentaciji prostora koja utječe na zahvat u prostoru.

Mišljenje iz stavka 3. ovoga članka nadležni ured dužan je dostaviti u roku od 30 dana. U slučaju da ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje dano."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 28.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Lokacijskom se dozvolom ovisno o vrsti zahvata u prostoru određuje:

- oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru

- namjena građevine

- veličina i površina građevine

- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru

- oblikovanje građevine

- uređenje građevne čestice

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

- način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i

- drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima."

U stavku 2. riječ "i" briše se.

Članak 29.

Članak 37. mijenja se i glasi:

"Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se izvadak iz katastarskoga plana, opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru.

Idejnim rješenjem, u smislu ovoga Zakona, smatra se grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i po potrebi tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za koji se prema posebnom propisu ne izdaje građevna dozvola prilaže se i idejni projekt u smislu posebnog propisa te dokaz o pravu vlasništva zemljišta, odnosno građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog državnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahtjeva stekao pravo izvođenja toga zahvata u prostoru.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole koju izdaje Ministarstvo te za zahvate u prostoru određene programom mjera županije, odnosno Grada Zagreba prilaže se stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole."

Članak 30.

Iza članka 37. dodaje se članak 37a. koji glasi:

"Članak 37a.

Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole izrađuje se u svrhu pripreme namjeravanog zahvata u prostoru. Izradu stručne podloge za građevinu od važnosti za Republiku Hrvatsku usklađuje Ministarstvo, a za zahvat u prostoru određen Programom mjera županije, odnosno Grada Zagreba županijski odnosno Gradski ured nadležan za poslove prostornog uređenja.

Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole sadrži elemente zahvata u prostoru i moguće utjecaje toga zahvata na okoliš određene dokumentima prostornog uređenja."

Članak 31.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona u postupku izdavanja lokacijske dozvole u svrhu određivanja elemenata zahvata u prostoru iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona zatražit će od nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima suglasnosti, uvjete, potvrde, mišljenja i druge akte kada je to određeno posebnim propisima.

O izdavanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti, uvjeta, potvrda, mišljenja i drugih akata nadležno tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba dužna je, na temelju dostavljenog izvatka iz katastarskog plana te opisa i idejnog rješenja ili idejnoga projekta namjeravana zahvata u prostoru, odnosno stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole, donijeti odluku i dostaviti je tijelu nadležnom za izdavanje lokacijske dozvole u roku od 30 dana.

Ako nadležno tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba ne donese odluku u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, elemente zahvata u prostoru koji proizlaze iz posebnih propisa odredit će tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole sukladno dokumentu prostornog uređenja, a zatražena suglasnost, uvjeti, potvrda, procjena, mišljenje ili drugi akt smatrat će se time izdanim.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona zatražit će od podnositelja zahtjeva da za namjeravani zahvat u prostoru određen opisom i idejnim rješenjem ili idejnim projektom, odnosno stručnom podlogom za izdavanje lokacijske dozvole provede postupak procjene utjecaja na okoliš kad je to određeno posebnim propisima."

Članak 32.

U članku 39. riječi: "pribavljene dokumentacije i" zamjenjuju se riječju: "pribavljenih".

Članak 33.

Iza članka 40. dodaje se članak 40a. koji glasi:

"Članak 40a.

Za zahvate u prostoru iz članka 34. stavka 3. alineje 1. ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja izdaje izvod iz detaljnoga plana uređenja."

Članak 34.

U članku 41. stavku 2. riječi: "općine, odnosno grada" zamjenjuju se riječima: "općine i grada, odnosno prostornim planom Grada Zagreba".

Članak 35.

U članku 42. stavku 1. riječi: "općine odnosno grada" zamjenjuju se riječima: "općine i grada, odnosno prostornoga plana Grada Zagreba".

Članak 36.

Članak 43. mijenja se i glasi:

"Parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu osnivanja građevne čestice provodi se u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja ako se na čestici predviđaju zahvati u prostoru.

Kada je za postojeću građevinu za koju nije utvrđena građevna čestica potrebno utvrditi zemljište nužno za redovnu uporabu te građevine, oblik i veličinu te građevne čestice određuje tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru zemljišta sukladno posebnim propisima te o pribavljenoj potvrdi tijela državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom, odnosno detaljnim planom uređenja, odnosno s uvjetima iz stavka 2. ovoga članka."

Članak 37.

U glavi: "V. NADZOR" broj: "V." zamjenjuje se brojem: "VI."

Članak 38.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: "inspekcija" dodaje se riječ: "Ministarstva".

U stavku 2. iza riječi: "obavlja" dodaju se riječi: "viši urbanistički inspektor i".

Članak 39.

Članak 48. mijenja se i glasi:

"Radi provedbe nadzora nad poslovima koje obavljaju nadležna tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i pravne osobe inspektor može od odgovorne osobe, odnosno od ovlaštenog arhitekta koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja zahtijevati da:

- omogući obavljanje pregleda u radnim prostorijama nadležnog tijela, odnosno pravne osobe i ovlaštenog arhitekta

- dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora

- izvijesti o poduzetim mjerama otklanjanja utvrđenih nedostataka."

Članak 40.

U članku 49. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

" - otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u izradi i postupku donošenja dokumenata praćenja stasnja u prostoru i dokumenata prostornog uređenja,".

