Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

NN 94/1998 (10.7.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94. i 108/96.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94. i 15/96.), u članku 22. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Proračunski korisnik može na računalima primjenjivati skraćeni tekst računskog plana proračuna, na način da se iz njega može shvatiti sadržaj odgovarajućeg računa".

Članak 2.

Prilog uz Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94. i 15/96.): Glavna knjiga I i Glavna knjiga II se brišu.

Umjesto navedenoga upisuje se novi prilog koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 401-04/98-01/01
Urbroj: 513-06/98-1
Zagreb, 29. lipnja 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


GLAVNA KNJIGA I. - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (PRIHODI I PRIMICI)

SKU- POD- ODJE- OSN. OPIS
PINA SKUP. LJAK RN
    PRIHODI OD POREZA
    000   POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
    000   10   Porez i prirez na dohodak 
    000   10   010   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
    000   10   010   10   Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
    000   10   020   Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti
    000   10   020   10   Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti po odbitku (članak 46. stavak 1. točka 1.) i od povremene samostalne djelatnosti (članak 11. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dohodak) 
    000   10   020   20   Porez i prirez na plaću s osnove povremenog rada(članak 41. stavak 5.), samostalne djelatnosti po odbitku iz članka 46. stavka 1. točka 2. i na dohodak od                        iznajmljivanj
    000   10   030   Porez i prirez na dohodak od samozaposlenika
    000   10   030   10   Porez i prirez na dohodak od obrta i djelatnosti slobodnih zanimanja
    000   10   030   20   Porez i prirez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva
    000   10   040   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
    000   10   040   10   Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
    000   10   050   Porez na dobitke od igara na sreću
    000   10   050   10   Porez na dobitke od igara na sreću
    000   10   060   Ostali porezi i prirezi na dohodak
    000   10   060   10   Ostali porezi i prirezi na dohodak 
    000   20   Uplata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
    000   20   010   Uplata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
    000   20   010   10   Uplata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
    000   30   Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi 
    000   30   010   Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi 
    000   30   010   10   Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi 
    005   POREZ NA DOBIT
    005   10   Porez na dobit
    005   10   010   Porez na dobit od poduzetnika
    005   10   010   10   Porez na dobit od poduzetnika
    005   10   020   Porez na dobit od igara na sreću
    005   10   020   10   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu u igračnici ili automat-klubu
    005   10   020   20   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu od automata za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim klubovima
    005   20   Uplata razlike poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    005   20   010   Uplata razlike poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    005   20   010   10   Uplata razlike poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    005   30   Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    005   30   010   Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    005   30   010   10   Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi
    010   DOPRINOSI
    010   10   Doprinosi od zaposlenika kod poslodavca
    010   10   010   Doprinos za zdravstveno osiguranje
    010   10   010   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća zaposlenika kod poslodavca
    010   10   010   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenika kod obrtnika i drugih osoba slobodnih zanimanja
    010   10   020   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    010   10   020   10   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća zaposlenika
    010   10   020   20   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju
    010   10   020   30   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća zaposlenika kod obrtnika i drugih fizičkih osoba slobodnih zanimanja
    010   10   020   40   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji se plaćaju za produženo osiguranje
    010   10   030   Doprinos za zapošljavanje
    010   10   030   10   Doprinos za zapošljavanje iz plaća zaposlenika
    010   10   040   Doprinosi za dječji doplatak
    010   10   040   10   Doprinos za doplatak za djecu iz plaća zaposlenika kod poslodavca
    010   10   040   20   Doprinos za doplatak za djecu iz plaća zaposlenika kod obrtnika i drugih osoba slobodnih zanimanja
    010   20   Doprinosi koje plaća poslodavac
    010   20   010   Doprinos za zdravstveno osiguranje
    010   20   010   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće zaposlenika
    010   20   020   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    010   20   020   10   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće zaposlenika
    010   20   020   20   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju
    010   20   030   Doprinos za zapošljavanje
    010   20   030   10   Doprinos za zapošljavanje
    010   30   Doprinos fizičkih osoba koje obavljaju privrednu i neprivr. djelat. osob. radom (samost. djelat.)
    010   30   010   Doprinosi za dječji doplatak
    010   30   010   10   Doprinosi za dječji doplatak
    010   30   020   Doprinos za zdravstveno osiguranje
    010   30   020   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje - privredna djelatnost
    010   30   020   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje - neprivredna djelatnost
    010   30   020   30   Doprinos za zdravstveno osiguranje - poljoprivrednika
    010   30   020   40   Doprinos za zdravstveno osiguranje - autorska prava samostalnih umjetnika
    010   30   030   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    010   30   030   10   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - neobvezno osiguranje
    010   30   030   20   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - privredna djelatnost
    010   30   030   30   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - neprivredna djelatnost
    010   30   030   40   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - poljoprivrednika
    010   30   030   50   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - poljoprivrednika od katastarskog prihoda
    010   30   030   60   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje - autorska prava samostalnih umjetnika
    010   40   Ostali doprinosi
    010   40   010   Doprinosi za dječji doplatak
    010   40   010   10   Doprinos za doplatak na djecu koji plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe
    010   40   020   Doprinos za zdravstveno osiguranje
    010   40   020   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje koje plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe
    010   40   020   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika, učenika i studenata koji obavljaju privremene i povremene poslove
    010   40   020   30   Doprinos za zdravstveno osiguranje u inozemstvu i za slučaj nesreće na poslu
    010   40   020   40   Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika mirovina i prava na profesionalnu rehabilitaciju
    010   40   020   50   Doprinos za zdravstveno osiguranje za ostale osiguranike sukladno odluci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
    010   40   030   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    010   40   030   10   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe
    010   40   030   20   Doprinosi za osiguranje radnika, učenika i studenata koji obavljaju privremene i povremene poslove
    010   40   030   30   Doprinos državnom fondu za mirovinsko i invalidsko osiguranje zaposlenika u tijelima i institucijama koje se financiraju iz proračuna
    010   40   040   Doprinos za zapošljavanje
    010   40   040   10   Doprinos za zapošljavanje nezaposlenih osoba
    015   POREZ NA PROMET NEKRETNINA 
    015   10   Stalne pristojbe na imovinu
    015   10   010   Stalne pristojbe na imovinu
    015   10   010   10   Stalne pristojbe na materijalnu i nematerijalnu imovinu
    015   20   Porez na nasljedstva i darove
    015   20   010   Porez na nasljedstva i darove
    015   20   010   10   Porez na nasljedstva i darove nematerijalne i materijalne imovine i novčanih sredstava
    015   30   Porez na financijske i kapitalne transakcije
    015   30   010   Porez na financijske i kapitalne transakcije
    015   30   010   10   Porez na financijske transakcije
    015   30   010   20   Porez na kapitalne transakcije
    015   40   Povremeni porezi na imovinu
    015   40   010   Porez na promet nekretnina
    015   40   010   10   Porez na promet nekretnina i prava
    015   50   Ostali stalni porezi na imovinu
    015   50   010   Ostali stalni porezi na imovinu
    015   50   010   10   Ostali nespomenuti porezi na imovinu
    015   50   010   20   Ostali gradski i općinski porezi na imovinu
    020   POREZ NA DODANU VRIJEDNOST, POSEBNI POREZI I POREZI NA PROMET I POTROŠNJU
    020   10   Porez na dodanu vrijednost
    020   10   010   Porez na dodanu vrijednost
    020   10   010   10   Porez na dodanu vrijednost
    020   10   010   20   Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
    020   10   010   30   Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika
    020   20   Posebni porezi (trošarine)
    020   20   010   Poseban porez na naftne derivate
    020   20   010   10   Poseban porez na naftne derivate
    020   20   020   Poseban porez na alkohol
    020   20   020   10   Poseban porez na alkohol
    020   20   030   Poseban porez na pivo
    020   20   030   10   Poseban porez na pivo
    020   20   040   Poseban porez na bezalkoholna pića
    020   20   040   10   Poseban porez na bezalkoholna pića
    020   20   050   Poseban porez na duhanske prerađevine
    020   20   050   10   Poseban porez na duhanske prerađevine
    020   20   060   Poseban porez na kavu
    020   20   060   10   Poseban porez na kavu
    020   20   070   Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
    020   20   070   10   Poseban porez na osobne automobile ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
    020   30   Porez na promet 
    020   30   010   Porez na promet 
    020   30   010   10   Porez na promet proizvoda i usluga
    020   30   010   20   Poseban porez na promet upotrebljavanih osob. autom. osob. motor. voz., plovila i zrakoplova 
    020   30   010   30   Porez na promet od igara na sreću u igračnici ili automat klubu
    020   40   Porez na tvrtku, reklame, korištenje javnih površina, kuće za odmor 
    020   40   010   Porez na tvrtku, reklame, korištenje javnih površina, kuće za odmor 
    020   40   010   10   Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
    020   40   010   20   Porez na reklame
    020   40   010   30   Porez na korištenje javnih površina
    020   40   010   40   Porez na kuće za odmor
    020   50   Porez na potrošnju
    020   50   010   Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
    020   50   010   10   Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
    020   60   Porez na cestovna motorna vozila i na plovne objekte
    020   60   010   Porez na cestovna motorna vozila
    020   60   010   10   Porez na cestovna motorna vozila
    020   60   020   Porez na plovne objekte
    020   60   020   10   Porez na plovne objekte
    020   70   Porez na priređivanje igara na sreću, zabavnih i športskih priredaba
    020   70   010   Porez na priređivanje igara na sreću, zabavnih i športskih priredaba
    020   70   010   10   Ostali porezi na priređivanje igara na sreću, zabavnih i športskih priredbi
    020   80   Uplata razlika poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    020   80   010   Uplata razlika poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    020   80   010   10   Uplata razlika poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    020   90   Povrat poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    020   90   010   Povrat poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    020   90   010   10   Povrat poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza po godišnjoj prijavi
    025   CARINE I CARINSKE PRISTOJBE 
    025   10   Carine i carinske pristojbe
    025   10   010   Carine na uvoz robe i usluga
    025   10   010   10   Carine na uvoz robe i usluga
    025   10   020   Carinske pristojbe
    025   10   020   10   Carinske pristojbe 
    030   OSTALI POREZI, PRISTOJBE I DOPRINOSI
    030   10   Administrativni porezi
    030   10   010   Državne upravne i sudske pristojbe
    030   10   010   10   Državne upravne pristojbe (u gotovom novcu)
    030   10   010   20   Sudske pristojbe (u gotovom novcu) 
    030   20   Ostali neraspoređeni porezi
    030   20   010   Dio premije za osiguranje od požara
    030   20   010   10   Dio premije za osiguranje od požara
    030   20   020   Doprinos za skloništa
    030   20   020   10   Doprinos za skloništa
    030   20   030   Ostali neraspoređeni porezi
    030   20   030   10   Ostali neraspoređeni porezi
    030   20   030   20   Neprepoznati nalozi zaprimljeni u HPT-u
    030   20   030   30   Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama
    030   30   Prihodi od ukinutih poreza, pristojbi i doprinosa 
    030   30   010   Prihodi od ukinutih poreza, pristojbi i doprinosa 
    030   30   010   10   Prihodi od ukinutih poreza 
    030   30   010   20   Prihodi od ukinutih pristojbi 
    030   30   010   30   Prihodi od ukinutih doprinosa 
    NEPOREZNI PRIHODI
    035   PRIHODI OD PODUZETNIčKIH DJELATNOSTI I IMOVINE 
    035   10   Naknade za koncesije
    035   10   010   Naknade za koncesije
    035   10   010   10   Naknada za koncesiju prava lova
    035   10   010   20   Naknada za koncesije u javnim telekomunik. i za uporabu radijskih frekvencija
    035   10   010   30   Naknada za koncesiju za otvaranje slobodnih carinskih prodav. i granič. prijelaza
    035   10   010   40   Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
    035   10   010   50   Naknada za koncesije na javnim cestama
    035   10   010   60   Naknada za koncesiju za priređivanje igara na sreću od posebnog značenja
    035   10   010   70   Mjesečna koncesijska naknada za igračnice
    035   10   010   80   Naknada za koncesiju na vodama i na javnom vodnom dobru
    035   10   010   90   Naknada za ostale koncesije
    035   20   Prihodi od nefinancijskih javnih institucija i javnih financijskih institucija
    035   20   010   Prihodi od viška prihoda nad rashodima
    035   20   010   10   Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB
    035   20   010   20   Prihodi od viška prihoda nad rashodima od ostalih institucija
    035   20   020   Prihodi od dobiti po posebnim propisima
    035   20   020   10   Dio dobiti od javnih poduzeća
    035   20   020   20   Dio dobiti od ostalih subjekata
    035   20   030   Dio dobiti od drugih poduzeća odnosno institucija
    035   20   030   10   Dio dobiti od drugih poduzeća odnosno institucija
    035   20   040   Dobit od poslovanja robnim zalihama
    035   20   040   10   Dobit od poslovanja robnim zalihama
    035   20   050   Prihodi od dividendi 
    035   20   050   10   Prihodi od dividendi od poduzeća u državnom vlasništvu
    035   20   050   20   Prihodi od dividendi od ostalih poduzeća 
    035   20   060   Ostali nespomenuti prihodi od nefinancijskih javnih institucija i javnih financij. institucija
    035   20   060   10   Ostali nespomenuti prihodi od nefinancijskih javnih instituc. i javnih financij. instit.
