Zakon o prestanku važenja Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju

NN 101/1998 (28.7.1998.), Zakon o prestanku važenja Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081-98-1449/1
Zagreb, 21. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU

Članak 1.

Zakon o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju ("Narodne novine", br. 73/95.) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/15
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.