U alineji 2. iza riječi: "osoba" dodaju se riječi: "ili ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"U slučaju iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka urbanistički inspektor odredit će primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti."

Članak 41.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: "da" dodaje se riječ: "se".

U alineji 1. iza riječi: "protivno" dodaju se riječi: "ovom Zakonu" i stavlja se zarez.

Iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

" - rješenje o zadržavanju objekata u prostoru doneseno protivno Zakonu o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", br. 22/92.) ili Zakonu o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", broj 33/95.)".

U dosadašnjoj alineji 2. koja postaje alineja 3. iza riječi: "dozvolom" dodaju se riječi: "ili izvodom iz detaljnog plana uređenja".

U stavku 2. riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "dvije godine".

Članak 42.

Članak 52. mijenja se i glasi:

"Za višeg urbanističkog inspektora može se imenovati diplomirani inženjer arhitekture ili građevinarstva s najmanje 10 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Za urbanističkog inspektora može se imenovati diplomirani inženjer arhitekture ili građevinarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Osim uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka inspektor mora ispunjavati i uvjete iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.)."

Članak 43.

U glavi: "VI. KAZNENE ODREDBE" broj: "VI." zamjenjuje se brojem: "VII.".

Članak 44.

U članku 53. stavku 1. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 2.500 do 10.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna".

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 500 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna".

Članak 45.

Iza članka 53. dodaju se članci 53a., 53b. i 53c. koji glase:

"Članak 53a.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izradi stručnu podlogu ili nacrt prijedloga prostornog plana protivno ovom Zakonu ili posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovi tih zakona (članak 30. i 34.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 53b.

Za prekršaj iz članka 53a. ovoga Zakona počinjen drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti od tri do pet godina.

Članak 53c.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja onemogući obavljanje pregleda urbanističkog inspektora ili ne dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora (članak 48.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 46.

Članak 54. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izradi parcelacijski elaborat protivno detaljnom planu uređenja ili lokacijskoj dozvoli.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 47.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u propisanom roku ne donese i ne dostavi tijelu nadležnom za izdavanje lokacijskih dozvola odluku iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 48.

U glavi: "VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" broj: "VII." zamjenjuje se brojem: "VIII."

Članak 49.

Prostornim planom u smislu članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) podrazumijeva se i Odluka o građevinskom području.

Iznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) prostorni plan općine i Grada Zagreba i Odluka o građevinskom području ostaje na snazi do donošenja prostornih planova uređenja svih općina i gradova na području obuhvata tih planova, odnosno odluka, odnosno prostornog plana županije.

O prijedlogu izmjene, dopune i stavljanju izvan snage prostornog plana iz članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) provodi se postupak javne rasprave i pribavlja suglasnost županijskog, odnosno Gradskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja na način propisan odredbama članka 15. ovoga Zakona.

Odluku o izmjenama, dopunama i stavljanju izvan snage Odluke o građevinskom području donosi županijska skupština.

Članak 50.

Županije koje nisu do stupanja na snagu ovoga Zakona osigurale županijskim zavodima uvjete za obavljanje poslova iz članka 4. ovoga Zakona dužne su to učiniti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 51.

Županije, općine i gradovi koji nisu do stupanja na snagu ovoga Zakona donijeli izvješće o stanju u prostoru i program mjera dužni su ih donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba do 31. 12. 1999.

Općine i gradovi dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine odnosno grada do 31. 12. 2000.

Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su donijeti Generalni urbanistički plan do 31. 12. 2000.

Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine ne izrade i ne donesu prostorne planove iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u propisanom roku, Ministarstvo će osigurati izradu tih planova na njihov trošak.

Članak 53.

Prostorne planove i dokumente prostornog uređenja iz članka 13. stavka 1. točke 2. alineje 6. i točke 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) čija je poterba izrade određena programom mjera ili čija izrada je u tijeku predstavnička tijela županije, Grada Zagreba, općina i gradova mogu donijeti kao prostorne planove iz članka 10. ovoga Zakona.

Planovi i dokumenti iz članka 13. stavka 1. točke 2. alineje 6. i točke 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) koji su donijeti do stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako se ne usklade, istekom toga roka prestaju biti na snazi.

Članak 54.

Provedbeni urbanistički planovi koji su na snazi, a doneseni su prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) smatraju se detaljnim planovima uređenja iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 55.

Postupci pokrenuti po članku 34. i 50. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 56.

Obvezuje se ministar da propise iz članka 4. i 23. ovoga Zakona donese u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a propise iz članka 21. i 26. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja propisa iz članka 21. ovoga Zakona javna rasprava provodit će se prema odredbama statuta, odnosno programa mjera županija, Grada Zagreba, općina i gradova.

Članak 57.

Obvezuje se ministar da Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja ("Narodne novine", br. 93/94.) uskladi s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja dužne su uvjet iz članka 5. ovoga Zakona ispuniti u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koje ne ispune uvjet iz članka 5. ovoga Zakona u roku propisanom stavkom 1. ovoga članka prestaje pravo obavljanja djelatnosti.

Članak 59.

U svim odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) riječi: "Slabor Republike Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "Hrvatski državni sabor" u odgovarajućem padežu.

Članak 60.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst ovoga Zakona.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/93-01/01
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.