Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova

NN 101/1998 (28.7.1998.), Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 29a. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način i postupak provođenja javne rasprave o prijedlogu prostornog plana te prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage prostornog plana (u daljnjem tekstu: prijedlog prostornog plana), te način i sudjelovanje u tom postupku tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana (u daljnjem tekstu: sudionici u javnoj raspravi).

Članak 2.

Nakon objave javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid, a nositelj izrade sa stručnim izrađivačem organizira jedno ili više javnih izlaganja radi obrazloženja bitnih rješenja, smjernica i mjera, odnosno razloga za stavljanje izvan snage prostornog plana.

U javnoj raspravi sudionici daju očitovanja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana, u roku i na način propisan ovom Uredbom.

Nacrt i prijedlog prostornog plana

Članak 3.

U tijeku izrade nacrta prijedloga prostornog plana, nositelj izrade provodi jednu ili više prethodnih rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnima za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata tog plana.

U prethodnoj raspravi sudjeluju tijela i pravne osobe iz članka 5. stavka 1. alineje 1. ove Uredbe te druge fizičke i pravne osobe, za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim.

Nakon provedene prethodne rasprave nositelj izrade priprema izvješće o prethodnoj raspravi te ga s nacrtom prijedloga prostornog plana dostavlja poglavarstvu.

Na temelju nacrta prijedloga prostornog plana i izvješća o prethodnoj raspravi, poglavarstvo utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu.

Prijedlog prostornog plana koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio plana.

Objava javne rasprave

Članak 4.

Nositelj izrade objavljuje javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana u dnevnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, najmanje 8 dana prije početka javne rasprave.

Objava javne rasprave o prijedlogu prostornog plana sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana.

Članak 5.

Nositelj izrade osim objave iz članka 4. ove Uredbe obvezno dostavlja i posebnu obavijest o javnoj raspravi:

- tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koja su osigurala podatke i dokumente iz svoga djelokruga za potrebe izrade prostornog plana,

- upravnim tijelima županije, općina i gradova, na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja prostornog plana,

- mjesnim odborima, odnosno gradskim četvrtima za područje obuhvata prijedloga urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja.

Javni uvid

Članak 6.

Javni uvid u prijedlog prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba, traje 60 dana, a javni uvid u prijedloge ostalih prostornih planova traje 30 dana.

Javni uvid u prijedlog izmjena, dopuna, odnosno stavljanja izvan snage prostornog plana, traje najmanje 15 dana, ali ne dulje od 30 dlana.

Javno izlaganje

Članak 7.

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade sa stručnim izrađivačem za sve sudionike javne rasprave ili, ovisno o složenosti prostornog plana, posebno za pojedine skupine sudionika, uz prethodni poziv u kojem se navodi mjesto javnog izlaganja. O javnom izlaganju vodi se zapisnik.

Način i sudjelovanje sudionika u javnoj raspravi

Članak 8.

Ako u roku određenom objavom javne rasprave tijela državne uprave, upravna tijela županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Članak 9.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

- imaju pristup i uvid u prijedlog prostornog plana,

- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava,

- postavljanjem pitanja u javnom izlaganju o predloženim rješenjima, na koja odgovara nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju i

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi

Članak 10.

Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen ovom Uredbom, obrađuje nositelj izrade sa stručnim izrađivačem prostornog plana i o tome priprema izvješće o javnoj raspravi.

Rok za pripremu izvješća iz stavka 1. ovog članka je najviše 30 dana za novi prostorni plan i najviše 15 dana za izmjene, dopune odnosno stavljanje izvan snage prostornog plana, od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.

Članak 11.

Izvješće o javnoj raspravi, osim podataka iz članka 4. ove Uredbe i o pozvanim sudionicima u javnoj raspravi, sadrži i popis sudionika koji su dali očitovanja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana, u roku i na način određen ovom Uredbom, koji su prihvaćeni, kao i obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni, odnosno dani izvan određenog roka.

Akti i obavijesti o javnoj raspravi, pozivi za javno izlaganje i zapisnici o javnim izlaganjima s dokazom sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi.

Članak 12.

Ako se prihvaćenim očitovanjima, prijedlozima i primjedbama u javnoj raspravi na prijedlog detaljnog plana uređenja bitno utječe na vlasničke odnose na zemljištu, nositelj izrade može ponoviti javni uvid.

Ponovni javni uvid u prijedlog detaljnog plana uređenja objavljuje se na način određen odredbom članka 4. ove Uredbe.

Novi prijedlozi i primjedbe na dopunjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s prihvaćenim primjedbama iznesenima u prvom javnom uvidu.

Članak 13.

Prijedlog prostornog plana županije i izvješće o javnoj raspravi, nositelj izrade dostavlja predstavničkim tijelima općina, odnosno gradova na području te županije radi davanja mišljenja o tom prijedlogu.

Konačni prijedlog prostornog plana

Članak 14.

Prijedlog prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi razmatra poglavarstvo i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana.

Konačni prijedlog prostornog plana županije, poglavarstvo razmatra i utvrđuje na temelju prijedloga tog prostornog plana, izvješća o javnoj raspravi i mišljenja iz članka 13. ove Uredbe.

Prije upućivanja predstavničkom tijelu na donošenje, poglavarstvo pribavlja suglasnost na konačni prijedlog prostornog plana, kada je to propisano Zakonom.

Članak 15.

Prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade dostavlja sudionicima u javnoj raspravi pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Javna rasprava pokrenuta prije stupanja na snagu ove Uredbe prema odredbama statuta, odnosno programu mjera za unapređenje stanja u prostoru županije, Grada Zagreba, općine odnosno grada, dovršit će se sukladno s tim odredbama.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/98-01/01
Urbroj: 5030107-98-4
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.