Pravilnik o dopuni Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

NN 80/1998 (9.6.1998.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96. i 76/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IDENTIFIKACIJSKOM KODU PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96. i 47/97.) u članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ako djelatnost putničke agencije obavlja obrtnik, četvrti dio identifikacijskog koda (MBS) je broj obrtnice koji obrtnik dobiva prilikom registracije obrta pri nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu grada Zagreba".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/32
Urbroj 529-02-98-01
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.