Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin

NN 134/1998 (14.10.1998.), Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem odredbi članka 12. stavak 1. točka 2. i 11. i članka 38. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" 107/95., dalje: Zakon), u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima društvu za poslovanje vrijednosnim papirima C.B.B. d.o.o. za inženjering, vanjsku trgovinu i usluge, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1 (dalje: Društvo), po službenoj dužnosti, na sjednici održanoj 8. rujna 1998. donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. za inženjering, vanjsku trgovinu i usluge, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, oduzima se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

2. Oduzimanje dozvole vrijedi od dana donošenja ovog rješenja.

3. U smislu odredbe članka 12. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima ("Narodne novine" 56/97) dozvola se oduzima privremeno, za vrijeme dok Društvo ponovno ne ispuni uvjet propisan člankom 28. stavkom 1. Zakona u pogledu predmeta poslovanja, nakon čega Društvo može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

4. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Trgovačko društvo C.B.B. d.o.o. za inženjering, vanjsku trgovinu i usluge, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, podnijelo je dana 9. svibnja 1997. godine zahtjev kojim traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima.

Komisija je 2. lipnja 1997. donijela rješenje Klasa: 450-08-/97-01/09, Ur.broj: 567-01/97-5 kojim se Društvu izdaje dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbi članka 37. stavka 1. točke 2. Zakona, Društvo je 24. srpnja 1998. godine Komisiji dostavilo izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 070028992 izdanoga dana 15. srpnja, iz kojeg je vidljivo da je Društvo iz registra brisalo djelatnosti u okviru kojih je obavljalo poslove s vrijednosnim papirima.

Navedenim brisanjem djelatnosti Društvo je prestalo ispunjavati jedan od zakonskih uvjeta za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (Zakonom određen predmet poslovanja) propisan člankom 28. stavkom 1., odnosno člankom 109. stavkom 1. Zakona, pa je sukladno odredbama članka 12. stavaka 1. i 2. u vezi s odredbama članaka 2. i 11. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima, valjalo riješiti kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 141. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku, Komisija je stvar riješila po skraćenom postupku. Stanje stvari utvrđeno je na podlozi službenih podataka - navedenog izvoda iz sudskog registra, a saslušanje stranke nije bilo potrebno jer je do prestanka ispunjavanja navedenog zakonskog uvjeta za obavljanje poslova došlo upravo voljom stranke da prestane obavljati te poslove.

Rješenje se objavljuje u "Narodnim novinama" sukladno odredbi članka 8. stavka 4. Zakona.

Klasa: UP/I-450-08/98-01/89
Urbroj: 567-03/98-1
Zagreb, 8. rujna 1998.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.