Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina

NN 125/1998 (24.9.1998.), Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem odredbe članka 44. stavka 2. i članka 56. Zakona o rudarstvu - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 35/95.) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupci ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacijskog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova, mikrolokacije te građevne i uporabne dozvole za građenje i uporabu rudarskih objekata i postrojenja.

II. ODOBRENJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA

Članak 2.

Eksploatacijsko polje, u smislu ovoga pravilnika, je prostor koji je horizontalno na površini zemlje ograničen ravnim crtama, a prostire se neograničeno u dubinu zemlje između vertikalnih ravnina položenih kroz te crte.

Članak 3.

Rješenje kojim se odobrava eksploatacijsko polje izdaje tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva temeljem podnesenog zahtjeva.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za eksploatacijsko polje sadrži:

- vrstu mineralne sirovine koju se namjerava eksploatirati;

- podatke o utvrđenim količinama i kakvoći mineralne sirovine;

- kratak opis načina eksploatacije;

- položaj, oblik, veličinu i granice zatraženog eksploatacijskog polja;

- prijedlog uređenja i oblikovanja prostora tijekom i po završetku eksploatacije;

- planiranu godišnju proizvodnju mineralne sirovine.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

- izvod iz sudskog registra, odnosno izvod iz obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za eksploataciju mineralnih sirovina;

- potvrdu Komisije o utvrđenim zalihama mineralne sirovine;

- pet primjeraka zemljovida eksploatacijskog polja u mjerilu 1:5000 (ili većem) s ucrtanim granicama, površinskim objektima, poznatim rudarskim radovima, te nazivom eksploatacijskog polja.

Uz zahtjev za odobrenje esploatacijskog polja za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu potrebno je priložiti mišljenja županijskih upravnih tijela o uklapanju te gospodarske djelatnosti u gospodarske i prostorne planove županije.

Mišljenja iz stavka 3. ovoga članka mogu zamijeniti mišljenja županijskih tijela državne uprave za gospodarstvo i prostorno uređenje pribavljena prilikom podnošenja ranijeg zahtjeva za odobrenje istraživanja iste mineralne sirovine na istom prostoru, ali pod uvjetom da od ranijeg izdavanja mišljenja nije prošlo više od 5 godina.

Članak 5.

Prije izdavanja odobrenja za eksploatacijsko polje, tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva kojemu je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja održat će javnu raspravu.

O održavanju javne rasprave biti će obaviještene pravne osobe koje gospodare ili imaju na zatraženom eksploatacijskom polju svoje objekte, tijela državne uprave nadležna za poslove rudarstva i prostornog uređenja u županiji, te poglavarstvo općine ili grada na području kojeg će se obavljati eksploatacija.

Održavanje javne rasprave bit će objavljeno u sredstvima javnog priopćavanja. Županijsko tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva izvjesit će zaključak o održavanju javne rasprave na oglasnoj ploči županije.

Članak 6.

Na javnoj raspravi bit će raspravljeni svi podneseni zahtjevi za odobrenje eksploatacijskog polja, koji budu izrađeni sukladno odredbi članka 4. ovoga pravilnika, te zaprimljeni u prijamnoj pisarnici tijela državne uprave, koje saziva raspravu, 72 sata prije početka javne rasprave.

Članak 7.

O predmetu javne rasprave vodit će se zapisnik.

Predstavnici tijela državne uprave ili pravnih osoba koja gospodare ili imaju na zatraženom eksploatacijskom polju svoje objekte, sudjeluju u određivanju uvjeta, odnosno ograničenja, uz koja se može obavljati eksploatacija mineralnih sirovina. Ti uvjeti, odnosno ograničenja, moraju se uvažavati pri izradi projektne dokumentacije.

Ako predstavnik tijela ili pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka nije u mogućnosti da na javnoj raspravi odredi uvjete ili ograničenja, dužan ih je dostaviti u pisanom obliku sazivaču rasprave u roku od 15 dana.

Zapisnik s javne rasprave bit će čuvan u zbirci isprava koja će biti osnovana za predmetno eksploatacijsko polje.

Članak 8.

Troškove održavanja javne rasprave iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje eksploatacijskog polja.

Pozvani sudionici javne rasprave imaju pravo naknade putnih troškova i boravka u mjestu održavanja rasprave.

Troškove iz stavka 2. ovoga članka dužan je podmiriti podnositelj zahtjeva za odobrenje eksploatacijskog polja putem tijela državne uprave koje je sazvalo raspravu.

Članak 9.

Rješenje kojim je odobreno eksploatacijsko polje sadrži:

- tvrtku rudarskog trgovačkog društva odnosno ime rudarskog obrtnika kojem je odobreno eksploatacijsko polje;

- vrstu mineralne sirovine koju će se eksploatirati;

- naziv eksploatacijskog polja;

- koordinate vršnih točaka koje ograničavaju eksploatacijsko polje;

- zemljovid s ucrtanim položajem eksploatacijskog polja ovjeren od strane nadležnog tijela državne uprave za poslove rudarstva;

- uvjete i ograničenja s javne rasprave uz koje se može obavljati eksploatacija;

- rok do kojeg treba ishoditi odobrenje za izvođenje rudarskih radova, odnosno odobrenje za izgradnju i korištenje rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 10.

