Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske

NN 91/1998 (3.7.1998.), Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 36. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA I ODRŽAVANJU STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u cilju osiguravanja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša utvrđuju načela i postupci u svezi s obavljanjem poslova i održavanjem straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: obavljanje poslova i održavanje straže.

Ovim se Pravilnikom u cilju obavljanja poslova i održavanja straže utvrđuju posebne obveze brodara, zapovjednika, časnika i drugih članova posade s posebnim ovlastima na brodu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

1. Upravitelj stroja je član posade s posebnim ovlastima, koji upravlja brodskim postrojenjem, te je kao član posade s posebnim ovlastima odgovoran za ispravan i siguran rad sustava strojeva i drugih uređaja na brodu;

2. Straža je jedna ili više osoba koje obavljaju poslove osiguravanja sigurnosti plovidbe u propisanom vremenskom razdoblju;

3. Knjiga postupaka je pisani dokument u kojem su sadržane upute brodara i zapovjednika broda u svezi s postupanjem u slučajevima opasnosti, za boravka broda u luci, na sidru i u plovidbi. Knjiga postupaka mora biti pohranjena na brodu, te se, po potrebi, upute sadržane u njoj moraju izmjeniti.

4. Zaštita okoliša je zaštita morskog okoliša od onečišćenja s broda.

OBVEZE BRODARA

Članak 3.

U cilju osiguranja pravilnog i sigurnog obavljanja poslova i održavanja straže, brodar je obvezan:

1. ukrcati na brod stručno i zdravstveno sposobnu posadu čiji brod i ustroj mora biti u skladu s posebnim propisima;

2. za svaki brod, posebno odrediti i obveze svakog člana posade koji obavlja ili nadzire poslove u svezi sa sigurnošću plovidbe i zaštitom okoliša;

3. odrediti jednu ili više osoba na kopnu, osiguravajući joj potrebna sredstva i ovlasti koja će biti posrednik između posade na brodu i brodara i koja će za svaki brod nadzirati provođenje propisanih mjera sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, a po potrebi, pružati odgovarajuću stručnu i drugu pomoć;

4. ustrojiti sustav sigurnog upravljanja brodom, davanjem pisanih uputa sadržanih u knjizi postupaka;

5. dati uputstva u svezi s postupanjem na zapovjedničkom mostu, te osigurati primjenu obrazaca za provjeru, prilagođenih svakom pojedinom brodu;

6. dati uputstva zapovjedniku broda glede zlouporabe droga i alkoholnih pića;

7. osigurati upoznavanje svakog člana posade s opremom i postupcima u svezi s obavljanjem njihovih dužnosti.

OBVEZE ZAPOVJEDNIKA BRODA

Članak 4.

U cilju pravilnog obavljanja poslova i održavanja straže zapovjednik broda je obvezan:

1. poduzeti sve potrebne mjere koje proizlaze iz njegove odgovornosti za sigurnost broda, putnika, posade i tereta propisane Pomorskim zakonikom i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku;

2. zapovjedati i ustrojiti posadu u svezi s obavljanjem poslova na brodu, posebice organizirati postupke u slučajevima opasnosti;

3. u slučajevima nastupanja neposredne opasnosti za život posade i putnika, te nastajanja materijalne štete (u daljnjem tekstu: pogibao), osobno rukovoditi postupcima u cilju otklanjanja pogibli;

4. provoditi uvježbavanje sredstvima i opremom za sigurnost i spašavanje, te poduzimati mjere za održavanje tih sredstava i opreme;

5. ustrojiti stražu kojom će se osigurati sigurna plovidba broda, siguran boravak broda na sidru i luci;

6. ustrojiti sustav komuniciranja i obavješćivanja na brodu;

7. brinuti se o administraciji i brodskom dnevniku, te dati upute časnicima o ispisivanju bilježaka u straži, a osobno unositi bilješke o događajima koji ugrožavaju sigurnost na brodu;

8. osigurati da knjiga postupaka s njegovim naredbama bude dostupna inspekcijskim službama.

Članak 5.

Ostali članovi posade, koji neposredno rukovode obavljanjem poslova i održavanjem straže su: upravitelj stroja, časnici odgovorni za stražu, te radiooperater odgovoran za radijsku stražu i radiooperater odgovoran za radijske veze u pogibli.

Časnik iz stavka 1. ovog članka može biti časnik odgovoran za palubnu stražu, časnik odgovoran za stražu u stroju i časnik s dvojnim ovlastima (za palubnu i stražu u stroju).

Časnik iz stavka 1. ovog članka s dvojnim ovlastima ne smije istovremeno obavljati poslove dviju ovlasti.

Članovi posade iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti pod utjecajem droge, niti smiju piti alkohol 4 sata prije stupanja na dužnost, niti tijekom obavljanja dužnosti u kojem razdoblju ne smiju imati više od 0,08‰ alkohola u krvi.

Članak 6.

