Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

NN 106/1998 (7.8.1998.), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94 i 68/98) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA I STANDARDU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se određuju sadržaj, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, obvezni brojčani i grafički prostorni pokazatelji s planskim znakovljem i standard elaborata, koji se primjenjuju u izradi prostornih planova.

Članak 2.

Obrazac s podacima za ovjeru prostornog plana, tablični pregledi brojčanih prostornih pokazatelja za prostorni plan županije, općine ili grada i PRILOG s grafičkim prostornim pokazateljima i planskim znakovljem sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Prostorni plan sadrži tekstualni i grafički dio.

Tekstualni dio sadrži obrazloženje polazišta za izradu plana, ciljeva prostornog razvoja i plana prostornog uređenja, te odredbe za provođenje plana.

Grafički dio sadrži kartografske prikaze i grafičke priloge na kojima se prikazuju stanje i planirani zahvati u prostoru.

II. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Prostorni plan županije

Članak 4.

Prostorni plan županije u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustave Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru (tablica 1. i 2.)

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja

2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i značajnih infrastrukturnih sustava

2.1.2 Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i ostale infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih vrijednosti

2.2.5. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornih struktura županije u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja županije i Države

3.2. Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture, poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine) - tablica 3.

3.3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

3.4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za županiju i Državu

3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.5.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i cjeline (prirodni resursi, krajobraz, prirodne i kulturno-povijesne cjeline i vrijednosti) - tablica 3.

3.6. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.6.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, zračne, morske i riječne luke, javne telekomunikacije, produktovodi)

3.6.2. Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)

3.6.3. Energetski sustav

3.7. Postupanje s otpadom

3.8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni

2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i županiju

3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru

5. Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja

6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru

7. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti

8. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

9. Postupanje s otpadom

10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

11. Mjere provedbe

11.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

11.2. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

11.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru.

Članak 5.

Prostorni plan županije u grafičkom dijelu sadrži:

Kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA.

Grafičke priloge-kartograme:

1. Teritorijalno-politički ustroj

2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

4. Infrastrukturni sustavi

5. Postupanje s otpadom.

Prostorni plan Grada Zagreba

Članak 6.

Prostorni plan Grada Zagreba osim sadržaja određenog u članku 4. i 5. ovog Pravilnika, sadrži i druge podatke, smjernice i mjere uređenja i zaštite prostora značajne za područje Grada Zagreba.

Prostorni plan područja posebnih obilježja

Članak 7.

Prostorni plan područja posebnih obilježja osim sadržaja određenog u članku 3. ovog Pravilnika, sadrži i druge podatke, smjernice i mjere uređenja i zaštite prostora ovisno o ciljevima prostornog uređenja i posebnim obilježjima područja za koje se plan donosi.

Prostorni plan uređenja općine ili grada

Članak 8.

Prostorni plan općine ili grada u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine ili grada u odnosu na prostor i sustave županije i Države

1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru (tablica 1. i 2.)

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja gradskog ili općinskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području grada ili općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalna infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području općine ili grada u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture van naselja; poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine) - tablica 3.

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.4. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

3.4.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline (prirodni resursi, krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline) - tablica 3.

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, zračne, morske i riječne luke, javne telekomunikacije, produktovodi)

3.5.2. Energetski sustav

3.5.3. Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)

3.6. Postupanje s otpadom

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine ili grada

2. Uvjeti za uređenje prostora

2.1. Građevine od važnosti za Državu i županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.3. Izgrađene strukture van naselja

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

7. Postupanje s otpadom

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 9.

Prostorni plan uređenja općine ili grada sadrži u grafičkom dijelu kartografske prikaze i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA.

Generalni urbanistički plan

Članak 10.

Generalni urbanistički plan u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja naselja (grada) u odnosu na prostor i sustave županije, Grada Zagreba i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja općinskog ili gradskog značaja

2.1.1. Značaj posebnih funkcija naselja (grada)

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Infrastrukturna opremljenost

2.1.4. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja ili grada

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Temeljna organizacija prostora naselja (grada) u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu općine ili grada odnosno Grada Zagreba

3.2. Organizacija, korištenje, namjena, uređenje i zaštita površina

3.2.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.2.2. Prikaz mreža društvenih djelatnosti

3.2.3. Prikaz prometne i telekomunikacijske mreže

3.2.4. Prikaz komunalne infrastrukturne mreže

3.2.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

3.2.6. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.2.7. Način i uvjeti gradnje

3.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.3. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu, županiju i Grad Zagreb

3. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

4. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

5. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

6. Uvjeti utvrđivanja trasa i površina prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže

7. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih područja i cjelina

8. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

9. Postupanje s otpadom (obrada, skladištenje i odlaganje)

10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

11. Mjere provedbe plana

11.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

11.2. Mjere uređenja i zaštite zemljišta

11.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 11.

