Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN 97/1998 (17.7.1998.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 13. stavka 4. i članka 32. stavka 3. Pomorskog zakonika (ŻNarodne novineŽ, br. 17/94, 74/94 i 43/96), članka 14. stavka 2., u svezi s člankom 11. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (ŻNarodne novineŽ, br. 131/97), članka 47. stavka 3. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave (ŻNarodne novineŽ, br. 75/93), a u svezi s člancima 3. do 12. Zakona o zaštiti prirode (ŻNarodne novineŽ, br. 30/94 i 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ISTRAŽIVANJA U POSEBNO ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA MORSKOM DNU ILI MORSKOM PODZEMLJU UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod istraživanjem posebno zaštićenih dijelova prirode u smislu ovoga Pravilnika razumijeva se istraživanje morskog dna ili morskog podzemlja i stupca morske vode iznad tog dna, te njegovih živih i neživih dijelova (u daljnjem tekstu: istraživanje posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju).

Članak 3.

Istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju mogu obavljati domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Tijekom istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju na stranom znanstveno-istraživačkom brodu mora biti najmanje jedan stručnjak iz znanstvene ustanove kojega odredi Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Članak 4.

Pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika može obavljati istraživanja posebno zaštićenih dijeova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju na temelju posebnog odobrenja Državne uprave, a sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Državna uprava može izdati samo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pomorstva glede sigurnosti plovidbe.

O odobrenju iz stavka 1. ovoga članka izvješćuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Prije izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka Državna uprava dužna je o podnesenom zahtjevu za istraživanje pribaviti mišljenje Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 5.

Za obavljanje israživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika dužna je podnijeti zahtjev za pribavljanje odobrenja Državnoj upravi.

U zahtjevu se navode podaci o mjestu, vremenu, opsegu, sadržaju i ciljevima istraživanja, podaci o osobama koje će sudjelovati u istraživanju, te dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

U odobrenju za istraživanje posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju određuje se područje na kojem se mogu obavljati istraživanja, pravac, opseg i sadržaj radova, kao i uvjeti pod kojima se ti radovi mogu obavljati.

Članak 6.

Istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju mogu obavljati pravne i fizičke osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika ako:

- pravna osoba obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost ili neku drugu stručnu djelatnost, a fizička osoba ispunjava stručne uvjete za obavljanje radova istraživanja zaštićenih dijelova prirode;

- imaju osigurana materijalna i tehnička sredstva potrebna za obavljanje radova i istraživanje, kao i za uređenje lokaliteta na kojem su obavljeni istraživački radovi radi uspostave prijašnjeg stanja;

- imaju osiguranu ronilačku opremu i instrumente koji zadovoljavaju propisanim standardima i sigurnosnim uvjetima;

- imaju stručne kadrove za obavljanje istraživačkih radova;

- imaju ronioce koji posjeduju odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju koja odgovara dubini ronjenja odnosno radilišta na dnu mora, te koji posjeduju i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju;

- imaju osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu, te zaštite u slučaju nesreće na radu.

Članak 7.

Istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju mogu se izvoditi pomoću opreme i instrumenata koji su prikladni za realizaciju programa istraživanja, i kojima se ne mogu prouzročiti promjene i oštećenja na zaštićenom dijelu prirode, odnosno uništiti predmeti istraživanja ili mijenjaju svojstva lokaliteta na kojem se obavlja istraživanje.

U odobrenju za obavljanje istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju pobliže se utvrđuje oprema i instrumenti prikladni za realizaciju programa istraživanja.

Članak 8.

Ronilačka oprema i instrumenti u svezi s ronjenjem i zaštitom ronilaca moraju zadovoljavati sve propisane sigurnosne uvjete i standarde obzirom na dubinu mora gdje se obavlja iskopavanje i istraživanje.

Ronilačkom opremom smatra se autonomna ronilačka oprema, vezana ronilačka oprema i tehnička pomagala za ronjenje.

Autonomnom ronilačkom opremom, prema ovom Pravilniku, smatra se komplet spremnika s komprimiranim zrakom, kisikom ili smjesom plinova za disanje i uređaj za disanje pod površinom, koje ronilac nosi sa sobom, te kompenzator plovnosti i ronilački mjerni instrumenti.

Vezanom ronilačkom opremom smatra se ronilačka oprema kod koje je dobava sredstava za disanje s površine, te je ronilac s površinom povezan cijevima i kabelom.

Tehničkim pomagalima za ronjenje smatraju se sve ostale naprave koje služe za kretanje ili boravak pod vodom upravljanja s površine ili s ljudskom posadom.

Članak 9.

Područje na kojem se obavlja ronjenje mora biti vidljivo obilježeno.

Obilježavanje područja obavlja osoba koja obavlja ronjenje postavljanjem u sredini područja plutaču narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara.