Radno vrijeme časnika odgovornog za stražu ili drugog člana posade u straži, ne smije biti duže od 12 sati dnevno, uz mogućnost drugačijeg uvođenja radnog vremena na brodovima obalne plovidbe, i osiguranje posebnog ustroja mjera sigurnosti.

Časniku odgovornom za stražu ili drugom članu posade mora se osigurati najmanje 10 sati odmora u razdoblju od 24 sata.

Odmor iz stavka 1. ovog članka može se podijeliti u dva dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje 6 sati.

Iznimka od odredbe iz stavka 1. i 2 ovoga članka moguća je jedino u slučajevima pogibli ili vježbe, te u slučajevima da skraćenje odmora na 6 sati ne potraje duže od dva dana, a odmori u tijeku radnog tjedna ne budu kraći od 70 sati.

Raspored radnog vremena straže mora biti dostupan svim članovima posade.

PALUBNA STRAŽA

Članak 7.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, odgovoran je zapovjedniku broda za sigurnu plovidbu i postupanje sukladno Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, te za sigurnost broda u luci i na sidru.

Članak 8.

Časnik odgovoran za palubnu stražu ne smije predati stražu drugom časniku za kojeg je u dvojbi je li u stanju učinkovito obavljati poslove straže, o čemu mora izvjestiti zapovjednika broda.

Palubna straža u plovidbi

Članak 9.

Časnik odgovoran za palubnu stražu prigodom preuzimanja straže, obvezan je:

1. uvjeriti se jesu li članovi posade koji preuzimaju poslove straže, sposobni za obavljanje poslova straže, posebice glede njihove prilagodbe noćnoj vidljivosti;

2. uvjeriti se u procjenjenu i stvarnu poziciju broda, što podrazumijeva potvrdu namjeravanog kursa i brzine broda i provjeru upravljanja strojarnicom, te saznanje o svim plovidbenim opasnostima koje se očekuju tijekom obavljanja straže;

3. upoznati se s naredbama i uputama zapovjednika broda koje se odnose na plovidbu broda;

4. upoznati se s postojećom pozicijom, kursom, brzinom i gazom broda, te pretežitim i predviđenim stanjem morskih mijena, struja, vremena, vidljivosti i njihovim učinkom na kurs i brzinu broda;

5. upoznati se s postupcima u svezi s uporabom porivnog stroja pri manevru, kada se porivnim strojem upravlja s mosta;

6. upoznati se s uvjetima plovidbe, što naročito uključuje:

- radno stanje navigacijske i sigurnosne opreme, koja je u uporabi ili koja se mogla uporabiti;

- grešku zvrčnog i devijaciju magnetskog kompasa;

- nazočnost i kretanje brodova koji se vide ili se zna da su u blizini;

- uvjete i opasnost za koje je vjerojatno da će nastupiti tijekom straže;

- moguće učinke kormila, brzine, gustoće vode i dubine na putu ispred broda.

Članak 10.

Časnik odgovoran za palubnu stražu obvezan je voditi točne bilješke o radnjama i postupcima u svezi s plovidbom broda u brodskom dnevniku i drugim knjigama nadzora i evidencije.

Članak 11.

Časnik odgovoran za palubnu stražu u plovidbi obvezan je:

1. obavljati stražu na zapovjedničkom mostu;

2. ostati na zapovjedničkom mostu sve dok pravilno ne preda stražu;

3. ostati na zapovjedničkom mostu, kao odgovorna osoba sigurnosti plovidbe, čak i u slučaju nazočnosti zapovjednika broda, sve dok ga izrijekom ne izvjesti o preuzimanju odgovornosti;

4. izvjestiti zapovjednika broda o možebitnoj dvojbi glede sigurnosti;

5. provjeravati kormilarski kurs, poziciju i brzinu broda, koristeći se pritom svim dostupnim i potrebnim uređajima i opremom za rad, te znati njihov razmještaj, kako bi u svakom trenutku bio siguran da brod plovi planiranim kursom;

6. ne preuzimati nikakve druge poslove, koji bi mogli ometati sigurnost plovidbe, dok obavlja poslove palubne straže.

Članak 12.

Časnik odgovoran za palubnu stražu mora, redovito provjeravati:

1. vodi li osoba koja kormilari brodom ili uređaj za automatsko kormilarenje, brod točnim kursom;

2. grešku zvrčnog kompasa i devijaciju magnetskog i to najmanje jedanput u tijeku straže, a po mogućnosti, poslije svake veće promjene kursa;

3. postojanost pokazivanja kursa magnetskog i zvrčnog kompasa i sinhronizaciju ponavljača i matice zvrčnog kompasa;

4. najmanje jedanput tijekom straže, reagira li uređaj za automatsko kormilarenje na promjenu kursa, odnosno može li se kormilo prebaciti s automatskog upravljača na ručni i obrnuto;

5. da navigacijska i signalna svjetla te ostala navigacijska oprema ispravno rade;

6. da radijska oprema dobro radi te da se radijska straža održava na frekvencijama propisanim u Radijskom pravilniku i Konvenciji SOLAS;

7. da ispravno radi sustav daljinskog upravljanja za stroj bez osoblja, te sustavi uzbune i dojava.

