Metologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

NN 96/1998 (15.7.1998.), Metologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. srpnja 1998. godine donijela

METODOLOGIJU

ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

A. OPĆI DIO

A.1 Vrste štete i proglašenje elementarne nepogode

1. Ovom Metodologijom utvrđuje se jedinstveni postupak utvrđivanja štete od elementarnih nepogoda na području Republike Hrvatske. Svrha procjene šteta jest utvrđivanje vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne uprave i jedinicama lokalne samouprave, te Republike Hrvatske u cjelini, na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka, te po vlasnicima i korisnicima dobara, kao i stradanja i gubici stanovništva.

Vrste elementarnih nepogoda dane su u Tablici 1.

2. Šteta se izražava u novčanoj vrijednosti potrebnoj da se oštećena ili uništena imovina dovede u stanje prije njena nastanka, odnosno u vrijednosti potrebnoj da se ta dobra nabave u količini i kakvoći koju su imala neposredno prije elementarne nepogode.

U vrijednost štete se ubrajaju i troškovi koji su vezani za elementarnu nepogodu, tj. oni kojih ne bi bilo da nije nastupila opasnost od elementarne nepogode ili sama nepogoda (npr. troškovi sprečavanja opasnosti, rada povjerenstva, raznih naknada i sl.).

3. Temeljem Zakona ne dodjeljuje se naknada za procijenjenu vrijednost štete već pomoć za ublažavanje i otklanjanje njenih posljedica.

Kao šteta od elementarne nepogode, za koju se može dati pomoć, smatra se izravna (direktna) šteta.

Izravna šteta jest šteta što je neposredno nanijeta sredstvu odnosno dobru, vrijednosno definirana u stavku 2. točke A. 1.

4. Šteta se utvrđuje za sljedeće skupine dobara:

a) građevine

b) opremu

c) zemljišta

d) dugogodišnje nasade

e) šume

f) stoku

g) obrtna sredstva

h) ostala sredstva i dobra.

Podrobno razvrstavanje dobara unutar skupina s odgovarajućim šiframa navedeno je u Tablici 2. ove Metodologije.

A.2 Područja procjene

1. Šteta se procjenjuje na području na kojem se dogodila. Uvjet za procjenu štete ne mora biti proglašenje elementarne nepogode.

Uvjeti za proglašenje elementarne nepogode utvrđeni su planovima zaštite i spašavanja općine, grada, županije, odnosno države i člankom 2. Zakona. Proglašenju elementarne nepogode može prethoditi prosudba izravne opasnosti, koja se ne mora pretvoriti u elementarnu nepogodu ili prirodnu katastrofu.

Ako su se stekli uvjeti za proglašenje elementarne nepogode, vezani za članak 2. Zakona, elementarna nepogoda može se proglasiti samo za područje koje je zahvaćeno nepogodom.

Državno povjerenstvo ne mora prihvatiti proglašenje elementarne nepogode i verificirati vrijednost štete, ako nisu ispunjeni uvjeti (posljedice) po članku 2. Zakona.

2. Štete se procjenjuju za naselja, općinu, grad, županiju, odnosno područje Republike Hrvatske.

Najmanja jedinica procjene za fizičke osobe je domaćinstvo, a za pravne osobe šteta cjelovite pravne osobe.

Za građevine je najmanja jedinica procjene šteta jedna konstrukcijska cjelina (npr. zgrada) neovisno o broju stanova, vlasnika, korisnika i domaćinstava.

Troškovi vezani za procjenu štete od elementarnih nepogoda iskazuju se u teritorijalnoj jedinici u kojoj su nastali.

Troškovi obuhvaćaju sve izdatke za privremene mjere obrane, za spašavanje i zbrinjavanje stanovništva, stoke i drugih dobara za trajanja ili neposredno nakon nastanka elementarne nepogode, ili drugog uzroka koji je izazvao neposrednu (direktnu) štetu.

A.3 Povjerenstvo za procjenu štete od
elementarnih nepogoda

1. Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda ima sjedište u Ministarstvu financija.

2. Predstavnička tijela županija i gradova/općina dužna su imenovati povjerenstva za procjenu štete. Odluka o imenovanju županijskih povjerenstava dostavlja se Državnom povjerenstvu, a odluka o imenovanju gradskog/općinskog povjerenstva dostavlja se županijskom povjerenstvu.

Županijsko povjerenstvo imenuje potreban broj stručnih povjerenstava općina i gradova za procjenu štete na imovini fizičkih osoba odmah nakon proglašenja elementarne nepogode. Županijsko povjerenstvo imenuje stručno povjerenstvo za procjenu štete na imovini pravne osobe na temelju prijedloga pravne osobe. Stručna povjerenstva imenuju se ovisno o vrsti elementarne nepogode i potrebi stručnjaka određene stručnosti.

Županijsko povjerenstvo uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine imenuje stručno povjerenstvo za procjenu štete na kulturnoj baštini. Županijsko povjerenstvo uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu prirode i okoliša imenuje stručno povjerenstvo za procjenu štete u prirodi i okolišu.

3. Troškove rada povjerenstva za procjenu štete na imovini fizičkih osoba snosi teritorijalna jedinica koja ih je imenovala. Ona osigurava i tehničke uvjete za rad tih povjerenstava (vozila, osobna zaštitna sredstva, mjesne vodiče, obrasce, naknadu za rad i dr.).

Troškove rada stručnih povjerenstava u pravnim osobama snose pravne osobe koje osiguravaju i tehničke uvjete za njihov rad.

4. U slučaju elementarne nepogode velikih razmjera Državno povjerenstvo može prije početka procjene štete organizirati obuku stručnih povjerenstava kako bi se osigurao jedinstveni način procjene.

