Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba

NN 92/1998 (7.7.1998.), Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjedncii 26. lipnja 1998., donio je

PROGRAM POVRATKA

I ZBRINJAVANJA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA

TEMELJNA NAČELA

1. Republika Hrvatska priznaje neotuđivo pravo na povratak svih građana Republike Hrvatske i svih kategorija osoba koje se mogu smatrati izbjeglicama u skladu s definicijom Ženevske konvencije iz 1951. kojoj je Republika Hrvatska potpisnica te ostalim važećim instrumentima Ujedinjenih naroda.

2. U razradbi, kao i u daljnjoj primjeni Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (dalje u tekstu: Program), Vlada Republike Hrvatske ispunjavat će obveze preuzete supotpisivanjem Općeg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini.

Sve kategorije osoba, definirane Ženevskom konvencijom, na koje se ovaj Program odnosi, a koje su iz različitih razloga napustile svoj dom, imat će jednaka prava koja proizlaze iz statusa povratnika. Vlada će u roku od 3 mjeseca predložiti Hrvatskom državnom saboru da izmijeni postojeće zakone, koji su doneseni kao odgovor na tadašnje stvarne potrebe, tako što će sve kategorije na koje se ovaj Program odnosi biti izjednačene u statutu povratnika. Bilateralni sporazumi i protokoli o povratku koje je Vlada potpisala s vladama ili entitetima druge države poslužit će kao koristan instrument za poticanje povratka i ne može nikako poslužiti kao instrument za ometanje prava osobe na povratak.

3. Korištenje prava na povratak, organiziranog ili spontanog, ovisi isključivo o volji pojedinca za povratak. Stoga, povratak je dobrovoljan i treba se temeljiti na slobodi izbora koji proizlazi iz dobre obaviještenosti o uvjetima povratka. Bez obzira na način povratka svi povratnici uživat će jednaka prava.

4. U vezi s korištenjem prava na povratak, Vlada opetovano potvrđuje preuzetu obvezu glede provođenja ustavnoga prava vlasnika na korištenje, stupanje u posjed i slobodno raspolaganje imovinom.

5. Glede gore navedenoga, Vlada je razradila sljedeći program u suradnji s UNHCR-om, koji ima vodeću ulogu u rješavanju regionalnoga izbjegličkog pitanja te uz potporu OESS-a.

UVODNE NAPOMENE

1. Povratak će se osigurati i podržavati određivanjem mjera koje služe učinkovitom uklanjanju prepreka povratka, osobito stvaranjem povoljnoga političkog, gospodarskoga i zakonskog okvira za provedbu povratka.

2. Povratak će se osigurati i ubrzati definiranjem i osiguravanjem nužnih organizacijskih, sigurnosnih, materijalnih i drugih odgovarajućih uvjeta za povratak.

3. Povratak će biti aktivno podupiran od strane Vlade, kako na središnjoj tako i na lokalnoj razini u bliskoj suradnji s UNHCR-om te vladama zemalja azila.

4. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 14. svibnja 1998. godine imenovala Komisiju u sastavu:

- pomoćnik ministra razvitka i obnove, predsjednik Komisije,

- predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice,

- zamjenik ministra pravosuđa,

- zamjenik ministra rada i socijalne skrbi,

- pomoćnik ministra vanjskih poslova,

- pomoćnik ministra unutarnjih poslova,

- pomoćnik ministra financija,

- načelnik u ministarstvu uprave,

- savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Cilj je Komisije izrada i praćenje provođenja Programa u suradnji s UNHCR-om. Komisija će se u pravilu sastajati 2 puta mjesečno, ili prema potrebi.

5. Nakon što je Vlada donijela, a Hrvatski državni sabor utvrdio Program Komisije iz prethodne točke 4. predložit će Vladi supredsjedatelja i članove Koordinacijskog odbora iz ministarstva i tijela Vlade koji se neposredno bave pitanjima povratka, a koji će zajedno s predstavnicima međunarodne zajednice (UNHCR, OESS, UNRSG, UNDP, UNICEF, UNMAC), Komisije članka 11., donatora i nevladinih organizacija činiti taj Koordinacijski odbor za praćenje povratka. Komisija će jedanput u 3 mjeseca ili češće, ako je potrebno, izvijestiti Odbor o procesu povratka. Istodobno, Koordinacijski odbor će Komisiji dostavljati u istom razdoblju mišljenje i preporuke o procesu povratka. Koordinacijski odbor će pomagati u pronalaženju izvanproračunskih sredstava za financiranje povratka.