Članak 13.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora postupati sukladno Konvenciji SOLAS, pri čemu je obvezan:

1. pravodobno postaviti osobu koja će kormilariti brodom, te pravodobno prebaciti na ručno kormilarenje, kako bi se na siguran način suočio s mogućom opasnosti;

2. voditi računa da je na brodu, kojim se kormilari automatski, opasno da časnik na straži ostane bez pomoći, zbog čega bi morao prekinuti motrenje radi poduzimanja neke radnje u nuždi.

Članak 14.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora u svakom trenutku osigurati primjereno motrenje.

Na brodovima s odvojenom prostorijom za karte, časnik odgovoran za plovidbenu stražu može kraće vrijeme koristiti prostoriju s kartama, da bi obavio navigacijske poslove, pri čemu se prethodno mora uvjeriti da takav postupak, uz osiguranje primjerenog motrenja, ne ugrožava sigurnost plovidbe.

Članak 15.

Časnik odgovoran za palubnu stražu ako je jedini motritelj za dnevnog svjetla, obvezan je s osobitom pozornošću procijeniti postojeće stanje, uzimajući u obzir sve utjecajne čimbenike, kao što su: vremenske prilike, vidljivost, gustoća prometa, blizina plovidbenih opasnosti, opasnost plovidbe kroz područja odvojene plovidbe ili u njihovoj blizini, te odmah pozvati pomoć, ako prilike to zahtjevaju.

Članak 16.

Časnik odgovoran za palubnu stražu obvezan je, odmah, obavijestiti zapovjednika broda:

1. da je nastupila ili se očekuje smanjena vidljivost;

2. da su nastupili otežavajući prometni uvjeti, odnosno da plovidba drugih brodova izaziva neposrednu opasnost;

3. da su se javile teškoće pri održavanju kursa;

4. da u očekivano vrijeme nije ugledao kopno, plovidbenu oznaku ili naišao na očekivanu dubinu;

5. da je neočekivano ugledao kopno ili plovidbenu oznaku, odnosno da se pojavila neočekivana promjena dubine;

6. da je došlo do kvara strojeva, sustava za daljinsko upravljanje strojem i sustava dojave i uzbune, kormilarskog uređaja ili nekog važnog navigacijskog uređaja i opreme;

7. da je došlo do kvara radijskih uređaja;

8. da je nastupilo nevrijeme;

9. da je brod naišao na opasnost za plovidbu, poput leda ili podrtine;

U slučajevima navedenima u stavku 1. ovog članka, osim obavješćivanja zapovjednika broda, časnik odgovoran za plovidbenu stražu, mora odmah poduzeti mjere za osiguranje sigurnosti broda.

Članak 17.

Časnik odgovoran za palubnu stražu za dobre vidljivosti, dužan je upotrijebiti kompasnu smjernu ploču radi pravodobnog utvrđivanja opasnosti od sudara pri čemu treba ako okolnosti to nalažu, poduzeti pravodobno radnju sukladno Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, nakon čega treba provjeriti učinak.

U slučaju smanjenje vidljivosti ili očekivanja smanjene vidljivosti časnik odgovoran za stražu dužan je postupiti sukladno odredbama Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru, posebice glede davanja signala za maglu, plovidbe sigurnom brzinom i mogućnosti strojeva za neposredan manevar.

U slučajevima navedenima u stavku 2. ovog članka, časnik odgovoran za plovidbenu stražu, mora:

1. izvjestiti zapovjednika broda;

2. postaviti odgovarajućeg motritelja;

3. istaknuti navigacijska svjetla i

4. uključiti i upotrijebiti radar.

Članak 18.

Časnik odgovoran za palubnu stražu mora upotrijebiti radar, uvijek kad nastaje ili se očekuje smanjena vidljivost, kao i na opasnim i plovidbenim područjima, uzimajući u obzir mogućnosti radara.

Pri upotrebi radara časnik odgovoran za palubnu stražu, mora postupati sukladno Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru.

U slučaju potrebe, časnik odgovoran za palubnu stražu, mora, odmah upotrijebiti uređaje za kormilarenje, stroj i zvučne signale, pri čemu, treba prema mogućnostima, dati pravodobnu obavijest straži u stroju o namjeravanoj promjeni rada stroja, odnosno upotrijebiti upravljački uređaj na mostu za stroj bez osoblja.

Članak 19.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora završiti započeti manevar ili drugu radnju nužnu za izbjegavanje nadolazeće opasnosti, iako je tijekom obavljanja tih radnji nastupilo vrijeme predaje straže.

Članak 20.

Svi časnici straže moraju poznavati manevarska svojstva broda, uključujući duljinu njihovog zaustavnog puta, uvažavajući pritom činjenicu da drugi brodovi mogu imati drugačija manevarska svojstva.