A.4 Primjena jedinstvenih cijena

Za utvrđivanje štete primjenjuju se jedinstvene cijene za područje Republike Hrvatske na temelju statističkih i/ili tržnih pokazatelja prethodne godine.

Izuzetno, Državno povjerenstvo može odlučiti o primjeni različitih cijena od već objavljenih od strane Državnog zavoda za statistiku za pojedina dobra, ili pojedina područja ako za to ima opravdanog razloga.

Ako neke cijene nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine, ili aktualne, za područja za koje se šteta procjenjuje, uz potvrdu Državnog povjerenstva.

Državno povjerenstvo će voditi brigu o dostavi informacija o cijenama županijskim povjerenstvima.

A.5 Izvještavanje o elementarnoj nepogodi i
procjeni štete

Izvješće o elementarnoj nepogodi - prvo priopćenje

Prvo priopćenje o elementarnoj nepogodi podnosi gradsko/općinsko povjerenstvo županijskom i Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima. Rok za podnošenje priopćenja je osam dana od nastanka nepogode.

Prvo priopćenje o elementarnoj nepogodi sadrži podatke o vrsti nepogode, o veličini zahvaćenog područja, o oštećenoj imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvu orijentacijsku procjenu štete s novčanim i količinskim pokazateljima, te potrebi žurnog postupka i pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode.

Ako posljedice štete ne zahtijevaju žurni postupak i odobrenje žurne pomoći, šteta se procjenjuje u redovitom postupku.

Izvješće o pričinjenoj šteti dostavlja se Državnom povjerenstvu, kao i županijskom povjerenstvu iako nije proglašena elementarna nepogoda.

Konačna procjena štete

Procjena štete koju županijsko povjerenstvo podnosi Državnom povjerenstvu u redovitom postupku sadrži:

1.     Odluku o proglašenju elementarne nepogode ili izravne opasnosti i o području na koje se odluka odnosi;

2.     Odluka o imenovanju osobe odgovorne za koordinaciju izrade konačnog izvještaja o elementarnoj nepogodi i izvještaja o uklanjanju         posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći;

3.     Konačni izvještaj o elementarnoj nepogodi koji ima ovaj sadržaj:

3.1   Vrsta i opis elementarne nepogode, nazivi naselja i gradova/općina zahvaćenih nepogodom (osnovne karakteristike nepogode,         veličina zahvaćenog područja),

3.2   Podaci o posljedicama za javni i gospodarski život,

3.3   Podaci o ljudskim stradanjima (poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, raseljeni),

3.4   Podaci o osiguranju imovine (podaci osiguravateljskih društava),

3.5   Troškovi uklanjanja izravnih posljedica elementarne nepogode,

3.6    Procjena štete zbog elementarne nepogode (prekid proizvodnje, rada, poremećaji u neproizvodnim djelatnostima - školstvo,          zdravstvo, kultura, šport, socijalna skrb),

3.7    Podaci o prispjeloj vanjskoj pomoći iz zemlje i inozemstva,

3.8    Ocjena samopomoći na otklanjanju posljedica,

3.9    Organizacija ublažavanja i uklanjanja posljedica nepogode,

3.10   Podaci o prinosu stradalih poljoprivrednih kultura i dugogodišnjih nasada (trogodišnji prosjek županije po hektaru, stablu, trsu),

3.11   Visina proračuna u kunama grada/općine i županije u prethodnoj godini,

3.12    Odluka jedinica lokalne samouprave i uprave o sniženju ili oslobođenju od plaćanja poreza, te o ukupnom novčanom učinku te            odluke,

3.13    Pregled cijena koje su rabljene pri procjeni,

3.14     Dokumentacija o šteti (obrasci, tablice, fotodokumentacija) prema ovoj Metodologiji.

Konačna procjena - obračun štete podnosi se u roku od šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

Konačnu procjenu štete županijsko povjerenstvo dužno je podnijeti Državnom povjerenstvu u redovitom postupku i u slučaju kada se pomoć za štetu od elementarne nepogode daje samo na razini županije.

U konačnom izvještaju o elementarnoj nepogodi ne prihvaćaju se procjene štete načinjene od strane vještaka koje je angažirao oštećenik, već isključivo procjene imenovanog povjerenstva.

Izvještaj o uklanjanju posljedica elementarne
nepogode i utrošku sredstava pomoći

Izvještaj o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći gradsko/općinsko povjerenstvo podnosi gradskoj/općinskoj skupštini i županijskom povjerenstvu.

Objedinjavanjem prispjelih izvještaja županijsko povjerenstvo izrađuje županijski izvještaj, te ga podnosi Državnom povjerenstvu.

Državno povjerenstvo objedinjuje županijske izvještaje, te izrađuje skupni izvještaj o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava koji podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome državnome Saboru.

Izvještaj o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći gradska/općinska povjerenstva podnose u roku od 60 dana od dana primitka pomoći. Županijsko povjerenstvo podnosi izvještaj Državnom povjerenstvu najkasnije u roku od 90 dana od primitka pomoći. Državno povjerenstvo izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski državni sabor najmanje jednom godišnje.

U ovim izvještajima ocjenjuju se kratkoročni i dugoročni učinci elementarne nepogode. U dodijeljenu pomoć uračunavaju se i iznosi koje su isplatila osiguravajuća društva, kao i sredstva donacija i druga izvanproračunska sredstva.

Zbog kontinuiranog praćenja i analize podataka o elementarnim nepogodama u Republici Hrvatskoj županijski izvještaj o uklanjanju posljedica nepogode i utrošku sredstava pomoći podnosi se primjenom jedinstvenog računalnog programa kojeg propisuje Državno povjerenstvo.