Obilježavanje područja ronjenja može se obaviti i ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik sa bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova ŻAŽ Međunarodnog signalnog kodeksa).

Noću plutača mora imati svjetiljku-bljeskalicu žute ili narančaste boje vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

O mjestu obilježavanja izvješćuje se nadležna lučka kapetanija.

Članak 10.

Tehnička zaštita, zaštita na radu te zaštita u slučaju nesreće na radu, provodi se u skladu s propisima i uobičajenim standardima kod obavljanja podmorskih istraživanja.

Članak 11.

Istraživanje posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju vodi stručni voditelj istraživanja.

Za stručnog voditelja istraživanja može se odrediti osoba koja ima odgovarajuće fakultetsko obrazovanje te specijalizaciju za predmetno istraživanje.

Tijekom istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju, stručni voditelj istraživanja dužan je voditi dnevnik radova.

U dnevnik radova unose se svi važni podaci o istraživačkim radovima i o dnevnim događanjima koja su od značenja za ostvarivanje programa istraživanja.

Vođenje dnevnika radova obavlja se svakodnevno, i dnevno upisivanje ovjerava svojim potpisom stručni voditelj istraživanja.

Članak 12.

O istraživačkim radovima, te rezultatima tih istraživačkih radova, pravna i fizička osoba koja obavlja istraživačke radove dužna je podnijeti Državnoj upravi izvješće o rezultatu radova istraživanja i o zaštiti lokaliteta na kojem su istraživanja obavljena.

U privitku izvješća Državnoj upravi dostavlja se na očevid i dnevnik radova kojeg je vodio stručni voditelj istraživanja.

O provedenim istraživanjima i o rezultatima tih istraživanja, radi evidencije, Državna uprava izvješćuje Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 13.

Pravna i fizička osoba kojoj se izda odobrenje za obavljanje istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju može vaditi zaštićene dijelove prirode (žive i nežive), samo uz posebno odobrenje Državne uprave.

Vađenje živih i neživih dijelova prirode može se odobriti samo radi znanstvenih, stručnih, kulturno-povijesnih i odgojno-obrazovnih namjena.

Članak 14.

U tijeku istraživanja na morskom dnu ili morskom podzemlju dopuštene su radnje i djelatnosti koje ne oštećuju zaštićeni dio prirode, te nisu dopuštene one radnje koje bi na bilo koji način mogle prouzročiti promjene i oštećenja na tom dijelu prirode, odnosno izmijeniti svojstva zbog kojih je taj dio prirode proglašen zaštićenim.

Članak 15.

O odobrenju za obavljanje istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju, te o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova, ovlaštena pravna i fizička osoba dužna je bez odgađanja izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1) ako obavlja istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju bez posebnog odobrenja Državne uprave (članak 4. stavak 1. i članak 5. stavak 1.),

2) ako obavlja istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju, a ne ispunjava za to propisane uvjete (članak 6.),

3) ako vadi zaštićene dijelove prirode (žive ili nežive) bez posebnog odobrenja Državne uprave (članak 13. stavak 1.),

4) ako u tijeku istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju obavlja nedopuštene radnje (članak 14.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 17.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) ako obavlja istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju bez posebnog odobrenja Državne uprave (članak 4. stavak 1. i članak 5. stavak 1.),

2) ako obavlja istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju, a ne ispunjava za to propisane uvjete (članak 6.),

3) ako vadi zaštićene dijelove prirode (žive ili nežive) bez posebnog odobrenja Državne uprave (članak 13. stavak 1.),

4) ako u tijeku istraživanja posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju obavlja nedopuštene radnje (članak 14.).

Članak 18.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja istraživanje posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju:

1) ako ne podnese izvješće Državnoj upravi o rezultatima radova i istraživanja i o zaštiti lokaliteta na kojem su istraživanja obavljena (članak 12. stavak 1.),

2) ako u privitku izvješća Državnoj upravi ne dostavi na očevid i dnevnik radova kojeg je vodio stručni voditelj istraživanja (članak 12. stavak 2.).

Članak 19.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja istraživanje posebno zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju:

1) ako ne podnese izvješće Državnoj upravi o rezultatima radova i istraživanja i o zaštiti lokaliteta na kojem su istraživanja obavljena (članak 12. stavak 1.),

2) ako u privitku izvješća Državnoj upravi ne dostavi na očevid i dnevnik radova kojeg je vodio stručni voditelj istraživanja (članak 12. stavak 2.).

Članak 20.

Novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj stručni voditelj istraživanja ako ne vodi dnevnik radova (članak 11. stavak 3.).

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske (ŻNarodne novineŽ br. 58/95).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.

Klasa: 351-01/98-01/03

Urbroj: 542-08-VM-98-1

Zagreb, 9. srpnja 1998.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.