Članak 21.

Uz časnika odgovornog za palubnu stražu u razdobljima mraka i smanjene vidljivosti potreban je i drugi član posade koji obavlja motrenje pri čemu se član posade koji kormilari brodom ne smatra motriteljem.

Član posade koji kormilari brodom čini dio palubne straže, a poslove kormilarenja brodom obavlja sukladno naredbama časnika odgovornog za palubnu stražu.

Član posade iz stavka 2. ovog članka, kad ne kormilari, obavlja motrenje, kao član plovidbene straže i ne može se raspoređivati na druge poslove, ako bi takav raspored ugrožavao učinkovitost poslova straže.

Članak 22.

U plovidbi uz obalu i područjima opasnim za plovidbu, časnik odgovoran za palubnu stražu mora upotrebljavati karte većeg omjera za to područje, ispravljene prema posljednjim dostupnim obavijestima.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, potrebno je prema mogućnostima, provjeriti pozicije, snimanjem na više načina, te pouzdano identificirati sve odgovarajuće plovidbene oznake.

Članak 23.

Nazočnost peljara na brodu ne oslobađa časnika odgovornosti za palubnu stražu njegovih obveza glede sigurnosti broda.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, časnik odgovoran za palubnu stražu mora surađivati s peljarom, te tražiti objašnjenje peljarevih postupaka, dok u slučaju dvojbe glede peljarevih postupaka, mora, o tome odmah, izvjestiti zapovjednika, uz poduzimanje neophodnih mjera.

Palubna straža na sidrištu

Članak 24.

Za vrijeme boravka broda na sidru časnik odgovoran za palubnu stražu mora:

1. što je prije moguće utvrditi i ucrtati položaj broda na odgovarajuću kartu;

2. kad okolnosti dopuste, snimanjem fiksnih plovidbenih oznaka i lako prepoznatljivih obalnih objekata, provjeriti stoji li brod sigurno na sidru;

3. osigurati primjereno motrenje;

4. osigurati povremene ophodnje broda;

5. pratiti meteorološke uvjete morske mijene i stanja mora;

6. ako sidra oru dojaviti zapovjedniku i poduzeti odmah sve neophodne mjere;

7. osigurati pripravnost porivnog stroja i drugih postrojenja sukladno naredbama zapovjednika broda;

8. u slučaju smanjene vidljivosti, obavijestiti o tome zapovjednika broda;

9. osigurati da brod istakne odgovarajuća svjetla i znakove, te po potrebi uključiti davanje zvučnih signala sukladno važećim propisima;

10. poduzimati mjere za zaštitu okoliša.

Palubna straža u luci

Članak 25.

Za vrijeme boravka broda u luci časnik odgovara za palubnu stražu mora obavljati povremenu ophodnju broda, u cilju nadzora i provjere obavljanja poslova članova straže, pri čemu posebnu pozornost treba dati:

1. stanju i učvršćenju brodskog siza, sidrenog lanca i vezova, posebice tijekom morskih mijena, te po potrebi poduzimati mjere osiguranja;

2. gazu ili dubini ispod kobilice i općem stanju broda, kako bi se izbjegao opasan nagib tijekom manipulacije tereta ili pri balastiranju;

3. vremenskim prilikama i stanju mora;

4. primjeni propisa o sigurnosti i protupožarnoj zaštiti;

5. razini vode u kaljužama i tankovima;

6. osobama na brodu i mjestu njihova boravka, posebice onima na udaljenim mjestima ili zatvorenim prostorima;

7. isticanju svjetala i davanju znakova;

8. svim radovima, što se na brodu moraju obaviti u svezi s ukrcajem ili iskrcajem tereta.

Članak 26.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, obvezan je za vrijeme boravka broda u luci, slijedeće:

1. u slučaju loših vremenskih prilika ili po primitku najave nevremena poduzeti mjere potrebne za zaštitu broda, osoba na brodu i tereta;

2. poduzimati sve mjere opreza radi zaštite okoliša;

3. u slučaju opasnosti dati uzbunu, obavijestiti zapovjednika broda, te poduzeti sve raspoložive mjere da se izbjegne opasna situacija, pogibao i oštećenje broda i tereta, a ako okolnosti to zahtijevaju zatražiti pomoć lučkih vlasti ili susjednih brodova;

4. voditi računa o stanju brodskog stabiliteta, kako bi u slučaju požara mogao obavijestiti obalne vatrogasce o približnoj količini vode kojom se brod može bez opasnosti naplaviti;

5. ponuditi pomoć brodovima ili osobama koje se zateknu u opasnosti;

6. u slučaju pokretanja vijaka, poduzeti mjere za sprječavanje nezgode ili štetnih posljedica;

7. zabilježiti u brodski dnevnik, sve, za brod, značajne događaje;

Članak 27.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora prigodom predaje straže, za vrijeme boravka broda u luci, izvijestiti časnika koji preuzima stražu o slijedećem:

1. dubini na vezu, gazu broda, razini i vremenu nastupanja plime i oseke, pouzdanosti vezova i njegovim svojstvima važnim za sigurnost broda, nategnutosti sidrenog lanca ako je sidro u moru, o stanju porivnih strojeva i mogućnosti njihove uporabe u slučaju nužde;

2. svim radovima koji se na brodu moraju obaviti, vrsti, količini i razmještaju tereta koji se ukrcava ili preostaje, te o ostatku tereta na brodu tijekom iskrcaja;

3. razini vode u kaljužama i balastnim tankovima;

4. signalima koji se ističu ili znakovima koji se daju zvukom;

5. broju članova palubne straže i posade koji se moraju nalaziti na brodu i o nazočnosti drugih osoba na brodu;

6. stanju protupožarnog uređaja;

7. posebnim lučkim propisima;

8. naredbama zapovjednika broda;

9. sredstvima komunikacije između broda i obale, uključujući lučke vlasti u slučaju pogibli i potrebe za pomoć;

10. postupku za dojavu lučkim vlastima svakog onečišćenja, koje je posljedica poslova na brodu;

11. ostalim okolnostima važnim za sigurnost broda, posade, tereta ili za zaštitu okoliša.

Članak 28.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora, prilikom preuzimanja straže, za vrijeme boravka broda u luci, provjeriti slijedeće:

1. jesu li osigurani vezovi i sidreni lanac;

2. ističu li se odgovarajuća svjetla i daju li se odgovarajući signali;

3. postupa li se sukladno mjerama sigurnosti, posebice glede sprječavanja požara;

4. jesu li svi upoznati sa svojstvima tereta koji se ukrcava i s mjerama koje treba poduzeti u slučaju izlijevanja tereta ili požara;

5. je li brod ugrožen od vanjskih utjecaja;

6. ugrožava li brod druge;

7. jesu li svi članovi straže sposobni obavljati svoje dužnosti;

8. razmještaj i uporabu opreme za sigurnost ljudi u opasnom okruženju;

9. je li pribor za hitnu zdravstvenu pomoć dostupan.

Članak 29.

Člasnik odgovoran za palubnu stražu mora završiti započetu radnju, važnu za sigurnost broda, iako je tijekom obavljanja te radnje nastupilo vrijeme predaje straže.

STRAŽA U STROJU

Članak 30.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, odgovoran je upravitelju stroja za pouzdan i siguran rad i održavanje brodskog sustava, strojeva i uređaja od kojih zavisi sigurnost broda.

Ako stupanj automatizacije sustava, strojeva i uređaja iz stavka 1. ovog članka, to dozvoljava, časnik odgovoran za stražu u stroju, ne mora biti stalno nazočan u strojarnici, već je dovoljno da osigura dežurstva, te boravak u prostorijama broda, gdje su postavljeni ili se čuju alarmni dojavni uređaji strojarnice.

Časnik odgovoran za stražu u stroju mora organizirati stručni sastav straže, kojim se osigurava pouzdan i siguran rad sustava, strojeva i uređaja iz stavka 1. ovog članka.

Sastav straže iz stavka 1. ovog članka i njen ustroj, osim ispunjavanja propisanih uvjeta, ovisit će i o slijedećem:

1. vrsti broda, stupnju automatizacije, te tehničkim karakteristikama strojeva i uređaja;

2. uvjetima rada koje zahtijevaju vremenske prilike;

3. stručnoj spremi i iskustvu članova straže.

Članak 31.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, ne smije predati stražu časniku za kojeg dvoji je li u mogućnosti obavljati poslove straže, o čemu mora izvijestiti upravitelja stroja.

Članak 32.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora, prigodom preuzimanja straže, provjeriti:

1. naredbe i upute upravitelja stroja;

2. ispravnost porivnog stroja, te drugih strojeva i uređaja od kojih ovisi siguran rad brodskog postrojenja;

3. razinu vode u kaljužama strojarnice, razinu slatke vode u tankovima, te funkcioniranje uređaja za obradu otpadnih i fekalnih voda;

4. razinu goriva i maziva;

5. izmijenjeni način rada uvjetovan kvarom opreme ili općim, lošim stanjem broda;

6. ispravnost rada sustava za nadzor i upravljanje postrojenjem;

7. ispravnost uređaja za gašenje požara i vatrodojavnog sustava;

8. izvješće o posadi u strojarnici i njihovu obavljanju povjerenih im poslova;

9. cjelovitost vođenja dnevnika stroja.

Članak 33.

Nazočnost upravitelja stroja u strojarnici ne oslobađa časnika odgovornog za stražu u stroju, njegovih obveza i odgovornosti, sve dok ga upravitelj stroja izričito ne izvijesti o preuzimanju obveza i odgovornosti.

Članak 34.