    035   30   Prihodi od kamata i tečajnih razlika
    035   30   010   Prihodi od kamata 
    035   30   010   10   Prihodi od kamata 
    035   30   020   Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
    035   30   020   10   Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
    035   40   Ostali prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
    035   40   010   Dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka
    035   40   010   10   Dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka
    035   40   020   Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda
    035   40   020   10   Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda
    035   40   030   Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske
    035   40   030   10   Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske
    035   40   040   Naknada za uporabu pomorskog dobra
    035   40   040   10   Naknada za uporabu pomorskog dobra
    035   40   050   Prihodi od prodanih otkupljenih vrijednosnih papira (financijska imovina)
    035   40   050   10   Prihodi od prodanih otkupljenih vrijednosnih papira (financiijska imovina)
    035   40   060   Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
    035   40   060   10   Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
    035   40   070   Naknada za uporabu javnih gradskih i općinskih površina
    035   40   070   10   Naknada za uporabu javnih gradskih i općinskih površina
    035   40   080   Naknade za korištenje prostora elektrana
    035   40   080   10   Naknade za korištenje prostora elektrana
    035   40   090   Prihodi od poslovanja robnih zaliha
    035   40   090   10   Prihodi od poslovanja robnih zaliha
    035   40   100   Posebne naknade za priređivanje lutrije, klađenja i igara na sreću
    035   40   100   10   Naknada za priređiv. prigodne jednokratne lutrije, robnonovčane lutrije, expres-lutrije, instant-lutrije i tombole
    035   40   100   20   Mjesečna naknada za stalno organiziranje klađenja
    035   40   100   30   Evidencijska naknada za igračnice i automat klubove
    035   40   100   40   Posebna naknada za otvaranje automat kluba
    035   40   100   50   Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu (naknada po automatu)
    035   40   100   60   Ostale nespomenute naknade za priređivanje igara na sreću i slično
    035   40   110   Ostali prihodi od imovine
    035   40   110   10   Naknada za ribolov
    035   40   110   20   Lovozakupnina
    035   40   110   30   Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
    035   40   110   40   Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
    035   40   110   50   Ostali nespomenuti prihodi od imovine
    035   50   Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu države
    035   50   010   Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu države
    035   50   010   10   Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
    035   50   010   20   Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu grada
    035   50   010   30   Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu općine
    035   60   Prihodi od sufinanciranja građana i slično
    035   60   010   Prihodi od sufinanciranja građana i slično
    035   60   010   10   Prihodi od sufinanciranja građana i slično
    040   UPRAVNE PRISTOJBE, NEGOSPODARSTVENA I POPRATNA TRGOVINA
    040   10   Ostale upravne pristojbe
    040   10   010   Ostale upravne pristojbe
    040   10   010   10   Upravne pristojbe 
    040   10   010   20   Administativne pristojbe Komisije za vrijednosne papire
    040   10   010   30   Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira
    040   10   010   40   Evidencijska pristojba za prijenos neotplaćenih dionica
    040   10   010   50   Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice
    040   10   010   60   Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu
    040   10   010   70   Naknada za pristup podacima Sudskog registra
    040   10   020   Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva
    040   10   020   10   Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva
    040   10   030   Javnobilježničke pristojbe
    040   10   030   10   Javnobilježničke pristojbe
    040   10   040   Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
    040   10   040   10   Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
    040   10   050   Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
    040   10   050   10   Županijske upravne pristojbe
    040   10   050   20   Županijske naknade
    040   10   050   30   Gradske i općinske upravne pristojbe
    040   10   050   40   Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 
    040   10   060   Ostale pristojbe
    040   10   060   10   Boravišne pristojbe
    040   10   060   20   Ostale nespomenute naknade i pristojbe
    045   PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
    045   10   Novčane kazne
    045   10   010   Carinske kazne
    045   10   010   10   Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe
    045   10   020   Kazne za devizne prekršaje
    045   10   020   10   Novčane kazne za devizne prekršaje
    045   10   030   Porezne kazne
    045   10   030   10   Novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava
    045   10   030   20   Novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Financijska policija
    045   10   040   Kazne za privredne prijestupe
    045   10   040   10   Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovin. korist i trošk. postupka
    045   10   050   Prometne kazne
    045   10   050   10   Novčane kazne za prometne prekšaje naplaćene od MUP-a
    045   10   050   20   Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene prema rješenjima sudaca za prekršaje
    045   10   060   Krivične kazne
    045   10   060   10   Novčane kazne za krivična djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka
    045   10   070   Ostale kazne
    045   10   070   10   Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka
    045   10   070   20   Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka
    045   10   070   30   Upravne mjere izrečene u upravnom postupku nadležne građevinske inspekcije
    045   10   070   40   Naplaćeni troškovi prisilne naplate
    045   10   070   50   Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima
    045   10   070   60   Novčana kazna za prekršaje iz područja zaštite od požara
    045   10   080   Ostale nespomenute kazne
    045   10   080   10   Ostale nespomenute kazne
    045   20   Prihodi državne uprave
    045   20   010   Prihodi državne uprave
    045   20   010   10   Prihodi tijela državne uprave
    045   20   010   20   Naknada za pregled bilja pri uvozu i provozu
    045   20   010   30   Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice
    045   20   010   40   Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola
    045   20   010   50   Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice 
    045   20   010   60   Ostali nespomenuti prihodi državne uprave
    045   20   020   Sredstva za financiranje obnove
    045   20   020   10   Sredstva za financiranje obnove
    045   20   030   Sredstva za izgradnju stanova za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
    045   20   030   10   Sredstva za izgradnju stanova za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
    045   30   Prihodi vodoprivrede
    045   30   010   Prihodi vodoprivrede
    045   30   010   10   Doprinos za vodoprivredu
    045   30   010   20   Ostali prihodi vodoprivrede
    045   40   Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 
    045   40   010   Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
    045   40   010   10   Komunalni doprinosi 
    045   40   010   20   Komunalne naknade
    045   40   010   30   Druge naknade
    045   50   Naknade za ceste
    045   50   010   Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motor. i priključnih vozila
    045   50   010   10   Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
    045   50   010   20   Naknada za uporabu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila
    045   50   020   Naknada za izvanredni prijevoz
    045   50   020   10   Naknada za izvanredni prijevoz
    045   50   030   Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
    045   50   030   10   Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
    045   50   040   Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    045   50   040   10   Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    045   50   050   Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
    045   50   050   10   Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
    045   50   060   Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske
    045   50   060   10   Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske
    045   50   070   Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom
    045   50   070   10   Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom
    045   60   Šumski doprinos
    045   60   010   Šumski doprinos
    045   60   010   10   Šumski doprinos
    045   70   Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 
    045   70   010   Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
    045   70   010   10   Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
    045   80   Ostali neporezni prihodi
    045   80   010   Ostali neporezni prihodi
    045   80   010   10   Pogrešne uplate
    050   PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 
    050   10   Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave (bruto) 
    050   10   010   Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave 
    050   10   010   10   Intelektualne usluge
    050   10   010   20   Izdavačka djelatnost
    050   10   010   30   Prodaja vlastitih proizvoda i usluga
    050   10   010   40   Pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga
    050   10   010   50   Iznajmljivanje prostora i opreme
    050   10   010   60   Legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i slično
    050   10   010   70   Ostali nespomenuti vlastiti prihodi
    050   20   Prihodi od vlastite djelatnosti lokalne samouprave i uprave (bruto)
    050   20   010   Prihodi od komunalne djelatnosti lokalne samouprave i uprave
    050   20   010   10   Prihodi od prodaje proizvoda komunalne djelatnosti
    050   20   010   20   Prihodi od prodaje usluga komunalne djelatnosti
    050   20   010   30   Ostali prihodi od obavljanja komunalne djelatnosti
    050   20   020   Prihodi od obavljanja ostalih poslova u lokalnoj samoupravi i upravi
    050   20   020   10   Intelektualne usluge 
    050   20   020   20   Izdavačka djelatnost
    050   20   020   30   Prodaja vlastitih proizvoda i usluga
    050   20   020   40   Pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga
    050   20   020   50   Iznajmljivanje prostora i opreme
    050   20   020   60   Legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i slično
    050   20   020   70   Ostali nespomenuti vlastiti prihodi
    050   30   Prihodi od vlastite djelatnosti visokih učilišta i instituta (bruto) 
    050   30   010   Prihodi od obavljanja stručnih poslova visokih učilišta i instituta 
    050   30   010   10   Postdiplomska nastava
    050   30   010   20   Dodiplomska nastava uz rad i iz rada
    050   30   010   30   Znanstvenoistraživačka djelatnost 
    050   30   010   40   Stručni projekti i razne intelektualne usluge
    050   30   010   50   Izdavačka djelatnost
    050   30   020   Prihodi od obavljanja ostalih poslova visokih učilišta i instituta 
    050   30   020   10   Prodaja vlastitih proizvoda i usluga
    050   30   020   20   Pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga
    050   30   020   30   Iznajmljivanje prostora i opreme
    050   30   020   40   Legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i slično
    050   30   020   50   Ostali nespomenuti vlastiti prihodi 
    050   40   Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova (bruto)
    050   40   010   Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova 
    050   40   010   10   Obrazovna djelatnost
    050   40   010   20   Auto-škole u školskom sustavu
    050   40   010   30   Intelektualne usluge
    050   40   010   40   Izdavačke djelatnosti
    050   40   010   50   Prodaja vlastitih proizvoda i usluga, školskih radionica, ekonomija i slično
    050   40   010   60   Pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga
    050   40   010   70   Iznajmljivanje prostora i opreme
    050   40   010   80   Legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i slično
    050   40   010   90   Ostali nespomenuti vlastiti prihodi
    050   50   Prihodi od vlastite djelatnosti ostalih korisnika proračuna (bruto)
    050   50   010   Prihodi od obavljanja stručnih poslova
    050   50   010   10   Intelektualne usluge
    050   50   010   20   Izdavačke djelatnosti
    050   50   010   30   Ostale stručne usluge iz područja svoje nadležnosti
    050   50   020   Prihodi od obavljanja ostalih poslova
    050   50   020   10   Prodaja vlastitih proizvoda i usluga
    050   50   020   20   Pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga
    050   50   020   30   Iznajmljivanje prostora i opreme
    050   50   020   40   Legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i slično
    050   50   020   50   Ostali nespomenuti vlastiti prihodi
    050   60   Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun/ministarstvu
    050   60   010   Prihodi od vlastite djelatnosti ministarstava uplaćeni u državni proračun
    050   60   010   10   Prihodi od vlastite djelatnosti ministarstava uplaćeni u državni proračun
    050   60   020   Prihodi od vlastite djelatnosti lokalne samouprave i uprave uplaćeni u državni proračun
    050   60   020   10   Prihodi od vlastite djelatnosti lokalne samouprave i uprave uplaćeni u drž. proračun
    050   60   030   Prihodi od vlastite djelatnosti visokih učilišta i institucija uplaćeni u državni proračun
    050   60   030   10   Prihodi od vlastite djelatnosti visokih učilišta i institucija uplaćeni u državni proračun
    050   60   040   Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova uplaćeni u državni proračun
    050   60   040   10   Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova uplaćeni u državni proračun
    050   60   050   Prihodi od vlastite djelatnosti ostalih korisnika proračuna uplaćeni u državni proračun
    050   60   050   10   Prihodi od vlastite djelatnosti ostalih korisnika proračuna uplaćeni u državni proračun
    050   70   Primici od poreza na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a
    050   70   010   Naplaćene svote poreza na dodanu vrijednost
    050   70   010   10   Naplaćen porez na dodanu vrijednost po izdanim računima
    050   70   010   20   Naplaćen porez na dodanu vrijednost po obračunu (povrat PDV-a)
    050   70   020   Ispravak za plaćeni PDV (najviše do naplaćene svote)
    050   70   020   10   Plaćeni PDV po primljenim računima
    050   70   020   20   Ispravak za plaćene razlike PDV-a po obračunu
    KAPITALNI PRIHODI
    055   PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE (KAPITALA)
    055   10   Prihod od prodaje zemljišta
    055   10   010   Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
    055   10   010   10   Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
    055   20   Prihodi od prodaje građevinskih objekata u državnom vlasništvu
    055   20   010   Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
    055   20   010   10   Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
    055   20   010   20   Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane
    055   20   010   30   Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske
    055   20   010   40   Prihodi od prodaje stanova koji prodaje Vlada Republike Hrvatske
    055   20   010   50   Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova 
    055   20   020   Prihodi od prodaje ostalih stambenih zgrada i stanova u državnom vlasništvu
    055   20   020   10   Prihodi od prodaje ostalih stambenih zgrada i stanova u državnom vlasništvu
    055   20   030   Prihodi od prodaje poslovnih zgrada
    055   20   030   10   Prihodi od prodaje uredskih zgrada
