Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

NN 134/1998 (14.10.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96. i 76/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96. i 23/97.) u članku 4., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Poslovnicu mora imati svaka putnička agencija koja neposredno pruža usluge putniku".

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Putnička agencija koja neposredno prodaje turističke paket aranžmane i izletničke programe mora imati poslovnicu veličine najmanje 16 m˛ i visine najmanje 2,5 m.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je poslovnica smještena u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti, odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, veličina poslovnice može biti i manja od 16 m˛, ali ne manja od 10 m˛.

Visina poslovnice u slučaju iz stavka 2. ovog članka, može biti i manja od 2,5 m, ali ne manja od 2,2 m uz uvjet da se u procesu rada ne pojavljuju nikakve štetnosti, da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 mł zračnog prostora i 2 m˛ slobodne površine poda, te da su pri radu ispunjeni normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta.

U poslovnici u kojoj radi više od dva zaposlena, veličina poslovnog prostora utvrđena ovim Pravilnikom povećava se za svako radno mjesto za daljnjih 4 m˛.

Članak 3.

U članku 8. riječ "zračne", zamjenjuje se rječju "provjetravane".

Članak 4.

U članku 11. iza riječi "nalazi" dodaju se riječi: "u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti, odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, kao i".

Članak 5.

Članak 12. briše se.

Članak 6.

U članku 13. riječi: "veličine najmanje 10 m˛.," brišu se.

Članak 7.

Članak 14. briše se.

Članak 8.

U članku 15. riječi: "članka 14.", zamjenjuju se riječima: "članka 4. stavka 2.", a iza riječi: "kioska" umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: "veličina poslovnog prostora koja može biti manja od 16 m˛" brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/47
Urbroj: 529-02-98-02
Zagreb, 18. rujna 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.