Rješenje kojim je odobreno eksploatacijsko polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu i zemljovid eksploatacijskog polja bit će dostavljeno podnositelju zahtjeva, županijskim tijelima državne uprave nadležnim za poslove rudarstva i prostornog uređenja, te općini ili gradu na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje.

Rješenje kojim je odobreno eksploatacijsko polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. Zakona o rudarstvu, županijsko tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva dužno je dostaviti Ministarstvu gospodarstva, županijskom tijelu državne uprave nadležnom za poslove prostornog uređenja, te općini ili gradu na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje.

Članak 11.

Veličina eksploatacijskog polja bit će određena temeljem količine i rasprostiranja utvrđenih bilančnih rezervi mineralne sirovine koje omogućuju rudarskom trgovačkom društvu, odnosno rudarskom obrtniku trajanje eksploatacije najviše 40 godina, uz planiranu godišnju proizvodnju navedenu u zahtjevu.

Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članak moguće je, postupkom propisanim u članku 5. ovog pravilnika, produžiti važenje odobrenja za eksploataciju, ako je dotadašnji korisnik obavljao eksploataciju sukladno odredbama Zakona o rudarstvu.

Ako rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik na odobrenom eksploatacijskom polju nema, uz planiranu godišnju proizvodnju, osiguranu eksploataciju za 40 godina, može mu se odobriti i rezervno eksploatacijsko polje koje mu s već odobrenim eksploatacijskim poljem osigurava eksploataciju do najviše 40 godina. Početak eksploatacije na rezervnom eksploatacijskom polju slijedi najkasnije po iscrpljenju rezervi na prethodno odobrenom eksploatacijskom polju.

Članak 12.

Na zahtjev rudarskog trgovačkog društva ili rudarskog obrtnika moguće je na već odobrenom eksploatacijskom polju odobriti eksploataciju i drugih mineralnih sirovina, ako radovi na toj eksploataciji ne ometaju eksploataciju prethodno odobrene mineralne sirovine.

Zahtjev za proširenje eksploatacije na druge mineralne sirovine mora sadržavati podatke i priloge iz članka 4. ovoga pravilnika, ako već ranije podnesena dokumentacija ne sadrži potrebne podatke i priloge.

Članak 13.

Ako u odobrenju za eksploatacijsko polje nisu obuhvaćene sve vrste mineralnih sirovina koje se nalaze na tom polju, nadležno tijelo državne uprave može odobriti eksploataciju za neobuhvaćene mineralne sirovine drugom rudarskom trgovačkom društvu, odnosno rudarskom obrtniku.

Prije izdavanja odobrenja za eksploatacijsko polje drugom rudarskom trgovačkom društvu i rudarskom obrtniku, tijelo iz stavka 1. ovoga članka zatražit će mišljenje rudarskog trgovačkog društva, odnosno rudarskog obrtnika, koji već obavlja eksploataciju, o mogućnosti eksploatacije neobuhvaćenih mineralnih sirovina s obzirom na eksploatacijske radove koji su u tijeku.

Ako rudarsko trgovačko društvo odnosno rudarski obrtnik koji već obavlja eksploataciju na odobrenom eksploatacijskom polju podnese zahtjev da se njemu odobri eksploatacija neobuhvaćenih mineralnih sirovina, odobrenje za proširenje eksploatacije izdat će se tom rudarskom trgovačkom društvu odnosno rudarskom obrtniku ako ispunjava propisane uvjete za eksploataciju te vrste mineralne sirovine.

Članak 14.

Tijelo državne uprave koje izdaje rješenje iz članka 9. ovog pravilnika, izrađuje i ugovor o koncesiji na odobreno eksploatacijsko polje.

Ugovor o koncesiji treba biti izrađen temeljem posebnog propisa o koncesijama.

Članak 15.

Tijelo državne uprave koje je izdalo rješenje kojim se odobrava eksploatacijsko polje utvrdit će prestanak važenja rješenja u slučaju:

1. kad rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik trajno prestane obavljati rudarsku djelatnost na odobrenom eksploatacijskom polju;

2. kad je iscrpljena mineralna sirovina na području odobrenog eksploatacijskog polja.

Članak 16.

Eksploatacija mineralnih sirovina iz šljunčanih, pješčanih i drugih nanosa, topioničkih ostataka i napuštenih jalovišta, obavlja se na eksploatacijskom polju koje dosiže u dubinu do podloge na kojoj se nalaze te mineralne sirovine.

Članak 17.

Ako prema mišljenu rudarskog trgovačkog društva ili rudarskog obrtnika iz članka 34. stavka 1. Zakona o rudarstvu može uslijed rudarskih radova nastati oštećenje objekta, nadležno tijelo državne uprave za izdavanje građevne dozvole pribavit će o tome mišljenje tijela državne uprave, koje je izdalo odobrenje za eksploatacijsko polje.