Svi članovi straže u stroju moraju biti osposobljeni za svoje radne obveze, a naročito moraju poznavati:

1. uporabu odgovarajućih unutarnjih sredstava veza;

2. izlaze u nuždi iz strojarnice;

3. sustave, signale i vrste uzbuna u strojarnici;

4. broj, razmještaj, vrste i načine uporabe protupožarne opreme.

Članak 35.

U slučaju kad postrojenje ne radi ispravno, te je zbog kvara koji bi mogao nastati potreban poseban zahvat, časnik odgovoran za stražu u stroju, mora zabilježiti sva zapažanja i poduzete mjere.

Članak 36.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora u slučaju da je strojarnica pod nadzorom, biti u svakom trenutku, spreman rukovati porivnim strojem.

Ako je strojarnica povremeno bez nadzora, časnik odgovoran za stražu u stroju, mora biti dostupan, kako bi na poziv odmah došao u strojarnicu.

Članak 37.

Ako se porivnim strojem upravlja neposredno, časnik odgovoran za stražu u stroju, mora tijekom manevra ili najavljenog manevra osigurati stalnu nazočnost osobe ili više njih uz upravljačke uređaje u strojarnici.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, odgovoran je za pravodobno izvršavanje naredbi palubne straže, pri čemu sve promjene načina rada porivnog stroja mora zabilježiti.

Članak 38.

Časnik odgovoran, za stražu u stroju, mora s posebnom pozornošću voditi računa o održavanju postrojenja, uključujući, mehaničke, električne, hidraulične i pneumatske sustave, njihove upravljačke uređaje, pripadajuću sigurnosnu opremu, sustave i uređaje u prostorima za smještaj posade, te zabilježiti pričuvne dijelove i njihovu uporabu.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora isključiti sve one sustave i uređaje iz stavka 1. ovog članka, na kojima se tijekom straže mora obaviti održavanje, što se mora posebno zabilježiti.

U slučaju da je strojarnica u stanju pripravnosti, časnik odgovoran za stražu u stroju, mora poduzeti mjere osiguranja, kako bi svi sustavi i uređaji iz stavka 1. ovog članka, koji bi se mogli naći u uporabi tijekom manevra, bili u stanju neposredne pripravnosti, što podrazumijeva nužnost osiguranja potrebne pričuve električne energije.

Članak 39.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora poduzeti sve mjere osiguranja, kako bi se u slučaju nastalih kvarova u strojarnici, požara, naplavljivanja, sudara, nasukavanja ili sličnog, spriječilo širenje nastale štete.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora surađivati s časnikom stroja odgovornim za poslove održavanja strojarnice, posebice prigodom obavljanja periodičkog održavanja i otklanjanja kvarova.

U slučaju izbijanja požara ili nastajanja kvara koji bi mogao dovesti do smanjenja brzine, nemogućnosti promjene kursa, zaustavljanja porivnog stroja, promjena u napajanju električnom energijom, što bi moglo ugroziti sigurnost broda i osoba na njemu, časnik odgovoran za stražu u stroju, mora, odmah, o tome obavijestiti časnika odgovornog za palubnu stražu.

Članak 40.

Časniku odgovornom za stražu u stroju, ne smije se tijekom obavljanja straže, sve dok ga se propisno ne zamijeni, davati druge dužnosti, koje bi ga mogle ometati u njegovom nadzoru nad strojarnicom, niti on te druge dužnosti smije preuzeti.

Nadzor nad strojarnicom iz stavka 1. ovog članka obuhvaća nadzor nad porivnim strojem, sustavom postrojenja i uređaja, što uključuje povremene obilaske cijele strojarnice i kormilarskih strojeva, u cilju uočavanja možebitnih neispravnosti, kvarova, te poduzimanja potrebnih mjera, odnosno rukovođenja njima.

Članak 41.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora, bez odlaganja, izvijestiti upravitelja stroja u slučajevima:

1. oštećenja ili kvara koji bi mogao ugroziti ispravan i siguran rad postrojenja i strojeva;

2. pojave kvara koji bi mogao utjecati na ispravan rad ili prestanak rada stroja i drugih brodskih strojeva i uređaja, te sustava za nadzor, automatsko i daljinsko upravljanje;

3. u slučaju dvojbe glede postupka, koji bi mogao imati utjecaja na ispravan i siguran rad strojeva i sustava iz točke 2. ovog stavka.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora, u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, uz izvještavanje upravitelja stroja i sam poduzeti odgovarajuće mjere za sigurnost osoba i brodskog postrojenja.

Članak 42.

Časnik odgovoran za stražu u stroju, mora svim članovima straže u stroju dati upute, kojima se osigurava sigurno i ispravno obavljanje poslova straže. Časnik odgovoran za stražu u stroju odgovoran je za poduzimanje mjera kojima se osigurava dovoljan tlak zraka ili pare za davanje zvučnih signala.

Članak 43.

Sastav i ustroj straže u stroju dok je brod na sidrištu ili luci mora biti jednak sastavu i ustroju straže u plovidbi.

