Odluka o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb - Goričan

NN 101/1998 (28.7.1998.), Odluka o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb - Goričan

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 100/96 i 76/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O DODJELI KONCESIJE ZA GOSPODARENJE AUTOCESTOM ZAGREB-GORIČAN

I.

Ovom Odlukom dodjeljuje se Transeuropskoj autocesti, društvu za razvitak, izgradnju i upravljanje autocestom Zagreb - Goričan d.o.o., Zagreb, Prisavlje 14 (dalje u tekstu: "Društvo"), koncesija za građenje i gospodarenje, uključujući projektiranje, financiranje i upravljanje autocestom Zagreb - Goričan, i njenim cestovnim i pratećim objektima.

Pod autocestom Zagreb - Goričan, u ukupnoj dužini od 93.818 kilometara, za potrebe ove Odluke, ako pojedinom njenom odredbom nije određeno što drugo, razumijevaju se sljedeće cestovne dionice, s njihovim cestovnim i pratećim objektima, odnosno cestovnim zemljištem:

cest. dionica 0: Zagreb Istok - Popovec od 1 + 578 do 6 + 000

cest. dionica 1: Popovec - Sveta Helena od 6 + 000 do 18 + 400

cest. dionica 2: Sveta Helena - Komin od 18 + 400 do 28 + 400

cest. dionica 3: Komin - Breznički Hum od 28 + 400 do 40 + 700

cest. dionica 4: Breznički Hum - Novi Marof od 40 + 700 do 50 + 160

cest. dionica 5: Novi Marof - Varaždin od 50 + 160 do 63 + 796

cest. dionica 6: Varaždin - Čakovec od 63 + 796 do 79 + 396

cest. dionica 7: Čakovec - Goričan od 79 + 396 do 95 + 396

II.

Koncesija se dodjeljuje u punom opsegu utvrđenom odredbom članka 35. Zakona o javnim cestama. Društvo stječe pravo gospodarenja autocestom Zagreb - Goričan i njenim cestovnim objektima na dan stupanja na snagu koncesijskog ugovora sklopljenog na temelju ove Odluke, između Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije, koju zastupa ministar pomorstva, prometa i veza (dalje u tekstu: "Ministar") i Društva, kao koncesionara. U pogledu pratećih objekata, Društvo na temelju dodijeljene koncesije stječe prava u punom opsegu u skladu sa zakonom.

U sklopu dodijeljene koncesije, Društvu se dodjeljuje i pravo gospodarenja cestovnim dionicama, te cestovnim i pratećim objektima na cestovnome zemljištu obuhvaćenom koncesijom, bez obzira na stupanj izgrađenosti te infrastrukture, kojom do dana stupanja na snagu koncesijskog ugovora bude gospodarila Hrvatska uprava za ceste na temelju odredaba Zakona o javnim cestama.

III.

Utvrđuje se da je Društvo, kojeg su članovi Republika Hrvatska i Astaldi S.p.A., iz Rima, Italija, uredno i u skladu sa zakonom ispunilo sve pretpostavke koje se traže za dodjelu koncesije, na temelju usuglašenog ukupnog iznosa troškova u svezi građenja i puštanja u promet autoceste Zagreb - Goričan i koji je iznos (do 830,000.000,00 DEM) prihvatljiv za davatelja koncesije, u skladu s uvjetima Međunarodnog natječaja za financiranje i izgradnju autocesta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 49/94), Pismom namjere Vlade Republike Hrvatske od 20. ožujka 1996. godine, te Sporazumom sklopljenim s tvrtkom Astaldi, S.p.A., od 17. prosinca 1997. godine. Uzimajući u obzir (i) osiguranje početnog iznosa kredita od strane Društva u visini od 225,000.000,00 DEM, kao i (ii) obvezu tvrtke Astaldi S.p.A., prema Društvu, da kao glavni izvoditelj radova ispuni obvezu izgradnje autoceste Zagreb - Goričan, na temelju ugovora o građenju po načelu "ključ u ruke", uz zajamčenu cijenu radova i rok izgradnje, te uz prateća jamstva za uredno ispunjenje posla, te i (iii) uključivanje Hrvatske uprave za ceste kao imenovanog podizvoditelja za odgovarajući dio radova (koji će ustupiti izvođenje građevinskih radova hrvatskoj građevinskoj operativi), na temelju istih uvjeta koji budu ugovoreni između Društva i glavnog izvoditelja, utvrđuje se da je Društvo sposobno za uredno ostvarivanje prava i obveza na temelju koncesije koja se, na temelju usuglašene razrade načela utvrđenih Pismom namjere i Sporazumom od 17. prosinca 1997. godine, dodjeljuje ovom Odlukom, kao poseban interes Republike Hrvatske za ostvarivanje tog projekta u skladu s revidiranom ponudom.