    055   20   030   20   Prihodi od prodaje bolničkih, i ostalih zdravstvenih objekata i staračkih domova
    055   20   030   30   Prihodi od prodaje zgrada predškolskog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i studentskih domova i ostalih obrazovnih institucija
    055   20   040   Prihodi od prodaje ostalih poslovnih zgrada
    055   20   040   10   Prihodi od prodaje zgrada restorana
    055   20   040   20   Prihodi od prodaje zgrada odmarališta
    055   20   040   30   Prihodi od prodaje ostalih nespomenutih zgrada 
    055   20   050   Prihodi od prodaje drugih objekata u državnom vlasništvu
    055   20   050   10   Prihodi od prodaje komunalnih objekata u državnom vlasništvu
    055   20   050   20   Prihodi od prodaje skladišnih objekata, silosa, garaža i slično
    055   20   050   30   Prihodi od prodaje športskih i rekreacijskih objekata 
    055   20   050   40   Prihodi od prodaje drugih građevinskih objekata u državnom vlasništvu
    055   30   Prihodi od prodaje uredskog namještaja i opreme u državnom vlasništvu
    055   30   010   Prihodi od prodaje uredskog namještaja i opreme u državnom vlasništvu
    055   30   010   10   Prihodi od prodaje uredskog namještaja i opreme u državnom vlasništvu
    055   40   Prihodi od prodaje prometnih sredstava
    055   40   010   Prihodi od prodaje prometnih sredstava
    055   40   010   10   Prihodi od prodaje prometnih sredstava
    055   50   Prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme
    055   50   010   Prihodi od prodaje tvorničkih objekata
    055   50   010   10   Prihodi od prodaje tvorničkih objekata
    055   50   020   Prihodi od prodaje tvorničke opreme
    055   50   020   10   Prihodi od prodaje tvorničke opreme
    055   60   Ostali kapitalni prihodi od prodaje imovine
    055   60   010   Ostali kapitalni prihodi od prodaje imovine
    055   60   010   10   Ostali kapitalni prihodi od prodaje imovine
    055   70   Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
    055   70   010   Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
    055   70   010   10   Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
    055   80   Prihod od prodaje državnih robnih zaliha
    055   80   010   Prihod od prodaje državnih robnih zaliha
    055   80   010   10   Prihod od prodaje državnih robnih zaliha
    060   PRIHODI IZ PRORAČUNA
    060   10   Prihodi iz proračuna drugih državnih razina
    060   10   010   Prihodi iz drugih proračuna kod proračuna - tekuće potpore
    060   10   010   10   Prihodi iz državnog proračuna - tekuće potpore
    060   10   010   20   Prihodi iz županijskog proračuna nadležne županije - tekuće potpore 
    060   10   010   30   Prihodi iz drugih županijskih proračuna - tekuće potpore 
    060   10   010   40   Prihodi iz gradskih/općinskih proračuna iste županije - tekuće potpore
    060   10   010   50   Prihodi iz gradskih/općinskih proračuna drugih županija - tekuće potpore 
    060   10   010   60   Prihodi državnog proračuna iz županijskog proračuna - tekuće potpore
    060   10   010   70   Prihodi državnog proračuna iz gradskih/općinskih proračuna - tekuće potpore
    060   10   020   Prihodi iz proračuna drugih državnih razina - kapitalne potpore
    060   10   020   10   Prihodi iz državnog proračuna - kapitalne potpore
    060   10   020   20   Prihodi iz županijskog proračuna nadležne županije - kapitalne potpore 
    060   10   020   30   Prihodi iz drugih županijskih proračuna - kapitalne potpore 
    060   10   020   40   Prihodi iz gradskih/općinskih proračuna iste županije - kapitalne potpore 
    060   10   020   50   Prihodi iz gradskih/općinskih proračuna drugih županija - kapitalne potpore 
    060   10   020   60   Prihodi državnog proračuna iz županijskog proračuna - kapitalne potpore
    060   10   020   70   Prihodi državnog proračuna iz gradskih/općinskih proračuna - kapitalne potpore
    060   20   Prihodi iz proračuna kod korisnika proračuna
    060   20   010   Prihodi iz proračuna kod korisnika proračuna
    060   20   010   10   Prihodi iz državnog proračuna
    060   20   010   20   Prihodi iz županijskog proračuna
    060   20   010   30   Prihodi iz gradskog i općinskog proračuna
    POTPORE
    065   POTPORE
    065   10   Potpore iz tuzemstva
    065   10   010   Tekuće potpore
    065   10   010   10   Tekuće potpore iz izvanproračunskih fondova
    065   10   010   20   Tekuće potpore iz neprofitnih organizacija
    065   10   010   30   Tekuće potpore iz drugih nespomenutih organizacija
    065   10   020   Kapitalne potpore
    065   10   020   10   Kapitalne potpore iz izvanproračunskih fondova
    065   10   020   20   Kapitalne potpore iz neprofitnih organizacija
    065   10   020   30   Kapitalne potpore iz drugih nespomenutih organizacija
    065   20   Potpore iz inozemstva
    065   20   010   Tekuće potpore
    065   20   010   10   Tekuće potpore od stranih Vlada
    065   20   010   20   Tekuće potpore od međunarodnih tijela zemljama članicama
    065   20   010   30   Ostale tekuće potpore
    065   20   020   Kapitalne potpore
    065   20   020   10   Kapitalne potpore od stranih Vlada
    065   20   020   20   Kapitalne potpore od međunarodnih tijela zemljama članicama
    065   20   020   30   Ostale kapitalne potpore
    070   PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
    070   10   Primici od tuzemnog zaduživanja
    070   10   010   Primici od zaduživanja prema drugim razinama vlasti
    070   10   010   10   Primici od zaduživanja po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    070   10   010   20   Primici od zaduživanja po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    070   10   010   30   Primici od zaduživanja po dugoročnim zajmovima
    070   10   010   40   Primici od zaduživanja po kratkoročnim zajmovima
    070   10   010   50   Ostali nespomenuti primici od zaduživanja prema drugim razinama vlasti
    070   10   020   Primici od zaduživanja prema monetarnim vlastima
    070   10   020   10   Primici od zaduživanja po dugoročnim obveznicama i vrijednosim papirima 
    070   10   020   20   Primici od zaduživanja po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    070   10   020   30   Primici od zaduživanja po dugoročnim zajmovima
    070   10   020   40   Primici od zaduživanja po kratkoročnim zajmovima
    070   10   020   50   Ostali nespomenuti primici od zaduživanja prema monetarnim vlastima
    070   10   030   Primici od zaduživanja prema poslovnim i depozitnim bankama
    070   10   030   10   Primici od zaduživanja po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    070   10   030   20   Primici od zaduživanja po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    070   10   030   30   Primici od zaduživanja po dugoročnim zajmovima
    070   10   030   40   Primici od zaduživanja po kratkoročnim zajmovima
    070   10   030   50   Ostali nespomenuti primici od zaduživanja prema poslovnim i depozitnim bankama
    070   10   040   Primici od zaduživanja prema nefinancijskim institucijama
    070   10   040   10   Primici od zaduživanja po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    070   10   040   20   Primici od zaduživanja po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    070   10   040   30   Primici od zaduživanja po dugoročnim zajmovima
    070   10   040   40   Primici od zaduživanja po kratkoročnim zajmovima
    070   10   040   50   Ostali nespomenuti primici od zaduživanja prema nefinancijskim institucijama
    070   10   050   Ispravak tuzemnog duga
    070   10   050   10   Ispravak tuzemnog duga od drugih razina vlasti za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    070   10   050   20   Ispravak tuzemnog duga od drugih za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    070   20   Primici od inozemnog zaduživanja
    070   20   010   Primici od inozemnog zaduživanja
    070   20   010   10   Primici od zaduživanja po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    070   20   010   20   Primici od zaduživanja po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    070   20   010   30   Primici od zaduživanja po dugoročnim zajmovima
    070   20   010   40   Primici od zaduživanja po kratkoročnim zajmovima
    070   20   010   50   Ostali nespomenuti primici od inozemnog zaduživanja 
    070   20   020   Ispravak inozemnog duga 
    070   20   020   10   Ispravak inozemnog duga za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    075   SREDSTVA ZAMJENSKOG FONDA ZA POKRIĆE IZDATAKA FISKALNE GODINE
    075   10   Sredstva zamjenskog fonda 
    075   10   010   Sredstva zamjenskog fonda
    075   10   010   10   Sredstva zamjenskog fonda
    080   SREDSTVA VIŠKOVA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ZA POKRIĆE IZDATAKA FISKALNE GODINE
    080   10   Sredstva viškova prihoda iz prethodnih godina prema izvorima za pokriće izdataka fiskalne godine
    080   10   010   Sredstva viškova prihoda iz preth.godina prema izvorima za pokriće izdataka fiskalne godine
    080   10   010   10   Sredstva viškova prihoda iz proračunskih sredstava za pokriće izdataka
    080   10   010   20   Sredstva viškova prihoda od obavljanja vlastite djelatatnosti za pokriće izdataka 
    080   10   010   30   Sredstva viškova prihoda iz sredst.za posebne namjene za pokriće izdataka 
    080   10   010   40   Sredstva viškova prihoda iz ostalih izvora 
    085   SREDSTVA STALNE PRIČUVE ZA POKRIĆE DEFICITA PRORAČUNA FISKALNE GODINE
    085   10   Sredstva stalne pričuve 
    085   10   010   Sredstva stalne pričuve za pokriće deficita proračuna
    085   10   010   10   Sredstva stalne pričuve za pokriće deficita proračuna


GLAVNA KNJIGA I. - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (IZDACI)

SKU- POD- ODJE- OSN. OPIS
PINA SKUP. LJAK RN
    100   IZDACI POSLOVANJA
    100   10   Izdaci za zaposlene
    100   10   010   Bruto plaće i nadnice
    100   10   010   10   Plaće službenika i namještenika 
    100   10   010   20   Plaće pripravnika i drugih privremeno zaposlenih
    100   10   010   30   Plaće za produženi rad službenika i namještenika 
    100   10   020   Naknade za plaće i nadnice
    100   10   020   10   Naknade za plaće službenicima i namještenicima za vrijeme bolovanja na teret poslodavca
    100   10   020   20   Naknade za plaće službenicima namještenicima za vrijeme bolovanja koje se refundiraju
    100   10   020   30   Naknade za plaće službenicima i namještenicima za vrijeme godišnjih odmora i drugih dopusta
    100   10   020   40   Naknade za plaće službenicima i namještenicima za državne i vjerske blagdane i druge slobodne dane
    100   10   020   50   Naknade za plaće za noćni rad službenika i namještenika
    100   10   020   60   Naknade za plaće po sudskim presudama
    100   10   020   70   Isplata otpremnina iznad neoporezive svote 
    100   10   020   80   Naknade za plaće za dežurstva službenika i namještenika
    100   10   020   90   Nagrade za akademike
    100   10   030   Naknade saborskim zastupnicima
    100   10   030   10   Naknade zastupnicima
    100   10   030   20   Naknade zastupnicima za vrijeme bolovanja
    100   10   030   30   Naknade zastupnicima za vrijeme godišnjih odmora i drugih dopusta
    100   10   030   40   Naknade zastupnicima za noćni rad 
    100   10   030   50   Naknade zastupnicima za dežurstvo 
    100   10   040   Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)
    100   10   040   10   Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    100   10   040   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje
    100   10   040   30   Doprinos za zapošljavanje
    100   10   040   40   Ostali nespomenuti doprinosi poslodavca
    100   10   050   Naknade troškova za zaposlene
    100   10   050   10   Naknade troškova za rad na terenu (terenski dodatak)
    100   10   050   20   Naknade za odvojeni život od obitelji
    100   10   050   30   Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse
    100   10   050   40   Naknade za dio troškova za dolazak na posao i odlazak s posla
    100   10   050   50   Otpremnine zbog odlaska u mirovinu
    100   10   050   60   Jubilarne nagrade za postojanost u radu, darovi djeci i slično
    100   10   050   70   Pomoći u slučaju smrti ili teže invalidnosti zaposlenika ili smrti člana uže obitelji te u slučaju dužeg bolovanja djelatnika
    100   10   050   80   Pomoć invalidima i stradalima u službi i Domovinskom ratu, troškovi poginulih, naknada troškova liječenje, odštete i ostalo
    100   10   050   90   Ostale naknade zaposlenima
    100   20   Izdaci za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge za redovne potrebe
    100   20   010   Izdaci za energiju, komunalne i druge usluge
    100   20   010   10   Izdaci za električnu energiju
    100   20   010   20   Izdaci za plin, ugljen, drva, paru, vodu, kanalizaciju i slično
    100   20   010   30   Izdaci za deratizaciju
    100   20   010   40   Izdaci za dimnjačarske usluge
    100   20   010   50   Izdaci za usluge čuvanja imovine
    100   20   010   60   Izdaci za iznošenje i odvoz smeća
    100   20   010   70   Ostale komunalne usluge (doprinos za korištenje gradskog zemljišta i slično)
    100   20   010   80   Ostali izdaci za čišćenje, pranje, glačanje, kemijsko čišćenje i drugo 
    100   20   020   Uredski materijal 
    100   20   020   10   Izdaci za obrasce, bilježnice, papir, olovke i slično
    100   20   020   20   Izdaci za kompjutorski papir i diskete
    100   20   020   30   Izdaci za fotokopirni materijal
    100   20   020   40   Izdaci za stručna glasila 
    100   20   020   50   Izdaci za stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih
    100   20   020   60   Izdaci za ostali uredski materijal
    100   20   025   Ostali potrošni materijal
    100   20   025   10   Izdaci za materijal za čišćenje
    100   20   025   20   Izdaci za benzin, dizelsko gorivo, lož ulje i slično
    100   20   025   30   Izdaci za materijal za higijenske potrebe
    100   20   025   40   Izdaci za zdravstveni materijal i njegu
    100   20   025   50   Izdaci za radnu odjeću i obuću
    100   20   025   60   Izdaci za službena odijela i odore
    100   20   025   70   Izdaci za ostali potrošni materijal
    100   20   030   Izdaci za komunikacije
    100   20   030   10   Izdaci za telefonske razgovore, korištenje teleksa i telefaksa
    100   20   030   20   Izdaci za internet i sl. usluge 
    100   20   030   30   Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke
    100   20   030   40   Ostali nespomenuti izdaci za komunikacije
    100   20   040   Izdaci za informiranje
    100   20   040   10   Izdaci za tiskanje i uvezivanje
    100   20   040   20   Ostali izdavački izdaci i izdaci u svezi informiranja
    100   20   040   30   Izdaci za seminare i stručna savjetovanja
    100   20   040   40   Izdaci za film i izradu fotografija
    100   20   040   50   Izdaci za sudjelovanje na sajmovima
    100   20   040   60   Prevoditeljski izdaci koji se ne odnose na izdavačke izdatke
    100   20   040   70   Izdaci za reklame
    100   20   040   80   Izdaci za natječaje i oglase
    100   20   040   90   Ostali nespomenuti izdaci za informiranje
    100   20   050   Izdaci za službena putovanja
    100   20   050   10   Akontacija za službena putovanja u zemlji
    100   20   050   20   Izdaci za dnevnice za službena putovanja u zemlji
    100   20   050   30   Izdaci za prijevoz za službena putovanja u zemlji
    100   20   050   40   Izdaci za smještaj za službena putovanja u zemlji
    100   20   050   50   Akontacija za službena putovanja u inozemstvo
    100   20   050   60   Izdaci za dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
    100   20   050   70   Izdaci za prijevoz za službena putovanja u inozemstvo
    100   20   050   80   Izdaci za smještaj za službena putovanja u inozemstvo
    100   20   060   Izdaci za osiguranje
    100   20   060   10   Izdaci za osiguranje zgrada i drugih građevnih objekata
    100   20   060   20   Izdaci za osiguranje prometnih sredstava
    100   20   060   30   Izdaci za osiguranje ostale dugotrajne imovine
    100   20   060   40   Izdaci za osiguranja za zaposlene u slučaju nesreće na radu 
    100   20   060   50   Izdaci za osiguranje ostalih oblika osiguranja
    100   20   070   Izdaci za izobrazbu kadrova
    100   20   070   10   Izdaci za seminare, tečajeve i sl.
