Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

NN 89/1998 (30.6.1998.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. lipnja 1998.

Broj: 081-98-1353/1
Zagreb, 24. lipnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti tržišnoga natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95. i 52/97.) članku 23. stavku 3. riječi: "ministar nadležan za trgovinu (u daljnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječima: "ravnatelj Agencije."

U stavku 2. riječi: "šezdeset dana" zamjenjuju se riječima: "devedeset dana".

Članak 2.

U članku 26. iza riječi: "Na zahtjev Hrvatskoga fonda za privatizaciju" dodaje se: "Republičkoga fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkoga fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkoga fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske".

Članak 3.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnoga odnosa, na zaposlenike Agencije primjenjuju se opći propisi o radu."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavkom 4.

Članak 4.

U članku 30. stavku 2. točki 6. riječ: "ministara" zamjenjuje se riječima: "ravnatelja Agencije".

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. točki 4. riječi: "ministar nadležan za trgovinu" zamjenjuju se riječima: "Vlada Republike Hrvatske i tijela državne uprave."

Članak 6.

Iza članka 36. dodaje se članak 36a. i 36b. koji glase:

"Članak 36a.

(1) Kada radnje narušavanja slobodnoga tržišnog natjecanja prijete nastankom izravnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača, ravnatelj Agencije može u tijeku postupka rješenjem odrediti obustavu takvih postupanja, ispunjenje posebnih uvjeta ili druge mjere potrebne za uklanjanje štetnog učinka narušavanja tržišnog natjecanja.

(2) U rješenju kojim se određuje mjera iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se i njeno trajanje.

Članak 36b.

Na temelju rješenja ravnatelja Agencije, kojim je utvrđena povreda Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija podnosi sudu za prekršaje zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka, zajedno s obrazloženim prijedlogom kazne."

Članak 7.

U članku 37. riječi: "članka 35. i 36." zamjenjuju se riječima: "članaka 35., 36. i 36a."

Članak 8.

Iza članka 37. dodaje se članak 37a. koji glasi:

"Članak 37a.

Agencija će rješenja donesena prema odredbama članka 35. i 36. ovoga Zakona objavljivati u "Narodnim novinama" i službenom glasniku Agencije.

U "Narodnim novinama" i Službenom glasniku Agencije objavit će se i odluke Upravnog suda po tužbi povodom rješenja Agencije objavljenih prema odredbi stavka 1. ovoga članka."

Članak 9.

U članku 39. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 30% vrijednosti ukupnoga godišnjeg prihoda poduzetnika, obračunske godine koja je prethodila godini u kojoj je prekršaj počinjen, kaznit će se za prekršaj poduzetnik, ako:".

Članak 10.

Sporazumi iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95.), koji nakon stupanja na snagu Zakona nisu podneseni na ocjenu Agenciji, moraju se podnijeti na ocjenu u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Iza članka 41. dodati članak 41a. koji glasi:

"Članak 41a.

(1) Pravo na pokretanje prekršajnoga postupka zbog povrede odredbi ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od 5 godina, od dana kad je prekršaj počinjen.

(2) Izrečene kazne ne mogu se izvršiti ako od dana konačnosti rješenja o prekršaju istekne 5 godina."

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/93-01/02
Zagreb, 19. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.