Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 68/1998 (12.5.1998.), Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-998/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 48/95., 20/97. i 46/97. - pročišćeni tekst) iza članka 67. dodaje se članak 67a. koji glasi:

"Članak 67a.

Iznimno od odredaba članka 60. ovoga Zakona ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju, dužni su minimalne uvjete u tim objektima uskladiti s ovim Zakonom do 16. kolovoza 1998., a ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima koji se kategoriziraju dužni su u istom roku za te objekte podnijeti zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategorizaciju.

U slučaju da ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju ne ispunjavaju neki od propisanih uvjeta dužni su, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, minimalne uvjete i uvjete za kategoriju u tim objektima uskladiti s ovim Zakonom do 1. svibnja 1999.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ugostitelje koji u svojim ugostiteljskim objektima na dan 16. kolovoza 1998. imaju smještene prognanike i izbjeglice.

Ugostitelji iz stavka 3. ovoga članka dužni su podnijeti zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju u roku od godine dana od dana iseljenja prognanika i izbjeglica o čemu su dužni odmah obavijestiti Ministarstvo turizma.

Ugostitelju koji u roku utvrđenom u stavku 1., 2. i 4. ovoga članka ne uskladi minimalne uvjete, odnosno ne podnese zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, obavljanje ugostiteljske djelatnosti u tom ugostiteljskom objektu zabranit će se rješenjem nadležnog ureda."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-02/94-01/01
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić. v. r.