    100   20   070   20   Izdaci za autorske honorare i intelektualne usluge za izobrazbu kadrova
    100   20   070   30   Izdaci za materijal za nastavu za izobrazbu kadrova
    100   20   070   40   Izdaci za znanstveno istraživački rad za izobrazbu kadrova
    100   20   070   50   Izdaci za stručnu literaturu za izobrazbu kadrova
    100   20   070   60   Ostali nespomenuti izdaci za izobrazbu kadrova
    100   20   080   Izdaci za unajmljivanje
    100   20   080   10   Izdaci za unajmljivanje poslovnog prostora
    100   20   080   20   Izdaci za unajmljivanje cestovnih vozila
    100   20   080   30   Izdaci za unajmljivanje plovnih objekata
    100   20   080   40   Izdaci za unajmljivanje zrakoplova
    100   20   080   50   Izdaci za unajmljivanje uredske opreme
    100   20   080   60   Izdaci za unajmljivanje skladišnog prostora
    100   20   080   70   Ostali izdaci za unajmljivanje
    100   30   Izdaci za tekuće održavanje
    100   30   010   Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava
    100   30   010   10   Izdaci za mehaničke popravke
    100   30   010   20   Izdaci za električne i elektronske popravke
    100   30   010   30   Izdaci za limarske i lakirerske popravke
    100   30   010   40   Ostali izdaci za održavanje prijevoznih sredstava
    100   30   010   50   Izdaci za popravke prijevoznih sredstava koji se refundiraju
    100   30   020   Izdaci za tekuće održavanje namještaja i druge opreme
    100   30   020   10   Izdaci za mehaničke popravke
    100   30   020   20   Izdaci za električne popravke
    100   30   020   30   Izdaci za elektroničke popravke
    100   30   020   40   Ostali izdaci za održavanje opreme
    100   30   020   50   Izdaci za održavanje druge opreme
    100   30   020   60   Izdaci za održavanje opreme koji se refundiraju
    100   30   030   Izdaci za tekuće održavanje zgrada
    100   30   030   10   Izdaci za zidarske popravke
    100   30   030   20   Izdaci za stolarske popravke
    100   30   030   30   Izdaci za bojenje
    100   30   030   40   Izdaci za održavanje krovišta
    100   30   030   50   Izdaci za kade, umivaonike, bojlere i sl. sredstva
    100   30   030   60   Izdaci za održavanje centralnog grijanja
    100   30   030   70   Izdaci za instalacijske radove u zgradama pri uvođenju telefonskih, kompjutorskih, rashladnih uređaja i drugih instalacija
    100   30   030   80   Ostali izdaci za održavanje zgrada
    100   30   030   90   Izdaci za tekuće održavanje zgrada koji se refundiraju
    100   30   040   Izdaci za tekuće održavanje cesta/željeznica/mostova
    100   30   040   10   Izdaci za tekuće održavanje cesta/željeznica/mostova
    100   30   050   Izdaci za tekuće održavanje zračnih luka
    100   30   050   10   Izdaci za tekuće održavanje zračnih luka
    100   30   060   Izdaci za tekuće održavanje morskih pristaništa, luka i lučica
    100   30   060   10   Izdaci za tekuće održavanje morskih pristaništa, luka i lučica
    100   30   065   Izdaci za tekuće održavanje plovnih putova
    100   30   065   10   Izdaci za tekuće održavanje pomorskih plovnih putova
    100   30   065   20   Izdaci za tekuće održavanje riječnih plovnih putova
    100   30   070   Izdaci za tekuće održavanje nacionalnih parkova, parkova prirode i spomenika kulture
    100   30   070   10   Izdaci za tekuće održavanje nacionalnih parkova, parkova prirode i spomenika kulture
    100   30   080   Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja
    100   30   080   10   Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja
    100   40   Izdaci za materijal i usluge za obavljanje vlastite proizvodne i uslužne djelatnosti 
    100   40   010   Izdaci proizvodne djelatnosti
    100   40   010   10   Izdaci za sirovine i drugi materijal za obavljanje proizvodne djelatnosti
    100   40   010   20   Izdaci za utrošenu energiju za obavljanje proizvodne djelatnosti
    100   40   010   30   Izdaci za gorivo i mazivo za obavljanje proizvodne djelatnosti
    100   40   010   40   Izdaci za plaćene usluge drugima za obavljanje proizvodne djelatnosti
    100   40   010   50   Ostali nespomenuti izdaci za obavljanje proizvodne djelatnosti
    100   40   020   Izdaci uslužne djelatnosti
    100   40   020   10   Izdaci za materijal za obavljanje uslužne djelatnosti
    100   40   020   20   Izdaci za plaćenu energiju za obavljanje uslužne djelatnosti
    100   40   020   30   Izdaci za gorivo i mazivo za obavljanje uslužne djelatnosti
    100   40   020   40   Izdaci za plaćene usluge drugima za obavljanje uslužne djelatnosti
    100   40   020   50   Izdaci za robu za obavljanje trgovinske djelatnosti
    100   40   020   60   Ostali izdaci za obavljanje uslužne djelatnosti
    200   FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI
    200   10   Izdaci u poljoprivredi i šumarstvu
    200   10   010   Izdaci za nabavu stočne hrane
    200   10   010   10   Izdaci za nabavu stočne hrane
    200   10   020   Izdaci za nabavu stoke za pokuse
    200   10   020   10   Izdaci za nabavu stoke za pokuse
    200   10   030   Izdaci za veterinarske usluge
    200   10   030   10   Zdravstvena zaštita životinja
    200   10   030   20   Izdaci za veterinarske komisije
    200   10   040   Izdaci za nabavu gnojiva
    200   10   040   10   Izdaci za nabavu gnojiva
    200   10   050   Izdaci za nabavu sjemenja
    200   10   050   10   Izdaci za nabavu sjemenja
    200   10   060   Izdaci za obradu tla
    200   10   060   10   Izdaci za obradu tla
    200   10   070   Ostali izdaci izravno vezani na poljoprivredu i šumarstvo
    200   10   070   10   Izdaci za rad komisija
    200   10   070   20   Izdaci za zaštitu bilja
    200   10   070   30   Pregled šumsko gospodarske osnove i programa
    200   10   070   40   Pregled lovno gospodarske osnove i programa
    200   10   070   50   Naknada štete nastale od divljači
    200   10   070   60   Zaštita poljoprivrednog zemljišta
    200   10   070   70   Izdaci za kontrolu kakvoće poljoprivrednih proizvoda
    200   10   070   80   Izdaci za praćenje biološkog bogatstva mora
    200   10   070   90   Ostali izdaci izravno vezani na poljoprivredu i šumarstvo
    200   20   Izdaci za školstvo
    200   20   010   Izdaci za specijalni odgoj djece sa teškoćama u razvoju
    200   20   010   10   Izdaci za specijalni odgoj djece sa teškoćama u razvoju
    200   20   020   Izdaci za obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu
    200   20   020   10   Izdaci za obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu
    200   20   030   Izdaci za programe u osnovnoškolskom obrazovanju
    200   20   030   10   Izdaci za programe u osnovnoškolskom obrazovanju
    200   20   040   Izdaci za programe u srednjoškolskom obrazovanju
    200   20   040   10   Izdaci za programe u srednjoškolskom obrazovanju
    200   20   050   Izdaci za programe u visokoškolskom obrazovanju
    200   20   050   10   Izdaci za programe u visokoškolskom obrazovanju
    200   20   060   Ostali izdaci izravno vezani na školstvo
    200   20   060   10   Izdaci za rad školskih športskih klubova, natjecanja i slično
    200   20   060   20   Ostali nespomenuti izdaci izravno vezani na školstvo
    200   25   Izdaci za geodetski prostorni sustav
    200   25   010   Izdaci za geodetski prostorni sustav
    200   25   010   10   Izdaci za geodetski prostorni sustav
    200   30   Izdaci za očuvanje prirode i okoliša
    200   30   010   Izdaci za meteorološki materijal
    200   30   010   10   Izdaci za meteorološki materijal
    200   30   020   Izdaci za hidrološka mjerenja
    200   30   020   10   Izdaci za hidrološka mjerenja
    200   30   030   Izdaci za ispitivanje obradive zemlje
    200   30   030   10   Izdaci za ispitivanje obradive zemlje
    200   30   040   Izdaci za ispitivanje vode
    200   30   040   10   Izdaci za ispitivanje vode
    200   30   050   Izdaci za ispitivanje zemljišta općenito
    200   30   050   10   Izdaci za ispitivanje zemljišta općenito
    200   30   060   Izdaci za ispitivanje zraka
    200   30   060   10   Izdaci za ispitivanje zraka
    200   30   070   Izdaci za očuvanje prirode
    200   30   070   10   Izdaci za očuvanje tla
    200   30   070   20   Izdaci za očuvanje kopnenih voda
    200   30   070   30   Izdaci za očuvanje mora
    200   30   070   40   Izdaci za očuvanje kakvoće zraka
    200   30   070   50   Izdaci za očuvanje biološke raznolikosti
    200   30   070   60   Izdaci gospodarenja otpadom
    200   30   070   70   Ostali nespomenuti izdaci za očuvanje prirode
    200   30   080   Ostali izdaci za očuvanje prirode i okoliša
    200   30   080   10   Izdaci vezani za obranu od tuče
    200   30   080   20   Programi zaštite okoliša 
    200   30   080   30   Programi zaštite rijeka, jezera i mora
    200   30   080   40   Ostali nespomenuti izdaci
    200   40   Financijski izdaci
    200   40   010   Izdaci za platni promet i za bankarske usluge
    200   40   010   10   Izdaci za platni promet ZAP-u
    200   40   010   20   Izdaci za platni promet HPT-u
    200   40   010   30   Izdaci za platni promet poslovnim bankama
    200   40   010   40   Izdaci za bankarske usluge
    200   40   010   50   Ostali izdaci za platni promet i za bankarske usluge
    200   40   020   Izdaci za tuzemne isplate kamata
    200   40   020   10   Izdaci za kamate drugim razinama vlade
    200   40   020   20   Izdaci za kamate HNB
    200   40   020   30   Izdaci za kamate na obveznice za obnovu
    200   40   020   40   Izdaci za kamate na staru deviznu štednju
    200   40   020   50   Izdaci za kamate na euro-kuna obveznice
    200   40   020   60   Izdaci za kamate na euro-dolarske obveznice
    200   40   020   70   Izdaci za kamate za ostale obveznice
    200   40   020   80   Izdaci za kamate za izdavanje ostalih vrijednosnih papira
    200   40   020   90   Izdaci za kamate na zajmove i ostale tuzemne kamate
    200   40   030   Izdaci za inozemne isplate kamata
    200   40   030   10   Izdaci za kamate MMF-u
    200   40   030   20   Izdaci za kamate IBRD-u
    200   40   030   30   Izdaci za kamate EBRD-u
    200   40   030   40   Izdaci za kamate Pariškom klubu
    200   40   030   50   Izdaci za kamate Londonskom klubu
    200   40   030   60   Izdaci za kamate ostalim inozemnim bankama
    200   40   030   70   Izdaci za ostale inozemne isplate kamata
    200   40   040   Negativne tečajne razlike 
    200   40   040   10   Negativne tečajne razlike
    200   40   050   Ostali financijski izdaci
    200   40   050   10   Naknade po ugovorima za obavljanje poslova u ime i za račun Ministarstva financija
    200   40   050   20   Ostali nespomenuti financijski izdaci
    200   50   Izdaci za statistička istraživanja
    200   50   010   Izdaci za popis stanovništva
    200   50   010   10   Izdaci za popis stanovništva
    200   50   020   Izdaci za anketiranje stanovništva
    200   50   020   10   Izdaci za anketiranje stanovništva
    200   50   030   Izdaci za izradu planova statističkih istraživanja
    200   50   030   10   Izdaci za izradu planova statističkih istraživanja
    200   50   040   Izdaci za ostala statistička istraživanja
    200   50   040   10   Izdaci za ostala statistička istraživanja
    200   60   Izdaci za zdravstvo
    200   60   010   Izdaci za laboratorijske testove
    200   60   010   10   Izdaci za laboratorijske testove
    200   60   020   Izdaci za cijepljenje
    200   60   020   10   Izdaci za cijepljenje
    200   60   030   Izdaci za imunizaciju
    200   60   030   10   Izdaci za imunizaciju
    200   60   040   Izdaci za lijekove na recept
    200   60   040   10   Izdaci za lijekove na recept
    200   60   050   Izdaci za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
    200   60   050   10   Izdaci za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
    200   60   060   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po konvencijama
    200   60   060   10   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po konvencijama
    200   60   070   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po osnovi reciprociteta
    200   60   070   10   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po osnovi reciprociteta
    200   60   080   Izdaci za ortopedske sprave i pomagala
    200   60   080   10   Izdaci za ortopedske sprave i pomagala
    200   60   090   Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo
    200   60   090   10   Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo
    200   65   Izdaci za obranu
    200   65   010   Izdaci za kopnenu vojsku
    200   65   010   10   Izdaci za kopnenu vojsku
    200   65   020   Izdaci za mornaricu i zrakoplovstvo
    200   65   020   10   Izdaci za mornaricu
    200   65   020   20   Izdaci za zrakoplovstvo
    200   65   030   Izdaci za protuzračnu obranu
    200   65   030   10   Izdaci za protuzračnu obranu
    200   65   040   Ostali tekući vojni izdaci 
    200   65   040   10   Ostali tekući vojni izdaci 
    200   70   Izdaci za javni red i sigurnost
    200   70   010   Izdaci za odore
    200   70   010   10   Izdaci za odore
    200   70   020   Izdaci za zaštitnu odjeću
    200   70   020   10   Izdaci za zaštitnu odjeću
    200   70   030   Izdaci za ostalu poslovnu odjeću, obuću, pokrivke i slično
    200   70   030   10   Izdaci za ostalu poslovnu odjeću, obuću, pokrivke i slično
    200   70   040   Izdaci za dnevne obroke (ishrana) i za besplatno ljetovanje
    200   70   040   10   Izdaci za dnevne obroke (ishrana)
    200   70   040   20    Izdaci za besplatno ljetovanje
    200   70   050   Izdaci za opremu
    200   70   050   10   Izdaci za opremu
    200   70   060   Ostali izdaci izravno vezani za javni red i sigurnost
    200   70   060   10   Izdaci za akcije
    200   70   060   20   Izdaci za vještačenja
    200   70   060   30   Izdaci za specijalnu policiju
    200   70   060   40   Izdaci za pričuvni sastav
    200   70   060   50   Ostali izdaci izravno vezani za javni red i sigurnost
    200   75   Izdaci vezani za sigurnost kopnenog, pomorskog i zračnog prometa
    200   75   010   10   Izdaci vezani za sigurnost kopnenog prometa
    200   75   010   20   Izdaci vezani za sigurnost pomorskog prometa
    200   75   010   30   Izdaci vezani za sigurnost zračnog prometa
    200   80   Ostali nespomenuti izdaci
    200   80   010   Izdaci za naknade za reviziju
    200   80   010   10   Izdaci za naknade za reviziju
    200   80   020   Izdaci za međunarodne članarine i suradnju
    200   80   020   10   Izdaci za međunarodne članarine
    200   80   020   20   Izdaci za međunarodnu suradnju
    200   80   030   Izdaci za tuzemne članarine
    200   80   030   10   Izdaci za tuzemne članarine
    200   80   040   Izdaci za stručne ispite
    200   80   040   10   Izdaci za stručne ispite
    200   80   050   Izdaci za arhivski materijal
    200   80   050   10   Izdaci za arhivski materijal
    200   80   060   Izdaci za pribavljanje stručnog mišljenja i za intelektualne usluge
    200   80   060   10   Izdaci za bruto autorske honorare
    200   80   060   20   Izdaci za odvjetničke usluge
    200   80   060   30   Izdaci za usluge vještačenja
    200   80   060   40   Izdaci za usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)
    200   80   060   50   Izdaci za zastupanje pred međunarodnim sudovima
    200   80   060   60   Izdaci za ostale nespomenute intelektualne usluge
    200   80   065   Izdaci za reprezentaciju
    200   80   065   10   Izdaci za reprezentaciju
    200   80   070   Ostali izdaci
    200   80   070   10   Izdaci za dječji doplatak i druge naknade koje se refundiraju
    200   80   070   20   Ostali nespomenuti izdaci
    200   85   Plaćen PDV po obračunu iznad svote naplaćenog poreza u obračunskom poreznom razdoblju
    200   85   010   Plaćene razlike PDV-a po obračunu iznad naplaćenog poreza
    200   85   010   10   Plaćene razlike PDV-a po obračunu iznad naplaćenog poreza
    300   TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE PRORAČUNIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
    300   10   Tekući prijenosi sredstava državnim institucijama
