Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Marijana Šunjića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

NN 107/1998 (11.8.1998.), Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Marijana Šunjića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJENJU DR. MARIJANA ŠUNJIĆA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRI SVETOJ STOLICI

U Odluci o postavljenju dr. Marijana Šunjića, broj: 081-98-1336/1, od 23. lipnja 1998. ("Narodne novine" broj 91/98.), mijenja se stavak 2. i glasi:

"Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 1998."

Broj: 081-98-1336/2
Zagreb, 17. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.