6. Postupak dragovoljnog povratka te nužna dokumentacija za povratak u sigurnosti i dostojanstvu bit će u skladu s Postupkom za individualni povratak osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku, koji je donesen na sjednici Vlade 27. travnja 1998. godine te Obvezatnim naputkom donesenim na sjednici Vlade 14. svibnja 1998.

7. Komisija će u suradnji s Nacionalnim odborom za praćenje provedbe "Programa o uspostavi povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske" i u skladu s navedenim programom raditi na stvaranju uvjeta za povratak na javnoj i lokalnoj razini.

8. Vlada je predložila Hrvatskom državnom saboru prestanak važenja Zakona o privremenom preuzimanju i korištenju određene imovine i Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom području te će predložiti zakonski okvir za rješavanje pitanja nastalih ukidanjem tih zakona. Nakon navedenoga prijedloga postupci zbrinjavanja osoba po tim zakonima više se u praksi ne primjenjuju.

9. Komisija za izradu, provođenje i praćenje Programa koordinirat će rad stambenih komisija koje će se osnovati u općinama i gradovima povratka u svrhu:

- registracije korištenja nekretnine,

- izdavanja potvrda Komisiji i Uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske o načinu korištenja imovine,

- registriranja i davanja informacija o stupnju oštećenja stambene jedinice,

- primanja zahtjeva za povrat u posjed imovine u kojoj su smještene druge osobe,

- pronalaženja privremenog smještaja za povratnike dok im se stambena jedinica ne stavi kroz sustav obnove u funkciju bespovratnim sredstvima za kategorije od I. do III. stupnja oštećenja ili organiziranom obnovom za kategorije od IV. do VI. stupnja oštećenja,

- pronalaženja privremenog ili alternativnog smještaja za povratnike dok im se ne omogući povratak u posjed njihove nepokretne imovine,

- provođenja "Programa zbrinjavanja korisnika imovine pod privremenom upravom Republike Hrvatske koja se mora vratiti u posjed i na korištenje vlasniku",

- pružanja smještaja u stanovima u državnome vlasništvu osobama koje su trenutačno zbrinute u imovini koja se privremeno koristi,

- suradnje s Agencijom za posredovanje u prometu određenim nekretninama (APN) radi bržeg i jednostavnijeg otkupa i zamjene imovine osoba koje se ne žele vratiti,

- davanjea izvješća Komisiji o povratku,

- obavljanja drugih poslova glede povratka i drugih pitanja vezanih uz Program.

10. Ured za prognanike i izbjeglice će u suradnji s UNHCR-om provesti registraciju povratnika izvan Republike Hrvatske u svrhu izrade baze podataka nužne za planiranje svih relevantnih čimbenika povratka sukladno s UN-ovim općim načelima povratka. Uvrštavanje osobe u takvu bazu podataka nije preduvjet za povratak. Komisija će u suradnji s UNHCR-om prikupiti informacije nužne za dugoročno planiranje s posebnim osvrtom na obnovu i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i njezinih međunarodnih partnera.

11. Vlada će osigurati sigurnost u području povratka. O svim poteškoćama povratka Ministarstvo unutarnjih poslova, iz djelokruga svog rada, mjesečno će pisanim putem izvještavati Komisiju. Komisija i Koordinacijski odbor radit će na sjednicama javno uz nazočnost zainteresiranih promatrača i medija po prethodnom dogovoru. Posjeti područjima u kojima se javljaju objektivne poteškoće povratka bit će zajednički, uključujući predstavnike Vlade u Komisiji i Koordinacijskom odboru i predstavnike međunarodne zajednice. Nakon takvih posjeta izdat će se zajedničko priopćenje za javnost ili će se organizirati zajednička konferencija za sredstva javnog priopćavanja.

12. U složenom procesu povratka javnost rada Komisije, pomoć UNHCR-a, i promatračka uloga OESS-a i dalje će biti neupitni oblici zajedničkoga rada.

POSTUPCI POVRATKA

1. Povratak osoba koje imaju hrvatske dokumente i potpadaju pod kategoriju spajanja obitelji podupire se putem registracije njihovoga odlaska i povratka od strane ustanove koja je nadležna za poslove povratka u odgovarajućim državama. Ova je registracija nužna za dokumentiranje i reguliranje prekida, odnosno stjecanja odgovarajućeg statusa s kojim može omogućiti ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

2. Povratak osoba koje nemaju hrvatske dokumente, a potpadaju pod kategoriju spajanja obitelji, regulira se Postupkom za individualni povratak osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku i Obvezatnim naputkom (Prilog 8). Nakon dobivanja dokumenata postupak je isti kao i u točki 1.