    300   10   010   Prijenosi sredstava za javni red i sigurnost
    300   10   010   10   Prijenosi sredstava za javni red i sigurnost
    300   10   020   Prijenosi sredstava zdravstvenim institucijama korisnicima proračuna
    300   10   020   10   Prijenosi sredstava zdravstvenim institucijama korisnicima proračuna
    300   10   020   20   Prijenosi zdravstvenim institucijama korisnicima proračuna za liječenje osoba lišenih slobode
    300   10   020   30   Prijenosi zdravstvenim institucijama za zdravstvenu zaštitu osoba nepoznatog prebivališta
    300   10   020   40   Prijenosi zdravstvenim institucijama za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba 
    300   10   030   Prijenosi sredstava sveučilišnim, školskim i staračkim domovima
    300   10   030   10   Prijenosi sredstava sveučilišnim, školskim i staračkim domovima
    300   10   040   Prijenosi sredstava znanstvenoistraživačkim institutima 
    300   10   040   10   Prijenosi sredstava znanstvenoistraživačkim institutima 
    300   10   050   Prijenosi sredstava za zaštitu kulturnih spomenika
    300   10   050   10   Prijenosi sredstava za zaštitu kulturnih spomenika
    300   10   060   Prijenosi sredstava za informativno novinske agencije
    300   10   060   10   Prijenosi sredstava za informativno novinske agencije
    300   10   070   Prijenosi sredstava za sudsku medicinu
    300   10   070   10   Prijenosi sredstava za sudsku medicinu
    300   10   080   Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima 
    300   10   080   10   Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima 
    300   20   Tekući prijenosi sredstava između pojedinih državnih razina
    300   20   010   Prijenosi sredstava županijama
    300   20   010   10   Prijenosi sredstava županijama
    300   20   020   Prijenosi sredstava gradovima
    300   20   020   10   Prijenosi sredstava gradovima
    300   20   030   Prijenosi sredstava općinama
    300   20   030   10   Prijenosi sredstava općinama
    300   20   040   Prijenosi sredstava u državni proračun
    300   20   040   10   Prijenosi sredstava u državni proračun
    300   30   Tekući prijenosi sredstava između korisnika državnog proračuna unutar nadležnog ministarstva/razdjela
    300   30   010   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela 
    300   30   010   10   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za zaposlene 
    300   30   010   20   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge 
    300   30   010   30   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za tekuće održavanje dugotrajne imovine 
    300   30   010   40   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za tekuće vanjske izdatke 
    300   30   010   50   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za financijske izdatke 
    300   30   010   60   Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima unutar nadležnog ministarstva/razdjela za ostale tekuće iz-
datke 
    300   40   Tekući prijenosi sredstava na istoj državnoj razini između ministarstava/razdjela
    300   40   010   Tekući prijenosi sredstava na istoj državnoj razini između ministarstava/razdjela
    300   40   010   10   Tekući prijenosi sredstava na istoj državnoj razini između ministarstava/razdjela
    300   50   Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima 
    300   50   010   Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima 
    300   50   010   10   Ostali tekući prijenosi sredstava proračunskim korisnicima 
    310   TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA I U INOZEMSTVO
    310   10   Tekući prijenosi sredstava građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama
    310   10   010   Prijenosi sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima 
    310   10   010   10   Prijenosi sredstava za pomoć obiteljima
    310   10   010   20   Prijenosi sredstava za pomoć kućanstvima 
    310   10   020   Prijenosi sredstava za pomoć invalidima i drugim hendikepiranim osobama 
    310   10   020   10   Prijenosi sredstava za pomoć invalidima
    310   10   020   20   Prijenosi sredstava za pomoć drugim hendikepiranim osobama
    310   10   030   Prijenosi sredstava za dječji doplatak
    310   10   030   10   Prijenosi sredstava za dječji doplatak
    310   10   040   Prijenosi sredstava za porodni dopust
    310   10   040   10   Prijenosi sredstava za porodni dopust
    310   10   050   Prijenosi sredstava za mirovine i dodatke
    310   10   050   10   Prijenosi sredstava za mirovine i dodatke
    310   10   060   Prijenosi sredstava za pomoć u slučaju nepogoda
    310   10   060   10   Prijenosi sredstava za pomoć u slučaju nepogoda
    310   10   070   Prijenosi sredstava za pomoć bivšim političkim zatvorenicima
    310   10   070   10   Prijenosi sredstava za pomoć bivšim političkim zatvorenicima
    310   10   080   Prijenosi sredstava za akademske i studentske nagrade i potpore
    310   10   080   10   Prijenosi sredstava za akademske nagrade
    310   10   080   20   Prijenosi sredstava za studentske nagrade
    310   10   080   30   Prijenosi sredstava za potpore studentima
    310   10   090   Prijenosi sredstava za kompenzacije pritvorenim osobama
    310   10   090   10   Prijenosi sredstava za kompenzacije pritvorenim osobama
    310   20   Prijenos sredstava neprofitnim organizacijama
    310   20   010   Prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama
    310   20   010   10   Prijenosi sredstava za Robne zalihe
    310   20   010   20   Prijenosi sredstava za vodoprivredu
    310   20   010   30   Prijenosi sredstava obrtničkoj komori
    310   20   010   40   Prijenosi sredstava športskim organizacijama
    310   20   020   Prijenosi sredstava u zdravstvenim neprofitnim organizacijama
    310   20   020   10   Prijenosi sredstava zdravstvenim neprofitnim organizacijama
    310   20   020   20   Prijenosi sredstava zdravstvenim neprofitnim organizacijama za liječenje osoba lišenih slobode
    310   20   020   30   Prijenosi sredstava zdravstvenim neprofitnim organizacijama za zdravstvenu zaštitu osoba nepoznatog prebivališta
    310   20   030   Prijenosi sredstava za zaštitu nacionalnih parkova i parkova prirode
    310   20   030   10   Prijenosi sredstava za zaštitu nacionalnih parkova
    310   20   030   20   Prijenosi sredstava za zaštitu parkova prirode
    310   20   040   Prijenosi sredstava nacionalnim zajednicama i manjinama
    310   20   040   10   Prijenosi sredstava nacionalnim zajednicama i manjinama
    310   20   050   Prijenosi sredstava vjerskim zajednicama
    310   20   050   10   Prijenosi sredstava vjerskim zajednicama
    310   20   060   Prijenosi sredstava ostalim udrugama građana i političkim strankama
    310   20   060   10   Prijenosi sredstava Hrvatskom društvu političkih zatvorenika
    310   20   060   20   Prijenosi sredstava ostalim udrugama građana
    310   20   060   30   Prijenosi sredstava političkim strankama
    310   20   070   Ostali prijenosi sredstava neprofitnim orgnizacijama 
    310   20   070   10   Ostali prijenosi sredstava neprofitnim orgnizacijama 
    310   30   Tekući prijenosi sredstava financijskim institucijama i monetarnim vlastima
    310   30   010   Tekući prijenosi sredstava komercijalnim i depozitnim bankama
    310   30   010   10   Tekući prijenosi sredstava komercijalnim i depozitnim bankama
    310   30   020   Tekući prijenosi sredstava HNB
    310   30   020   10   Tekući prijenosi sredstava HNB
    310   30   030   Tekući prijenosi sredstava ostalim financijskim institucijama
    310   30   030   10   Tekući prijenosi sredstava ostalim financijskim institucijama
    310   40   Tekući prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima
    310   40   010   Tekući prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima
    310   40   010   10   Tekući prijenosi sredstava u zdravstveni fond
    310   40   010   20   Tekući prijenosi sredstava u mirovinski fond
    310   40   010   30   Tekući prijenosi sredstava u fond za dječji doplatak
    310   40   010   40   Tekući prijenosi sredstava u fond za zapošljavanje
    310   50   Tekući prijenosi sredstava u inozemstvo
    310   50   010   Prijenosi sredstava međunarodnim organizacijama
    310   50   010   10   Prijenosi sredstava međunarodnim organizacijama
    310   50   020   Prijenosi sredstava diplomatskom osoblju
    310   50   020   10   Prijenosi sredstava diplomatskom osoblju
    310   50   030   Prijenosi sredstava Međunarodnom crvenom križu
    310   50   030   10   Prijenosi sredstava Međunarodnom crvenom križu
    310   50   040   Prijenosi sredstava za potrebe kulture
    310   50   040   10   Prijenosi sredstava za potrebe kulture
    310   50   050   Prijenosi drugim vladama
    310   50   050   10   Prijenosi drugim vladama
    310   50   060   Ostali tekući prijenosi sredstava u inozemstvo
    310   50   060   10   Ostali tekući prijenosi sredstava u inozemstvo
    310   60   Ostale tekuće potpore i prijenosi sredstava izvanproračunskim korisnicima
    310   60   010   Ostale tekuće potpore i prijenosi sredstava izvanproračunskim korisnicima
    310   60   010   10   Ostale tekuće potpore i prijenosi sredstava izvanproračunskim korisnicima
    400   SUBVENCIJE
    400   10   Subvencije u poljoprivredi
    400   10   010   Subvencije za ulazne cijene u poljoprivredi
    400   10   010   10   Subvencije za ulazne cijene u poljoprivredi
    400   10   020   Subvencije za premije cijena u poljoprivredi
    400   10   020   10   Subvencije za premije cijena u poljoprivredi
    400   10   030   Subvencije poljoprivrednih proizvoda (žitarica i slično)
    400   10   030   10   Subvencije poljoprivrednih proizvoda (žitarica i slično)
    400   10   040   Subvencije kamata u poljoprivredi
    400   10   040   10   Subvencije kamata u poljoprivredi
    400   10   050   Ostale subvencije u poljoprivredi
    400   10   050   10   Ostale subvencije u poljoprivredi
    400   20   Ostale subvencije
    400   20   010   Ostale subvencije
    400   20   010   10   Ostale subvencije
    500   OSTALI TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE
    500   10   Tekući prijenosi sredstava i potpore poduzećima
    500   10   010   Prijenosi sredstava i potpore gradskom prometu
    500   10   010   10   Prijenosi sredstava i potpore gradskom prometu
    500   10   020   Prijenosi sredstava Hrvatskim željeznicama
    500   10   020   10   Prijenosi sredstava za isplatu plaća
    500   10   020   20   Prijenosi sredstava za isplatu kamata
    500   10   020   30   Ostali tekući prijenosi sredstava HŽ-u
    500   10   030   Prijenosi sredstava za trajektne linije
    500   10   030   10   Prijenosi sredstava za Jadroliniju
    500   10   030   20   Prijenosi sredstava za Lošinjsku plovidbu, Mali Lošinj
    500   10   030   30   Prijenosi sredstava za Rapsku plovidbu, Rab
    500   10   030   40   Prijenosi sredstava za Mediteransku plovidbu
    500   10   030   50   Ostali prijenosi sredstava obalnom linijskom pomorskom prometu
    500   10   040   Ostale potpore i prijenosi sredstava poduzećima
    500   10   040   10   Potpore nefinancijskim javnim poduzećima
    500   10   040   20   Prijenosi sredstava javnim poduzećima za pokriće deficita
    500   10   040   30   Prijenosi i potpore za restrukturiranje gospodarstva
    500   10   040   40   Prijenosi i potpore poduzećima za razminiravanje
    500   10   040   50   Ostali prijenosi i potpore poduzećima
    600   IZDACI ZA NABAVU, IZGRADNJU I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA
    600   10   Zemljišta i šume u državnom vlasništvu
    600   10   010   Zemljište
    600   10   010   10   Zemljište
    600   10   020   Šume
    600   10   020   10   Šume
    600   10   030   Zemljište za rudarsku eksploataciju
    600   10   030   10   Zemljište za rudarsku eksploataciju
    600   10   040   Ostalo
    600   10   040   10   Ostalo
    600   20   Građevni objekti u državnom vlasništvu
    600   20   010   Stambene zgrade i stanovi
    600   20   010   10   Stanovi za državne službenike i namještenike
    600   20   010   20   Stanovi za socijalne skupine građana
    600   20   010   30   Stanovi za izbjeglice
    600   20   010   40   Stanovi za invalide Domovinskog rata
    600   20   010   50   Ostale stambene zgrade i stanovi
    600   20   020   Poslovne zgrade
    600   20   020   10   Uredske poslovne zgrade
    600   20   020   20   Zgrade bolnica, ostalih zdravstvenih objekata te staračkih domova
    600   20   020   30   Zgrade predškolskog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i studentskih domova i zgrade ostalih obrazovnih institucija
    600   20   030   Ostale poslovne zgrade
    600   20   030   10   Zgrade restorana
    600   20   030   20   Zgrade odmarališta
    600   20   030   30   Objekti skladišta, silosa, garaža i slično
    600   20   030   40   športske dvorane i rekreacijski objekti
    600   20   030   50   Ostale nespomenute zgrade 
    600   20   040   Ostali građevni objekti
    600   20   040   10   Vodovod
    600   20   040   20   Kanalizacija
    600   20   040   30   Plinovod
    600   20   040   40   Ceste
    600   20   040   50   Ostali nespomenuti građevni objekti
    600   30   Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu
    600   30   010   Uredski namještaj
    600   30   010   10   Uredski namještaj
    600   30   020   Kompjutori, pisaći strojevi i drugo
    600   30   020   10   Kompjutori, pisaći strojevi i drugo
    600   30   030   Sistemski programi
    600   30   030   10   Sistemski programi
    600   30   040   Telekomunikacijska oprema
    600   30   040   10   Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima
    600   30   040   20   Telefoni
    600   30   040   30   Ostala telekomunikacijska oprema
    600   30   050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji
    600   30   050   10   Laboratorij
    600   30   050   20   Mjerni i kontrolni uređaji
    600   30   060   Medicinska oprema
    600   30   060   10   Medicinska oprema
    600   30   070   Oprema za znanstveni rad
    600   30   070   10   Oprema za znanstveni rad
    600   30   080   Ostali namještaj i oprema
    600   30   080   10   Ostali namještaj i oprema
    600   40   Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
    600   40   010   Osobni automobili
    600   40   010   10   Osobni automobili
    600   40   020   Traktori
    600   40   020   10   Traktori
    600   40   030   Kombiji
    600   40   030   10   Kombiji
    600   40   040   Kamioni
    600   40   040   10   Kamioni
    600   40   050   Terenska vozila
    600   40   050   10   Terenska vozila
    600   40   060   Motocikli i bicikli
    600   40   060   10   Motocikli
    600   40   060   20   Bicikli
    600   40   070   Brodovi, brodice i čamci
    600   40   070   10   Brodovi, brodice i čamci
    600   40   080   Trajekti
    600   40   080   10   Trajekti
    600   40   090   Helikopteri
    600   40   090   10   Helikopteri
    600   40   100   Zrakoplovi
    600   40   100   10   Zrakoplovi
    600   50   Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u državnom vlasništvu
    600   50   010   Tvorničke hale
    600   50   010   10   Tvorničke hale
    600   50   020   Strojevi
    600   50   020   10   Strojevi
    600   50   030   Uređaji i krupni alati
    600   50   030   10   Uređaji 
    600   50   030   20   Krupni alati
    600   50   040   Električne instalacije
    600   50   040   10   Električne instalacije
    600   50   050   Laboratorij
    600   50   050   10   Laboratorij
    600   50   060   Ambulanta
    600   50   060   10   Ambulanta
    600   50   070   Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema
    600   50   070   10   Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema
    600   60   Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
    600   60   010   Izdaci za višegodišnje nasade u državnom vlasništvu
    600   60   010   10   Voćnjaci, vinogradi i hmeljnici
    600   60   010   20   Maslinici
    600   60   010   30   Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća
    600   60   010   40   Ostali višegodišnji nasadi
