Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

NN 88/1998 (26.6.1998.), Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 19. točka 5. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU I UPOTREBI POTVRDBENOG (CERTIFIKACIJSKOG) ZNAKA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se izgled potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (u daljnjem tekstu: znak) i upotreba znaka (način označivanja, prenošenja i poništenje znaka) za označivanje proizvoda za koje je potvrđivanje propisano odgovarajućim propisom.

Članak 2.

Proizvodi moraju biti označeni znakom prije nego su stavljeni u promet. Označivanje je obvezan obaviti proizvođač, zastupnik stranog proizvođača ili uvoznik (u daljnjem tekstu: dobavljač).

Članak 3.

Označivanjem potvrđenog proizvoda dobavljač jamči da je proizvod bio ispitan i potvrđen na propisan način, da u trenutku označivanja za proizvod ima važeću potvrdu o sukladnosti (certifikat).

Članak 4.

Izgled i konstrukcija potvrdbenog znaka prikazani su na crtežu u prilogu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 5.

Znak može imati određena slova, brojeve, odnosno simbole radi pobližeg određivanja kojoj vrsti ili skupini proizvoda proizvod pripada.

Koji se od elemenata iz stavka 1. ovog članka stavlja uz znak pri označivanju proizvoda znakom određeno je propisom o obveznom potvrđivanju odgovarajućeg proizvoda.

Ovisno o veličini znaka, ispod znaka ili uz znak, upisuju se zadnja dva broja godine izdavanja potvrde o sukladnosti, za proizvod koji je označen znakom. U nastavku, odvojeno kosom crtom, upisuje se broj ovlaštene pravne osobe koja je potvrdila proizvod.

Ako je potvrđivanje proizvoda uređeno s više propisa ili je potvrđivanje obavilo više ovlaštenih pravnih osoba za potvrđivanje, ispod znaka ili uz znak upisat će se broj one između njih koju odabere dobavljač, koji mora kod nje pohraniti i kopije potvrda o sukladnosti, koje su izdale druge ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje.

Članak 6.

Znak mora biti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, mora biti visok najmanje 5 mm.

Članak 7.

Označivanje proizvoda obavlja se, u pravilu, utiskivanjem znaka na proizvode na koje je moguće utisnuti i trajno sačuvati znak, a da se pri tome ne prouzročuju oštećenja proizvoda. Znak se može utisnuti i na pločicu predviđenu za tu svrhu.

Proizvodi koji se ne mogu označiti utiskivanjem znaka označuju se otiskivanjem tog znaka bojom koja se ne može izbrisati.

Proizvodi koji se ne mogu označiti utiskivanjem ili otiskivanjem znaka označuju se naljepnicom ili privjesnicom s potvrdbenim znakom.

Članak 8.

Znak se nanosi, u pravilu, na mjesta proizvoda koja su lako pristupačna za pregled, nakon ugrađivanja proizvoda u objekte i postrojenja. Proizvodi koji će se dalje obrađivati označuju se znakom na mjestima koja se više neće obrađivati.

Članak 9.

Vrsta, veličina, način i mjesto nanošenja potvrdbenog znaka utvrđeni su propisom o obveznom potvrđivanju pojedinih proizvoda.

Članak 10.

Znak se mora sačuvati pri obradi proizvoda i pri ugrađivanju dijelova u objekte i postrojenja. Ako se znak pri obradi pojedinih proizvoda (dijelova) mora odstraniti, on se mora prenijeti na drugo mjesto.

Članak 11.

Ako pri obavljanju nadzora potvrda o sukladnosti bude poništena, poništava se i znak.

Članak 12.

Znak nanesen utiskivanjem poništava se brušenjem ili točkalom kojim se znak prekriži znakom "X", znak nanesen otiskivanjem poništava se premazivanjem bojom koja se ne može izbrisati, a znak nanesen naljepnicom ili privjesnicom - njihovim skidanjem.

Članak 13.

Dobavljač je obvezan čuvati sredstva za nanošenje znaka na način kojim se isključuje mogućnost njihove zloupotrebe.

Članak 14.

S danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se izvan snage "Naredba o izgledu i upotrebi atestnog znaka" ("Narodne novine", br. 55/96).

Članak 15.

Proizvodi za koje je izdana potvrda o sukladnosti prije stupanja na snagu ovog pravilnika mogu biti označeni znakom, sukladno Naredbi o izgledu i upotrebi atestnog znaka ("Narodne novine", br. 55/96) i mogu se stavljati u promet na tržište Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 1998.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-01/1
Urbroj: 558-04/3-98-1
Zagreb, 22. lipnja 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.