Uredba o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu

NN 75/1998 (27.5.1998.), Uredba o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRUŠTVENOG VELEUČILIŠTA
U ZAGREBU

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Društveno veleučilište u Zagrebu.

Sjedište Društvenog veleučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Veleučilište) je u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Članak 2.

Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

Djelatnost Veleučilišta je:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija iz područja tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti;

- obavljanje visokostručnog rada te znanstvenoistraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima;

- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja;

- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

Članak 4.

Veleučilište se ustrojava sa veleučilišnim odjelima u svom sastavu.

Statutom Veleučilišta pobliže se određuje broj i ustrojstvo odjela te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.

Članak 5.

Tijela Veleučilišta su upravno vijeće, rektor i veleučilišni senat.

Članak 6.

Veleučilištem upravlja upravno vijeće.

Osim poslova određenih zakonom i statutom Veleučilišta, upravno vijeće:

- donosi statut Veleučilišta na prijedlog veleučilišnog senata;

- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije;

- utvrđuje razvojnu i novčanu politiku Veleučilišta;

- predlaže veleučilišnom senatu predloženike u postupku izbora rektora;

- odlučuje o godišnjem obračunu Veleučilišta;

- daje suglasnost rektoru za sklapanje ugovora iznad iznosa utvrđenog statutom Veleučilišta.

Kod donošenja općih akata te odluka od razvojnog značenja, upravno vijeće dužno je zatražiti o tome prethodnu suglasnost veleučilišnog senata, a kad te odluke utječu na povećanje troškova rada, dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 7.

Upravno vijeće ima predsjednika i pet članova koje imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar) na četiri godine.

Ministar može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća prije isteka vremena na koje je imenovan.

Način rada i odlučivanje upravnog vijeća utvrđuje se statutom Veleučilišta.

Članak 8.

Čelnik i voditelj Veleučilišta je rektor.

Rektor obavlja sljedeće poslove:

- predstavlja rad i poslovanje Veleučilišta;

- predstavlja i zastupa Veleučilište;

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta;

- zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;

- predlaže veleučilišnom senatu i upravnom vijeću mjere za unapređenje rada Veleučilišta;

- daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Veleučilište u pravnom prometu;

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;

- predsjedava veleučilišnom senatu;

- donosi opće akte u skladu sa statutom;

- provodi odluke upravnog vijeća i veleučilišnog senata;

- sudjeluje i odlučuje u radu rektorskog zbora;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 9.

Rektor ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

Veleučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 10.

Za rektora može biti izabran nastavnik Veleučilišta u nastavnom zvanju profesora visoke škole, nastavnik u zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.

Rektora bira veleučilišni senat na vrijeme od četiri godine na način i u postupku koji se utvrđuje statutom Veleučilišta.

Ista osoba može biti izabrana za rektora najviše dva puta uzastopce.

Članak 11.

Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenje i ovlasti prorektora pobliže se uređuju statutom Veleučilišta.

Članak 12.

Stručno vijeće Veleučilišta je veleučilišni senat (u daljnjem tekstu: senat).

Senat čine pročelnici odjela, predstavnici studenata i osobe određene statutom Veleučilišta.

Rektori i prorektori članovi su senata po funkciji.

Članak 13.

Statutom se može propisati osnivanje stručnih vijeća odjela i njihove ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata.

Studenti postaju članovima senata na način i u skladu s posebnim zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 14.

Senat:

- odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Veleučilišta;

- predlaže upravnom vijeću statut Veleučilišta;

- bira rektora;

- donosi plan i program studija;

- obavlja izbore u zvanja u skladu s dobivenim ovlastima;

- imenuje povjerenstva u postupku stjecanja stručnih stupnjeva u skladu s dobivenim ovlastima;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 15.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Veleučilišta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost.

Članak 16.

Postojanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Veleučilište će dokazati sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učilišta ("Narodne novine", br. 62/96).

Članak 17.

Sredstva za osnivanje i početak rada Veleučilišta osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kuna na teret državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.

Sredstva za redovnu djelatnost Veleučilišta osiguravaju se iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.

Članak 18.

Veleučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

Ako Veleučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona će se upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Veleučilišta.

Članak 19.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Veleučilište odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Veleučilišta.

Članak 20.

Ministar će imenovati privremenog rektora Veleučilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Veleučilišta, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeće za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija, dopusnicu ministra za obavljanje djelatnosti i poduzeti mjere za konstituiranje senata i upravnog vijeća Veleučilišta, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Upravno vijeće donijet će statut Veleučilišta u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Veleučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/98-01/07
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 21. svibnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.