    600   60   020   Osnovno stado
    600   60   020   10   Goveda
    600   60   020   20   Konji
    600   60   020   30   Mazge, magarci i mule
    600   60   020   40   Svinje
    600   60   020   50   Ovce i koze
    600   60   020   60   Perad
    600   60   020   70   Ribe
    600   60   020   80   Pčele
    600   60   020   90   Ostala nespomenuta stoka/životinje
    600   60   030   Ostala nespomenuta materijalna imovina
    600   60   030   10   Knjige u biblioteci
    600   60   030   20   Muzejski izlošci i spomenici kulture
    600   60   030   30   Djela likovnih umjetnika
    600   60   030   40   Djela kipara
    600   60   030   50   Predmeti arhivske građe
    600   60   030   60   Predmeti prirodnih rijetkosti
    600   60   030   70   Ostali nespomenuti predmeti
    600   70   Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu
    600   70   010   Osnivački izdaci
    600   70   010   10   Izdaci u svezi s osnivanjem novog poduzeća
    600   70   010   20   Izdaci za aktiviranje i proširivanje poslovnih aktivnosti
    600   70   010   30   Ostali izdaci u svezi s osnivanjem novih poduzeća
    600   70   020   Izdaci za istraživanje i razvoj
    600   70   020   10   Plaće, autorska prava i drugi izdaci za osobe angažirane u istraživanju i razvoju
    600   70   020   20   Izdaci za materijal i korištene usluge u svezi s istraživanjem i razvojem
    600   70   020   30   Ostali izdaci za istraživanje i razvoj
    600   70   020   40   Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa
    600   70   020   50   Program nacionalne strategije suzbijanja i zlouporabe droge
    600   70   020   60   Vladin program u provođenju posebnih mjera zaštite od požara
    600   70   030   Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
    600   70   030   10   Izdaci za patente i tehnologiju, tehničku i tehnološku dokumentaciju
    600   70   030   20   Izdaci za licencije
    600   70   030   30   Izdaci za koncesije
    600   70   030   40   Izdaci za zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava
    600   70   030   50   Izdaci za ostala zaštićena prava i vrijednosti (sistemski programi, trajna autorska prava i slično)
    600   70   030   60   Izdaci na tuđoj imovini radi prava korištenja
    600   70   030   70   Izdaci za priključak za telefonske linije
    600   70   030   80   Izdaci za ostala nematerijalna prava
    600   70   040   Financijska imovina
    600   70   040   10   Izdaci za kupnju vrijednosnih papira
    600   70   040   20   Jamčevni polozi
    600   70   050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom
    600   70   050   10   Planiranje i praćenje projekta
    600   70   050   20   Studij izvodljivosti
    600   70   050   30   Idejni projekt
    600   70   050   40   Glavni projekt
    600   70   050   50   Stručne procjene i recenzije
    600   70   050   60   Dokumentiranje projekta
    600   70   050   70   Konzalting za projekt
    600   70   050   80   Dani predujmovi po ugovoru
    600   70   050   90   Ostali izdaci u svezi pripreme, planiranja, i upravljanja projektom
    600   75   Nabava zaliha
    600   75   010   Zalihe materijala
    600   75   010   10   Zalihe materijala redovne djelatnosti
    600   75   010   20   Zalihe materijala za posebne potrebe
    600   75   010   30   Ostale zalihe
    600   75   020   Zalihe sitnog inventara
    600   75   020   10   Sitni inventar za redovne potrebe
    600   75   020   20   Sitni inventar za posebne potrebe
    600   75   020   30   Ostali sitni inventar
    600   80   Gradnja kapitalnih objekata
    600   80   010   Gradnja cesta, željeznica i mostova
    600   80   010   10   Gradnja cesta, željeznica i mostova
    600   80   020   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica
    600   80   020   10   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica
    600   80   030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i nacionalnih parkova
    600   80   030   10   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i nacionalnih parkova
    600   80   040   Gradnja zgrada za javne institucije
    600   80   040   10   Gradnja zgrada za javne institucije
    600   80   050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme
    600   80   050   10   Gradnja građevnih objekata/strojeva/opreme
    600   80   060   Obnova obiteljskih kuća
    600   80   060   10   Obnova obiteljskih kuća
    600   80   070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata
    600   80   070   10   Gradnja ostalih kapitalnih objekata
    600   90   Investicijsko održavanje
    600   90   010   Investicijsko održavanje stambenih zgrada i stanova
    600   90   010   10   Investicijsko održavanje stambenih zgrada i stanova
    600   90   020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada
    600   90   020   10   Investicijsko održavanje uredskih zgrada
    600   90   025   Investicijsko održavanje uredske opreme i prijevoznih sredstava
    600   90   025   10   Investicijsko održavanje uredske opreme
    600   90   025   20   Investicijsko održavanje prijevoznih sredstava
    600   90   030   Investicijsko održavanje ostalih zgrada
    600   90   030   10   Investicijsko održavanje ostalih zgrada
    600   90   035   Investicijsko održavanje ostalih građevnih objekata
    600   90   035   10   Investicijsko održavanje ostalih građevnih objekata
    600   90   040   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova
    600   90   040   10   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova
    600   90   050   Investicijsko održavanje zračnih, pomorskih i riječnih luka
    600   90   050   10   Investicijsko održavanje zračnih, pomorskih i riječnih luka
    600   90   060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada
    600   90   060   10   Investicijsko održavanje bolnica i ostalih zdravstvenih objekata te staračkih domova
    600   90   060   20   Investicijsko održavanje zgrada predškolskog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i studentskih domova i zgrada ostalih obrazovnih institucija 
    600   90   070   Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza, parkova i nacionalnih parkova
    600   90   070   10   Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza, parkova i nacionalnih parkova
    600   90   080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme
    600   90   080   10   Investicijsko održavanje strojeva i opreme
    600   90   090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
    600   90   090   10   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
    700   KAPITALNI PRIJENOSI PRORAČUNIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
    700   10   Kapitalni prijenosi državnim institucijama
    700   10   010   Kapitalni prijenosi za javni red i sigurnost
    700   10   010   10   Kapitalni prijenosi za javni red i sigurnost
    700   10   020   Kapitalni prijenosi zdravstvenim institucijama koje su proračunski korisnici
    700   10   020   10   Kapitalni prijenosi zdravstvenim institucijama koje su proračunski korisnici
    700   10   030   Kapitalni prijenosi školskim, sveučilišnim i staračkim domovima
    700   10   030   10   Kapitalni prijenosi školskim, sveučilišnim i staračkim domovima
    700   10   040   Kapitalni prijenosi znanstvenoistraživačkim institutima 
    700   10   040   10   Kapitalni prijenosi znanstvenoistraživačkim institutima 
    700   10   050   Kapitalni prijenosi za zaštitu kulturnih spomenika
    700   10   050   10   Kapitalni prijenosi za zaštitu kulturnih spomenika
    700   10   060   Ostali kapitalni prijenosi državnim institucijama 
    700   10   060   10   Ostali kapitalni prijenosi državnim institucijama 
    700   20   Kapitalni prijenosi između pojedinih državnih razina
    700   20   010   Kapitalni prijenosi županijama
    700   20   010   10   Kapitalni prijenosi županijama
    700   20   020   Kapitalni prijenosi gradovima
    700   20   020   10   Kapitalni prijenosi gradovima
    700   20   030   Kapitalni prijenosi općinama
    700   20   030   10   Kapitalni prijenosi općinama
    700   20   040   Kapitalni prijenosi ostalim državnim razinama
    700   20   040   10   Kapitalni prijenosi ostalim državnim razinama
    700   30   Kapitalni prijenosi na istoj državnoj razini unutar nadležnog ministarstva/razdjela
    700   30   010   Kapitalni prijenosi između korisnika proračuna unutar nadležnog ministarstva/razdjela
    700   30   010   10   Kapitalni prijenosi između korisnika proračuna unutar nadležnog ministarstva/razdjela
    700   40   Kapitalni prijenosi između korisnika proračuna između nadležnog ministarstva/razdjela
    700   40   010   Kapitalni prijenosi između korisnika proračuna između nadležnog ministarstva/razdjela
    700   40   010   10   Kapitalni prijenosi između korisnika proračuna između nadležnog ministarstva/razdjela
    700   50   Ostali kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima
    700   50   010   Ostali kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima
    700   50   010   10   Ostali kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima
    710   KAPITALNI PRIJENOSI IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA I U INOZEMSTVO
    710   10   Kapitalni prijenosi poduzećima
    710   10   010   Kapitalni prijenosi za gradnju ili nabavu poslovnog prostora i drugih objekata
    710   10   010   10   Kapitalni prijenosi za gradnju ili nabavu poslovnog prostora i drugih objekata
    710   10   020   Kapitalni prijenosi za nabavu opreme
    710   10   020   10   Kapitalni prijenosi za nabavu opreme
    710   10   030   Kapitalni prijenosi za nabavu prijevoznih sredstava
    710   10   030   10   Kapitalni prijenosi za nabavu prijevoznih sredstava
    710   10   040   Kapitalni prijenosi za nabavu nematerijalne imovine
    710   10   040   10   Kapitalni prijenosi za nabavu nematerijalne imovine
    710   10   050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu
    710   10   050   10   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu
    710   20   Kapitalni prijenosi građanima i kućanstvima 
    710   20   010   Kapitalni prijenos za gradnju i obnovu obiteljskih kuća i stanova te kupnju stanova i slično
    710   20   010   10   Kapitalni prijenosi za gradnju obiteljskih kuća, kupnju stanova za stradalnike Domovinskog rata i slično
    710   20   010   20   Kapitalni prijenosi za obnovu obiteljskih kuća i stanova za stradalnike Domovinskog rata
    710   20   010   30   Kapitalni prijenosi za gradnju obiteljskih kuća i stanova ostalima
    710   20   010   40   Kapitalni prijenosi za obnovu obiteljskih kuća i stanova ostalima
    710   20   020   Kapitalni prijenosi za nabavu opreme građanima i kućanstvima 
    710   20   020   10   Kapitalni prijenosi za nabavu opreme građanima i kućanstvima 
    710   20   030   Ostali kapitalni prijenosi građanima i kućanstvima
    710   20   030   10   Ostali kapitalni prijenosi građanima i kućanstvima
    710   30   Kapitalni prijenosi neprofitnim organizacijama
    710   30   010   Kapitalni prijenosi zdravstvenim neprofitnim organizacijama 
    710   30   010   10   Kapitalni prijenosi zdravstvenim neprofitnim organizacijama 
    710   30   020   Kapitalni prijenosi nacionalnim parkovima
    710   30   020   10   Kapitalni prijenosi nacionalnim parkovima
    710   30   030   Ostali kapitalni prijenosi udrugama građana, vjerskim zajednicama, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama
    710   30   030   10   Ostali kapitalni prijenosi udrugama građana, vjerskim zajednicama, političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama
    710   40   Kapitalni prijenosi financijskim institucijama i monetarnim vlastima
    710   40   010   Kapitalni prijenosi komercijalnim i depozitnim bankama
    710   40   010   10   Kapitalni prijenosi komercijalnim i depozitnim bankama
    710   40   020   Kapitalni prijenosi HNB
    710   40   020   10   Kapitalni prijenosi HNB
    710   40   030   Kapitalni prijenosi ostalim financijskim institucijama
    710   40   030   10   Kapitalni prijenosi ostalim financijskim institucijama
    710   50   Kapitalni prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima
    710   50   010   Kapitalni prijenosi sredstava izvanproračunskim fondovima
    710   50   010   10   Kapitalni prijenosi sredstava u zdravstveni fond
    710   50   010   20   Kapitalni prijenosi sredstava u mirovinski fond
    710   50   010   30   Kapitalni prijenosi sredstava u fond za dječji doplatak
    710   50   010   40   Kapitalni prijenosi sredstava u fond za zapošljavanje
    710   60   Ostali kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima
    710   60   010   Ostali kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima
    710   60   010   10   Ostali kapitalni prijenosi izvanproračunskim korisnicima
    710   70   Kapitalni prijenosi u inozemstvo
    710   70   010   Kapitalni prijenosi međunarodnim organizacijama
    710   70   010   10   Kapitalni prijenosi međunarodnim organizacijama
    710   70   020   Kapitalni prijenosi diplomatskom osoblju
    710   70   020   10   Kapitalni prijenosi diplomatskom osoblju
    710   70   030   Kapitalni prijenosi Međunarodnom crvenom križu
    710   70   030   10   Kapitalni prijenosi Međunarodnom crvenom križu
    710   70   040   Kapitalni prijenosi za potrebe kulture
    710   70   040   10   Kapitalni prijenosi za potrebe kulture
    710   70   050   Kapitalni prijenosi drugim vladama
    710   70   050   10   Kapitalni prijenosi drugim vladama
    710   70   060   Ostali kapitalni prijenosi u inozemstvo
    710   70   060   10   Ostali kapitalni prijenosi u inozemstvo
    800   DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI
    800   10   Dani tuzemni zajmovi 
    800   10   010   Dani zajmovi drugim razinama vlasti
    800   10   010   10   Dani zajmovi županijama
    800   10   010   20   Dani zajmovi gradovima
    800   10   010   30   Dani zajmovi općinama
    800   10   010   40   Dani zajmovi ostalim razinama vlasti
    800   10   020   Dani zajmovi građanima i kućanstvima
    800   10   020   10   Dani stambeni zajmovi građanima
    800   10   020   20   Dani zajmovi građanima za gospodarske potrebe
    800   10   020   30   Dani zajmovi građanima za ostale potrebe
    800   10   020   40   Dani zajmovi kućanstvima
    800   10   020   50   Dani zajmovi udrugama građana
    800   10   030   Dani zajmovi nefinacijskim organizacijama
    800   10   030   10   Dani zajmovi javnim poduzećima
    800   10   030   20   Dani zajmovi neprofitnim organizacijama
    800   10   030   30   Dani zajmovi ostalim poduzećima i nefinancijskim institucijama
    800   10   040   Dani zajmovi financijskim institucijama
    800   10   040   10   Dani zajmovi depozitnim i poslovnim bankama
    800   10   040   20   Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama
    800   10   050   Ostali dani tuzemni zajmovi
    800   10   050   10   Dani ostali nenavedeni tuzemni zajmovi
    800   20   Dani inozemni zajmovi
    800   20   010   Dani zajmovi drugim vladama i međunarodnim organizacijama
    800   20   010   10   Dani zajmovi drugim vladama
    800   20   010   20   Dani zajmovi drugim međunarodnim organizacijama
    800   20   020   Ostali dani inozemni zajmovi
    800   20   020   10   Ostali dani inozemni zajmovi
    800   30   Udio u glavnici
    800   30   010   Udio u glavnici javnih poduzeća i institucija
    800   30   010   10   Udio u glavnici javnih nefinancijskih poduzeća i institucija
    800   30   010   20   Udio u glavnici javnih financijskih institucija
    800   30   020   Udio u glavnici privatnih poduzeća i institucija
    800   30   020   10   Udio u glavnici privatnih poduzeća
    800   30   020   20   Udio u glavnici privatnih institucija
    800   30   030   Udio u glavnici kod ostalih nespomenutih poduzeća i organizacija
    800   30   030   10   Udio u glavnici kod ostalih nespomenutih poduzeća i organizacija
    800   30   040   Udio u glavnici u inozemstvu
    800   30   040   10   Udio u glavnici međunarodnih financijskih institucija
    800   30   040   20   Udio u glavnici poduzeća i nefinancijskih institucija
