Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 79/1998 (5.6.1998.), Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 22. svibnja 1998.

Broj: 081-98-1223/1
Zagreb, 28. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJNI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ("Narodne novine", br. 44/94.) članak 3. mijenja se i glasi:

"(1) Sredstva za poslovanje Agencije čine:

1. premije osiguranja što ih banke i štedionice plaćaju Agenciji za osiguranje štednih uloga, te sredstva ostvarena plasiranjem tih sredstava sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. prihodi što ih Agencija ostvari svojim poslovanjem.

(2) U državnom proračunu svake godine osiguravaju se potrebna sredstva za sanaciju banaka i razlika sredstava potrebna za upravljanje lošom aktivom prenijetom sa banaka u postupku sanacije."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/94-01/04
Zagreb, 22. svibnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.