Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Vukovarsko-srijemske županije

NN 68/1998 (12.5.1998.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Vukovarsko-srijemske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95 i 19/98) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Vinkovcima i Ureda za katastarsko-geodetske poslove Vukovarsko-srijemske županije, Ispostava Vinkovci, kako slijedi:

k.o. Retkovci

- k.č.br. 4/1, oranica 3. klase, površine 9 ha 96 a 51 m2, upisane u Zk.ul.br. 1360

- k.č.br. 4/2, oranica 3. klase, površine 14 ha 74 a 25 m2, upisane u Zk.ul.br. 1360

- dio k.č.br. 55/1, voćnjak 3. klase, površine 19 ha 49 a 84 m2, upisane u Zk.ul.br. 1360

Ukupna površina: 44 ha 20 a 60 m2

k.o. Ivankovo

- k.č.br. 4102/1, voćnjak 2. klase, površine 25 ha 27 a 20 m2, upisane u Zk.ul.br. 3693

- k.č.br. 4103/1, voćnjak 2. klase, površine 5 ha 86 a 24 m2, upisane u Zk.ul.br. 3693

- k.č.br. 4101, oranica 4. klase, površine 1 ha 65 a 34 m2, upisane u Zk.ul.br. 3693

Ukupna površina: 32 ha 78 a 78 m2

Sveukupna površina: 76 ha 99 a 38 m2.

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke može se dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi za dugogodišnje nasade na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 31. stavkom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/98-03/01
Urbroj: 5030116-98-5
Zagreb, 30. travnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.