    810   OTPLATA (POVRAT) DANIH DRŽAVNIH ZAJMOVA
    810   10   Povrat danih tuzemnih zajmova 
    810   10   010   Povrat danih zajmova drugim razinama vlasti
    810   10   010   10   Povrat danih zajmova županijama
    810   10   010   20   Povrat danih zajmova gradovima
    810   10   010   30   Povrat danih zajmova općinama
    810   10   010   40   Povrat danih zajmova ostalim razinama vlasti
    810   10   020   Povrat danih zajmova građanima i kućanstvima
    810   10   020   10   Povrat danih zajmova građanima 
    810   10   020   20   Povrat danih zajmova kućanstvima
    810   10   020   30   Povrat danih zajmova udrugama građana
    810   10   030   Povrat danih zajmova nefinacijskim organizacijama
    810   10   030   10   Povrat danih zajmova javnim poduzećima
    810   10   030   20   Povrat danih zajmova nefinancijskim organizacijama
    810   10   030   30   Povrat danih zajmova ostalim poduzećima i nefinancijskim institucijama
    810   10   040   Povrat danih zajmova financijskim institucijama
    810   10   040   10   Povrat danih zajmova depozitnim i poslovnim bankama
    810   10   040   20   Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama
    810   10   050   Povrat ostalih danih tuzemnih zajmova
    810   10   050   10   Povrat danih ostalih nenavedenih tuzemnih zajmova
    810   20   Povrat danih inozemnih zajmova
    810   20   010   Povrat danih zajmova drugim vladama i međunarodnim organizacijama
    810   20   010   10   Povrat danih zajmova drugim vladama
    810   20   010   20   Povrat danih zajmova drugim međunarodnim organizacijama
    810   20   020   Povrat ostalih danih inozemnih zajmova
    810   20   020   10   Povrat ostalih danih inozemnih zajmova
    850   NOVČANA SREDSTVA
    850   10   Novac u banci i drugim institucijama
    850   10   010   Novac u banci i drugim institucijama
    850   10   010   10   Novac na računu kod HNB
    850   10   010   20   Novac na računu kod poslovnih banaka
    850   10   010   30   Devizni račun
    850   10   010   40   Prijelazni račun
    850   10   010   50   Prijelazni račun za devizna sredstva
    850   20   Akreditivi
    850   20   010   Akreditivi
    850   20   010   10   Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti
    850   20   010   20   Otvoreni akreditivi u stranoj valuti
    850   30   Novac u blagajni 
    850   30   010   Novac u blagajni 
    850   30   010   10   Blagajna
    850   30   010   20   Devizna blagajna
    900   OTPLATA GLAVNICE DUGA
    900   10   Otplata tuzemnog duga
    900   10   010   Otplata tuzemnog duga drugim razinama vlasti
    900   10   010   10   Otplata duga po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    900   10   010   20   Otplata duga po kratkročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    900   10   010   30   Otplata dugoročnih zajmova
    900   10   010   40   Otplata kratkoročnih zajmova
    900   10   010   50   Otplata ostalih nespomenutih dugova drugim razinama vlasti
    900   10   020   Otplata duga monetarnim vlastima
    900   10   020   10   Otplata duga po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   10   020   20   Otplata duga po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   10   020   30   Otplata dugoročnih zajmova
    900   10   020   40   Otplata kratkoročnih zajmova
    900   10   020   50   Otplata ostalih nespomenutih dugova monetarnim vlastima
    900   10   030   Otplata duga poslovnim i depozitnim bankama
    900   10   030   10   Otplata duga po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    900   10   030   20   Otplata duga po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima
    900   10   030   30   Otplata dugoročnih zajmova
    900   10   030   40   Otplata kratkoročnih zajmova
    900   10   030   50   Otplata ostalih nespomenutih dugova poslovnim i depozitnim bankama
    900   10   040   Otplata duga nefinancijskim institucijama
    900   10   040   10   Otplata duga po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   10   040   20   Otplata duga po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   10   040   30   Otplata dugoročnih zajmova
    900   10   040   40   Otplata kratkoročnih zajmova
    900   10   040   50   Otplata ostalih nespomenutih dugova nefinancijskim instiucijama 
    900   10   050   Ispravak tuzemnog duga
    900   10   050   10   Ispravak tuzemnog duga od drugih razina vlasti za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    900   10   050   20   Ispravak tuzemnog duga od drugih za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    900   20   Otplata inozemnog duga
    900   20   010   Otplata inozemnog duga
    900   20   010   10   Otplata duga po dugoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   20   010   20   Otplata duga po kratkoročnim obveznicama i vrijednosnim papirima 
    900   20   010   30   Otplata dugoročnih zajmova
    900   20   010   40   Otplata kratkoročnih zajmova
    900   20   010   50   Otplata ostalih nespomenutih inozemnih dugova
    900   20   020   Ispravak inozemnog duga
    900   20   020   10   Ispravak inozemnog duga za primljena i vraćena sredstva u fiskalnoj godini
    950   IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAMJENSKI FOND, REZERVIRANJA I STALNU PRIČUVU
    950   10   Izdvajanje sredstava u zamjenski fond
    950   10   010   Izdvajanje sredstava u zamjenski fond
    950   10   010   10   Izdvajanje sredstava u zamjenski fond
    960   IZDVAJANJE SREDSTAVA U REZERVIRANJA I STALNU PRIČUVU
    960   10   Izdvajanje sredstava u rezerviranja
    960   10   010   Izdvajanje sredstava u rezerviranja
    960   10   010   10   Prijenos sredstava u rezerviranja za otplate zajmova
    960   10   010   30   Prijenos sredstava u ostala rezerviranja
    960   20   Izdvajanje sredstava u stalnu pričuvu
    960   20   010   Izdvajanje sredstava u stalnu pričuvu
    960   20   010   10   Izdvajanje sredstava u stalnu pričuvuGLAVNA KNJIGA II. - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA
KNJIGA IMOVINE, POTRAŽIVANJA, OBVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA
SKU- POD- ODJE- OSN. OPIS
PINA SKUP. LJAK RN
        STALNA IMOVINA
    600   DUGOTRAJNA IMOVINA
    600   10   Zemljišta i šume u državnom vlasništvu
    600   10   010   Zemljište
    600   10   010   10   Zemljište
    600   10   020   Šume
    600   10   020   10   Šume
    600   10   030   Zemljište za rudarsku eksploataciju
    600   10   030   10   Zemljište za rudarsku eksploataciju
    600   10   040   Ostalo
    600   10   040   10   Ostalo
    600   10   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   20   Građevni objekti u državnom vlasništvu
    600   20   010   Stambene zgrade i stanovi
    600   20   010   10   Stanovi za državne službenike i namještenike
    600   20   010   20   Stanovi za socijalne skupine građana
    600   20   010   30   Stanovi za izbjeglice
    600   20   010   40   Stanovi za invalide Domovinskog rata
    600   20   010   50   Ostale stambene zgrade i stanovi
    600   20   020   Poslovne zgrade
    600   20   020   10   Uredske poslovne zgrade
    600   20   020   20   Zgrade bolnica, ostalih zdravstvenih objekata te staračkih domova
    600   20   020   30   Zgrade predškolskog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i studentskih domova i zgrade ostalih obrazovnih institucija
    600   20   030   Ostale poslovne zgrade
    600   20   030   10   Zgrade restorana
    600   20   030   20   Zgrade odmarališta
    600   20   030   30   Objekti skladišta, silosa, garaža i slično
    600   20   030   40   športske dvorane i rekreacijski objekti
    600   20   030   50   Ostale nespomenute zgrade 
    600   20   040   Ostali građevni objekti
    600   20   040   10   Vodovod
    600   20   040   20   Kanalizacija
    600   20   040   30   Plinovod
    600   20   040   40   Ceste
    600   20   040   50   Ostali nespomenuti građevni objekti
    600   20   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   30   Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu
    600   30   010   Uredski namještaj
    600   30   010   10   Uredski namještaj
    600   30   020   Kompjutori, pisaći strojevi i drugo
    600   30   020   10   Kompjutori, pisaći strojevi i drugo
    600   30   030   Sistemski programi
    600   30   030   10   Sistemski programi
    600   30   040   Telekomunikacijska oprema
    600   30   040   10   Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima
    600   30   040   20   Telefoni
    600   30   040   30   Ostala telekomunikacijska oprema
    600   30   050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji
    600   30   050   10   Laboratorij
    600   30   050   20   Mjerni i kontrolni uređaji
    600   30   060   Medicinska oprema
    600   30   060   10   Medicinska oprema
    600   30   070   Oprema za znanstveni rad
    600   30   070   10   Oprema za znanstveni rad
    600   30   080   Ostali namještaj i oprema
    600   30   080   10   Ostali namještaj i oprema
    600   30   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   40   Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
    600   40   010   Osobni automobili
    600   40   010   10   Osobni automobili
    600   40   020   Traktori
    600   40   020   10   Traktori
    600   40   030   Kombiji
    600   40   030   10   Kombiji
    600   40   040   Kamioni
    600   40   040   10   Kamioni
    600   40   050   Terenska vozila
    600   40   050   10   Terenska vozila
    600   40   060   Motocikli i bicikli
    600   40   060   10   Motocikli
    600   40   060   20   Bicikli
    600   40   070   Brodovi, brodice i čamci
    600   40   070   10   Brodovi, brodice i čamci
    600   40   080   Trajekti
    600   40   080   10   Trajekti
    600   40   090   Helikopteri
    600   40   090   10   Helikopteri
    600   40   100   Zrakoplovi
    600   40   100   10   Zrakoplovi
    600   40   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   50   Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u državnom vlasništvu
    600   50   010   Tvorničke hale
    600   50   010   10   Tvorničke hale
    600   50   020   Strojevi
    600   50   020   10   Strojevi
    600   50   030   Uređaji i krupni alati
    600   50   030   10   Uređaji 
    600   50   030   20   Krupni alati
    600   50   040   Električne instalacije
    600   50   040   10   Električne instalacije
    600   50   050   Laboratorij
    600   50   050   10   Laboratorij
    600   50   060   Ambulanta
    600   50   060   10   Ambulanta
    600   50   070   Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema
    600   50   070   10   Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema
    600   50   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   60   Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
    600   60   010   Višegodišnji nasadi u državnom vlasništvu
    600   60   010   10   Voćnjaci, vinogradi i hmeljnici
    600   60   010   20   Maslinici
    600   60   010   30   Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća
    600   60   010   40   Ostali višegodišnji nasadi
    600   60   020   Osnovno stado
    600   60   020   10   Goveda
    600   60   020   20   Konji
    600   60   020   30   Mazge, magarci i mule
    600   60   020   40   Svinje
    600   60   020   50   Ovce i koze
    600   60   020   60   Perad
    600   60   020   70   Ribe
    600   60   020   80   Pčele
    600   60   020   90   Ostala nespomenuta stoka/životinje
    600   60   030   Ostala nespomenuta materijalna imovina
    600   60   030   10   Knjige u biblioteci
    600   60   030   20   Muzejski izlošci i spomenici kulture
    600   60   030   30   Djela likovnih umjetnika
    600   60   030   40   Djela kipara
    600   60   030   50   Predmeti arhivske građe
    600   60   030   60   Predmeti prirodnih rijetkosti
    600   60   030   70   Ostali nespomenuti predmeti
    600   60   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   70   Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu
    600   70   010   Osnivačka ulaganja
    600   70   010   10   Ulaganja u svezi s osnivanjem novog poduzeća
    600   70   010   20   Ulaganja za aktiviranje i proširivanje poslovnih aktivnosti
    600   70   010   30   Ostala ulaganja u svezi s osnivanjem novih poduzeća
    600   70   020   Ulaganja za istraživanje i razvoj
    600   70   020   10   Plaće, autorska prava i drugi izdaci za osobe angažirane u istraživanju i razvoju
    600   70   020   20   Ulaganja za materijal i korištene usluge u svezi s istraživanjem i razvojem
    600   70   020   30   Ostala ulaganja za istraživanje i razvoj
    600   70   020   40   Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa
    600   70   020   50   Program nacionalne strategije suzbijanja i zlouporabe droge
    600   70   020   60   Vladin program u provođenju posebnih mjera zaštite od požara
    600   70   030   Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
    600   70   030   10   Ulaganja za patente i tehnologiju, tehničku i tehnološku dokumentaciju
    600   70   030   20   Ulaganja za licencije
    600   70   030   30   Ulaganja za koncesije
    600   70   030   40   Ulaganja za zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava
    600   70   030   50   Ulaganja za ostala zaštićena prava i vrijednosti (sistemski programi, trajna autorska prava i slično)
    600   70   030   60   Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
    600   70   030   70   Ulaganja za priključak za telefonske linije
    600   70   030   80   Ulaganja za ostala nematerijalna prava
    600   70   040   Financijska imovina
    600   70   040   10   Ulaganja u vrijednosne papire
    600   70   040   20   Jamčevni polozi
    600   70   050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom
    600   70   050   10   Planiranje i praćenje projekta
    600   70   050   20   Studij izvodljivosti
    600   70   050   30   Idejni projekt
    600   70   050   40   Glavni projekt
    600   70   050   50   Stručne procjene i recenzije
    600   70   050   60   Dokumentiranje projekta
    600   70   050   70   Konzalting za projekt
    600   70   050   80   Dani predujmovi po ugovoru
    600   70   050   90   Ostala ulaganja u svezi pripreme, planiranja, i upravljanja projektom
    600   70   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   75   Zalihe materijala i sitnog inventara
    600   75   010   Zalihe materijala i sitnog inventara
    600   75   010   10   Zalihe materijala redovne djelatnosti
    600   75   010   20   Zalihe materijala za posebne potrebe
    600   75   010   30   Ostale zalihe
    600   75   020   Zalihe sitnog inventara
    600   75   020   10   Sitni inventar za redovne potrebe
    600   75   020   20   Sitni inventar za posebne potrebe
    600   75   020   30   Ostali sitni inventar
    600   75   200   00   Ispravak vrijednosti
    600   80   Gradnja kapitalnih objekata
    600   80   010   Gradnja cesta, željeznica i mostova
    600   80   010   10   Gradnja cesta, željeznica i mostova
    600   80   020   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica
    600   80   020   10   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica
    600   80   030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i nacionalnih parkova
    600   80   030   10   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i nacionalnih parkova
    600   80   040   Gradnja zgrada za javne institucije
    600   80   040   10   Gradnja zgrada za javne institucije
    600   80   050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme
    600   80   050   10   Gradnja građevnih objekata/strojeva/opreme
    600   80   060   Obnova obiteljskih kuća
    600   80   060   10   Obnova obiteljskih kuća
    600   80   070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata
    600   80   070   10   Gradnja ostalih kapitalnih objekata
    600   80   200   00   Ispravak vrijednosti
    DANI ZAJMOVI, NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
    800   DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI
    800   10   Dani tuzemni zajmovi 
