Zakon o Vladi Republike Hrvatske

NN 101/1998 (28.7.1998.), Zakon o Vladi Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA


Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081-98-1446/1
Zagreb, 21. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske, (u daljnjem tekstu: Vlada), obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom.

Članak 2.

Vladu čine predsjednik, potpredsjednici, ministri i drugi njezini članovi.

Ministri, u pravilu, upravljaju radom ministarstava.

Članak 3.

Predsjednik Vlade, potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade moraju biti hrvatski državljani.

Predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, ministri i drugi članovi Vlade dužnosnici su Republike Hrvatske.

Članak 4.

Predsjednik Republike Hrvatske imenuje i razrješuje predsjednika Vlade.

Potpredsjednike, ministre i druge članove Vlade predsjednik Republike Hrvatske imenuje i razrješuje na prijedlog predsjednika Vlade.

Članak 5.

Mandat predsjednika, potpredsjednika, ministara i drugih članova Vlade počinje danom imenovanja, a prestaje danom razrješenja od strane predsjednika Republike Hrvatske.

Dan imenovanja, odnosno dan razrješenja, određuje se odlukom o imenovanju, odnosno razrješenju.

Članak 6.

Predsjednik Vlade dužan je, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, predstaviti Vladu Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora i zatražiti glasovanje o povjerenju Vladi.

Ako tijekom trajanja mandata Vlade predsjednik Republike Hrvatske imenuje novoga člana Vlade, predsjednik Vlade će u roku od 15 dana zatražiti od predsjednika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora glasovanje o povjerenju tom članu.

Članak 7.

Nakon što Vlada dobije povjerenje Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade, potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade, pred Zastupničkim domom Hrvatskoga državnog sabora daju svečanu prisegu koja glasi:

"Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske."

Član Vlade koji nije bio nazočan davanju svečane prisege, kao i naknadno imenovani član Vlade, prisegu će položiti naknadno.

Članak 8.

Predsjednik Vlade, potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Predsjednik Vlade podnosi ostavku predsjedniku Republike Hrvatske.

Kad predsjednik Vlade podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Potpredsjednici Vlade, ministri i drugi članovi Vlade podnose ostavku predsjedniku Republike Hrvatske putem predsjednika Vlade.

Članak 9.

Ako predsjednik Republike Hrvatske prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će Vladu.

U slučaju pojedinačne ostavke člana Vlade, predsjednik Republike Hrvatske donijet će odluku o razrješenju toga člana Vlade.

Članak 10.

Vlada ili od nje ovlašteno tijelo upravlja, raspolaže i koristi se imovinom Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Vlada određuje namjenu imovine Republike Hrvatske, ako namjena nije određena zakonom. Vlada može povjeriti drugom tijelu, ustanovi ili osobi da odredi namjenu imovine Republike Hrvatske koja nije namijenjena za opću ni za javnu uporabu.

Vlada može poslove upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske povjeriti Povjerenstvu Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske, koje čine predsjednik Vlade kao predsjedavajući Povjerenstva i članovi Vlade, koje posebnom odlukom odredi Vlada.

Povjerenstvo Vlade iz stavka 3. ovoga članka može odlučivati o upravljanju, raspolaganju i određivanju namjene imovine Republike Hrvatske i u tom smislu davati određene naputke, odnosno smjernice posebnom tijelu, odnosno službi Vlade, ustrojenom za obavljanje poslova evidencije i održavanja imovine Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova evidencije i održavanja imovine Republike Hrvatske kojom neposredno upravlja i raspolaže Vlada te provedbu odluka Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, ustrojava se Ured za državnu imovinu.

U svrhu upravljanja imovinom Republike Hrvatske Vlada imenuje članove upravnih i nadzornih odbora javnih poduzeća, predstavnike koji zastupaju Republiku Hrvatsku kao dioničara u skupštinama dioničkih društava, predstavnike Republike Hrvatske u skupštinama društava s ograničenom odgovornošću te ravnatelje, odnosno upravna vijeća ustanova ako posebnim zakonom nije drukčije određeno te im određuje plaću, ako nije određena posebnim propisima.