Koncesija koja se dodjeljuje ovom Odlukom prestat će istekom posljednjega dana trideset i druge godine od dana stupanja na snagu koncesijskog ugovora, ako u skladu s tim ugovorom ne prestane prije toga dana, odnosno ako u skladu s tim ugovorom ne bude produžena zbog prekida tijeka koncesijskog roka iz opravdanih razloga utvrđenih koncesijskim ugovorom.

Visinu cestarine utvrđuje Društvo u visini prosječne cestarine za slične autoceste odnosno cestovne objekte u Republici Hrvatskoj. Društvo će biti ovlašteno mijenjati početno utvrđenu visinu cestarine na način i po postupku pobliže utvrđenom koncesijskim ugovorom.

Tijekom razdoblja trajanja koncesije, Republici Hrvatskoj će se na ime koncesijske naknade godišnje isplaćivati jedan (1) posto ukupnog iznosa dobiti Društva ostvarenog i određenog za isplatu članovima Društva u obliku dividende za pojedinu financijsku godinu, s time da će se taj iznos isplatiti na teret iznosa dividende koji bi prema društvenom ugovoru inače pripao tvrtki Astaldi, S.p.A., odnosno eventualnim pravnim sljednicima tvrtke Astaldi, S.p.A., kao imateljima poslovnog udjela, ili bilo kojega njegova dijela, u Društvu. Koncesijskim ugovorom osigurat će se da se dobit Društva koristi za uplatu na račun pričuva za servisiranje duga, u skladu s potrebama financiranja projekta.

Posebne pogodnosti ponude jesu: (i) obveza Društva da davatelju koncesije Društvo naknadi troškove izgradnje cestovnih dionica nastale do 17. prosinca 1997. godine, (ii) sudjelovanje hrvatskih sadržaja u ukupnoj vrijednosti građevinskih radova kako ona bude utvrđena koncesijskim ugovorom, na razini od 70 posto, te (iii) zatvaranje ukupne financijske konstrukcije projekta, bez obveze davanja izravnih financijskih (platežnih) jamstava davatelja koncesije.

Pri ostvarivanju prava i obveza iz koncesije, Društvo će se pridržavati ekoloških standarda propisanih u Republici Hrvatskoj, pri čemu će poštivati ekološke standarde Svjetske banke, u mjeri u kojoj su oni eventualno stroži od hrvatskih ekoloških standarda.

Davatelj koncesije i Društvo sporazumjet će se u sklopu koncesijskog ugovora o potankostima financiranja projekta u ukupnom iznosu od 950,000.000,00 DEM na međunarodnom financijskom tržištu, te o pravima i obvezama ugovornih strana u tom pogledu. Rok zatvaranja financijske konstrukcije za cjelokupni projekt koncesijskim će se ugovorom utvrditi u trajanju od 180 dana od dana stupanja na snagu tog ugovora, osim ako Društvo zatraži, a davatelj koncesije odobri produženje tog roka.

Koncesija prestaje prestankom ugovora o koncesiji, na čemu se smatra kako koncesija ne prestaje prijenosom pravnog položaja koncesionara na zamjenski subjekt, ako zbog potreba financiranja koncept zamjenskog subjekta bude predviđen koncesijskim ugovorom.

Ugovor o koncesiji prestaje po općim pravilima o prestanku ugovora kako ona budu razrađena ugovorom o koncesiji. U slučaju raskida ugovora, ugovorom će se predvidjeti pisani oblik izjave o raskidu.