    800   10   010   Dani zajmovi drugim razinama vlasti
    800   10   010   10   Dani zajmovi županijama
    800   10   010   20   Dani zajmovi gradovima
    800   10   010   30   Dani zajmovi općinama
    800   10   010   40   Dani zajmovi ostalim razinama vlasti
    800   10   020   Dani zajmovi građanima i kućanstvima
    800   10   020   10   Dani stambeni zajmovi građanima
    800   10   020   20   Dani zajmovi građanima za gospodarske potrebe
    800   10   020   30   Dani zajmovi građanima za ostale potrebe
    800   10   020   40   Dani zajmovi kućanstvima
    800   10   020   50   Dani zajmovi udrugama građana
    800   10   030   Dani zajmovi nefinacijskim organizacijama
    800   10   030   10   Dani zajmovi javnim poduzećima
    800   10   030   20   Dani zajmovi neprofitnim organizacijama
    800   10   030   30   Dani zajmovi ostalim poduzećima i nefinancijskim institucijama
    800   10   040   Dani zajmovi financijskim institucijama
    800   10   040   10   Dani zajmovi depozitnim i poslovnim bankama
    800   10   040   20   Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama
    800   10   050   Ostali dani tuzemni zajmovi
    800   10   050   10   Dani ostali nenavedeni tuzemni zajmovi
    800   10   200   00   Ispravak vrijednosti
    800   20   Dani inozemni zajmovi
    800   20   010   Dani zajmovi drugim vladama i međunarodnim organizacijama
    800   20   010   10   Dani zajmovi drugim vladama
    800   20   010   20   Dani zajmovi drugim međunarodnima organizacijama
    800   20   020   Ostali dani inozemni zajmovi
    800   20   020   10   Ostali dani inozemni zajmovi
    800   20   200   00   Ispravak vrijednosti
    800   30   Udio u glavnici
    800   30   010   Udio u glavnici javnih poduzeća i institucija
    800   30   010   10   Udio u glavnici javnih nefinancijskih poduzeća i institucija
    800   30   010   20   Udio u glavnici javnih financijskih institucija
    800   30   020   Udio u glavnici privatnih poduzeća i institucija
    800   30   020   10   Udio u glavnici privatnih poduzeća
    800   30   020   20   Udio u glavnici privatnih institucija
    800   30   030   Udio u glavnici kod ostalih nespomenutih poduzeća i organizacija
    800   30   030   10   Udio u glavnici kod ostalih nespomenutih poduzeća i organizacija
    800   30   040   Udio u glavnici u inozemstvu
    800   30   040   10   Udio u glavnici međunarodnih financijskih institucija
    800   30   040   20   Udio u glavnici poduzeća i nefinancijskih institucija
    800   30   200   00   Ispravak vrijednosti
    850   NOVČANA SREDSTVA
    850   10   Novac u banci i drugim institucijama
    850   10   010   Novac u banci i drugim institucijama
    850   10   010   10   Novac na računu kod HNB
    850   10   010   30   Novac na računu kod poslovnih banaka
    850   10   010   40   Devizni račun
    850   10   010   50   Prijelazni račun
    850   10   010   60   Prijelazni račun za devizna sredstva
    850   20   Akreditivi
    850   20   010   Akreditivi
    850   20   010   10   Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti
    850   20   010   20   Otvoreni akreditivi u stranoj valuti
    850   30   Novac u blagajni 
    850   30   010   Novac u blagajni 
    850   30   010   10   Blagajna
    850   30   010   20   Devizna blagajna
    850   30   010   30   Ostala novčana sredstva
    860   ČEKOVI I MJENICE
    860   10   Čekovi i mjenice
    860   10   010   Čekovi i mjenice
    860   10   010   10   Čekovi
    860   10   010   20   Mjenice
    870   POTRAŽIVANJA
    870   10   Potraživanja za poreze, carine i naknade od obveznika
    870   10   010   Potraživanja za poreze
    870   10   010   10   Potraživanja za porez i prirez na dohodak
    870   10   010   20   Potraživanja za porez na dobit
    870   10   010   30   Potraživanja za PDV
    870   10   010   40   Potraživanja za posebne poreze (trošarine)
    870   10   010   50   Potraživanja za porez na promet nekretnina i na imovinu 
    870   10   010   60   Potraživanja za posebne poreze lokalne samouprave i uprave
    870   10   010   70   Potraživanja za carine, pristojbe, međunarodne transakcije i slično
    870   10   010   80   Potraživanja za ostale nespomenute poreze i pristojbe
    870   20   Potraživanja za doprinose od obveznika
    870   20   010   Potraživanja za doprinose
    870   20   010   10   Potraživanja za doprinose za dječji doplatak
    870   20   010   20   Potraživanja za doprinose za zdravstveno osiguranje
    870   20   010   30   Potraživanja za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    870   20   010   40   Potraživanja za doprinose za zapošljavanje
    870   20   010   50   Potraživanja za doprinose za vodoprivredu
    870   20   010   60   Potraživanja za doprinose za šume
    870   20   010   70   Potraživanja za ostale nespomenute doprinose
    870   30   Potraživanja za naknade i druge prihode od poduzetničkih aktivnosti
    870   30   010   Potraživanja za naknade i druge prihode od poduzetničkih aktivnosti
    870   30   010   10   Potraživanja za naknade za koncesije
    870   30   010   20   Potraživanja za ostale naknade i druge prihode od poduzetničkih aktivnosti
    870   30   010   30   Potraživanja za prihode vodoprivrede
    870   30   010   40   Potraživanja za komunalne naknade
    870   30   010   50   Potraživanja za kamate
    870   40   Potraživanja za udio u dobiti, dividende od javnih i drugih poduzeća i slično
    870   40   010   Potraživanja za udio u dobiti, dividende od javnih i drugih poduzeća i slično
    870   40   010   10   Potraživanja za viškove prihoda nad rashodima HNB
    870   40   010   20   Potraživanja za udio u dobiti od javnih i drugih poduzeća
    870   40   010   30   Potraživanja za ostale nespomenute prihode od nefinancijskih i financijskih javnih institucija
    870   50   Potraživanja od države i državnih institucija
    870   50   010   Potraživanja od države i državnih institucija
    870   50   010   10   Potraživanja za preplaćene poreze
    870   50   010   20   Potraživanja za preplaćene naknade
    870   50   010   30   Ostala potraživanja od države i državnih institucija
    870   60   Potraživanja od izvanproračunskih fondova
    870   60   010   Potraživanja za više plaćene doprinose
    870   60   010   10   Potraživanja za više plaćeni doprinos za dječji doplatak
    870   60   010   20   Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje
    870   60   010   30   Potraživanja za više plaćeni doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    870   60   010   40   Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje
    870   60   010   50   Potraživanja za više plaćene ostale doprinose
    870   60   020   Potraživanja za naknade koje se refundiraju
    870   60   020   10   Potraživanja za refundaciju naknada plaća za vrijeme bolovanja
    870   60   020   20   Potraživanja za refundaciju dječjeg doplatka
    870   60   020   30   Potraživanja za refundaciju drugih isplata
    870   70   Ostala potraživanja
    870   70   010   Ostala potraživanja
    870   70   010   10   Potraživanja od osiguravajućih društava za naknadu štete
    870   70   010   20   Potraživanja za dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka
    870   70   010   30   Potraživanja za dane predujmove za materijal i usluge
    870   70   010   40   Ostala nespomenuta potraživanja
    870   80   Potraživanja od kupaca
    870   80   010   Potraživanja od kupaca
    870   80   010   10   Potraživanja od kupaca za robu i usluge 
    870   80   010   20   Potraživanja od kupaca za prodanu dugotrajnu imovinu
    870   90   Potraživanja od zaposlenika
    870   90   010   Potraživanja od zaposlenika
    870   90   010   10   Potraživanja za više isplaćene plaće
    870   90   010   20   Potraživanja za više isplaćene naknade, nagrade i potpore
    870   90   010   30   Potraživanja za neopravdane akontacije za službeno putovanje
    870   90   010   40   Potraživanja za počinjenu štetu
    870   90   010   50   Potraživanja za manjkove
    870   90   010   60   Potraživanja za topli obrok korišten u vlastitom restoranu
    870   90   010   70   Potraživanja za benzinske bonove
    870   90   010   80   Ostala nespomenuta potraživanja od zaposlenika
    DRŽAVNI DUG I OSTALE OBVEZE
    900   DRŽAVNI DUG
    900   10   Tuzemni državni dug
    900   10   010   Državni dug prema drugim razinama vlasti
    900   10   010   10   Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   010   20   Kratkoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   010   30   Dugoročni zajmovi
    900   10   010   40   Kratkoročni zajmovi
    900   10   010   50   Ostali nespomenuti državni dug prema drugim razinama vlasti
    900   10   020   Državni dug prema monetarnim vlastima
    900   10   020   10   Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   020   20   Kratkoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   020   30   Dugoročni zajmovi
    900   10   020   40   Kratkoročni zajmovi
    900   10   020   50   Ostali nespomenuti državni dug prema monetarnim vlastima
    900   10   030   Državni dug prema poslovnim i depozitnim bankama
    900   10   030   10   Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   030   20   Kratkoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   030   30   Dugoročni zajmovi
    900   10   030   40   Kratkoročni zajmovi
    900   10   030   50   Ostali nespomenuti državni dug prema poslovnim i depozitnim bankama
    900   10   040   Državni dug prema nefinancijskim institucijama
    900   10   040   10   Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   040   20   Kratkoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   10   040   30   Dugoročni zajmovi
    900   10   040   40   Kratkoročni zajmovi
    900   10   040   50   Ostali nespomenuti državni dug prema nefinancijskim institucijama
    900   10   200   00   Ispravak vrijednosti
    900   20   Inozemni državni dug
    900   20   010   Inozemni državni dug
    900   20   010   10   Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   20   010   20   Kratkoročne obveznice i vrijednosni papiri
    900   20   010   30   Dugoročni zajmovi
    900   20   010   40   Kratkoročni zajmovi
    900   20   010   50   Ostali nespomenuti državni dug
    900   20   200   00   Ispravak vrijednosti
    920   OBVEZE
    920   10   Obveze prema državi
    920   10   010   Obveze prema državi
    920   10   010   10   Obveze za poreze i prireze na dohodak
    920   10   010   20   Obveze za porez na dodanu vrijednost
    920   10   010   30   Ostale obveze za poreze, naknade i sl.
    920   20   Obveze za doprinose
    920   20   010   Obveze za doprinose
    920   20   010   10   Obveze za doprinos za dječji doplatak
    920   20   010   20   Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje
    920   20   010   30   Obveze za doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
    920   20   010   40   Obveze za doprinos za zapošljavanje
    920   20   010   50   Obveze za ostale nespomenute doprinose
    920   30   Obveze prema uplatiteljima za više uplaćene poreze, pristojbe i naknade
    920   30   010   Obveze prema uplatiteljima za više plaćene poreze
    920   30   010   10   Obveze za više uplaćene poreze i prireze iz dohotka 
    920   30   010   20   Obveze za više uplaćene poreze na dobit 
    920   30   010   30   Obveze za više uplaćen porez na dodanu vrijednost 
    920   30   010   40   Obveze za više uplaćen poseban porez (trošarine) 
    920   30   010   50   Obveze za više uplaćene posebne lokalne poreze 
    920   30   010   60   Obveze za više uplaćene carine, pristojbe i slično 
    920   30   010   70   Obveze za više uplaćene ostale nespomenute poreze, pristojbe i naknade
    920   40   Obveze prema uplatiteljima za više uplaćene doprinose
    920   40   010   Obveze prema uplatiteljima za više uplaćene doprinose
    920   40   010   10   Obveze za više uplaćene doprinose za dječji doplatak
    920   40   010   20   Obveze za više uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje 
    920   40   010   30   Obveze za više uplaćene doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje 
    920   40   010   40   Obveze za više uplaćene doprinose za zapošljavanje 
    920   40   010   50   Obveze za više uplaćene ostale nespomenute doprinose 
    920   50   Obveze prema građanima i kućanstvima
    920   50   010   Obveze prema građanima i kućanstvima
    920   50   010   10   Obveze za razne naknade, pomoći i slično
    920   50   010   20   Ostale obveze prema građanima i kućanstvima
    920   60   Obveze prema dobavljačima
    920   60   010   Obveze prema dobavljačima
    920   60   010   10   Obveze prema dobavljačima za robu i usluge
    920   70   Obveze po izdanim čekovima i mjenicama
    920   70   010   Obveze po izdanim čekovima i mjenicama
    920   70   010   10   Obveze po izdanim čekovima
    920   70   010   20   Obveze po izdanim mjenicama
    920   80   Obveze prema zaposlenima
    920   80   010   Obveze prema zaposlenicima
    920   80   010   10   Obveze za neto plaće
    920   80   010   20   Obveze za naknade, nagrade i potpore
    920   80   010   30   Obveze po obračunu putnih naloga
    920   80   010   40   Ostale nespomenute obveze prema zaposlenicima
    920   90   Ostale nespomenute obveze
    920   90   010   Ostale nespomenute obveze
    920   90   010   10   Obveze za primljene predujmove
    920   90   010   20   Ostale nespomenute obveze
    IZVORI SREDSTAVA
    950   ZAMJENSKI FOND
    950   10   Zamjenski fond
    950   10   010   Zamjenski fond
    950   10   010   10   Zamjenski fond
    960   REZERVIRANJA
    960   10   Rezerviranja
    960   10   010   Rezerviranja
    960   10   010   10   Rezerviranja za otplate zajmova
    960   10   010   20   Rezerviranja za izdatke iz prethodne godine, koji će biti plaćeni u narednoj godini
    960   10   010   30   Ostala rezerviranja
    960   20   Stalna pričuva
    960   20   010   Stalna pričuva
    960   20   010   10   Stalna pričuva
    970   IZVORI VLASNIŠTVA
    970   10   Izvori vlasništva iz proračuna
    970   10   010   Izvori vlasništva iz proračuna
    970   10   010   10   Izvori vlasništva iz proračuna za dugotrajnu imovinu
    970   10   010   20   Izvori vlasništva iz proračuna za dane zajmove
    970   10   010   30   Izvori vlasništva iz proračuna za potraživanja
    970   10   010   40   Izvori vlasništva iz proračuna za viškove prihoda
    970   10   200   00   Ispravak izvora vlasništva iz proračuna za dobivene zajmove i druge obveze
    970   20   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti
    970   20   010   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti
    970   20   010   10   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za dugotrajnu imovinu
    970   20   010   20   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za dane zajmove
    970   20   010   30   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za potraživanja
    970   20   010   40   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za viškove prihoda
    970   20   200   00   Ispravak izvora vlasništva od vlastite djelatnosti za dobivene zajmove i druge obveze
    970   30   Izvori vlasništva sredstava od sufinanciranja građana i slično
    970   30   010   Izvori vlasništva sredstava od sufinanciranja građana i slično
    970   30   010   10   Izvori vlasništva sredstava od sufinanciranja građana i sl. za dugotrajnu imovinu
    970   30   010   20   Izvori sredstava za viškove prihoda od sufinanciranja građana i slično 
    970   30   200   00   Ispravak vrijednosti sredstava od sufinanciranja građana za dobivene zajmove i druge obveze
    970   40   Ostali izvori vlasništva
    970   40   010   Ostali izvori vlasništva
    970   40   010   10   Ostali izvori vlasništva za dugotrajnu imovinu
    970   40   010   20   Ostali izvori vlasništva za dane zajmove
    970   40   010   30   Ostali izvori vlasništva za potraživanja
    970   40   010   40   Ostali izvori vlasništva za viškove prihoda
    970   40   200   00   Ispravak vrijednosti ostalih izvora vlasništva za dobivene zajmove i druge obveze