Članak 11.

Sjednice Vlade su javne.

Vlada može odlučiti da će se sjednica, odnosno rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda održati bez nazočnosti javnosti.

Članak 12.

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, saziva sjednice i predsjedava im, upravlja radom Vlade i potpisuje akte koje ona donosi.

Predsjednik Vlade može ovlastiti jednog od potpredsjednika da ga zamjenjuje.

Predsjednik Vlade može dio svojih ovlasti i dužnosti prenijeti na jednog ili više potpredsjednika, odnosno na određene ministre i druge članove Vlade.

Predsjednik Vlade odredit će jednog od potpredsjednika koji će ga zamjenjivati u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti.

Djelokrug poslova potpredsjednika Vlade utvrđuje predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.

Članak 13.

Predsjednik Vlade može potpredsjednicima, ministrima, drugim članovima Vlade, davati određene upute za rad, posebna zaduženja, odnosno zadaće i ovlastiti ih na provedbu i izvršavanje određenih projekata, sukladno programu Vlade, odnosno sukladno zaključcima i drugim aktima Hrvatskoga državnog sabora te preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske.

Za izvršenje posebnih zaduženja i projekata iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik Vlade ovlašten je potpredsjednicima, ministrima, odnosno drugim članovima Vlade odlukom odrediti naknadu.

Članak 14.

Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade.

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade.

Članak 15.

Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

- promjenu Ustava Republike Hrvatske,

- udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,

- promjenu granica Republike Hrvatske,

- raspuštanje Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- raspisivanje državnog referenduma.

Članak 16.

Uži kabinet Vlade čine predsjednik i potpredsjednici Vlade.

Uži kabinet Vlade predlaže provedbu politike Vlade, prati ostvarivanje programa rada Vlade, prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade te usklađuje rad članova Vlade u obavljanju povjerenih im zadaća.

Sjednicama Užeg kabineta Vlade predsjedava predsjednik Vlade, a u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti, potpredsjednik kojeg on odredi.

Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati ministri i drugi članovi Vlade koje odredi predsjednik.

Članak 17.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade.

Odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Članak 18.

Vlada ima tajnika kojeg imenuje i razrješuje na prijedlog predsjednika Vlade.

Tajnik Vlade za svoj je rad odgovoran predsjedniku Vlade i Vladi.

Članak 19.

Vlada ima tajništvo kojim upravlja tajnik.

Tajnik usklađuje rad ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade, sukladno Poslovniku Vlade i uredbama o ustrojavanju službi Vlade, usklađuje i nadzire rad tajnika Ureda predsjednika i tajnika Ureda potpredsjednika Vlade te pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i drugim poslovima Vlade.

U upravljanju tajništvom tajnik Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 20.

Tajnik Vlade ima zamjenika i pomoćnike. Zamjenika imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade. Pomoćnike tajnika imenuje Vlada, na prijedlog tajnika. Tajnik Vlade i zamjenik tajnika dužnosnici su kojima Vlada određuje plaću posebnom odlukom.

Članak 21.

U Vladi se ustrojava Ured predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade obavlja protokolarne i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

Radom Ureda predsjednika Vlade upravlja tajnik Ureda.

Članak 22.

U Vladi se ustrojava Ured potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva.

Ured potpredsjednika Vlade obavlja protokolarne i druge stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade te druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Radom Ureda potpredsjednika Vlade upravlja tajnik Ureda.

Članak 23.

Vlada može osnivati stalna i povremena radna tijela za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svoga djelokruga.

Sjednicama stalnoga radnog tijela Vlade, u pravilu, predsjedava jedan od potpredsjednika Vlade.

Stalna radna tijela Vlada osniva Poslovnikom, a povremena odlukom kojom se utvrđuje njihova zadaća i sastav.

Poslovnikom Vlade detaljnije se propisuju nadležnost i način rada radnih tijela Vlade.

Članak 24.

