Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

NN 101/1998 (28.7.1998.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96) iza članka 10. dodaje se članak 10 A. koji glasi:

"Članak 10 A.

Iznimno od članka 10. ovog Zakona Vlada Republike Hrvatske može za određenu robu propisati obavljanje trgovine na veliko samo u posebnim prostorijama odnosno skladištima.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka određuju se posebni uvjeti glede prostorija odnosno skladišta, uvjeti za skladištenje robe i dr."

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Za robu čija svojstva zahtijevaju posebno rukovanje i čuvanje, Vlada može odrediti posebne uvjete uz koje se ta roba može uvoziti."

Članak 3.

Iza članka 62. dodaje se članak 62 A. koji glasi:

"Članak 62 A.

Ako nadležni tržišni inspektor prilikom nadzora utvrdi da se trgovina na veliko određene robe ne obavlja u odgovarajućim prostorijama ili skladištima ili da se određena roba uvozi suprotno propisanim uvjetima, rješenjem će se privremeno zabraniti obavljanje trgovine do otklanjanja nepravilnosti.

Žalba protiv rješenja ne zadržava izvršenje rješenja."

Članak 4.

U članku 66. stavku 1. dodaje se podstavak 1. koji glasi:

" - obavlja trgovinu s inozemstvom suprotno propisanim uvjetima (članak 24)."

Dosadašnji podstavci 1 do 9 postaju podstavci 2 do 10.

Članak 5.

U članku 67. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2 koji glasi:

" - prodaje određenu robu na veliko u suprotno propisanim uvjetima (članak 10 A.)."

Dosadašnji podstavci 2 do 11 postaju podstavci 3 do 12.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/95-01/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.