A.6. Dodjela pomoći

1. Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode prvenstveno se dodjeljuje fizičkoj osobi (članak 29.), iznimno pravnoj osobi (članci 31. i 35.).

Za dodjelu pomoći iz državnog proračuna moraju biti zadovoljena određena mjerila, a ako ona nisu zadovoljena pomoć se dodjeljuje iz proračunskih sredstava jedinica lokalne samouprave i uprave, ako su osigurana.

Ako pričinjena šteta na poljoprivrednim kulturama i/ili dugogodišnjim nasadima na određenom području (općina, grad, županija), članak 31. stavak 3., umanji prirod (rod) na razinu koja predstavlja najviše 30 postotno umanjenje trogodišnjeg prosječnog priroda dotične kulture za pripadajuću županiju po hektaru, stablu i sl. tada pomoć dodjeljuje jedinica lokalne samouprave, ili jedinica lokalne uprave.

Ako je spomenuta razina viša od 30 posto po zahtjevu se mogu uključiti i sredstva državnog proračuna.

Prosječni trogodišnji prirod po hektaru, stablu za pojedinu kulturu na području županije utvrđuje Državni zavod za statistiku.

2. Ukoliko je potvrđena ukupna vrijednost izravne štete (članak 31. stavak 4.) veća od 20% vrijednosti proračunskih sredstava jedinice lokalne samouprave ili jedinice lokalne uprave, može se također uputiti prijedlog za dodjelu pomoći iz sredstava državnog proračuna.

A.7 Iznos pomoći

Državno povjerenstvo priznaje samo vrijednosni iznos prijavljene štete koja je potvrđena (verificirana) od strane matičnog ministarstva, odnosno znanstvene ili stručne institucije koju odredi Državno povjerenstvo (npr. u slučaju potresa). To znači, da u najvećem broju slučajeva vrijednost štete na poljoprivrednim kulturama potvrđuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Javna poduzeća i društva gospodarske infrastrukture, temeljem svojih propisa, procjenjuju štetu i saniraju je. Neposredno surađuju s Državnim povjerenstvom i odgovarajućim ministarstvom. Štete na komunalnoj infrastrukturi otklanjaju jedinice lokalne uprave i jedinice lokalne samouprave, ukoliko šteta nije prešla mjerila utvrđena člankom 2. i 31. Zakona.

A.8 Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe da štetu prijavi u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom gradskom/općinskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava) kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode.

Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim ovom Metodologijom.

Obrađene podatke o šteti gradsko/općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.

Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u Zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

A.9 Žalba na utvrđenu visinu štete i
dodijeljenu pomoć

Žalba na utvrđenu visinu štete i dodijeljenu pomoć nije dopuštena.

Oštećeni ima pravo prigovora samo u slučaju ako je stručno povjerenstvo propustilo procjeniti štetu na nekom dijelu njegove imovine i ako takav propust utječe na konačni rezultat procjene. Prigovor rješava Županijsko povjerenstvo.

Oštećeni može zatražiti tumačenje o dodjeli pomoći od Županijskog i/ili Državnog povjerenstva.

A.10 Višekratne štete u jednoj godini

Ako se na području jedne županije elementarna nepogoda dogodi dva ili više puta tijekom jedne kalendarske godine štete se zbrajaju. U tom slučaju pomoć iz državnog proračuna određuje se usporedbom propisane granice za dodjelu pomoći i zbroja šteta od elementarnih nepogoda u toj godini.

B. POSEBNI DIO

B.1 Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe. Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete

d) kopiju registracije tvrtke

e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema ovoj Metodologiji.

B.2 Procjena štete na građevinama

Šteta od elementarne nepogode procjenjuje se na građevini po formuli

Š = C · A · P · E (u kunama)

gdje je:

C tržna cijena nove građevine po jedinici mjere (m3, m2, m1) objavljena od Državnog povjerenstva ili prosječna tržna cijena (samo troškovi građenja)

A veličina građevine izražena u m3, m2 ili m1

P oštećenje građevine kao cjeline izraženo kao decimalni broj (0ŁPŁ1,0)

E koeficijent istrošenosti građevine, Tablica 4.

Državno povjerenstvo objavljuje cijene početkom svake godine. Ako određene cijene nisu objavljene, na zahtjev županijskog povjerenstva Državno povjerenstvo će objaviti cijenu, ili dati uputu za proračun.

Veličina građevine određuje se za jedinicu mjere koja je primjerena utvrđenoj cijeni, npr. za neto površinu, za dužni metar, za kubni metar i sl. Kod građevine tipa stambenih ili poslovnih zgrada prvo se izračuna bruto površina. Zatim se neto površina izračunava množenjem bruto površine koeficijentom K, gdje je K=0,65 za kamene, 0,70 za starije zidane, 0,80 za suvremene zidane i armiranobetonske zgrade i 0,85 za zgrade od čelika i drva. Pri utvrđivanju bruto površine građevine površine pomoćnih prostorija (garaža, podruma, stubišta, ostava, pušnica, ljetnih kuhinja i sl.) množe se faktorom 0,5.

Oštećenje "P" utvrđuje stručno povjerenstvo komisijskim pregledom oštećene građevine. Oštećenje se izražava brojevima od 0,0 do 1,0 u koracima po 0,10. Za uništenu građevinu oštećenje je P=1,00.

