Pravilnik o istraživanjima mineralnih sirovina

NN 125/1998 (24.9.1998.), Pravilnik o istraživanjima mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem odredbe članka 22. stavka 2. i članka 29. Zakona o rudarstvu - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 35/95) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ISTRAŽIVANJU MINERALNIH SIROVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj godišnjeg plana istraživanja mineralnih sirovina, sadržaj izvješća o obavljenim istraživanjima, postupak ishođenja odobrenja za istraživanje i mikrolokaciju za izgradnju objekata i postrojenja pri istraživanju mineralnih sirovina

II. GODIŠNJI PLAN ISTRAŽNIH RADOVA

Članak 2.

Rudarsko trgovačko društvo i rudarski obrtnik koji eksploatiraju mineralne sirovine, a ne raspolažu s utvrđenim bilančnim rezervama mineralnih sirovina A+B kategorije za eksploataciju u sljedećih 25 godina, dužni su najkasnije do 15. ožujka izraditi godišnji plan istraživanja mineralnih sirovina po odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima i dostaviti ga nadležnom tijelu državne uprave za poslove rudarstva.

Članak 3.

U godišnjem planu istraživanja mineralnih sirovina treba navesti:

- mineralne sirovine koje se planira istraživati;

- iznos novčanih sredstava koja će biti izdvojena za istraživanje mineralnih sirovina temeljem odredbe članka 13. stavka 2. Zakona o rudarstvu;

- iznos novčanih sredstava koja će biti osigurana iz drugih izvora i utrošena u istraživanje mineralnih sirovina;

- lokalitete u istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima na kojima će se obavljati istraživanje mineralnih sirovina;

- podrobni opis (po vrsti i obimu) planiranih istražnih radova.

III. ODOBRENJE ZA ISTRAŽIVANJE

Članak 4.

Zahtjev za odobrenje istražnog prostora na kojem se namjerava istraživati ležište mineralne sirovine podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za poslove rudarstva temeljem odredbe članka 16. Zakona o rudarstvu.

U zahtjevu za odobrenje istraživanja mineralne sirovine potrebno je navesti:

- mineralnu sirovinu koju se namjerava istraživati;

- zemljovidni položaj, veličinu i naziv istražnog prostora;

- program ukupnih istražnih radova po vrsti i obimu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja;

- rok do kada se namjerava obaviti istraživanje;

- ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

- izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za izvođenje rudarskih istražnih radova ili za eksploataciju mineralnih sirovina;

- šest primjerka zemljovida šireg područja istraživanja u mjerilu 1:25.000 (ili većem) s ucrtanim istražnim prostorom i navedenim koordinatama vršnih točaka kojima je istražni prostor jednoznačno određen;

- geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine u istražnom prostoru.

Članak 5.

Uz zahtjev za odobrenje istraživanja mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu potrebno je priložiti mišljenja županijskih upravnih tijela o opravdanosti, odnosno mogućnosti istraživanja mineralne sirovine obzirom na gospodarske i prostorne planove županije.

Članak 6.

Prije izdavanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva, kojem je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja, održat će javnu raspravu.

O održavanju javne rasprave bit će obaviještene pravne osobe koje gospodare ili imaju na zatraženom istražnom prostoru objekte, tijela državne uprave nadležna za poslove rudarstva i prostornog uređenja županije, te poglavarstvo općine ili grada na području kojih se nalazi zatraženi istražni prostor.

Održavanje javne rasprave bit će objavljeno u sredstvima javnog priopćavanja.

Županijsko tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva izvjesit će zaključak o održavanju javne rasprave na oglasnoj ploči županije.

Članak 7.

Na javnoj raspravi bit će razmotreni svi podneseni zahtjevi za odobrenje istraživanja na zatraženom istražnom prostoru koji, sukladno odredbi članka 4. i 5. ovoga pravilnika, budu izrađeni i zaprimljeni u prijamnoj pisarnici tijela državne uprave, koja saziva javnu raspravu, 72 sata prije početka javne rasprave.