Generalni urbanistički plan u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA.

Urbanistički plan uređenja

Članak 12.

Urbanistički plan uređenja u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru općine ili grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog ili gradskog značaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Uvjeti gradnje telokomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 13.

Urbanistički plan uređenja u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze i to;

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Detaljni plan uređenja

Članak 14.

Detaljni plan uređenja u tekstualnom dijelu sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljiišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje,

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 15.

Detaljni plan uređenja u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze i to:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. UVJETI GRADNJE.

III. MJERILA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

Članak 16.

Kartografski prikazi koje sadrži grafički dio prostornog plana (u daljnjem tekstu: kartografski prikazi) određeni ovim Pravilnikom izrađuju se na podlozi, koja se priprema analognom ili digitalnom tehnikom u skladu s propisima o zemljišnoj izmjeri i katastru.

Grafički prilozi koje sadrži grafički dio prostornog plana izrađuju se i na drugim podlogama (kartogrami, fotoplanovi, fotokarte, i sl.) u mjerilu koje je primjereno sadržaju priloga.

Članak 17.

Kartografski prikazi izrađuju se za:

- Prostorni plan županije na topografskoj karti u mjerilu: 1:100.000

- Prostorni plan Grada Zagreba na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000

- Prostorni plan područja posebnih obilježja na topografskoj karti u mjerilu 1:100.000 i/ili 1:25.000 ili na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5.000 i/ili 1:10.000 ovisno o vrsti obilježja i površini obuhvata plana

- Prostorni plan uređenja općine ili grada na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000, a građevinska područja naselja utvrđuju se na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000

- Generalni urbanistički plan na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5.000 i/ili 1:10.000

- Urbanistički plan uređenja na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5.000 ili topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:2.000

- Detaljni plan uređenja na topografsko-katastarskom planu ili katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:500.

Članak 18.

Iznimno od članka 17. ovog Pravilnika kartografski prikazi mogu se izrađivati i na digitalnim ortofoto kartama, ako nije pripremljena osnovna državna karta.

Ako se kartografski prikazi izrađuju na podlozi u mjerilu izvedenom iz određene karte, ta podloga će se pripremiti dvostrukim umanjenjem karte u prvom većem mjerilu.

Ako se više različitih grafičkih prostornih pokazatelja nalazi na maloj jedinici površine kartografskog prikaza, može se dio tog kartografskog prikaza izraditi i u većem mjerilu od onog određenog u članku 17. ovog Pravilnika.

IV. OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Članak 19.

U prostornim planovima korištenje prostora iskazuje se brojčanim prostornim pokazateljima za gustoću stanovanja (Gst, Gust, Gbst) i gustoću stanovništva (Gnst) tako da je:

Gst (nett) = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine

Gust (ukupno neto) = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine i prateće stambene funkcije (ulice, parkirališta, zelene površine i dječja igrališta)

Gbst (bruto) = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica Gust i šire stambene funkcije (sabirne ulice, parkovi, osnovna škola, površine za rekreaciju)

Gnst = odnos broja stanovnika i površine obuhvata prostornog plana.

Članak 20.

U prostornim planovima način korištenja i uređenja površina iskazuju se brojčanim prostornim pokateljima i to:

1. koeficijent izgrađenosti (kig), koeficijenti iskorištenosti (kis, Kis) i gustoća izgrađenosti (Gig) tako da je:

kig = odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)

Gig = odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica

kis = odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice

Kis = odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica

2. broj etaža građevine (E), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najveći ili najmanji i najveći ili obvezni broj etaža

3. visina građevine u metrima (V), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najniža ili najniža i najviša ili obvezna visina građevine do vijenca odnosno sljemena krova, računajući od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta.

V. STANDARD ELABORATA PROSTORNOG PLANA

Članak 21.