3. Povratak osoba koje imaju hrvatske dokumente, a kuće su im prazne i useljive, provode se i dalje u skladu s usvojenom procedurom povratka unutar Republike Hrvatske. Osobe iz ove kategorije javljaju se stambenim komisijama u mjestima pov- ratka.

4. Povratak osoba koje nemaju hrvatske dokumente, a kuće su im prazne i useljive definiran je kao u točki 2. Ostalo je kao u točki 1.

5. Osobe koje nemaju stan/kuću u Republici Hrvatskoj, a imaju hrvatske dokumente, mogu izabrati mjesto prebivališta unutar RH i vratiti se odmah. Kao i svi drugi građani Republike Hrvatske, bez privatnog vlasništva, imaju pravo zatražiti uključenje u program socijalne zaštite Ministarstva rada i socijalne skrbi odmah nakon prijave prebivališta i registriranja u Uredu za prognanike i izbjeglice radi evidentiranja i reguliranja odgovarajućeg statusa.

Kada je moguće, osobama koje nisu vlasnici stana ili kuće, posebice onima koje su živjele u stanovima u društvenom vlasništvu, Komisija će pokušati pronaći trajni smještaj, u slučajevima kada to utječe na povratak.

6. Osobe koje nemaju stan ili kuću u Republici Hrvatskoj, a niti hrvatske dokumente, mogu se vratiti u Republiku Hrvatsku sukladno postupcima iz točke 2. Sve ostalo je kao u točki 5.

7. Osobe s hrvatskim dokumentima koje su vlasnici imovine u Republici Hrvatskoj koja je uništena i treba je obnoviti, mogu se odmah vratiti i podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obnovu u županijskom uredu nadležnom za poslove obnove. Županijski ured izdaje rješenje o pravu na obnovu u roku propisanom Zakonom o obnovi.

Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske ili Stambena komisija osigurat će privremeni smještaj za povratnike koji čekaju obnovu, ako povratnici to zatraže.

Ministarstvo razvitka i obnove sastavljat će popis individualnih rješenja o obnovi obiju skupina (onih od I.-III. stupnja oštećenja na nacionalnoj i onih od IV.-VI. stupnja na županijskoj razini). Popisi će se ažurirati i redovito (mjesečno) slati vlastima na županijskoj razini. Bit će javni i dostupni na upit te će služiti za određivanje prioriteta individualnih zahtjeva za obnovu.

Osobe u ovoj kategoriji povratnika kojima je stan/kuća od I. do III. stupnja oštećenja prioritetno će dobiti bespovratnu potporu za obnovu sukladno redoslijedu podnošenja zahtjeva. Osobe iz ove kategorije kojima je stan ili kuća od IV. - VI. stupnja oštećenja ulaze u planove obnove pod jednakim uvjetima kao svi ostali građani Republike Hrvatske.

8. Povratak osoba koje nemaju hrvatske dokumente, a kuće im se trebaju obnoviti mogu se vratiti u Republiku Hrvatsku u skladu s postupcima iz točke 2. Sve ostalo je kao u točki 7.

9. Osobe s hrvatskim dokumentima koje su vlasnici imovine u Republici Hrvatskoj u čijoj su imovini privremeno zbrinute druge osobe, mogu se javiti gradskim/općinskim stambenim komisijama i zatražiti povrat imovine u posjed. Stambena komisija će u roku od pet (5) dana u pisanom obliku obavijestiti vlasnika-povratnika o statusu imovine. Na temelju dokaza o vlasništvu, stambena komisija u roku od 7 dana izdaje rješenje o ukidanju rješenja o privremenom korištenju i tražit od privremenoga korisnika da oslobodi objekt. Stambena komisija u roku od 7 dana dostavlja pisano rješenje zakonskome vlasniku i privremenom korisniku. U rješenju se navodi rok za iseljenje i ponudu alternativnog smještaja za privremenoga korisnika u kući ili stanu u vlasništvu države.

Ukoliko grad/općina nema na raspolaganju takav alternativan smještaj na svom području, stambena komisija o istome u roku od 5 dana izvješćuje Komisiju za provedbu programa povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (dalje u tekstu: Komisija) ili Ured za prognanike i izbjeglice. Komisija će zaprimiti sve informacije o privremenome korisniku i o imovini koja se privremeno koristi uključujući zahtjev APN-u i/ili Uredu za prognanike i izbjeglice za prioritetno zbrinjavanje privremenog korisnika. APN i/ili Ured za prognanike i izbjeglice odlučit će o ovim slučajevima prioritetno i izravno obavijestiti vlasnika, privremenoga korisnika, stambenu komisiju i Komisiju.