Odluku o možebitnom drugačijem sastavu i ustroju straže u stroju na sidrištu i luci donosi upravitelj stroja u dogovoru sa zapovjednikom broda.

Kod donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka, treba voditi računa da na brodu porivne snage od 3000 Kw ili veće, za stražu mora biti odgovoran časnik stroja.

Za održavanje straže u stroju ili za dežurstvo dok je brod u luci, nije nužna stalna nazočnost časnika odgovornog za stražu u stroju u strojarnici, već je dovoljno da časnik odgovoran za stražu u stroju povremeno obilazi strojeve i uređaje u strojarnici za čiji ispravan i siguran rad je odgovoran.

Članak 44.

Časnik odgovoran za stražu u stroju za boravka u luci mora posebnu pozornost posvetiti:

1. izvršavanju naredaba, i postupanju sukladno propisima o opasnostima i njihovu sprječavanju na svim područjima svoje odgovornosti,

2. instrumentima i upravljačkim napravama, te praćenju potrebnog izvora električne energije,

3. postupanju sukladno propisima o zaštiti okoliša;

4. stanju u kaljužama i ispravnosti uređaja za otpadne i fekalne vode.

Članak 45.

Časnik odgovoran za stražu u stroju za vrijeme boravka broda u luci mora:

1. dati uzbunu u slučaju opasnosti, te poduzeti sve mjere kako bi se spriječila pogibelj;

2. surađivati i dogovarati se sa časnikom odgovornim za palubnu stražu u svezi s uporabom opreme koja služi za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, balastiranje i stabilitet;

3. poduzimati česte ophodnje radi nadzora i otkrivanja mogućih neispravnosti ili kvarova na uređajima, te ih po potrebi otklanjati radi zaštite sigurnosti ljudskih života, broda, luke i zaštite okoliša.

Članak 46.

Upravitelj stroja je jedini ovlašten donijeti odluku treba li časnik odgovoran za stražu u stroju završiti započetu radnju, ako je tijekom obavljanja te radnje nastupilo vrijeme predaje straže.

Članak 47.

Časnik odgovoran za stražu u stroju koji predaje stražu za boravka broda u luci, mora izvijestiti časnika koji stražu preuzima o:

1. naredbama u vezi s radovima na brodu, popravcima na sustavima, strojevima i uređajima;

2. popravcima na brodskim sustavima, strojevima i uređajima i mogućim opasnostima;

3. razini u kaljužama, stanju balasta, stanju goriva u tankovima, te posebnim uvjetima za ispuštanje otpadnih voda;

4. uvjetima za ispuštanje fekalnih voda;

5 . stanju fiksnih i prenosnih uređaja za gašenje požara;

6. članovima posade odgovornim za popravke u stroju, te o broju drugih članova posade;

7. lučkim propisima i protupožarnim mjerama;

8. svim ostalim okolnostima važnim za sigurnost ljudskih života, broda, tereta i zaštitu okoliša.

Članak 48.

Časnik odgovoran za stražu u stroju koji preuzima stražu u luci mora se prije preuzimanja straže uvjeriti da ga je časnik koji mu je predao stražu u potpunosti izvijestio, pri čemu se posebice mora:

1. upoznati s postojećim i mogućim izvorima električne energije, grijanja i hlađenja te s njihovim razvođenjem;

2. upoznati s količinama i stanjem goriva, maziva i vode na brodu.

RADIJSKA STRAŽA

Članak 49.

U svezi s obavljanjem poslova i održavanjem radijske straže, zapovjednik broda je obvezan:

1. osigurati da se radijska straža obavlja sukladno Konvenciji SOLAS, ako se radi o brodu na kojeg se ta Konvencija primjenjuje te sukladno drugim međunarodnim radijskim propisima (STCW B-VIII/2 dio 3-3 točka 13);

2. osigurati ispravnu radijsku opremu;

3. osigurati prvenstvo porukama u radijskom prometu, koje se odnose na sigurnost broda i osoba, te sigurnost plovidbe;

4. odrediti radiooperatera, kao osobu odgovornu za radijske veze u slučajevima opasnosti i radiooperatera kao osobu odgovornu za radijsku stražu.

Članak 50.

Radiooperater određen za radijske komunikacije u slučaju pogibli, mora prije isplovljenja utvrditi i osigurati:

1. da su svi radijski uređaji za sigurnost i pogibao kao i njihovi pričuvni izvori energije u ispravnom stanju, te da se to zabilježi u radijski dnevnik;

2. da su sve isprave i radijske obavijesti brodovima dostupne i ispravljene prema posljednjim saznanjima, te da se o možebitnim odstupanjima obavijesti zapovjednik broda;

3. da je radijski sat točno podešen prema mjerodavnom vremenskom signalu;

4. da su antene dobro postavljene, neoštećene i ispravno priključene;

5. da su aktualna vremenska i navigacijska upozorenja za područje u kojem će brod ploviti dopunjena sukladno mogućnostima, te da se o tome obavijesti zapovjednik broda.