Vijek trajanja građevine određuje stručno povjerenstvo. Tipični vijek trajanja za stambene i poslovne zgrade je 100 godina, a za gospodarske zgrade fizički osoba 50 godina. Vijek trajanja ostalih vrsta građevina uzima se prema podacima koje objavljuje Državno povjerenstvo. Pri procjeni štete za građevine kulturne baštine uzima se koeficijent istrošenosti 1,0.

Osim navedenih formula šteta se može procijeniti i primjenom troškovničke metode, tj. izradom troškovnika radova potrebnih za dovođenje građevine u stanje prije nepogode. Pri tome se rabe cijene koje je objavilo Državno povjerenstvo.

Za pojedinačnu štetu veću od 200.000 kuna prilaže se fotodokumentacija oštećene građevine.

Podaci se unose u obrazac EN-1 "Šteta od elementarne nepogode na građevini".

B.3 Procjena štete na opremi

Šteta na opremi izračunava se po formuli

Š = C · E · P (u kunama)

gdje je:

C nabavna maloprodajna cijena nove opreme

E koeficijent istrošenosti opreme u vrijeme elementarne nepogode, Tablica 5.

P oštećenje opreme u elementarnoj nepogodi izraženo kao decimalni broj (0ŁPŁ1,0)

Pri određivanju nabavne cijene dopušteno je uzeti cijenu najsličnije opreme približno jednakih tehničkih svojstava.

Vijek trajanja opreme i koeficijent istrošenosti (E) određuje stručno povjerenstvo.

Oštećenje "P" utvrđuje stručno povjerenstvo komisijskim pregledom oštećene opreme. Oštećenje se izražava brojevima od 0,0 do 1,0. Za uništenu opremu oštećenje je P=1,00.

Osim navedenom formulom šteta se može procjeniti i primjenom troškovničke metode, tj. izradom troškovnika radova potrebnih za dovođenje opreme u stanje prije nepogode. Pri tome se rabe cijene koje je objavilo Državno povjerenstvo.

Istovrsna oprema procjenjuje se navođenjem broja istovrsnih komada.

Podaci se unose u obrazac EN-2 "Šteta od elementarne nepogode na opremi".

B.4 Procjena štete na zemljištima

Elementarne nepogode mogu uzrokovati privremeno ili trajno onesposobljavanje zemljišta. Šteta se procjenjuje za poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište u obrascu EN-3 "Šteta od elementarne nepogode na zemljištima".

B.4.1 Poljoprivredno zemljište

Privremeno onesposobljeno odnosno oštećeno zemljište jest zemljište koje se dodatnim ulaganjima može obnoviti za namjenu kojoj je služilo prije nastanka oštećenja.

Trajno onesposobljeno odnosno uništeno zemljište je ono zemljište kojem je uništen gornji sloj tla sve do geološke podloge ili koje je onečišćeno štetnim tvarima koje se ne mogu poznatim stručnim postupcima odstraniti.

Za privremeno onesposobljeno zemljište iznos štete jednak je ukupnim troškovima materijalnih ulaganja i radova potrebnih da se navedeno zemljište dovede u prvobitno stanje. Kao dokaz potrebno je osigurati stručnu elaboraciju uz detaljan troškovnik ulaganja i radova. Tako utvrđena šteta ne smije biti veća od štete za trajno uništeno zemljište.

Iznos štete za uništeno zemljište obračunava se tako, da se utvrdi kategorija, bonitetna klasa i površina u hektarima, te pomnoži s odgovarajućim prosječnim tržnim cijenama u prethodnoj godini.

B.4.2 Šumsko zemljište

Šteta na šumskom zemljištu procjenjuje se po istom načelu kao za poljoprivredno zemljište.

B.4.3 Građevinsko zemljište

Šteta na građevinskom zemljištu procjenjuje se po istom načelu kao za poljoprivredno zemljište. Podjela zemljišta u skupine (zone) za koje se rabe različite cijene mora biti donijeta u županiji prije elementarne nepogode. Ako takve odluke nema primjenjuju se prosječne cijene građevinskog zemljišta koje objavljuje Državno povjerenstvo.

B.5 Procjena štete na dugogodišnjim nasadima

Šteta na dugogodišnjim nasadima odnosi se na oštećenje ili uništenje stabala u voćnjacima, maslinicima i drugim stablima, te na štetu na trsovima u vinogradima. Šteta se odnosi i na voćne lozne matičnjake. Šteta se procjenjuje u obrascu EN-4 "Šteta od elementarne nepogode na dugogodišnjim nasadima".

Šteta se proračunava tako da se za površinu pogođenu elementarnom nepogodom utvrdi ukupan broj stabala (trsova), ukupan broj oštećenih stabala (trsova) i oštećenje na tim stablima (trsovima), a zatim pomnoži broj oštećenih stabala (trsova) s oštećenjem i cijenom po stablu (trsu).

B.6 Procjena štete na šumama

Kod procjene štete od elementarnih nepogoda na šumama prvo treba utvrditi površine pod bjelogoričnom i crnogoričnom šumom po vrstama drveća u ha, a zatim drvnu masu u mł po sortimentima oštećenih odnosno uništenih šumskih sastojina.

Vrijednost šumskih sastojina prije nastanka štete utvrđuje se ovisno o dobu i stadiju razvitka sastojine u skladu s Pravilnikom o uređenju šuma, poglavlje VIII. Utvrđivanje naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu ("Narodne novine", br. 11/97 i 121/97).

Za oštećene šumske sastojine utvrđuje se vrijednost drvne mase po sortimentima (tehničko i ogrjevno drvo) obračunane s prosječnim cijenama koje su ostvarene prethodne godine. Iznos štete proračunava se u obrascu EN-5A "Šteta od elementarne nepogode na oštećenim šumama" tako da se ukupna vrijednost neoštećene drvne mase (prije elementarne nepogode) pomnoži s oštećenjem "P". Oštećenje "P" utvrđuje stručno povjerenstvo komisijskim pregledom oštećene šume. Oštećenje se izražava brojevima od 0,0 do 1,0 u koracima po 0,10.