Za obavljanje stručnih poslova, osnivaju se Ured za zakonodavstvo, Ured za odnose s javnošću i Ured za nacionalne manjine.

Na čelu Ureda Vlade je predstojnik Ureda.

Rad Ureda Vlade detaljnije se uređuje uredbom.

Vlada može za pojedina pitanja osnovati i druge urede.

Članak 25.

Ured za zakonodavstvo daje mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade, s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, priprema i izrađuje prijedloge akata koje donose Vlada i Hrvatski državni sabor, ukoliko ga za određene akte zaduži Vlada, daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama", te obavlja i druge povjerene poslove.

Ured za odnose s javnošću priopćava javnosti o radu Vlade, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost, obavlja poslove koji se odnose na provedbu zakona i drugih propisa u vezi s novinsko-nakladničkim poduzećima, uvozom inozemnih javnih glasila, izvozom domaćih glasila, poslove akreditacije novinara i druge poslove s time u vezi, te obavlja i druge povjerene poslove.

Ured za nacionalne manjine obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ostvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonom, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, priprema prijedloge za osiguranje sredstava za ostvarivanje ustavnih prava pripadnika nacionalnih manjina, daje prijedloge i mišljenja za financiranje određenih potreba pripadnika nacionalnih manjina i njihovih udruga te obavlja i druge povjerene poslove.

Članak 26.

Vlada uredbom osniva urede, agencije, direkcije i druge stručne službe radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i određuje njihov ustroj.

Uredom, agencijom, direkcijom, odnosno drugom službom Vlade, upravlja predstojnik ureda, ravnatelj agencije i direkcije, odnosno pročelnik službe kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.

Predstojnik, ravnatelj i pročelnik su državni službenici, koji u odnosu na državne službenike i namještenike ureda, agencija, direkcija i drugih službi, imaju prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Na urede, agencije, direkcije i druge službe Vlade primjenjuju se propisi koji uređuju ustrojstvo, način rada i financiranja tijela državne uprave, te propisi o državnim službenicima i namještenicima, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 27.

Na temelju pisanoga sporazuma između Vlade i drugih tijela državne vlasti, mogu se ustrojiti određene zajedničke službe.

Članak 28.

Za odlučivanje o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i radi predlaganja odluka, Vlada može osnivati povjerenstva.

O osnivanju povjerenstva i imenovanju predsjednika i članova povjerenstva Vlada donosi odluku.

Rješenje Vlade, odnosno povjerenstva o upravnoj stvari konačno je u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 29.

Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom.

Vlada donosi poslovnik kojim, sukladno ovom Zakonu, uređuje ustrojstvo i način rada i odlučivanje Vlade.

Članak 30.

Vlada donosi odluke, rješenja i zaključke o pitanjima koja se ne uređuju uredbama.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis.

Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Članak 31.

Uredbe i poslovnik objavljuju se u "Narodnim novinama", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave, ako tim aktima nije određen drugi rok njihovog stupanja na snagu.

Odluke, rješenja i zaključci mogu se objaviti u "Narodnim novinama", ako tako odluči Vlada prilikom donošenja ovih akata.

Članak 32.

Vlada odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela državne uprave.

Članak 33.

Protiv člana Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina, bez prethodnog odobrenja Vlade.

Članak 34.

Članovi Vlade po prestanku dužnosti imaju pravo na mirovinu prema propisima kojima je uređeno pravo na mirovinu zastupnika u Hrvatskom državnom saboru.

Članak 35.

Vlada osigurava nazočnost svojih predstavnika na sjednicama Hrvatskoga državnog sabora i njegovih radnih tijela, sukladno Poslovniku Zastupničkog, odnosno Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 36.

Vlada će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Poslovnik Vlade.

Članak 37.

Postojeći uredi, agencije, direkcije i druge stručne službe Vlade nastavljaju s radom.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vlada će uskladiti akte o osnivanju ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade s odredbama ovoga Zakona.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Vladi Republike Hrvatske, ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91., 14/91., 53A/91., 9/92., 55/92. i 29/94.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/97-03/01
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.