Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1002/1997 od 20. travnja 1998.

NN 68/1998 (12.5.1998.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1002/1997 od 20. travnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Mladena Žuvele i mr. Vojislava Kučekovića, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe Đ. Đ. iz R., na sjednici Vijeća održanoj dana 20. travnja 1998. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Ustavna tužba se odbacuje.

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Đ. Đ. iz R. podnijela je ustavnu tužbu povodom odluke Direkcije stambenih poslova, Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada R., klasa: 371-02/97-07/01151, urbroj: 2170/001-15-00/00-97-4/SP od 14. srpnja 1997. godine.

Navedenom odlukom odbijen je zahtjev podnositeljice za sklapanje ugovora o najmu stana te joj nije priznat pravni položaj člana obiteljskog domaćinstva, kao ni pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

Podnositeljica smatra da je osporena odluka nezakonita te da joj je povrijeđeno pravo na stan.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91, nastavno: Ustavni zakon) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

U konkretnom slučaju Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grad R., Direkcija stambenih poslova donio je osporenu odluku temeljem odredbe članka 37. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96), kojom odredbom je u stavku 2. propisano da ako najmodavac smatra da ni jedna od osoba zatečenih u stanu na dan stupanja na snagu ovog Zakona nema pravni položaj nositelja stanarskog prava, te osobe mogu pokrenuti postupak pred sudom radi utvrđivanja pravnog položaja zaštićenog najmoprimca.

Najmodavac je osporenom odlukom izvijestio podnositeljicu kako smatra da ona nema pravni položaj nositelja stanarskog prava, te da pravnu zaštitu može ostvariti pred nadležnim sudom. Tom odlukom ne odlučuje se o nekom spornom odnosu, pravu ili obvezi podnositeljice.

Slijedom navedenog, osporena odluka nije odluka sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti u smislu odredbe stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona povodom koje je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava.

Stoga je temeljem članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi sa člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-1002/1997.
Zagreb, 20. travnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.