Članak 51.

Radiooperater odgovoran za radijsku stražu mora:

1. osigurati obavljanje radijske straže na frekvencijama propisanim u Radijskom pravilniku i Konvenciji SOLAS;

2. redovito provjeravati stanje radijskih uređaja i njihovo napajanje, te o svakom uočenom nedostatku obavijestiti zapovjednika broda;

3. voditi radijski dnevnik sukladno odredbama Radijskog pravilnika i Konvencije SOLAS;

4. voditi radijske bilješke, koje uz označavanje vremena, trebaju sadržavati naročito:

- radijske obavijesti koje se odnose na pogibli i osiguranje sigurnosti;

- položaj broda, najmanje jednom u tijeku dana;

- stanje radijskih uređaja i njihovo napajanje.

Radijske bilješke iz stavka 1. točke 4. ovog članka, moraju se držati na mjestu s kojeg se uspostavljaju komunikacije u slučaju pogibli, te moraju biti dostupne zapovjedniku broda, posebice u slučaju nadzora inspekcijskih službi.

Članak 52.

Radiooperater odgovoran za radijsku stražu, mora, odmah nakon isplovljenja broda, te za vrijeme plovidbe:

1. slušati na odgovarajućim frekvencijama prijeti li pogibao za brod;

2. odašiljati izvješća (ime, položaj, odredište i sl.) lokalnoj ili drugoj odgovarajućoj obalnoj postaji s kojom se očekuju glavne komunikacije;

3. provjeriti radijski sat najmanje jednom dnevno prema vremenskom signalu;

4. poslati izvješće prilikom ulaska i izlaska iz područja službe one obalne postaje s kojom se očekuju glavne komunikacije;

5. odašiljati izvješća službi za praćenje brodova sukladno naredbama zapovjednika broda,

6. provjeriti i upisivati u radijski dnevnik ispravnost uređaja za pogibli i sigurnost, na način da ga provjerava, pozivom najmanje jednom tjedno, a svakodnevno bez odašiljanja poziva;

7. osigurati da se radijska straža obavlja na frekvencijama na kojima se komunikacija očekuje, uzimajući u obzir poziciju broda i obalne postaje, te tijekom obavljanja radijskog prometa postupiti sukladno preporukama Međunarodne telekomunikacijske udruge (ITU);

8. prije isključivanja brodske radijske postaje pri dolasku u luku, obavijestiti lokalnu obalnu postaju, s kojom je komunikaciju održavao, o prispjeću broda i o prekidu rada brodske radijske postaje.

Članak 53.

U slučaju neposredne pogibli za brod, nakon prijama radijskog upozorenja o tome, radiooperater odgovoran za radijske komunikacije u slučaju pogibli, mora odmah preuzeti odgovornost sukladno Radijskom pravilniku i odgovarajućim preporukama Međunarodne telekomunikacijske udruge.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, radiooperater odgovoran za radijsku stražu, mora odmah o tome izvijestiti zapovjednika broda i radiooperatera odgovornog za radijske komunikacije u slučaju pogibli, te dana izvješća zabilježiti.

Članak 54.

U slučaju isključenja radijske postaje, radiooperater odgovoran za radijske komunikacije u slučaju pogibli, mora utvrditi jesu li antene za odašiljanje radijskih signala, uzemljene, te jesu li osigurani pričuvni izvori električne energije.

KAZNENE ODREDBE

Članak 55.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj brodar:

1. ako na brod ne ukrca stručno i zdravstveno sposobnu posadu (članak 3. stavak 1. točka 1.);

2. ako za svaki brod, posebno ne odredi obveze svakog člana posade koji obavlja ili nadzire poslove u svezi sa sigurnošću plovidbe i zaštitom okoliša (članak 3. stavak 1. točka 2.);

3. ako ne odredi osobu ili osobe na kopnu, uz osiguranje potrebnih sredstava i ovlasti, koja će biti posrednik između posade na brodu i brodara i koja će za svaki brod nadzirati provođenje propisanih mjera sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, te pružati stručnu i drugu pomoć (članak 3. stavak 1. točka 3.);

4. ako ne ustroji sustav sigurnog upravljanja brodom davanjem pisanih uputa sadržanih u knjizi postupaka (članak 3. stavak 1. točka 4.);

5. ako ne da uputstva u svezi s postupanjem na zapovjedničkom mostu, te osigurati primjenu obrazaca za provjeru, prilagođenih svakom pojedinom brodu (članak 3. stavak 1. točka 5.);

6. ako ne da uputstva zapovjedniku broda glede zlouporabe droga i alkoholnih pića (članak 3. stavak 1. točka 6.);

7. ako ne osigura upoznavanje svakog člana posade s opremom i postupcima u svezi s obavljanjem njihovih dužnosti (članak 3. stavak 1. točka 7.).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/33
Urbroj: 530-02-98-01
Zagreb, 29. lipnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.