Kartografski prikazi prostornih planova osim detaljnih planova uređenja izrađuju se u boji.

Površine, crte/linije i točke prikazuju se u sedam boja (žuta, narančasta, crvena, ljubičasta, plava, smeđa, zelena) te crnoj i bijeloj, a jedna boja može se primijeniti najviše u tri tona odnosno rastera.

Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se obojenim točkasto rastriranim površinama s graničnom crtom u crnoj boji. Kartografski prikazi koji određuju uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora/površina izrađuju se obojenim linijski rastriranim površinama u četiri osnovna uzorka s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj boji. Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sustave izrađuju se obojenim crtama u pravilu u jednoj boji i u najviše dva tona te boje, te primjenom simbola iste boje.

Planski znakovi s točkasto rastriranim površinama imaju gustoću R80, R60, R40 i R20%.

Planski znakovi koji se prikazuju crtama i simbolima izrađuju se u tri osnovne veličine 9,0/7,0 i 5,5 mm i tri osnovne debljine crte 1,0/0,8 i 0,6 mm. Složeni planski znakovi i planski znakovi koji su određeni u PRILOGU mogu uz osnovne koristiti i druge veličine.

U kartografskim prikazima može se razlikovati stanje od planiranog uređenja prostora na način da se isti planski znak koristi sa crtkanom graničnom ili osnovnom linijom.

Osim planskih znakova za prostorne pokazatelje koji su određeni za prostorni plan užeg područja, mogu se primjereno mjerilu kartografskog prikaza koristiti i planski znakovi određeni za plan šireg područja.

U planske znakove za određene namjene površina upisuje se u upisni kružni znak veličine 1,0 cm pripadajuće slovo i broj za određenu skupinu prostornih pokazatelja.

Članak 22.

U izradi kartografskih prikaza i grafičkih priloga koriste se grafički prostorni pokazatelji sa odgovarajućim planskim znakovima, koji su određeni u PRILOGU.

Ako je u prostornom planu potreban grafički prostorni pokazatelj koji nije određen ovim Pravilnikom, koristit će se planski znak izveden iz istovrsne skupine planskih znakova.

Članak 23.

Kartografski prikaz sadrži ovjeru, tumač planskog znakovlja, prikaz mjerila, te oznaku orijentacije prema stranama svijeta.

Kartografski prikazi se izrađuju na jednom ili više standardnih kartografskih listova, čija se međusobna veza mora posebno označiti na svakom pojedinom listu.

Kartografski prikaz može se zbog množine planskog znakovlja izraditi i na više potprikaza, a svaki potprikaz se obilježava rednim brojem osnovnog kartografskog prikaza i abecednom oznakom.

Kartografski prikaz se presavija na format A4, a opis kartografskog prikaza se nalazi na naslovnoj strani. Svi odvojeni kartografski listovi se ovjeravaju na poleđini i prema redoslijedu međusobne veze, tako da pečat predstavničkog tijela koje je donijelo prostorni plan obuhvaća oba lista.

Grafički prilog - kartogram u formatu A3 i A4 se uvezuje u tekstualni dio elaborata prostornog plana.

Članak 24.

Izvornik prostornog plana je prostorni plan, kojeg je donijelo predstavničko tijelo i potpisao predsjednik predstavničkog tijela i čiji se primjerak čuva u pismohrani tog tijela.

Odlukom o donošenju prostornog plana utvrđuje se broj izvornika prostornog plana.

Svaku presliku prostornog plana ovjerava u odnosu na istovjetnost s izvornikom prostornog plana, djelatnik koji upravlja tijelom nadležnim za poslove prostornog planiranja u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, županiji, Gradu Zagrebu, općini ili gradu.

Članak 25.

U grafičkom dijelu izmjena i/ili dopuna prostornog plana prikazuje se granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio prostornog plana.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izrade i sadržaju prostornih planova, te o geodetskim podlogama za izradu prostornih planova ("Narodne novine", br. 3/87 i 28/87), osim za izradu izmjena i dopuna prostornih planova, koji su doneseni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i za prostorne planove u izradi, čiji nacrt prijedloga je dostavljen poglavarstvu radi utvrđivanja prijedloga za javnu raspravu do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i za izradu izmjena i dopuna tih prostornih planova.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/98-03/03
Urbroj. 531-01/98-2
Zagreb: 27. srpnja 1998.

Ministar
mr. sc. Marko Širac, v. r.