Za uništene šume vrijednost štete utvrđuje se u obrascu EN-5B "Šteta od elementarne nepogode na uništenim šumama". Šteta je jednaka ukupnoj vrijednosti uništene šume po sortimentima (tehničko i ogrjevno drvo) umanjenoj za iskorištenu drvnu masu.

B.7 Procjena štete u stočarstvu

Procjena štete od elementarne nepogode u stočarstvu obuhvaća štetu na govedima, svinjama, ovcama, kozama, konjima, magarcima, mulama, mazgama, peradi, pčelama, divljači i ribama. Procjenjuje se samo šteta na uništenim (uginulim) životinjama. Podaci se unose u obrazac EN-6 "Šteta od elementarne nepogode u stočarstvu".

Utvrđuje se broj uginule stoke po vrstama i kategorijama. Za svaku kategoriju stoke utvrđuje se prosječna jedinična težina žive vage i odgovarajuća tržna cijena po kilogramu žive vage. Šteta je jednaka umnošku broja komada, prosječne jedinične težine i tržne cijene iz prethodne godine po kilogramu žive vage.

Pri procjeni štete u pčela, utvrđuje se ukupan broj uginulih društava, pa se primjenom odgovarajućih tržnih cijena iz prethodne godine utvrđuje šteta.

Pri procjeni šteta u ribarstvu procjenjuje se ukupna količina uginule (nestale) ribe po vrstama, te se primjenom odgovarajućih prosječnih tržnih cijena iz prethodne godine izračuna iznos štete.

Štete se za uništenu divljač obračunavaju tako, da se procijeni broj uništene divljači po vrstama pomnoži s prosječnim cijenama iz prethodne godine po kojima se naplaćivao odstrel pojedine vrste divljači. Cijene divljači objavljuje Državno povjerenstvo.

B.8 Procjena štete na obrtnim sredstvima

B.8.1 Općenito

U obrtna sredstva ubrajaju se sirovine, reprodukcijski materijal, sitni inventar, poluproizvodi i nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi, trgovačka roba i tekuća poljoprivredna proizvodnja. Šteta u tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji može nastati na žitaricama, industrijskom bilju, krmnom i ostalom bilju, livadama i pašnjacima te na voću, povrću, grožđu i maslinama.

Šteta je jednaka umnošku procijenjenih količina uništenih roba i odgovarajućih tržnih cijena.

Šteta se procjenjuje uvidom na licu mjesta, a obračunava po vrstama roba u obrascu EN-7 "Šteta od elementarne nepogode na obrtnim sredstvima".

B.8.2 Procjena štete na tekućoj poljoprivrednoj
proizvodnji

Štete na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji obračunavaju se pojedinačno po vrstama i kulturama, stradalih usjeva (u ratarskoj proizvodnji), te po vrstama voća, povrća, grožđa i maslina. Šteta na oštećenim ili uništenim voćnim stablima (dugogodišnji nasadi), stablima maslina, trsovima vinove loze i drugim stablašicama obračunava se i iskazuje odvojeno od tekuće proizvodnje koja se iskazuje u obrascu EN-4. U daljnjem tekstu za sve elemente poljoprivredne proizvodnje rabi se naziv "kultura".

Pri procjeni štete na kulturama treba razlikovati:

- uništene kulture

- oštećene kulture u kasnoj fazi razvoja

- djelomično oštećene kulture kod započete proizvodnje.

B.8,2.1 Kod uništenih kultura kad proizvodnju nije moguće obnoviti osnovica za proračun štete je prosječni trogodišnji prirod te kulture u županiji po jedinici mjere. Navedeni prirod treba pomnožiti s prosječnim tržnim cijenama ostvarenim u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj i dobiveni iznos umanjiti za procijenjene nerealizirane troškove gnojidbe, zaštite, berbe, prijevoza, sušenja i druge troškove koji nastaju pri ubiranju priroda kod kultura kod kojih nije došlo do uništenja proizvodnje.

Kada je kultura uništena u tijeku jeseni odnosno zime, štetu čine ulaganja u jesensku sjetvu (sjeme, dio mineralnog gnojiva, pesticidi, obrada tzv. nedovršena proizvodnja), jer se u proljeće može zasijati druga kultura odnosno iskoristiti raspoloživo zemljište u istoj gospodarskoj (proizvodnoj) godini.

Šteta se procjenjuje u obrascu EN-7 "Šteta od elementarne nepogode na obrtnim sredstvima" na sljedeći način:

Upiše se vrsta kulture i površina koja se odnosi na pojedinu kulturu. Zatim se ustanovi pojedinačni trogodišnji prirod, i pomnoži s utvrđenom cijenom te dobije iznos štete.

Za stavak 2. ove točke utvrdi se vrijednost ulaganja po ha nedovršene proizvodnje i pomnoži s brojem ha pojedine kulture.

B.8.2.2 Kod oštećenih kultura u kasnijoj fazi razvoja procjenjuje se mogući (očekivani) prirod kulture koji je pretrpio štetu. Tako procijenjeni prirod oduzima se od trogodišnjeg prosječnog priroda po jedinici mjere iste kulture na području županije. Dobivena razlika čini izgubljeni prirod.