U slučaju da privremeni korisnik ne oslobodi imovinu u naznačenom roku, stambena komisija će podnijeti tužbu za iseljenje nadležnom općinskom sudu u roku od 7 dana. Sud će odlučivati o predmetu po skraćenom postupku. Odluka suda bit će izvršna. Moguća žalba uložena na presudu neće odgoditi njeno izvršenje ili odgoditi vraćanje u posjed imovine zakonskom vlasniku.

10. Višestruko korištenje imovine je nezakonito. Bilo koji slučaj nezakonitog korištenja, jednostrukog ili višestrukog, kada korisnik koristi objekt u bilo koju svrhu osim za glavni smještaj njegove/njezine obitelji bit će odmah otklonjen. Stambena komisija izdat će nalog za oslobađanje imovine u roku od 15 dana od dana saznanja o takvom korištenju. U slučaju da nezakoniti korisnik odbije postupiti po nalogu, stambena komisija će podnijeti tužbu za iseljenje općinskom sudu. Sud će odlučivati o predmetu po skraćenom postupku. Odluka suda bit će izvršna. Moguća žalba uložena na presudu neće odgoditi njeno izvršenje ili odgoditi vraćanje u posjed imovine zakonskom vlasniku. Tako oslobođena imovina vraća se odmah po zahtjevu u posjed zakonskom vlasniku: do tog vremena stambena je komisija zadužena za tu imovinu.

11. Osobe koje su vlasnici stana ili kuće u Republici Hrvatskoj u kojoj su zbrinute druge osobe, a nemaju hrvatske dokumente i žele se vratiti, moraju prvo potvrditi svoje državljanstvo po Procedurama, točka 2. Sve ostalo je kao u točkama 9. i 10.

12. Vlada će osigurati učinkovitu i brzu provedbu gore navedenih sudskih odluka. U slučaju kašnjenja Stambena komisija izvješćuje o predmetu Komisiju.

13. Sve kategorije osoba definirane Ženevskom konvencijom iz 1951. godine, kao što je navedeno u stavku 1. Temeljnih načela ovoga Programa, koje nemaju hrvatske dokumente, mogu se vratiti po posebnom odobrenju Ureda za prognanike i izbjeglice te nakon obavljene provjere Ministarstva unutarnjih poslova. Po povratku te će osobe regulirati svoj status prebivališta, a mogu riješiti status državljanstva putem postupka naturalizacije, ukoliko to žele.

14. Stambene komisije osnovat će se odmah po usvajanju ovoga Programa u općinama/gradovima povratka. Načelnik/gradonačelnik općina/gradova u područjima povratka imenuju 5-članu komisiju, od kojih će dva člana predstavljati dominantnu nacionalnu manjinu te sredine. Komisija je nadležna provjeriti vlasništvo praznih kuća, provjeriti tvrdnju o vlasništvu, sačiniti zapisnik o ulasku vlasnika u posjed objekta te o tome izvijestiti Ured za prognanike i izbjeglice i Komisiju u roku od 5 dana. Kada se rješenja donose o njima će se odlučivati većinom glasova uz potporu najmanje jednoga od predstavnika manjine. Stambena komisija dužna je u slučaju potvrdnih navoda vlasnika omogućiti nesmetani ulazak u posjed vlasnika i članova njegove obitelji u roku od 5 dana.

15. Sve osobe koje su prije i nakon povratka u Republiku Hrvatsku imale u vlasništvu stan ili kuću, u nemogućnosti brzog ulaska u posjed imaju pravo na naknadu za privatnu imovinu po tržišnim uvjetima, što ostvaruju preko Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama Republike Hrvatske.

16. Kako bi se pojednostavio postupak zamjene imovine koju su u Bosni i Hercegovini napustili oni koji se ne žele vratiti, Vlada Republike Hrvatske omogućit će bez odgode otvaranje ureda Komisije za imovinska pitanja u BiH.

17. Vlada ovlašćuje Ured za prognanike i izbjeglice za organizaciju "go-and-see" posjeta područjima povratka u suradnji s UNHCR-om i Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Vlada će inicirati program javnoga informiranja koji će podupirati Program ponovne uspostave povjerenja te olakšati provođenje ovoga Programa.

Vlada Republike Hrvatske ovim je programom definirala prioritete povratka te će osigurati protok informacija kao i sve druge uvjete povratka koji su u skladu s općim načelima povratka u suradnji s UNHCR-om.

Nakon što Vlada Republike Hrvatske usvoji ovaj program, a Hrvatski državni sabor ga prihvati, Program će odmah stupiti na snagu.

Klasa: 019-04/98-01/01
Zagreb, 26. lipnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.