Članak 8.

Oni koji su pozvani na javnu raspravu kao i drugi prisutni, ako na određeni način gospodare istražnim prostorom, određuju uvjete, odnosno ograničenja uz koja je moguće istraživati mineralne sirovine na zatraženom istražnom prostoru.

O predmetu javne rasprave bit će vođen zapisnik. Zapisnik će biti pohranjen u zbirci isprava koja je osnovana za predmetni istražni prostor.

Podnositelj zahtjeva za odobrenje istraživanja mineralne sirovine dužan je sam pribaviti uvjete, odnosno suglasnosti utvrđene posebnim propisima.

Članak 9.

Tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva, koje je sazvalo javnu raspravu, zaključkom će staviti zahtjev za odobrenje istražnog prostora u stanje mirovanja dok podnositelj zahtjeva ne ishodi uvjete, odnosno suglasnosti iz članka 8. stavka 1. i 3. ovoga pravilnika.

Članak 10.

Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje iste mineralne sirovine na istom istražnom prostoru podnesu dva ili više rudarska trgovačka društva ili rudarska obrtnika, odobrenje za istraživanje bit će izdano onom rudarskom trgovačkom društvu ili rudarskom obrtniku koji podnesenim zahtjevom osigurava brže i djelotvornije istraživanje.

Djelotvornost istraživanja ocjenjuje se temeljem programa, poglavito sa stanovišta cjelovitosti istraživanja, racionalnosti i efikasnosti istražnih metoda, te raspoloživih stručnih djelatnika i opreme.

Ako zahtjev za odobrenje istraživanja mineralne sirovine, na istražnom prostoru koji graniči s njihovim eksploatacijskim poljem, podnese rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik radi obnavljanja i održavanja rezervi tih sirovina, odobrenje će biti izdano tom rudarskom trgovačkom društvu, odnosno rudarskom obrtniku ako u odobrenom eksploatacijskom polju ne posjeduje utvrđene bilančne rezerve za 40 godišnju eksploataciju.

Članak 11.

Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina na određenom prostoru odnosi na mineralne sirovine koje su od većeg interesa od mineralnih sirovina za koje je već izdano odobrenje za istraživanje, Ministarstvo gospodarstva može rješenjem odrediti da rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik koji su ranije dobili odobrenje za istraživanje, obustave radove na tom istražnom prostoru, ako se ta istraživanja ne mogu istodobno i nesmetano obavljati.

Predmnijeva se da su određene mineralne sirovine od većeg općeg interesa ako u Republici Hrvatskoj postoji nedostatak tih sirovina, ako je njihova gospodarska korist znatno veća od gospodarske koristi mineralnih sirovina za koje je već izdano odobrenje za istraživanje ili ako u pogledu tih sirovina postoje potrebe poradi obrane zemlje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik koji je dobio odobrenje za istraživanje, dužan je rudarskom trgovačkom društvu odnosno rudarskom obrtniku koji je morao obustaviti istraživanje, naknaditi svrhovito uložena sredstva u do tada obavljene istražne radove.

Ako ne dođe do sporazuma o naknadi iz stavka 3. ovoga članka, rudarsko trgovačko društvo, odnosno rudarski obrtnik koji je morao obustaviti radove može podnijeti tužbu nadležnom sudu radi utvrđivanja visine naknade.

Članak 12.

Za isti istražni prostor mogu biti izdana dva ili više odobrenja za istraživanje ako se odnose na različite mineralne sirovine i ako na tom prostoru postoji mogućnost nesmetanog istraživanja za dva ili više rudarska trgovačka društva ili rudarska obrtnika.

Rudarska trgovačka društva ili rudarski obrtnici koji izvode istražne radove na istom istražnom prostoru usklađuju svoje radove međusobnim ugovorom.

Ako dođe do spora, rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik koji je kasnije dobio odobrenje za istraživanje, dužan je do konačnog rješenja Ministarstva gospodarstva svoje radove izvoditi tako da ne ometa radove rudarskom trgovačkom društvu ili rudarskom obrtniku koji je prije dobio odobrenje.