Šteta se procjenjuje u obrascu EN-7 "Šteta od elementarnih nepogoda na obrtnim sredstvima" na sljedeći način:

Upiše se vrsta kulture i površina koja se odnosi na pojedinu kulturu. Zatim se ustanovi prosječni trogodišnji prirod te kulture i procjeni prirod koji se očekuje nakon elementarne nepogode. Razlika navedenih vrijednosti predstavlja uništeni prirod po jedinici površine. Oštećenje "P" je omjer uništenog i prosječnog trogodišnjeg priroda.

Ako se potrebna dodatna ulaganja (rada i materijala) da bi se ostvario procijenjeni (očekivani) prirod, ona se uzimaju u obzir pomoću korigiranog oštećenja "K".

B.8.2.3 U slučaju djelomičnog oštećenja započete proizvodnje koja se uz dodatna ulaganja (dosijavanje, dodatna gnojidba, njega, zaštita i druge mjere) može popraviti odnosno dovesti u prvobitno stanje, iznos štete na toj proizvodnji jednak je vrijednosti dodatnog ulaganja.

Šteta se procjenjuje na obrascu EN-7 "Šteta od elementarnih nepogoda na obrtnim sredstvima".

B.8.2.4 Posebne odredbe

Primjenu korigiranog oštećenja "K" koja se upisuje u obrazac EN-7 potrebno je obrazložiti tekstom i proračunom u prilozima uz obrazac EN-7.

Štete se obračunavaju za svaku kulturu po vlasnicima odnosno korisnicima zasijanih površina, prema mjestu štete, a ne prema mjestu stanovanja vlasnika odnosno korisnika stradalih površina.

Iznimno od prethodnog stava, kada iz opravdanih razloga nije moguće izvršiti procjenu štete na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji po vlasnicima odnosno korisnicima (sukladno prethodnom stavu), moguće je uz suglasnost županijskog odnosno Državnog povjerenstva načiniti globalnu procjenu štete za veće cjeline zemljišta. Takva se procjena mora temeljiti na procjeni površina pod određenim vrstama usjeva odnosno nasada za područje dotične cjeline zemljišta zahvaćene elementarnom nepogodom. Kao osnovu za procjenu tih šteta treba koristiti statističke podatke o zasijanim površinama.

Način obrade podataka, te iznos štete kod globalne procjene metodološki je isti kao i kod pojedinačne procjene, s tim što se naturalni pokazatelji uzimaju i procjenjuju za veće cjieline zemljišta zahvaćene elementarnom nepogodom i dijele po vlasnicima odnosno korisnicima prema veličini površina stradalih usjeva odnosno nasada pojedinog vlasnika.

B.9 Kriteriji ublažavanja štete za dugogodišnje nasade i obrtna sredstva

Ako šteta na dugogodišnjem nasadu ili pojedinoj kulturi oštećenika ne prelazi 30% prosječnog trogodišnjeg priroda te kulture po hektaru, odnosno stablu ostvarenog u županiji u prethodnom razdoblju, šteta se vlasnicima odnosno korisnicima ublažava na razini grada/općine i županije iz sredstva lokalne uprave i/ili lokalne samouprave.

Ako je na poljoprivrednim površinama na području grada/općine na kojima je elementarnom nepogodom umanjen prirod pojedinog dugogodišnjeg nasada ili kulture preko 30% po stablu odnosno hektaru prema prosječnom trogodišnjem prirodu ostvarenom u županiji u prethodnom razdoblju, šteta se vlasnicima odnosno korisnicima ublažava dodjelom pomoći i iz državnog proračuna.

Kada potvrđeni ukupni iznos izravne štete na području lokalne samouprave odnosno uprave prelazi 20% vrijednosti proračuna iz prethodne godine, štete će se vlasnicima odnosno korisnicima ublažavati dodjelom pomoći i iz državnog proračuna neovisno o utvrđenom postotku štete u odnosu na ostvareni prosječni trogodišnji prirod na županiji.

B.10 Procjena ostalih vrsta šteta

Pod ostale vrste šteta spadaju štete koje nisu obuhvaćene u točkama B.1 do B.8. U ovoj skupini procjenjuju se šteta na pokretnoj kulturnoj baštini, na prirodi i okolišu i na pokretnoj imovini fizičkih osoba kao npr. na osobnim cestovnim vozilima, čamcima i brodicama, predmetima kućanstva, osobnim stvarima i sl. Šteta se procjenjuje u obrascu EN-8 "Šteta od elementarne nepogode na ostalim dobrima i troškovi".

Procjena se provodi primjenom tržišnih cijena. Šteta je jednaka tržnoj cijeni novog predmeta umanjenoj za istrošenost (amortizaciju) i pomnoženoj s postotkom oštećenja.

B.11 Procjena troškova

Troškovi koje je eventualno imala fizička osoba u vezi s elementarnom nepogodom se ne procjenjuju.

Troškovi koje je imala pravna osoba sastoje se od troškova obrane od elementarne nepogode, troškova zbrinjavanja osoba i imovine, troškova zdravstvene zaštite, novčanih davanja, troškova evakuacije i spašavanja dobara, troškova raščišćavanja ruševina, troškova asanacije okoliša, troškova rada povjerenstava za procjenu štete i drugih troškova koji se moraju valjano dokumentirati. Ovi se troškovi iskazuju u obrascu EN-8 "Šteta od elementarne nepogode na ostalim dobrima i troškovi".

B.12 Obrada i prikazivanje podataka o šteti od elementarne nepogode

Podaci prikupljeni prilikom terenskog uvida pri procjeni štete unose se u obrasce propisane ovom Metodologijom. Zatim se podaci s obrazaca unose u računalo i obrađuju jedinstvenim računalnim programom koji propisuje Državno povjerenstvo. Rezultati obrade tiskaju se u obliku tablica u kojima se šteta prikazuje po sljedećim parametrima: vrsta nepogode, županija, grad/općina, oštećenik, djelatnost tvrtke, skupina i vrsta dobara, količina i iznos štete. Podroban oblik i sadržaj tablica propisuje Državno povjerenstvo.