Ako i prema mišljenju tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka postoji mogućnost oštećenja objekta, neće biti izdana građevna dozvola.

III. IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA I IZGRADNJA RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 18.

Dokumentacija potrebna za dobivanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građenje rudarskih objekata i potrojenja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu obuhvaća:

- rudarski projekt s revizijskom klauzulom;

- suglasnosti i mišljenja tijela i trgovačkih društava koja su na provedenoj javnoj raspravi sudjelovala u određivanju uvjeta, odnosno ograničenja uz koja se može obavljati eksploatacija;

- suglasnosti i mišljenja ostalih tijela i trgovačkih društava za koje nadležno tijelo ocijeni da su potrebna;

- lokacijsku dozvolu,

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja zemljišta za najmanje 5 godina eksploatacije mineralne sirovine.

Za izgradnju rudarskih objekata i potrojenja iz članka 8. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o rudarstvu potrebna je dokumentacija utvrđena propisima o građenju.

Članak 19.

Suglasnosti, mišljenja i lokacijsku dozvolu iz članka 18. točke 2., 3. i 4. ovoga pravilnika dužan je pribaviti investitor.

Članak 20.

Rješenje kojim je odobreno izvođenje rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu sadrži:

- tvrtku rudarskog trgovačkog društva odnosno ime rudarskog obrtnika kojemu je odobreno izvođenje rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- naziv revidiranog rudarskog projekta temeljem kojeg je odobreno izvođenje rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- uvjete i ograničenja s javne rasprave za izvođenje rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- dan do kojeg se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova, građenjem rudarskih objekata i postrojenja, te ishoditi uporabna dozvola;

- naziv tijela i trgovačkih društava kojima se mora prijaviti početak izvođenja rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata.

Članak 21.

Rješenje iz članka 20. ovog pravilnika dostavlja se podnositelju zahtjeva za izvođenje rudarskih radova, odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja, te Državnom inspektoratu.

IV. MIKROLOKACIJA

Članak 22.

Zahtjev za odobrenje mikrolokacije, za rudarske objekte i postrojenja iz članka 44. Zakona o rudarstvu za koje nije potrebna lokacijska i građevna dozvola, podnosi se županijskom tijelu državne uprave za poslove rudarstva.

U zahtjevu za odobrenje mikrolokacije potrebno je navesti:

- namjenu rudarskog objekta, odnosno rudarskog postrojenja;

- oblik i površinu zemljišta na kojem će se objekt izgraditi;

- smještaj i veličinu objekta;

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja zemljišta;

- način i uvjete priključenja rudarskog objekta na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu;

- mjere zaštite okoliša.

V. DOZVOLA ZA UPORABU RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 23.

Dozvola za uporabu rudarskih objekata i postrojenja bit će izdana nakon obavljenog tehničkog pregleda.

Tehničkim pregledom utvrđuje se da li su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni temeljem odobrenja za građenje, temeljem rudarskog projekta, sukladno propisima, normativima i standardima u pogledu kojih je rudarski projekt podvrgnut reviziji, odnosno tehničkom dokumentacijom izrađenom temeljem propisa o građenju.

Članak 24.

Tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja obavlja stručna komisija koju osniva tijelo državne uprave koje je izdalo dozvolu za građenje.

Pri obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1., 2. i 4. Zakona o rudarstvu, nadležno tijelo državne uprave dužno je o mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda obavijestiti i tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva županije na području koje su izgrađeni rudarski objekti.

Članak 25.

Ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da na izgrađenom rudarskom objektu ili postrojenju postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, tijelo državne uprave koje je izdalo dozvolu za građenje pozvat će rudarsko trgovačko društvo ili rudarskog obrtnika da ih otkloni u određenom roku.

Ako rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik u određenom roku ne otklone utvrđene nedostatke, ili ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da se nedostaci izgrađenog rudarskog objekta odnosno postrojenja ne mogu otkloniti, tijelo iz članka 24. stavka 1. ovoga pravilnika odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Kad se obustavi eksploatacija mineralnih sirovina, rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik dužni su čuvati tehničku dokumentaciju koja se odnosi na izvedene rudarske radove i izgrađene rudarske objekte.

Tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksplotacijsko polje može zahtijevati da mu rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik preda na čuvanje dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Ako je na eksploatacijskom polju trajno obustavljena eksploatacija mineralnih sirovina, može se ponovno pristupiti eksploataciji samo temeljem novog odobrenja iz članka 9. ovoga pravilnika, te temeljem novog odobrenja za izvođenje rudarskih radova, odnosno dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacijskog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja ("Narodne novine", br. 53/A/91.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/98-03/59
Urbroj: 526-04-98-02
Zagreb, 18. rujna 1998.

Ministar gospodarstva
mr. sc. Nenad Porges, v. r.