Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 68/1998 (12.5.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-997/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 26/93., 2/94., 29/94., 44/94., 58/95., 11/96. i 11/97.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: "uređajima zgrade" dodaju se riječi: "i zemljištem nužnim za redovnu uporabu zgrade".

Članak 2.

Članka 4a. briše se.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Odgovarajućim stanom u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka smatra se stan u istom gradu ili općini koji nije veći ili manji za 10% od stana koji stanar već koristi, ili stana veličine jedna osoba jedna soba".

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravo vlasništva na stan kupac stječe upisom u zemljišne knjige nakon što se provede postupak u kojem će se prema posebnom propisu utvrditi oblik i veličina građevne čestice nužne za redovnu uporabu zgrade, ako taj postupak već ranije nije proveden."

Članak 5.

U članku 50. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. ovoga članka pored stanova u zgradama iz članka 3. stavak 1. točka 4. i 5. ovoga Zakona ne mogu se prodavati državni stanovi i to:

- u vojnim objektima

- u nacionalnim parkovima

- u zaštićenim spomenicima kulture

- na pomorskom i vodnom dobru."

Članak 6.

Članak 54. briše se.

Članak 7.

U članku 55d. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Prava iz ovoga članka ostvaruje i obitelj poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja pri otkupu stana datog u najam prema članku 24. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96.) i to u visini 100% od cijene utvrđene ovim Zakonom."

Članak 8.

U članku 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 58/95.) u stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

" - pravna osoba kojoj je prilikom pretvorbe vrijednost stanova uračunata u vrijednost kapitala poduzeća, u visini uplaćenih sredstava."

Članak 9.

U članku 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 58/95.) stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prodavatelj je dužan sklopiti ugovor s kupcem državnog stana do 31. prosinca 1998."

U stavku 2. riječi: "stavka 3." zamjenjuju se riječima: "stavka 1."

Članak 10.

Popis stanova iz članka 5. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Vlasnicima stanova koji su sa stanom zajedno kupili pripadajući dio zemljišta prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91.), a nisu u roku zatražili povrat novca, vratit će se na njihov zahtjev iz Državnog proračuna dio novca koji su platili za taj dio zemljišta i to u dva obroka tijekom 1999. godine.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su zahtjev za povrat novca uputiti Ministarstvu finacija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nakon kojeg roka se zahtjevi neće uzimati u obzir.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 371. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96.) i članak 225. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 91/96.).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o produljenju roka za sklapanje ugovora o kupoprodaji državnog stana iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 103/97.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.