Uz izvještaj o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći daju se računalom obrađeni podaci o procjeni štete koji se uspoređuju s podacima o sredstvima prispjelim na ime pomoći i za uklanjanje posljedica nepogode. Način obrade i prikazivanja tih podataka propisuje Državno povjerenstvo.

C. ZAKLJUČNE ODREDBE

Tablice 1., 2., 3., 4. i 5., te obrasci EN-P, EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-5A, EN-5B, EN-6, EN-7 i EN-8, priloženi su uz Metodologiju i čine njezin sastavni dio.

Ova Metodologija stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 920-11/98-01/02
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 9. srpnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

TABLICA 1. RAZVRSTAVANJE ELEMENTARNIH NEPOGODA
    01   Potres
    02   Olujni i orkanski vjetar
    03   Požar
    04   Poplava
    05   Suša
    06   Tuča
    07   Mraz
    08   Snijeg, sniježni nanos, lavina
    09   Led na vodotoku
    10   Odron zemljišta
    11   Epidemija
    12   Biljna bolest
    13   Zagađenost zemljišta
    14   Zagađenost vode
    15   Zagađenost zraka
    16   Ostale nepogode


TABLICA 2. RAZVRSTAVANJE DOBARA I ŠIFRE

        ŠIFRA  NAZIV                         MJERNA 
                                  JEDINICA
        GRAĐEVINA
    101   Brane                        kom
    102   Nasipi                        m1
    103   Kanali                        m1
    104   Bazeni                        kom
    105   Cjevovodi za vodu                  m1
    106   Vodovodi                       m1
    107   Kanalizacije                     m1
    108   Ostale hidrotehničke građevine            kom
    111   Željezničke pruge                  km
    112   Željeznički mostovi                 km
    113   Državne ceste                    km
    114   Ostale ceste                     km
    115   Cestovni mostovi                   km
    116   Gradske prometnice                  km
    117   Obale                        km
    118   Zrakoplovne piste                  km
    119   Ostale prometne građevine              kom
    121   Elektroenergetski vodovi               km
    122   Telefonski vodovi                  km
    123   Vodovi energenata                  km
    124   Ostali vodovi                    km
    131   Proizvodne građevine tvrtki             m2
    132   Neproizvodne građevine tvrtki            m2
    133   Poslovne građevine tvrtki              m2
    134   Ostale građevine                   m2
    141   Obiteljske i višestambene zgrade          m2
    142   Gospodarske građevine fizičkih osoba        m2
    143   Zgrade u izgradnji, vikendice, 
        nenaseljene stambene zgrade             m2
    144   Građevine kulturne baštine             m2
    145   Ostale građevine                  m2
        OPREMA
    201   Sve vrste opreme                    -
        ZEMLJIŠTA
    301   Obradivo poljoprivredno zemljište           ha
    302   Ostalo poljoprivredno zemljište            ha
    303   Šumsko zemljište                    ha
    304   Građevinsko zemljište                 ha
        DUGOGODIŠNJI NASADI
    401   Voćnjaci                        kom
    402   Vinogradi                       kom
    403   Maslinici                       kom
    404   Voćni i lozni matičnjaci                kom
    405   Ostali nasadi                     kom