Koncesijskim ugovorom napose će se utvrditi prestanak i posljedice prestanka koncesijskog ugovora za slučaj (i) nastupa odnosno izostanka okolnosti utvrđenih koncesijskim ugovorom zbog kojih koncesija prestaje, (ii) bitne povrede ugovornih obveza Društva, (iii) bitne povrede ugovornih obveza davatelja koncesije, (iv) više sile, (v) promijenjenih okolnosti, te (vi) nepovoljnih radnji Republike Hrvatske, uključujući jedinica lokalne samouprave, kao i drugih tijela koja obnašaju javne ovlasti.

IV.

Na temelju ove Odluke, Ministar će sklopiti u ime Republike Hrvatske s Društvom ugovor o koncesiji, u skladu s odredbom čl. 39., st. 1. i 2. Zakona o javnim cestama. Ugovor o koncesiji sadržavat će naročito odredbe propisane zakonom i ovom Odlukom, u odgovarajućim odredbama ugovora ili njegovih dopuna, odnosno izravnom primjenom zakonskih rješenja.

Ministar je svakodnevno ovlašten u ime Republike Hrvatske kao davatelja koncesije, sudjelovati u izradi odnosno potpisivati izmjene i dopune ugovora o koncesiji, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije i zakona. Ministar je ovlašten u ime davatelja koncesije sklapati sve prateće ugovore i druge pravne poslove, uključujući napose i sve pravne poslove u svezi sa zatvaranjem financijske konstrukcije, te davati i primati izjave volje, ako je to potrebno ili korisno za ostvarivanje koncesijskog ugovora, ili je predviđeno tim ugovorom, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije i zakona.

Kako bi se o tome otklonila svaka dvojba, smatrat će se da je Ministar ovlašten ugovorom o koncesiji, odnosno njegovim izmjenama ili dopunama, ili drugim odgovarajućim pravnim poslom, podrobnije urediti pitanja koja su uređena ovom Odlukom.

V.

Smatrat će se da pravo gospodarenja Hrvatske uprave za ceste nad autocestom Zagreb - Goričan uključujući i infrastrukturu iz t. II, stv. 2. ove Odluke, prestaje na dan stupanja na snagu koncesijskog ugovora sklopljenog na temelju ove Odluke, te će istodobno Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ishoditi da Hrvatska uprava za ceste bez odgode uvede Društvo u neposredan miran posjed koncesioniranoga cestovnog zemljišta i te cestovne infrastrukture, u skladu s vremenskim planom iz točke VI. stavka 2. ove Odluke.

Koncesijskim ugovorom utvrdit će se obveza Društva da davatelju koncesije naknadi iznos ulaganja u cestovne dionice iz točke I. stavka 2. ove Odluke, dovršene prije 17. prosinca 1997. godine, utvrđivanje tog iznosa od strane neovisnog inženjera, kao i uvjete odnosno rokove plaćanja toga iznosa.

VI.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza bit će ovlašteno poduzimati sve radnje koje su potrebne za to da Republika Hrvatska kao davatelj koncesije uredno i na vrijeme ostvaruje sva prava i obveze iz koncesijskog ugovora. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza će, također koordinirati djelovanje Hrvatske uprave za ceste i drugih osoba kojih se to tiče. Napose, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza će poduzeti sve što je potrebno kako bi se bez odgode obavile sve radnje potrebne za primopredaju objekata infrastrukture, gradilišta, zemljišta, dokumentacije, podataka i inog što je ugovorom o koncesiji, ili inače, potrebno za ispunjenje uzajamnih prava i obveza stranaka iz koncesijskog ugovora.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza će, u suglasnosti s Društvom i u skladu s tehničkooperativnim zahtjevima poslova u tijeku i primopredaje, utvrditi obvezujući vremenski plan koji će sadržavati redoslijed i rokove pojedinih poslova s time u svezi, u skladu s koncesijskim ugovorom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/95-01/04
Urbroj: 5030116-98-7
Zagreb, 24. VII. 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.