Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

NN 120/1998 (11.9.1998.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine" br. 70/97. i 36/98.), uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i članka 24. stavak 4. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KAKVOĆI STOČNE HRANE

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći stočne hrane ("Narodne novine" br. 26/98), u članku 18. u glavi tablice u koloni 9. riječi "Djelovanje ureaze mg N/g/min" zamjenjuju se riječima "Aktivnost ureaze mg N/g/min do".

U tablici pod rednim brojem 14. u koloni 4. broj: "34" zamjenjuje se brojem: "32".

Članak 2.

U članku 32. stavak 2. u tablici u koloni 3. pod rednim brojem 9. oznaka "CaH4(PO4)2 2H2O" zamjenjuje se oznakom "CaH4(PO4)2H2O"

Članak 3.

U članku 40. u glavi tablice B u koloni 4. briše se riječ "do", u koloni 6. riječ "GKM-1" zamjenjuje se riječju "GKM 2".

Članak 4.

U članku 43. tablica A u koloni 2. pod rednim brojem 5. briše se riječ "do"; pod rednim brojem 6. briše se riječ "najmanje"; pod rednim brojem 9. iza riječi "mg/kg" dodaju se riječi ", od-do".

U glavi tablice C, u koloni 3, riječi "Ppu-0" zamjenjuju se riječima "PPu-0", u koloni 5. riječi "PPuPt-2" zamjenjuju se riječima "PPuPT-2".

Članak 5.

U članku 44. u tablici u koloni 2. pod rednim brojem 6. iza riječi "Mangan" dodaje se riječ "najmanje".

Članak 6.

U članku 69. u tablici u koloni 1. "Kadmij" u redu "Pojedinačne krmne smjese s više od 8% fosfora" i redu "Mineralna krmiva" oznake količine "0,50" i "0,75" u koloni tri zamjenjuju se oznakom količine "0,50*" i "0,75*". Na kraju tablice dodaje se tekst "* Sadržaj kadmija odnosi se na postotak fosfora u mineralnim krmivima ili pojedinačnoj krmnoj smjesi s više od 8% fosfora - na svakih 1% fosfora, odnosi se 0,75 mg/kg odnosno 0,50 mg/kg kadmija kojeg treba preračunati prema sadržaju fosfora u pripravku".

U tablici iza riječi "Ulje gorušice, tekuće preračunano kao" dodaje se riječ "Allylisothiocianat".

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-01/82
Urbroj: 525-01-98-01
Zagreb, 8. rujna 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.