Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

NN 88/1998 (26.6.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU
VODNOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. lipnja 1998.

Broj: 081-98-1352/1
Zagreb, 24. lipnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 107/95. i 19/96.) u članku 2. točki 1. i 2. riječi: "vodnog doprinosa" zamjenjuju se riječima: "državnog proračuna", a u točki 3. riječi: "vodnog doprinosa i" brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 1. riječi: "vodni doprinos" zamjenjuju se riječima: "državni proračun", a u stavku 2. broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2".

Članak 3.

U glavi II. naziv poglavlja "1. Vodni doprinos" mijenja se i glasi: "1. Sredstva državnog proračuna".

Članak 4.

U članku 5. riječi: "vodnog doprinosa" zamjenjuju se riječima: "državnog proračuna".

Članak 5.

Članci 6. i 7. brišu se.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Potrebna sredstva državnog proračuna za namjene iz članka 5. Zakona utvrđuju se na temelju opsega i vrijednosti planom utvrđenih poslova i namjena koje se financiraju sredstvima državnog proračuna.

Plan poslova i namjena iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskih voda uz suglasnost ravnatelja Državne uprave za vode."

Članak 7.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Obveznici plaćanja naknade za korištenje vode isporučene putem vodoopskrbnog sustava jesu pravne, odnosno fizičke osobe kojima se voda isporučuje iz toga sustava (potrošači)."

Članak 8.

U glavi III. naziv poglavlja: "1. Obračun i plaćanje vodnog doprinosa" i članak 30. brišu se.

Dosadašnja poglavlja 2., 3. i 4. postaju poglavlja 1., 2. i 3.

Članak 9.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Naknadu za korištenje voda od potrošača priključenih na vodoopskrbni sustav obračunavaju i naplaćuju pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost. Naplaćene iznose naknade, ove pravne osobe vode na prelaznom računu i doznačuju "Hrvatskim vodama" u rokovima i na način određen propisom iz članka 41. Zakona."

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Za poslove iz stavka 3. ovoga članka pravna osoba ima pravo na naknadu prema Ugovoru koji zaključuje s "Hrvatskim vodama" u iznosu koji ne može biti veći od 5% naplaćene naknade."

Članak 10.

U članku 40. riječi: "vodnog doprinosa" brišu se.

Članak 11.

U članku 46. riječi: "točke 1" zamjenjuju se riječima: "točke 2".

Članak 12.

U članku 48. stavku 1. točka 1. briše se, a iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

"6. pravna osoba, odnosno odgovorna osoba upravnog odjela jedinice lokalne samouprave, tijelo koje je dužno obavljati poslove utvrđivanja iznosa i naplate komunalne naknade ako ne obračuna i pojedinačno utvrdi iznos vodne naknade koja se plaća po jedinici površine (članak 37. Zakona)."

Članak 13.

U članku 50. riječi: "Vodni doprinos i" brišu se.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1998. godine.

Klasa: 325-01/95-01/03
Zagreb, 19. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.