Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 101/1998 (28.7.1998.), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081-98-1445/1
Zagreb, 22. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju obveze i prava državnih dužnosnika (u daljnjem tekstu: "dužnosnici") u tijelima državne vlasti.

Dužnosnici u smislu ovoga Zakona su:

- predsjednik Republike Hrvatske,

- zastupnici u Hrvatskom državnom saboru,

- članovi Vlade Republike Hrvatske,

- suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

- suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,

- predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,

- guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

- državni odvjetnik Republike Hrvatske i njegovi zamjenici,

- državni pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici,

- pučki pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici,

- glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

- predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske,

- predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost,

- ravnatelj Hrvatske izvještajne službe,

- ravnatelji državnih upravnih organizacija,

- ravnatelji agencija Vlade Republike Hrvatske,

- zamjenici ministara,

- župani i gradonačelnik Grada Zagreba,

- predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

- direktor i zamjenik direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

II. OBVEZE DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 2.

Dužnosnici su obvezni obnašati dužnost na način da ne ugrožavaju vjerodostojnost i povjerenje građana u savjesno i odgovorno obnašanje dužnosti.

U obnašanju dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad državnog i javnog interesa.

Članak 3.

Dužnosnici predaju pisanu izjavu o imovini stupanjem na dužnost i prestankom obnašanja dužnosti onom tijelu koje ih je izabralo, odnosno imenovalo, a predsjednik Republike Hrvatske i zastupnici predsjedniku Hrvatskoga državnog sabora.

Izjava sadrži popis imovine dužnosnika, bračnog druga i djece koja s njim žive u zajedničkom domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluju.

Članak 4.

Dužnosnici ne smiju biti članovi upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova.

Dužnosnici ne smiju biti savjetnici, niti u ugovornom odnosu sa pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosnici smiju biti članovima upravnih ili nadzornih tijela neprofitnih pravnih osoba kao što su zaklade, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu, humanitarnu, kulturnu, športsku i sličnu djelatnost, ali bez prava na naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dužnosnici smiju biti članovima upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova ako je njihovo članstvo propisano zakonom, ali bez prava na naknadu.

Članak 5.

Dužnosnici čiji bi interes u njihovom poslovnom, privatnom ili drugom djelovanju mogao doći u sukob s javnim interesom i dužnošću koju obnašaju, primjerice: ako su vlasnici kontrolnog paketa dionica u trgovačkom društvu čije je poslovanje u svezi s djelokrugom tijela državne vlasti u kojem obnašaju dužnost, ako samostalno ili kao partneri obavljaju odvjetnički, revizorski ili drugi posao, ako sudjeluju u ulagačkim poslovima u svezi kojih imaju ili bi se moglo smatrati da imaju saznanja stečena u obnašanju dužnosti i slično, moraju odmah o mogućem sukobu interesa izvijestiti tijelo koje ih je izabralo, odnosno imenovalo i etičko povjerenstvo.

O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka zastupnici u Hrvatskom državnom saboru izvješćuju predsjednika Sabora i etičko povjerenstvo.

Obveza je dužnosnika da izvješće iz odredbe stavka 1. ovoga članka podnese i u slučaju kada se navedene okolnosti odnose na njegovog supružnika i njihovu djecu koja s njim žive u zajedničkom domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluju.

Članak 6.

Sukob interesa iz članka 5. ovoga Zakona za sve dužnosnike utvrđuje etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo donosi etički kodeks i poslovnik o svojem radu.

Etičko povjerenstvo osniva se Poslovnikom Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora.

Članak 7.

Postupak za utvrđivanje sukoba interesa pokreće se prijedlogom, a etičko povjerenstvo može ga pokrenuti i po službenoj dužnosti.

Dužnosnici, fizičke i pravne osobe obvezne su na zahtjev etičkog povjerenstva dati sve podatke i omogućiti uvid u svu dokumentaciju radi utvrđivanja okolnosti koje bi mogle utjecati na utvrđivanje mogućeg postojanja sukoba interesa.

Članak 8.

Dužnosnicima je zabranjeno primiti bilo kakav dar, uslugu ili obećanje koje bi ih u obnašanju dužnosti moglo dovesti do ovisnosti o bilo kojoj domaćoj ili inozemnoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 9.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici mogu bez ograničenja stjecati prihode po osnovi autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Članak 10.

Podaci o kojima su dužnosnici obvezni dati izjavu nadležnim tijelima prema odredbi članka 3. ovoga Zakona dostupni su javnosti i dostavljaju se etičkom povjerenstvu na njegov zahtjev.

III. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 11.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova i,

3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 12.

Plaću predsjednika Republike Hrvatske određuje Hrvatski državni sabor posebnom odlukom.

Plaća se utvrđuje u postotku od plaće predsjednika Republike Hrvatske sljedećim dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona:

1. predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog

sabora

predsjednik Vlade Republike Hrvatske 50%

2. predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga

državnog sabora

potpredsjednici Zastupničkog doma Hrvatskoga

državnog sabora

predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske

guverner Hrvatske narodne banke 48%

3. predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske

potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske

suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske

suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 46%

4. pučki pravobranitelj

državni odvjetnik Republike Hrvatske

državni pravobranitelj Republike Hrvatske

glavni državni revizor

predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost 44%

5. potpredsjednici Županijskog doma Hrvatskoga

državnog sabora

ministri državnih ministarstava

predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

ravnatelj Hrvatske izvještajne službe 42%

6. potpredsjednici radnih tijela Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

predsjednici radnih tijela Županijskog doma

Hrvatskoga državnog sabora 41%

7. potpredsjednici radnih tijela Županijskog doma

Hrvatskoga državnog sabora 40,5%

8. ministri

zastupnici 40%

9. zamjenici ministara državnih ministarstava

gradonačelnik grada Zagreba

župani 35%

10. zamjenici ministara 33%

Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nisu određene plaće odredbom prethodnog stavka, plaće će utvrditi nadležna tijela Vlade Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskoga državnog sabora sukladno omjerima utvrđenim u ovom članku.

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Dužnosnici iz članka 1. ovoga Zakona koji ne ostvaruju plaću na temelju obnašanja dužnosti, imaju pravo na razliku između plaće koju bi ostvarivali na temelju obnašanja dužnosti i plaće koju ostvaruju po drugoj osnovi, ukoliko je plaća koju ostvaruju po drugoj osnovi manja.

Članak 13.

Naknade materijalnih troškova na koje dužnosnici imaju pravo jesu:

1. naknada za odvojeni život,

2. naknada troškova za službeno putovanje,

3. naknada troškova prehrane.

Na naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Članak 14.

Za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga državnog sabora i predsjednik Vlade Republike Hrvatske imaju pravo na smještaj i rezidencijalne objekte u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 15.

Dužnosnici imaju pravo na plaću nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, a najdulje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka nakon isteka roka od godine dana imaju pravo na naknadu plaće u visini 25% od zadnje plaće sve dok ne počnu ostvarivati plaću po drugoj osnovi, odnosno do ispunjavanja uvjeta za mirovinu pod uvjetom da se u roku od 30 dana nakon isteka godine dana od dana prestanka obnašanja dužnosti prijave nadležnoj službi Zavoda za zapošljavanje.

Članak 16.

Dužnosnici imaju pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti i visini osiguranja za zastupnike donosi Hrvatski državni sabor a za ostale dužnosnike Vlada Republike Hrvatske.

IV. POSEBNA PRAVA

Članak 17.

Nakon prestanka obnašanja dužnosti predsjedniku Republike Hrvatske pripada mirovina u visini 90% plaće predsjednika Republike Hrvatske.

Po prestanku obnašanja dužnosti Vlada Republike Hrvatske je dužna dotadašnjem predsjedniku Republike Hrvatske posebnom odlukom osigurati prostorije za rad sa potrebnim brojem službenika, službeno vozilo sa vozačem i fizičku zaštitu.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 18.

Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 19.

Osobe koje su dužnosnici u smislu članka 1. ovoga Zakona, u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su podnijeti pisanu izjavu o svojoj imovini od stupanja na svaku dužnost u smislu članka 1. ovoga Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Dužnosnicima koji su članovi upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova ili izvanproračunskih fondova u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona prestaje članstvo u tim tijelima u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako do toga roka ne budu razriješeni članstva.

Članak 21.

Obvezuju se čelnici državnih tijela vlasti koja biraju, odnosno imenuju dužnosnike da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donesu propis kojim će se urediti način postupanja i pohrane izjava iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92., 75/92. i 58/93.), Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92., 75/92., 86/92. - pročišćeni tekst, i 87/94.) i Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 75/95. i 106/95.) te odredbe podzakonskih akata donijetih na temelju tih odredaba ovih zakona u dijelu u kojem su izrijekom u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1998.

Klasa: 023-03/98-01/01
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.