Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti

NN 76/1998 (29.5.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Repulike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 15. svibnja 1998.

Broj: 081-98-1138/1
Zagreb, 20. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 8/96.) u članku 8., riječi: "trgovačko društvo ili trgovac pojedinac" zamjenjuju se riječima: "trgovačko društvo, trgovac pojedinac i obrtnik".

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

"Članak 10a.

(1) Iznimno od članka 10. ovoga Zakona, obrtnici mogu pružati usluge organiziranja, prodaje i provođenja turističkih paket aranžmana i izletničkih programa na svojim plovnim objektima bez osnivanja putničke agencije, ako su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i ukoliko nisu obveznici plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst i 106/96.).

(2) Prodaja karata za usluge iz stavka 1. ovoga članka može se obavljati na plovnom objektu na kojem se pružaju usluge ili putem putničkih agencija."

Članak 3.

U članku 69. stavku 1. točki 3. iza riječi: "agencija," dodaju se riječi: "osim u slučaju iz članka 10a. ovoga Zakona,".

Iza točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi:

"3a. ako usluge iz članka 10a. ovoga Zakona ne pruža u skladu s propisanim uvjetima, ili ako prodaje karte suprotno odredbi članka 10a. stavka 2. ovoga Zakona,".

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-08/95-01/01
Zagreb, 15. svibnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.