Članak 13.

Odobrenje za istraživanje može biti izdano i na prostoru za koje je odobreno eksploatacijsko polje, ako se istraživanje odnosi na mineralne sirovine koje se ne eksploatiraju i ako se istražnim radovima neće ometati radovi na eksploataciji.

Članak 14.

Rješenje kojim je odobreno istraživanje mineralnih sirovina sadrži:

- tvrtku rudarskog trgovačkog društva, odnosno ime rudarskog obrtnika kojem se odobrava istraživanje;

- vrstu mineralne sirovine koju će se istraživati;

- naziv istražnog prostora;

- granice i veličinu istražnog prostora;

- količinu i vrstu istražnih radova koji se moraju izvesti u prvoj godini istraživanja;

- količinu mineralne sirovine koja može biti izvađena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije;

- uvjete i ograničenja koje mora nositelj prava istraživanja uvažavati;

- dan do kojeg se mora započeti s istraživanjem;

- rok do kojeg važi odobrenje;

- naziv tijela državne uprave i drugih kojima se mora prijaviti početak radova na istraživanju;

- rokove podnošenja izvješća o istraživanju.

Članak 15.

Ako je za istraživanje mineralnih sirovina potrebno graditi rudarske objekte i postrojenja, nositelj prava istraživanja dužan je za iste ishoditi lokacijsku dozvolu.

Lokacijska dozvola iz stavka 1. ovoga članka bit će izdana temeljem propisa prostornog uređenja.

Članak 16.

Tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje za istraživanje izrađuje ugovor o koncesiji za istraživanje mineralne sirovine.

Ugovor o koncesiji treba biti izrađen temeljem posebnog propisa o koncesijama.

Članak 17.

Odobrenje za istraživanje na pojedinom istražnom prostoru daje se na rok do 3 godine.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, odobrenje za istraživanje ugljikovodika u tekućem i plinovitom stanju može biti izdano na rok do 5 godina.

U slučaju razloga "više sile", (ratno stanje, elementarne nepogode i sl.) važenje odobrenja za istraživanje može biti produženo za vrijeme trajanja razloga "više sile".

Članak 18.

Po isteku roka iz članka 17. ovoga pravilnika, ako nisu obavljeni planirani istražni radovi, raniji nositelj odobrenja za istraživanje može podnijeti novi zahtjev za odobrenje istraživanja, na istom istražnom prostoru, nakon godinu dana.

Članak 19.

Veličina istražnog prostora bit će određena temeljem:

- planiranih istražnih radova kojima je moguće utvrditi rezerve mineralne sirovine najmanje C1 kategorije;

- iznosa raspoloživih novčanih sredstava;

- obveze mogućnosti obavljanja planiranih istražnih radova u roku iz članka 17. stavka 1. i 2. ovoga pravilnika.

Članak 20.

Na istražnom prostoru na kojem je raniji nositelj odobrenja izgubio pravo istraživanja može se odobriti istraživanje iste mineralne sirovine drugom rudarskom trgovačkom društvu ili rudarskom obrtniku.

Rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik iz stavka 1. ovoga članka koji je dobio odobrenje za istraživanje dužan je naknaditi svrhovito uložena sredstva u istraživanje rudarskom trgovačkom društvu, odnosno rudarskom obrtniku koji je ranije bio nositelj prava istraživanja.

Članak 21.

Nadležno tijelo državne uprave za poslove rudarstva odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina:

- ako podnositelj zahtjeva nije registriran za obavljanje istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina;

- ako je drugom rudarskom trgovačkom društvu ili rudarskom obrtniku već izdano odobrenje za istraživanje iste mineralne sirovine na istom istražnom prostoru;

- ako bi se istražnim radovima ometala ili ugrožavala eksploatacija mineralnih sirovina na tom ili susjednom eksploatacijskom polju;

- ako podnositelj zahtjeva ne posjeduje potrebna novčana sredstva za istraživanje.

