Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

NN 97/1998 (17.7.1998.), Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Na temelju članka 8. i 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (ŻNarodne novineŽ, br. 69/97), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine, na sjednici održanoj dana 23. 6. 1998. g., donio je

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA

Članak 1.

Ovlašćuju se jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb za obavljanje svih poslova u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (zaprimanje zahtjeva za otkup stana, izračun cijene stana, evidencija uplate, poslove naplate dospjelih obveza i sl.) koji se prodaju pod uvjetima i na način propisan Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (ŻNarodne novineŽ, br. 92/96) i Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine.

Članak 2.

Ovlast za potpisivanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova u ime Fonda za naknadu oduzete imovine u jedinicama lokalne samouprave imaju općinski načelnici odnosno gradonačelnici ili njihovi zamjenici, a u Gradu Zagrebu gradonačelnik ili njegov zamjenik.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb mogu obavljanje svih poslova iz članka 1. ove Odluke u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Članak 4.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su po jedan primjerak potpisanih ugovora o prodaji konfisciranih stanova dostaviti Fondu.

Članak 5.

Za obavljene poslove u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno pravnoj osobi iz članka 3. ove Odluke pripada naknada u iznosu od 500,00 kn po sklopljenom ugovoru, a isplaćivat će se iz sredstava ostvarenih prodajom stanova.

Jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno pravnim osobama iz članka 3. ove odluke, koji su od 1. siječnja 1998. sklapali ugovore o prodaji nacionaliziranih stanova, pripada pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kn po sklopljenom ugovoru.

Članak 6.

Svi ugovori o prodaji nacionaliziranih stanova koje su sklopile pravne osobe na temelju Uredbe o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu nakon 1. siječnja 1998., a do dana donošenja ove Odluke, konvalidiraju se.

Članak 7.

Sredstva ostvarena prodajom konfisciranih stanova uplaćuju se na račun Fonda na način da kupac kod ugovora o prodaji, gdje je ugovoreno jednokratno plaćanje cijena stana, iznos cijene stana uplaćuje na poseban račun jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, koji su dužni ta sredstva prenositi na račun Fonda u roku od 8 dana od dana njihove uplate.

Članak 8.

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, u slučaju njihova prestanka, dužne su jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, dostaviti svu dokumentaciju vezanu za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 9.

Jedinice lokalne samouprave, koje do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu prenijele na račun Fonda sva sredstva ostvarena jednokratnom ili obročnom prodajom nacionaliziranih stanova, dužne su ta sredstva uplatiti na račun Fonda u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Odluka stupa na snagu danom objave u ŻNarodnim novinamaŽ.

Predsjednik Upravnog odbora
Miroslav Šeparović, v. r.