Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi

NN 104/1998 (31.7.1998.), Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 33. Pomorskog zakonika, ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE LUČKIH PRISTOJBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje lučkih pristojbi u lukama otvorenim za javni promet.

Članak 2.

Visinu Lučkih pristojbi određuje lučka uprava.

Lučke pristojbe su:

1. pristojba za upotrebu obale

2. brodska ležarina

3. pristojba za vez

Članak 3.

Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica koji koristi luku u svrhu ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika i tereta.

Brodsku ležarinu plaća brod/brodica koji koristi luku u neku drugu svrhu.

Pristojbu za vez plaća brod/brodica koji koristi luku samo u svrhu veza.

Članak 4.

Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema: - nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta u odnosu na vrstu tereta (generalni, rasuti, tekući itd.).

Pristojba za upotrebu obale za putničke brodove određuje se prema ukupnom broju ukrcanih i/ili iskrcanih putnika.

Članak 5.

Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu, dužnom metru broda i namjeni obale ležanja i to:

- kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije

- kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom itd.).

Članak 6.

Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i dužnom metru broda/brodice koji koristi luku u svrhu veza.

Članak 7.

Kada brod/brodica koristi sidrište luke plaća pristojbu za vez umanjenu za 50%.

Članak 8.

Upravna vijeća lučkih uprava dužna su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti Odluku o visini lučkih pristojbi.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/20
Urbroj: 530-02-98-2 NCP
Zagreb, 23. srpnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.