Članak 22.

Troškove održavanja javne rasprave iz članka 6. stavka 1. ovoga pravilnika snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje istraživanja.

Pozvani sudionici javne rasprave imaju pravo naknade putnih troškova i troškova boravka u mjestu održavanja javne rasprave.

Troškove iz stavka 2. ovoga članka podmirit će tijelo državne uprave koje je sazvalo javnu raspravu, na teret podnositelja zahtjeva.

IV. MIKROLOKACIJA

Članak 23.

Zahtjev za odobrenje mikrolokacije, za rudarske objekte i postrojenja iz članka 22. Zakona o rudarstvu, podnosi se županijskom tijelu državne uprave za poslove rudarstva.

U zahtjevu za odobrenje mikrolokacije potrebno je navesti:

- namjenu rudarskog objekta, odnosno rudarskog postrojenja;

- oblik i površinu zemljišta na kojem će se objekt izgraditi;

- smještaj i veličinu objekta;

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja zemljišta;

- način i uvjete priključenja rudarskog objekta na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu;

- mjere zaštite okoliša.

V. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM ISTRAŽNIM RADOVIMA

Članak 24.

Rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik dužni su najkasnije do 15. veljače dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za poslove rudarstva, koje je izdalo odobrenje izvješće o obavljenim istražnim radovima u prethodnoj godini i program radova za narednu godinu.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba biti podneseno zasebno za svaki odobreni istražni prostor.

Članak 25.

U izvješću iz članka 24. ovoga pravilnika potrebno je navesti:

- obavljene istražne radove s naznačenim njihovim položajima na zemljovidu pogodnog mjerila;

- iznos uloženih novčanih sredstava u istražne radove;

- kratak pregled rezultata istraživanja i zaključak o svrhovitosti daljnjih istraživanja;

- podrobno obrazloženje u slučaju da su po opsegu izvedeni manji istražni radovi od utvrđenih u odobrenju za istraživanje.

Članak 26.

Završetkom istraživanja na odobrenom istražnom prostoru ili istekom roka iz članka 17. stavka 1. i 2. ovoga pravilnika potrebno je izraditi završno izvješće o istraživanju.

Završno izvješće treba sadržavati:

- podrobni opis svih obavljenih istražnih radova naznačenih na zemljovidu u mjerilu 1:5000 ili većem;

- karakteristike ležišta mineralnih sirovina i pratećih stijena;

- kakvoću korisne mineralne sirovine s kemijskim, fizikalnim ili drugim značajkama, te podacima o možebitno obavljenim tehnološkim ispitivanjima;

- podatke o količini izvađene mineralne sirovine upotrebljene za tehnološka ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije;

- količinu izračunatih rezervi mineralne sirovine po klasama i kategorijama;

- iznos ukupno utrošenih novčanih sredstava za istraživanje;

- prikaz postupaka i radova provedenih u cilju sanacije istraživanjem možebitno devastiranog terena;

- zaključak iz kojeg su vidljive daljnje namjere i postupci glede obavljenih istražnih radova

Članak 27.

Prihvaćena dokumentacija, po Komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, dio je završnog izvješća iz članka 26. stavka 1. ovoga pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ministarstvo gospodarstva će rješenje kojim se odobrava istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu dostaviti podnositelju zahtjeva, Državnom inspektoratu, županijskim tijelima državne uprave nadležnim za poslove rudarstva i prostornog uređenja, te općini ili gradu na čijem se području nalazi istražni prostor.

Županijsko tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. Zakona o rudarstvu dostavit će primjerak rješenja o odobrenju istraživanja Ministarstvu gospodarstva, Državnom inspektoratu, županijskom uredu nadležnom za poslove prostornog uređenja, te općini ili gradu, na području kojeg se nalazi predmetni istražni prostor.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina ("Narodne novine", broj 34/91.).

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/98-03/58
Urbroj: 526-04-98-01
Zagreb, 18. rujna 1998.

Ministar gospodarstva
mr. sc. Nenad Porges,
v. r.