Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)

NN 76/1998 (29.5.1998.), Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 14. stavka 2., u svezi s člankom 11. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 131/97) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI TRPOVA (Holothurioidea)

Članak 1.

Posebno zaštićenim životinjskim vrstama proglašavaju se vrste trpova:

1. Porodica Holothuriidae, i to:

- Holothuria forskali;

- Holothuria helleri;

- Holothuria impatiens;

- Holothuria mammata;

- Holothuria polii;

- Holothuria sanctori;

- Holothuria stellati;

- Holothuria tubulosa;

2. Porodica Stichopodidae, i to:

- Eostichopus regalis;

3. Porodica Synalactidae, i to:

- Mesothuria intestinalis;

4. Porodica Cucumariidae, i to:

- Ocnus planci;

- Ocnus petiti;

- Pseudocnus grubei;

- Pseudocnus syracusanus;

- Paracucumaria hyndmani;

- Stereoderma kirchsbergi;

- Leptopentacta elongata;

- Leptopentacta tergestina;

5. Porodica Sclerodactylidae, i to:

- Pseudothyone raphanus;

- Pseudothyone sculponea;

6. Porodica Phyllophoridae, i to:

- Phyllophorus granulatus;

- Phyllophorus urna;

- Neocucumis marioni;

- Thyone fusus mediterranea;

- Thyone cherbonnieri;

- Thyone gadeana;

- Havelockia inermis;

7. Porodica Synaptidae, i to:

- Labidoplax buski;

- Labidoplax decaria;

- Labidoplax digitata;

- Labidoplax media;

- Labidoplax thomsoni;

- Leptosynapta inhaerens;

- Leptosynapta makrankyra;

- Leptosynapta minuta;

8. Porodica Myriotrochidae, i to:

- Myriotrochus geminiradiatus.

Vrste trpova iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se sakupljati u svrhu prerade, trgovine i drugoga prometa.

Članak 2.

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša propisat će mjerama zaštite, sukladno odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, mogućnosti i način korištenja zaštićenih vrsta trpova iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-07/98-24/118
Urbroj: 542-02-JR-98-01
Zagreb, 20. travnja 1998.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.