                ŠUME
        VRSTA              KATEGORIJA
    501   Listače                     ha
    502               Bukva          ha
    503               Hrast          ha
    504               Ostale tvrde listače  ha
    505               Topola         ha
    506               Ostale meke listače   ha
    507   Četinjače                    ha
    508               Smreka i jela      ha
    509               Bor           ha
    510               Ostale četinjače    ha
              STOKA
        VRSTA      KATEGORIJA
    601   Goveda
    602               Telad i junad do 1 
                    godinu starosti     kom
    603               Junad starija      kom
    604               Krave i steone junice  kom
    605               Bikovi za priplod    kom
    606               Volovi         kom
    607   Svinje
    608               Prasad do 2 mjeseca 
                    starosti        kom
    609               Prasad od 2 do 6 
                    mjeseci starosti    kom
    610               Svinje preko 6 
                    mjeseci starosti    kom
    611               Krmače i suprasne 
                    nazimice        kom
    612               Nerastovi za priplod  kom
    613               Svinje u tovu      kom
    614   Ovce
    615               Pomladak do godinu 
                    dana starosti      kom
    616               Ovce za priplod kom
    617               Ovnovi i jalove 
                    ovce          kom
    618   Koze  
    619               Pomladak do godinu 
                    dana starosti      kom
    620               Koze za priplod kom
    621               Jarci i jalove koze   kom
    622   Konji
    623               Ždrebad i omad     kom
    624               Kobile i ždrebne 
                    omice          kom
    625               Pastusi i kastrati   kom
    626   Magarci         Ukupno         kom
    627   Mazge          Ukupno         kom
    628   Mule          Ukupno         kom
    629   Perad          Po vrstama - ukupno   kom
    630   Pčele          Ukupno - društava    kom
    631   Ribe          Ukupno         kom
    632   Divljač         Po vrstama - ukupno   kom
                        OBRTNA SREDSTVA
    701   Žitarice
    702               Pšenica         ha
    703               Raž           ha
    704               Ječam          ha
    705               Zob           ha
    706               Kukuruz         ha
    707               Ostale žitarice     ha
    708   Industrijsko bilje
    709               Šećerna repa      ha
    710               Suncokret        ha
    711               Uljana repica      ha
    712               Soja          ha
    713               Duhan          ha
    714               Ljekovito i aroma-
                    tično bilje       ha
    715               Ostalo industrijsko 
                    bilje          ha
    716   Povrće
    717               Krumpir         ha
    718               Mrkva          ha
    719               Luk crveni       ha
    720               Češnjak         ha
    721               Grah za zrno i 
                    mahune         ha
    722               Kupus i kelj      ha
    723               Rajčica         ha
    724               Paprika (zelena)    ha
    725               Krastavci        ha
    726               Jagode         ha
    727               Maline         ha
    728               Dinje i lubenice    ha
    729               Ostalo povrće      ha
    730   Krmno bilje na 
        oranicama
    731               Djetelina        ha
    732               Lucerna         ha
    733               Kukuruz za krmu 
                    (silažu)        ha
    734               Stočna repa       ha
    735               Ostalo krmno bilje   ha
    736   Livade         Ukupno         ha
    737   Pašnjaci        Pašnajci        ha
    738   Voće
    739               Trešnje         kom
    740               Višnje         kom
    741               Marelice        kom
    742               Jabuke         kom
    743               Kruške         kom
    744               Dunje          kom
    745               Šljive         kom
    746               Breskve         kom
    747               Orasi          kom
    748               Bademi         kom
    749               Naranče         kom
    750               Mandarine        kom
    751               Limuni         kom
    752               Smokve         kom
    753               Kiwike         kom
    754               Ostalo voće       kom
    755   Maslina     Ukupno             kom
    756   Grožđe
    757               Na američkoj podlozi 
                    - vinsko        kom
    758               Direktno rodni 
                    hibridi         kom
    759               Stolno - ukupno     kom
                 OSTALA OBRTNA SREDSTVA
    760   Sirovine, repr. mat., sitni inventar      - 
    761   Poluproizvodi i nedovršeni proizvodi      -
    762   Gotovi proizvodi                - 
    763   Trgovačka roba                 - 
                OSTALA DOBRA
        Pokretna kulturna baština           - 
        Priroda i okoliš                -
        Pokretna imovina fizičkih osoba         - 
                TROŠKOVI
    901   Troškovi obrane od elementarne 
        nepogode                    - 
    902   Troškovi zbrinjavanja stanovništva       - 
    903   Troškovi zdravstvene zaštite          - 
    904   Novčana davanja                 - 
    905   Ostali troškovi                 - 


TABLICA 3. ŠIFRE DJELATNOSTI TVRTKI

    PODRUČJE    NAZIV                      OZNAKA
    A        Poljoprivreda, lov i šumarstvo         01-02
    B        Ribarstvo                    05
    C        Rudarstvo i vađenje
        CA   Vađenje energetskih sirovina          10-12
        CB   Vađenje ruda i kamena osim 
            energetskih sirovina              13-14
    D        Prerađivačka industrija
        DA   Proizvodnja hrane, pića i duhanskih 
            proizvoda                    15-16
        DB   Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda   17-18
        DC   Proizvodnja kože i proizvoda od kože      19
        DD   Prerada drva i proizvodi od drva        20
        DE   Proizvodnja papira; izdavaštvo, tiskarstvo   21-22
        DF   Proizvodnja koksa, naftnih derivata i 
            nukl. goriva                  23
        DG   Proizvodnja kemikalija, kem. proizvoda i
            umjetnih vlakana                24
        DH   Proizvodnja proizvoda od gume i 
            plastičnih masa                 25
        DI   Proizvodnja ostalih nemetalnih 
            mineralnih proizvoda              26
        DJ   Proizvodnja metala i proizvoda od metala    27-28
        DK   Proizvodnja strojeva i uređaja         29
        DL   Proizvodnja električne i optičke opreme     30-33
        DM   Proizvodnja prometnih sredstava         34-35
        DN   Ostala prerađivačka industrija         36-37
    E        Opskrba električnom energijom, 
            plinom i vodom                 40-41
    F        Građevinarstvo                 45
    G        Trgovina, popravak motornih vozila i 
            predmeta za kućanstvo              50-52
    H        Ugostiteljstvo i hotelijerstvo         55
    I        Promet, skladištenje i veze           60-64
    J        Financijsko poslovanje             65-67
    K        Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje 
            i poslovne usluge                70-74
    L        Javna uprava, obrana, obvezno socijalno 
            osiguranje                   75
    M        Obrazovanje                   80
    N        Zdravstvena zaštita i socijalna skrb      85
    O        Ostale društvene djelatnosti, socijalne i 
            osobne uslužne djelatnosti           90-93
    P        Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem    95
    Q        Izvanteritorijalne organizacije i tijela    99
    R        Fizičke osobe                  00


TABLICA 4. KOEFICIJENTI ISTROŠENOSTI GRAĐEVINE

        Starost građe-     Koeficijent istrošenosti
    vine u         Vjerojatno trajanje
    godinama        50 godina    100 godina
    0-10          0,90      0,96
    11-20          0,78      0,90
    21-30          0,62      0,84
    31-40          0,42      0,78
    41-50          0,20      0,70
    51-60                  0,62
    61-70                  0,52
    71-80                  0,42
    81-90                  0,32
    91-100                 0,20
    preko 100                0,20


TABLICA 5. KOEFICIJENTI ISTROŠENOSTI OPREME

Nova ili do 1/3 vijeka trajanja     1,00
Od 1/3 do 2/3 vijeka trajanja      0,70
Od 2/3 do 1/1 vijeka trajanja      0,40
Veća od vijeka trajanja         0,30